BIP WSIiZ
Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

START REKRUTACJI  – 22 kwietnia 2024 r.

Rekrutacja krok po kroku

Wymagane są następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,”
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na BiomedycynęTerapię zajęciową, Kosmetologię, FizjoterapięPielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym) –  Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2 lub pobrać powyżej, wybierając właściwy kierunek.
 • od kandydatów na Pielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella) – Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2 lub pobrać tutaj.
 • studenci kierunków medycznych (Kosmetologia, Biomedycyna, Fizjoterapia) mają obowiązek przedstawić (lub złożyć oświadczenie podczas rekrutacji i dostarczyć w trakcie pierwszego roku studiów) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B. Kandydaci na kierunek Pielęgniarstwo mają obowiązek dostarczyć potwierdzenie szczepienia przed zakończeniem rekrutacji,
 • od kandydatów przyjmujących się na kierunki anglojęzyczne wymagany jest międzynarodowy certyfikat językowy potwierdzający odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego (lista dopuszczonych certyfikatów znajduje się tutaj). Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu, powinien wypełnić deklarację oraz dostarczyć go w trakcie pierwszego roku studiów,
 • kserokopia pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w zależności od tego czy kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Wymagane są następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Kosmetologię wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym,
 • studenci kierunków medycznych mają obowiązek przedstawić (lub złożyć oświadczenie podczas rekrutacji i w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • zgoda dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnia arytmetyczna ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, w sytuacji gdy nie została zawarta w suplemencie,
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki anglojęzyczne wymagany jest międzynarodowy certyfikat językowy potwierdzający odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego (lista dopuszczonych certyfikatów znajduje się tutaj). Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu, powinien wypełnić deklarację i dostarczyć go w trakcie pierwszego roku studiów,
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Projektowanie graficzne zobowiązani są do przedstawienia swoich umiejętności twórczych poprzez złożenie 5 autorskich prac (plastycznych, projektowanych graficznych, itp.) na płycie CD, DVD, pendrive, wydrukowane w dobrej jakości w wymiarze A4 lub przesłane poprzez formularz zgłoszeniowy. Prace zamieszczone na nośnikach cyfrowych lub przesyłane online powinny mieć wymiar 210 × 297 mm 200 dpi. Kandydat wysyłający prace oświadcza, iż jest ich autorem. Wymóg ten nie dotyczy absolwentów WSIiZ z kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz kandydatów będących absolwentami kierunków studiów przyporządkowanych do dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Prace będą oceniane w kilku kategoriach:
  -Kompozycja pracy,
  -Pomysł i kreatywność,
  -Zastosowana kolorystyka.
  Z każdej z nich można uzyskać maksymalnie 10 punktów, aby otrzymać pozytywną ocenę kandydat musi zdobyć minimum 50% punktów, czyli 15.
 • kserokopia pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Kosmetologia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły kierunek Kosmetologia oraz absolwenci WSIiZ kierunku Zdrowie publiczne ze specjalnością związaną z kosmetologią.

RZESZÓW

Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Pokój RA8 – parter


W razie jakichkolwiek pytań dyżur w Dziale Rekrutacji prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce kontakt.


Informacja dla osób z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania to miejsce przyjazne i otwarte dla osób z niepełnosprawnościami. Informujemy, iż dotarcie do Działu Rekrutacji wymaga pokonania barier architektonicznych (schody). Jeżeli kandydat posiada ograniczoną sprawność lub jest osobą z niepełnosprawnością i planuje aplikować na WSIiZ, zachęcamy do uprzedniego kontaktu z Działem Rekrutacji w celu zapewnienia asysty w dniu aplikowania.

Rekrutacja krok po kroku

KONIEC REKRUTACJI  – 31 lipca 2024 r.

Rekrutacja krok po kroku

WYNIKI REKRUTACJI – 8 sierpnia 2024 r.

Rekrutacja krok po kroku

Masz 2 możliwości:

 • informacja na stronie internetowej uczelni – wsiz.edu.pl
 • telefon do Działu Rekrutacji WSIiZ – (17) 866 1188 / (17) 866 1199

Niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji, otrzymasz od nas (na podany w formularzu adres korespondencyjny):

 • pisemną decyzję o przyjęciu na studia;
 • dwie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych;
 • Ślubowanie;
 • RODO.

Zapoznaj się dokładnie z treścią dokumentów, które otrzymasz!

Podpisz umowę

Otrzymałeś ją wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Podpisz umowę i dostarcz ją do Działu Rekrutacji WSIiZ – możesz to zrobić za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub osobiście (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, Dział Rekrutacji – pok. RA8).

PAMIĘTAJ! Otrzymałeś od nas dwa egzemplarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. Jeden podpisany egzemplarz wyślij do Działu Rekrutacji WSIiZ, drugi zachowaj dla siebie.

Datę spotkania organizacyjnego znajdziesz na odwrocie decyzji o przyjęciu na studia. Dla każdego kierunku studiów odbędzie się osobne spotkanie.

Masz pytania? Sprawdź nasz FAQ!

WITAJ WŚRÓD STUDENTÓW WSIiZ! 

Rekrutacja krok po kroku

Dołącz do nas! #goWSIiZ

Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content