BIP WSIiZ
Aktualności i ogłoszenia

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności i ogłoszenia

„Perły nauki II”

1 września 2023 roku rusza nabór wniosków w programie „Perły nauki II”, którego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w prowadzeniu badań naukowych lub twórczości artystycznej.

Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł. Wysokość grantu wynosi do 240 tys. zł (w tym wynagrodzenie nie może przekraczać 3 tys. zł miesięcznie), a termin realizacji projektu to maksymalnie 48 miesięcy.
Szczegółowe informacje oraz terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie.


Aktualności i ogłoszenia

Nauka i pasja kluczem do sukcesu

Czternasta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” odbyła się 24-25 maja 2023 roku.
Jak co roku, celem tego wydarzenia była promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich.

Uczestnicy prezentowali wyniki swoich badań w pięciu panelach tematycznych:
– Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
– Innowacje technologiczne i IT
– Nauki medyczne i zdrowie
– Komunikacja marketingowa i nowe media
– Zrównoważony rozwój

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz zdjęć z tego wydarzenia.

Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, mają szansę na opublikowanie w czasopismach znajdujących się w wykazie MEiN: Financial Internet Quarterly (40 pkt.), Studia Humana (40 pkt.) oraz Soci@lCommunication (20 pkt.).

W każdym panelu tematycznym został zorganizowany konkurs na najciekawszą prezentację, w którym nagrodami były karty prezentowe. Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie oraz profilu facebook.


Aktualności i ogłoszenia

Konkurs na projekty naukowe, artystyczne i popularyzujące naukę oraz sztukę, realizowane przez studenckie koła naukowe WSIiZ w 2023 roku.

Competition for scientific projects, artistic projects and projects popularizing science and art, carried out by student scientific clubs of the UITM in 2023.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka ogłasza konkurs na projekty naukowe, artystyczne i popularyzujące naukę oraz sztukę, realizowane przez studenckie koła naukowe WSIiZ w 2023 roku.

Jest to pilotażowa edycja konkursu, mająca na celu zaangażowanie studentów z kół w rozwój naukowy i artystyczny oraz wsparcie innowacyjności i kreatywności studenckiej.
W tym roku na uczelni aktywnie działa aż 25 kół naukowych, które od wielu lat są wspierane przez Uczelnię, również poprzez finansowanie badań, publikacji i wyjazdów na konferencje. Teraz studenci mogą również starać się o sfinansowanie dużych, samodzielnych projektów, co będzie motywacją do jeszcze większego zaangażowania z działalność naukową.

Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku dostępny jest TUTAJ. Wnioski można składać w dwóch terminach: do 15 lutego 2023 r. (I nabór) i do 31 marca 2023 r. (II nabór).


Vice–Rector for Science and International Cooperation Agata Jurkowska-Gomułka, Ph.D., Assoc. Prof. announces a competition for scientific projects, artistic projects and projects popularizing science and art, carried out by student scientific clubs of the UITM in 2023.

This is a pilot edition of the competition, aimed at engaging students from clubs in scientific and artistic development and supporting student innovation and creativity. This year, as many as 25 scientific clubs are active at the university, which have been supported by the university for many years, by financing research, publications and trips to conferences. Now students can also apply for financing large, independent projects, which will motivate them to be even more involved in scientific activities.

The rules of the competition along with the application form are available HERE. Applications can be submitted in two deadlines: by February 15, 2023 (first recruitment) and by March 31, 2023 (second recruitment).


WYNIKI KONKURSU:

Komisja konkursowa rozpatrzyła i oceniła wszystkie wnioski, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• poziom naukowy wniosku, w tym oryginalność i interdyscyplinarność,
• zaproponowaną metodykę i możliwości realizacji projektu,
• zasięg i znaczenie wpływu społecznego projektu oraz uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju oraz równości płci,
• zasadność zaplanowanych kosztów,
• efekty projektu.

Do pierwszej edycji konkursu zostało zgłoszonych 6 projektów, z których do finansowania wybrano dwa:
• „Wpływ bodźców słuchowych i wzrokowych na parametry obciążenia stóp i równowagę” pod kierownictwem Martyny Babuli z Koła Naukowego RehSCIENCE (opiekunki: dr Marlena Krawczyk-Suszekmgr Blanka Martowska)
• „Wykorzystanie technik nauczania przy użyciu nowoczesnych środków przekazu na przykładzie znaków języka chińskiego” pod kierownictwem Grzegorza Pierścieniaka z Koła Naukowego Psychologii Stosowanej (opiekun: mgr Jan Gosztyła)

W drugiej edycji konkursu komisja rozpatrzyła i oceniła cztery wnioski, a finansowanie uzyskał projekt złożony przez studentki z Koła Naukowego Cosmetic Plants pod opieką dr Katarzyny Gaweł-Bęben. Projekt pod kierownictwem Magdaleny Lasoty pt. „Zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych – określenie kosmetycznego potencjału ekstraktów otrzymywanych z różnych organów morfologicznych czarnego bzu (Sambucus nigra)” zdobył maksymalną liczbę punktów we wszystkich ocenianych kryteriach i został wyróżniony jako projekt modelowy, który może posłużyć jako wzór innym studentom przygotowującym wnioski w kolejnych edycjach.


Aktualności i ogłoszenia

1 grudnia br. w Klubie Akademickim IQ odbył się XVI Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich.
Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom i pracownikom za udział w tym wydarzeniu, podczas którego można było poznać szeroką ofertę kół naukowych działających na Uczelni, uczestniczyć w konkursach przygotowanych na poszczególnych stoiskach i wygrać ciekawe nagrody.

Zobacz relację z tego wydarzenia.


Aktualności i ogłoszenia

Rada Kół Naukowych WSIiZ w roku akademickim 2022/2023

Na posiedzeniu liderów wszystkich kół naukowych w dniu 8 listopada 2022 r. wybrano Przewodniczącego Rady Kół Naukowych, którym został student kierunku Zarządzanie – Jakub Boratyn (jboratyn@wsiz.edu.pl).

Członkowie Rady Kół Naukowych:

Grzegorz Pierścieniak – w66348@student.wsiz.edu.pl
Anna Misiarz – amisiarz@wsiz.edu.pl
Dmytro Shcherbak – dshcherbak@wsiz.edu.pl
Paulina Lechwar – w60651@student.wsiz.edu.pl

Serdecznie gratulujemy!


Aktualności i ogłoszenia

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

To nowy program MEiN mający na celu wspieranie działalności studenckich kół naukowych w zakresie:

  • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, rozwiązań technicznych oraz promocji ich wyników,
    transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywania przez członków kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
  • pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.

Warto zaznaczyć, że w 2022 roku Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej HELISA pod opieką prof. Konrada Szychowskiego i mgra inż. Bartosza Skóry otrzymało w ramach tego programu blisko 70 tysięcy zł na realizację projektu pt. „Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro”.


Aktualności i ogłoszenia

Grant dla koła naukowego

Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej „HELISA” otrzymało finansowanie z programu MEiN „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” na realizację projektu „Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro”.

Uzyskane fundusze pozwoliły na zbadanie zastosowania nanocząstek w terapii przeciwnowotworowej nowotworów mózgu. Projekt był realizowany pod opieką dr hab. Konrada Szychowskiego, prof. WSIiZ oraz mgr inż. Bartosza Skóry w okresie IV 2022 – IV 2023 roku. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie.

Aktualności i ogłoszenia

Projekt pt. „Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro” dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Przyznana kwota finansowana wynosi 69 995,00 zł.


Aktualności i ogłoszenia

Działaj w kołach naukowych WSIiZ

Co roku na Uczelni funkcjonuje prawie 20 kół naukowych, które pozwalają na zdobycie dodatkowej wiedzy i rozwijanie zainteresowań, ale również na zdobycie aktywności potrzebnych do stypendium Rektora, stypendium ministra a także grantów naukowych.

Pełna lista kół naukowych wraz z kontaktami znajduje się TUTAJ.

Zachęcamy też do obejrzenia filmu, w którym koła prezentują swoją działalność.


Aktualności i ogłoszenia

Stypendium ministra na wyciągnięcie ręki

Drodzy studenci,

zachęcam do starania się o stypendium ministra – wyjątkową i prestiżową nagrodę w wysokości 17.000 zł.

Stypendium ministra otrzymują studenci za znaczące osiągnięcia naukowe, takie jak:

  • autorstwo / współautorstwo publikacji naukowych,
  • referaty wygłoszone na konferencjach naukowych,
  • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię,
  • nagrody uzyskane w konkursach międzynarodowych.

Aby mieć szansę na to stypendium, należy wcześniej zaplanować działania, które pozwolą na zdobycie w/w aktywności, co nie jest trudne, jednak wymaga zdecydowania i zaangażowania. Już 130 studentów WSIiZ otrzymało to stypendium. Dodam też, że uczelnia wspiera ambitnych studentów, którzy zdecydują się na rozwój naukowy, poprzez finansowanie publikacji i wyjazdów na konferencje oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ. Zainteresowane osoby zapraszam do Działu Nauki (pok. 211), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 17/8661404.
Monika Ślepecka – specjalista ds. nauki


Aktualności i ogłoszenia

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do korzystania z ProtoLAB

Nauka i rozwój ściśle związane są z współpracą, dzieleniem się wiedzą oraz umiejętnościami. ProtoLab jest przestrzenią ludzi kreatywnych, realizujących własne projekty i pomysły.

To otwarte szkolenia, warsztaty i wydarzenia, a także miejsce spotkań środowiska startupowego, skupiające mentorów z różnych dziedzin. ProtoLAB daje możliwości prototypowania i weryfikacji pomysłów – tu nauka łączy się z biznesem, pasja staje się pracą, a pomysły zamieniają się w biznes.
Szczegółowe informacje o ProtoLAB oraz informacja prasowa PCI.


Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11 Fax: +48 17 866 12 22 E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content