BIP WSIiZ
Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby osoby z niepełnosprawnościami miały komfortowe warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia. Koordynowaniem działań w tym zakresie zajmuje się Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, jest nim Damian Liśkiewicz.

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami  stara się likwidować bariery uniemożliwiające  osobom z niepełnosprawnościami pełny udział w życiu społeczności akademickiej WSIiZ. Wśród takich działań są m.in. zapewnienie pomocy technicznej oraz usług specjalistycznych podnoszących niezależność i samodzielność studentów z niepełnosprawnością. Biuro Pełnomocnika podejmuje również starania zmierzające do zapewnienia  dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami oraz osobom  przewlekle chorym, które nie są w stanie realizować programu studiów w trybie stacjonarnym.

Biuro Pełnomocnika pomaga także pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne dla studentów z niepełnosprawnościami oraz opiniuje wnioski kierowane do organów Uczelni a dotyczące osób z niepełnosprawnościami.

Kto może skorzystać z pomocy Biura?

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności,
  • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Formy wsparcia studentów z niepełnosprawnościami

  • Stypendia

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami jest przyznawane przez Rektora lub komisję stypendialną na pisemny wniosek studenta. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu i złożony w Dziekanacie wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium oraz od wysokości środków przyznanych Uczelni z budżetu państwa.

  • Wsparcie psychologiczne

W Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych regularnie prowadzone są konsultacje psychologiczne dla studentów potrzebujących tego typu wsparcia. Studenci z niepełnosprawnościami mogą również korzystać  z bezpłatnej pomocy  w ramach Akademickiego Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii.

  • Wsparcie rehabilitacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania posiada własną  Klinikę, w której odbywają się zajęcia z zakresu  rehabilitacji (usprawniania  leczniczego i konsultacji medycznych). Mogą z nich korzystać  wszyscy studenci  WSIiZ z problemami zdrowotnymi. W Kampusie w  Kielnarowej znajduje się także  sala usprawniania  leczniczego wyposażona w bieżnię, dwa rowerki rehabilitacyjne i steper. Zajęcia z wychowania fizycznego dostosowane są do potrzeb osób z problemami zdrowotnymi. Zamiast ćwiczeń na hali studenci mają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych zajęciach na basenie, siłowni bądź salce rehabilitacyjnej. Treningi są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Infrastruktura WSIiZ

Budynki dydaktyczne i sportowo-rekreacyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dostosowane są dla studentów  z niepełnosprawnościami. Pracownie, laboratoria, sale wykładowe, dziekanaty, biblioteka, kluby oraz  Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych są ulokowane w miejscach dostępnych architektonicznie (na parterze lub z dostępem do windy, winda dostosowana  jest dla osób z zaburzeniami wzroku). Przed uczelnią znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, a w budynkach zlokalizowane są podjazdy, poręcze, schodołazy oraz windy. W obrębie uczelni wprowadzono także udogodnienia w zakresie toalet, uchwytów, drzwi obrotowych (dostosowanych do potrzeb osób z zaburzoną sprawnością ruchową, oddzielnie usytuowanych). Dodatkowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami to:

  • sale informatyczne dostosowane w sprzęt dla osób niewidomych i słabowidzących, oraz z niedowładami kończyn górnych,
  • programy i drukarki brajlowskie, powiększalniki, skanery, monitory i nakładki  powiększające.

Pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami WSIiZ:

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
Damian Liśkiewicz

Pracownik administracyjny BON:
Marta Mysko

Asystenci studentów z niepełnosprawnościami:
Martyna Franus,
Karolina Kusak

Dane kontaktowe:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami WSIiZ
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
p. RA109
tel. 017/ 86 61 104
e-mail: bon@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content