BIP WSIiZ
Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

START REKRUTACJI  – 20 kwietnia 2022 r.

Rekrutacja krok po kroku

Kandydaci na STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,”
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Kosmetologię, Dietetykę, Fizjoterapię Pielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym) –  Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2 lub pobrać powyżej, wybierając właściwy kierunek.
 • od kandydatów na Pielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella) – Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2 lub pobrać tutaj.
 • studenci kierunków medycznych (Kosmetologia, Dietetyka, Fizjoterapia) mają obowiązek przedstawić (lub złożyć oświadczenie podczas rekrutacji i dostarczyć w trakcie pierwszego roku studiów) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B. Kandydaci na kierunek Pielęgniarstwo mają obowiązek dostarczyć potwierdzenie szczepienia przed zakończeniem rekrutacji,
 • od kandydatów przyjmujących się na kierunki anglojęzyczne wymagany jest międzynarodowy certyfikat językowy potwierdzający odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego (lista dopuszczonych certyfikatów znajduje się tutaj). Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu, powinien dostarczyć go w trakcie pierwszego roku studiów,
 • kserokopia pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

Kandydaci na STUDIA II STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Kosmetologię wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym,
 • studenci kierunków medycznych mają obowiązek przedstawić (lub złożyć oświadczenie podczas rekrutacji i w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • zgoda dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnia arytmetyczna ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, w sytuacji gdy nie została zawarta w suplemencie,
 • od kandydatów przyjmujących się na kierunki anglojęzyczne wymagany jest międzynarodowy certyfikat językowy potwierdzający odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego (lista dopuszczonych certyfikatów znajduje się tutaj). Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu, powinien dostarczyć go w trakcie pierwszego roku studiów,
 • kserokopia pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

RZESZÓW

Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Pokój RA8 – parter


W razie jakichkolwiek pytań dyżur w Dziale Rekrutacji prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Uwaga! W tym roku nie będzie możliwości złożenia dokumentów w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych.

Rekrutacja krok po kroku

KONIEC REKRUTACJI  – 30 lipca 2022 r.

Rekrutacja krok po kroku

WYNIKI I TURY REKRUTACJI – 8 sierpnia 2022 r.

Rekrutacja krok po kroku

Masz 2 możliwości:

 • informacja na stronie internetowej uczelni – wsiz.edu.pl
 • telefon do Działu Rekrutacji WSIiZ – (17) 866 1188 / (17) 866 1199

Niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji, otrzymasz od nas (na podany w formularzu adres korespondencyjny):

 • pisemną decyzję o przyjęciu na studia;
 • dwie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych;
 • Ślubowanie;
 • RODO.

Zapoznaj się dokładnie z treścią dokumentów, które otrzymasz!

Podpisz umowę

Otrzymałeś ją wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Podpisz umowę i dostarcz ją do Działu Rekrutacji WSIiZ – możesz to zrobić za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub osobiście (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, Dział Rekrutacji – pok. RA8).

PAMIĘTAJ! Otrzymałeś od nas dwa egzemplarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. Jeden podpisany egzemplarz wyślij do Działu Rekrutacji WSIiZ, drugi zachowaj dla siebie.

 

Datę spotkania organizacyjnego znajdziesz na odwrocie decyzji o przyjęciu na studia. Dla każdego kierunku studiów odbędzie się osobne spotkanie.

Masz pytania? Sprawdź nasz FAQ!

WITAJ WŚRÓD STUDENTÓW WSIiZ! 

Rekrutacja krok po kroku

Dołącz do nas! #goWSIiZ

Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content