BIP WSIiZ
Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Pod pojęciem „kształcenie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” mieszczą się zarówno zajęcia prowadzone zdalnie (w WSIiZ zajęcia online realizowane z wykorzystaniem narzędzia Cisco Webex Meetings), jak i zajęcia prowadzone w oparciu o kursy e-learning (we WSIiZ kursy udostępniane są na platformie do nauczania zdalnego Moodle).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami* na kierunkach o profilu praktycznym udział zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może przekraczać 50% liczby punktów ECTS określonej w planie studiów, a w przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane tylko pomocniczo. Dodatkowo dla kierunków studiów, których prowadzenie regulowane jest standardami kształcenia (w WSIiZ są to Fizjoterapia i Pielęgniarstwo), limit dla ww. zajęć jest niższy i wynosi 25% dla kierunku Fizjoterapia oraz 10% dla kierunku Pielęgniarstwo.

Za koordynowanie działań związanych z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w procesie kształcenia w WSIiZ odpowiada Sekcja ds. e-learningu (pok. 248, mail: e-learning@wsiz.edu.pl), która zajmuje się m.in. prowadzeniem szkoleń przygotowujących nauczycieli i studentów do udziału w zajęciach (szkolenia dla studentów odbywają się na początku pierwszego semestru nauki w WSIiZ) oraz opracowywaniem i udostępnianiem studentom i nauczycielom kursów e-learning. 

W celu ułatwienia bieżącej komunikacji między nauczycielami i studentami:

 • na platformie Moodle założone są grupy dla wszystkich typów zajęć dydaktycznych (tu udostępniane są m.in. materiały dydaktyczne do zajęć), w tym dla każdej grupy zajęciowej założone jest forum dyskusyjne,
 • nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia klasycznych konsultacji dla studentów – terminy i miejsce konsultacji powinny być podane na stronie osobistej nauczyciela w portalu Uczelni, możliwe jest także prowadzenie konsultacji w formie zdalnej za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings (w ramach funkcji Pokój osobisty),
 • nauczyciele i studenci mogą kontaktować się za pomocą uczelnianego systemu poczty elektronicznej.

Zasady realizacji zajęć zdalnych określa Regulamin kształcenia zdalnego:

 • We WSIiZ zajęcia zdalne realizowane z wykorzystaniem narzędzia Cisco Webex Meetings. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym zapewniającym bezpośredni kontakt studentów z nauczycielem.
 • Dołączenie do zajęć następuje po wejściu na podział godzin dostępny na Wirtualnej Uczelni, przez kliknięcie linku do sesji założonej na platformie Cisco Webex Meetings. Sesje do zajęć pojawiają się automatycznie na tydzień przed planowanym terminem zajęć.
 • Zajęcia są nagrywane, a następnie udostępniane studentom danej grupy (link do nagrania pojawia się na podziale godzin po zakończeniu danych zajęć), co umożliwia skorzystanie z zajęć mimo ewentualnej nieobecności oraz lepsze przygotowanie się do egzaminów i zaliczeń.
 • Stanowisko studenta do udziału w zajęciach zdalnych musi być wyposażone w komputer stacjonarny lub przenośny (laptop, notebook) z dostępem do Internetu oraz kamerę i mikrofon, zapewniające interaktywność połączenia audio-wideo.
 • Nauczyciele udostępniają studentom materiały dydaktyczne do zajęć (materiały udostępniane są za pomocą platformy Moodle).

Zasady realizacji zajęć prowadzonych w oparciu o kursy e-learning określa Zarządzenie Rektora:

 • Na platformie Moodle znajdują się kursy e-learning wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
 • Do prowadzenia zajęć e-learning przydzielany jest nauczyciel, który równocześnie prowadzi zajęcia ćwiczeniowe lub laboratoryjne z danego przedmiotu. W ramach pierwszych zajęć ćwiczeniowych (laboratoryjnych) nauczyciel przekazuje studentom informacje na temat metodyki pracy z danym kursem e-learning, zasad prowadzenia konsultacji, terminu i sposobu zaliczenia zajęć e-learning.
 • Nauczyciel monitoruje samodzielną pracę studentów z kursem e-learning oraz zapewnia im bieżące merytoryczne wsparcie w ramach konsultacji: 1. tradycyjnych w siedzibie Uczelni, 2. asynchronicznych – realizowanych przez forum dyskusyjne na platformie Moodle, 3. synchronicznych – realizowanych w postaci wideokonferencji przez platformę CISCO Webex Meetings.

 

* kwestie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content