BIP WSIiZ
Program studiów

Program studiów

Proces kształcenia w uczelniach wyższych w Polsce realizowany jest w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji. PRK to określony przez Ministra Edukacji i Nauki opis kwalifikacji jakie powinien uzyskać absolwent kończący studia wyższe. Kwalifikacje te podzielone są na 3 kategorie: wiedza (absolwent zna i rozumie), umiejętności (absolwent potrafi) oraz kompetencje społeczne (absolwent jest gotów do). Na poziomie każdej uczelni ww. opis kwalifikacji jest uszczegóławiany dla poszczególnych kierunków studiów w postaci kierunkowych efektów uczenia się.

Na program studiów danego kierunku składają się kierunkowe efekty uczenia się, plan studiów (harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia) oraz charakterystyka programu studiów zawierająca m.in. katalog przedmiotów (treści programowe). Dokumenty te są dostępne na stronie BIP Uczelni.

Nauczyciele akademiccy zobowiązani są realizować na zajęciach program określony w karcie danego przedmiotu. W karcie określone są m.in.: wymagania wstępne dla przedmiotu (wynikające z następstwa przedmiotów), cele przedmiotu (wynikające z kierunkowych efektów uczenia się), przedmiotowe efekty uczenia się (w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne), treści kształcenia (program zajęć), metody weryfikacji poszczególnych efektów uczenia się, kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się, literatura.

Na większości kierunków program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% programu. Na studiach I stopnia studenci mogą mieć możliwość wyboru: języka obcego, seminarium dyplomowego (promotora), przedmiotów społecznych, przedmiotów kierunkowych do wyboru, zestawu przedmiotów specjalnościowych, a na studiach II stopnia: języka obcego, seminarium dyplomowego (promotora), przedmiotów kierunkowych do wyboru, zestawu przedmiotów specjalnościowych. Dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych i specjalnościowych studenci uwzględniają swoje indywidualne zainteresowania.

 

Skrócone plany studiów dla kierunków oferowanych w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025

 

studia I stopnia – w języku polskim:

Analityka danych w biznesie

Biomedycyna

Filologia angielska

Filologia angielska – specjalizacja tłumaczeniowa z językiem chińskim*

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – Projektowanie gier komputerowych*

Informatyka

Informatyka – Programowanie*

Kosmetologia

Logistyka

Marketing i nowe media

Pielęgniarstwo

Terapia zajęciowa

Zarządzanie

Zarządzanie – Finanse i rachunkowość w zarządzaniu*

Zrównoważony rozwój i środowisko

 

jednolite studia magisterskie – w języku polskim:

Fizjoterapia

 

studia II stopnia  w języku polskim:

Analityka biznesowa i Big Data

Digital marketing

Kosmetologia

Projektowanie graficzne

Zarządzanie

Zrównoważony rozwój w gospodarce

 

studia I stopnia – w języku angielskim:

Biomedical Sciences

Information Technology – Programming*

Information Technology – Game Design and Development*

Information Technology – Computer Science*

Management – International Business Management*

Management – Aviation Management*

Nursing

Occupational Therapy

Social Work

 

studia II stopnia – w języku angielskim:

Information Technology

Management – Global Aviation Management*

Management – Global Management and Strategy*

Management – Healthcare Management*

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2024/2025

 

studia II stopnia – w języku polskim:

Informatyka

Informatyka – Cyberbezpieczeństwo*

 

* odrębna ścieżka kształcenia

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content