BIP WSIiZ
Organizacja studiów

Organizacja studiów

Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie prowadzone są jako studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), studia drugiego stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie.

Uczelnia prowadzi kształcenie w formie studiów:

  • stacjonarnych – zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku
  • niestacjonarnych – zajęcia prowadzone są w piątki po południu oraz w soboty i niedziele, średnio 2-3 razy w miesiącu (w piątki planowane są tylko zajęcia w trybie zdalnym).

Studia pierwszego stopnia trwa­ją 6 lub 7 se­me­strów (w zależności od kierunku i formy studiów). Koń­czą się obro­ną pra­cy dyplomowej i uzy­ska­niem ty­tu­łu za­wo­do­we­go li­cen­cja­t lub in­ży­nie­r (na kierunku Pielęgniarstwo – licencjat pielęgniarstwa). Po ukoń­cze­niu studiów pierwszego stopnia moż­na kon­ty­nu­ować na­ukę na stu­diach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwa­ją 3 lub 4 se­me­stry (w zależności od kierunku studiów) i są przezna­czo­ne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Koń­czą się obro­ną pra­cy ma­gi­ster­skiej i uzy­ska­niem ty­tu­łu zawodowego ma­gi­ster.

Jednolite studia magisterskie realizowane są tylko na kierunku Fizjoterapia i trwają 10 se­me­strów. Koń­czą się obro­ną pra­cy ma­gi­ster­skiej i uzy­ska­niem ty­tu­łu zawodowego ma­gi­ster.

Organizacja roku akademickiego ustalana jest w drodze zarządzenia i podawana do wiadomości studentów przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Szczegółowy rozkład zajęć podawany jest do wiadomości studentów przed rozpoczęciem semestru.

Zarządzenie o organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie o organizacji roku akademickiego 2023/2024

W WSIiZ poszczególne przedmioty rozpoczynają się i kończą w różnych terminach w ciągu całego semestru, a egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane zaraz po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu (jeszcze w trakcie semestru). Ten sposób egzekwowania wiedzy, podzielony na mniejsze dawki (zamiast dwutygodniowego „maratonu” sesyjnego), daje studentom możliwość bardziej systematycznego i przez to lepszego opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów.

Wszyscy nauczyciele akademiccy WSIiZ, zarówno zatrudnieni na etacie jak i zatrudnieni na umowę zlecenia, zobowiązani są do prowadzenia tradycyjnych konsultacji dla studentów. Konsultacje nauczyciele zobowiązani są zaplanować również w soboty i niedziele zjazdowe danego kierunku studiów niestacjonarnych. Co najmniej 1 godzinę konsultacji na każdy realizowany przedmiot nauczyciel powinien zaplanować i przeprowadzić przed egzaminem/zaliczeniem poprawkowym.

Studenci mogą kontaktować się z nauczycielami także dzięki uczelnianemu systemowi poczty elektronicznej, przez system Wirtualna Uczelnia oraz platformę do nauczania zdalnego (Moodle). Na platformie założone są grupy dla wszystkich typów klasycznych zajęć, w tym dla każdej grupy zajęciowej założone jest forum dyskusyjne, tak by ułatwić bieżący kontakt nauczyciela ze studentami. Na platformie nauczyciele zobowiązani są udostępniać materiały dydaktyczne studentom, z którymi prowadzą zajęcia w danym semestrze.

Zgodnie z regulaminem studiów nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia ma obowiązek przedstawić studentom na początku semestru szczegółową metodę oceniania jego pracy oraz wymagania, jakie student będzie musiał spełnić, aby uzyskać zaliczenie z danego przedmiotu. Dodatkowo szczegółowe programy przedmiotów (karty przedmiotów) są udostępniane studentom w systemie Wirtualna Uczelnia.

Zasady oceny pracy studentów określone są w regulaminie studiów WSIiZ. Wszystkie formy zajęć w ramach przedmiotów przewidzianych planem studiów podlegają ocenie. Osiągnięcia studenta odnotowuje się w protokołach egzaminacyjnych i zaliczeniowych oraz w kartach okresowych osiągnięć studenta. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z danej formy zajęć jest osiągnięcie przez studenta wszystkich efektów uczenia się określonych dla tej formy zajęć.

Kluczowymi elementami systemu sprawdzania i oceniania stopnia osiągnięcia efektów uczenia się są karty przedmiotów oraz system weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów uczenia się. Karty przedmiotów określają m.in. charakter efektów przewidzianych do osiągnięcia, metody weryfikacji osiągnięcia tych efektów oraz kryteria pozwalające określić, na jakim poziomie efekty te zostały osiągnięte.

Osoba prowadząca zajęcia przekazuje informację o wynikach egzaminu/zaliczenia w formie elektronicznej do dziekanatu (w formie protokołu) – jest to równoznaczne z ogłoszeniem wyników z egzaminu/zaliczenia dla studentów. Po wprowadzeniu ocen do systemu teleinformatycznego Uczelni studenci otrzymują informacje o ocenach za pomocą Wirtualnej Uczelni. Wyniki egzaminu/zaliczenia należy ogłosić nie później niż w ciągu 7 dni od daty egzaminu/zaliczenia, a w przypadku seminarium dyplomowego oraz zajęć e-learning i projektowych – w ciągu 7 dni od ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w semestrze. Egzaminy/zaliczenia w terminie poprawkowym nie powinny odbywać się wcześniej niż przed upływem tygodnia od daty ogłoszenia wyników terminu podstawowego.

Wspieranie studentów w zakresie spraw bieżących obejmuje informacje oraz udzielanie porad w zakresie: stosowania regulaminów, obiegu dokumentów, indywidualnej sytuacji studenta. Dziekanat udziela na bieżąco informacji na temat indywidualnej sytuacji studenta oraz obowiązujących procedur. Prodziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki studiów utrzymują stały kontakt ze studentami w celu monitorowania przebiegu procesu dydaktycznego, identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości i służenia pomocą studentom w sytuacjach trudnych. W ramach systemu opieki i kontaktu ze studentami funkcjonują opiekunowie kierunków, których zadaniem jest doradzanie studentom w sprawach bieżących oraz pomoc w rozwiązywaniu spraw nietypowych. Opieka ta realizowana jest w formie spotkań indywidualnych (dyżury dla studentów i kontakt mailowy). Zadaniem opiekunów jest m.in. bieżące zapoznawanie się ze zmianami wprowadzanymi do uczelnianych regulacji oraz przekazywanie informacji o zmianach studentom, nadzorowanie wyboru i rozliczania pracy starosty grupy, sygnalizowanie prodziekanowi zauważonych nieprawidłowości, składanie prodziekanowi semestralnych sprawozdań dot. sytuacji na podległym opiekunowi kierunku.   

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content