BIP WSIiZ
Program studiów

Program studiów

Proces kształcenia w uczelniach wyższych w Polsce realizowany jest w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji. PRK to określony przez Ministra Edukacji i Nauki opis kwalifikacji jakie powinien uzyskać absolwent kończący studia wyższe. Kwalifikacje te podzielone są na 3 kategorie: wiedza (absolwent zna i rozumie), umiejętności (absolwent potrafi) oraz kompetencje społeczne (absolwent jest gotów do). Na poziomie każdej uczelni ww. opis kwalifikacji jest uszczegóławiany dla poszczególnych kierunków studiów w postaci kierunkowych efektów uczenia się.

Na program studiów danego kierunku składają się ww. kierunkowe efekty uczenia się, plany studiów oraz karty przedmiotów. Dokumenty te są dostępne na stronie BIP Uczelni.

Nauczyciele akademiccy zobowiązani są realizować na zajęciach program określony w karcie danego przedmiotu. W karcie określone są m.in.: wymagania wstępne dla przedmiotu (wynikające z następstwa przedmiotów), cele przedmiotu (wynikające z kierunkowych efektów uczenia się), przedmiotowe efekty uczenia się (w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne), treści kształcenia (program zajęć), metody weryfikacji poszczególnych efektów uczenia się, kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się, literatura.

Na większości kierunków program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% programu. Na studiach I stopnia studenci mogą mieć możliwość wyboru: języka obcego, seminarium dyplomowego (promotora), przedmiotów społecznych, przedmiotów kierunkowych do wyboru, zestawu przedmiotów specjalnościowych, a na studiach II stopnia: języka obcego, seminarium dyplomowego (promotora), przedmiotów kierunkowych do wyboru, zestawu przedmiotów specjalnościowych. Dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych i specjalnościowych studenci uwzględniają swoje indywidualne zainteresowania.

 

Skrócone plany studiów dla kierunków oferowanych w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

studia II stopnia – w języku polskim:

Informatyka

Informatyka – Cyberbezpieczeństwo*

Zrównoważony rozwój w gospodarce

studia I stopnia – w języku angielskim:

Information Technology – Programming

Information Technology – Computer Science

Management – International Business Management

Management – Aviation Management

Nursing

Social Work

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

studia I stopnia – w języku polskim:

Dietetyka

Filologia angielska

Filologia angielska – specjalizacja tłumaczeniowa z językiem chińskim*

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – Projektowanie gier komputerowych*

Informatyka

Informatyka – Programowanie*

Komunikacja cyfrowa

Kosmetologia

Logistyka

Pielęgniarstwo

Psychologia w zarządzaniu

Zarządzanie

Zarządzanie – Finanse i rachunkowość w zarządzaniu*

 

jednolite studia magisterskie – w języku polskim:

Fizjoterapia

 

studia II stopnia  w języku polskim:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Informatyka

Informatyka – Cyberbezpieczeństwo*

Kosmetologia

Projektowanie graficzne

Zarządzanie

Zarządzanie – Zarządzanie zrównoważonym rozwojem*

 

studia I stopnia – w języku angielskim:

English Philology – Business Communication with Chinese language*

English Philology – Business Communication with German language*

Information Technology – Programming*

Information Technology – Game Design and Development*

Information Technology – Computer Science*

Logistics

Management

Management – Aviation Management*

Nursing

 

studia II stopnia – w języku angielskim:

Information Technology

Management

Management – Global Aviation Management*

Management – International MBA*

 

* odrębna ścieżka kształcenia

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content