BIP WSIiZ
Wsparcie w procesie uczenia się

Wsparcie w procesie uczenia się

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu wspieranie studentów w procesie uczenia się, a także w rozwoju społecznym i naukowym. Działania te przyjmują zróżnicowane formy merytorycznego, materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz uwzględniają różnorodne formy aktywności studentów. Uczelnia podejmuje także działania informacyjne i edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji i przemocy. Wspiera także materialnie i pozamaterialnie samorząd i inne organizacje studenckie. Działania te podlegają okresowym przeglądom przeprowadzanym przy udziale studentów, a ich wyniki są wykorzystywane do doskonalenia wsparcia i jego form.

 • Prodziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki studiów utrzymują stały kontakt ze studentami w celu monitorowania przebiegu procesu dydaktycznego, identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości i służenia pomocą studentom w sytuacjach trudnych. Informacja o terminach i miejscu dyżurów prodziekanów jest dostępna na portalu Uczelni na stronach dziekanatów.
 • W ramach systemu opieki i kontaktu ze studentami funkcjonują także opiekunowie kierunków (opiekunami są nauczyciele akademiccy – lista opiekunów jest dostępna na portalu Uczelni na stronach dziekanatów), których zadaniem jest doradzanie studentom w sprawach bieżących oraz pomoc w rozwiązywaniu spraw nietypowych. Opieka ta realizowana jest w formie planowanych spotkań, dyżurów i kontaktu mailowego. Zadaniem opiekunów jest także nadzorowanie wyboru i rozliczania pracy starosty grupy.
 • Obsługa administracyjna studentów prowadzona jest w dziekanatach w budynku głównym Uczelni. Dziekanat Studiów Polskojęzycznych (p. 27) jest czynny dla studentów od wtorku do piątku w godz. 11:00-15:00 oraz w soboty zjazdowe w godz. 8:00-14:00. Dziekanat Studiów Anglojęzycznych (p. 41) jest czynny dla studentów od wtorku do piątku w godz. 11:00-15:00.
 • Obsługę administracyjną studentów wspiera system teleinformatyczny Uczelni, w tym Wirtualna Uczelnia, w której student może sprawdzić wszelkie informacje dotyczące swojego toku studiów, w tym harmonogram zajęć, oceny, stan płatności, przyznane stypendia. Dostępna jest również wersja systemu na urządzenia mobilne (smart WSIiZ). Z kolei system E-usługi pozwala studentom na załatwienie wielu spraw bez konieczności odwiedzania dziekanatów, np. na złożenie wniosków związanych z tokiem studiów czy wniosków związanych z obsługą finansową studentów.
 • Studenci mają dostęp do zarządzeń, regulaminów, wzorów podań i innych dokumentów w systemie Wirtualna Uczelnia oraz na elektronicznych tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni, których zawartość jest także dostępna pod adresem http://dziekanat.wsiz.pl
 • Wszystkie osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do prowadzenia konsultacji dla studentów (reguluje to zarządzenie rektora oraz zapisy umowy dydaktycznej). Dla studentów informacje o terminie i miejscu konsultacji podawane są na zajęciach oraz na stronie nauczyciela w portalu Uczelni. Co najmniej jedną godzinę konsultacji na każdy realizowany przedmiot nauczyciel powinien zaplanować i przeprowadzić przed egzaminem/zaliczeniem poprawkowym.
 • Aby ułatwić studentom przygotowanie się do zajęć oraz egzaminów i zaliczeń osoby prowadzący zajęcia zobowiązane są udostępniać studentom materiały dydaktyczne do swoich zajęć. Zgodnie z zarządzeniem rektora materiały należy udostępnić w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia semestru na platformie Blackboard. W trakcie zajęć w salach komputerowych prowadzący wykorzystują do dystrybucji materiałów również dysk sieciowy tzw. „wspólny” (do którego poza salami komputerowymi studenci mogą uzyskać dostęp korzystając z usługi FTP) lub „dysk wspólny” udostępnionej w ramach systemu Wirtualna Uczelnia (zakładka Dysk wspólny).
 • Biblioteka Akademicka ma dwie lokalizacje: budynek główny w Rzeszowie (p. 22) oraz budynek CEM w Kielnarowej (p. 23). W bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki w budynku głównym Uczelni znajduje się strefa Read&Relax Room, która oferuje wolny dostęp do czasopism i księgozbioru podręcznego, stanowiska komputerowe z dostępem do zasobów cyfrowych oraz urządzenie pozwalające na przygotowanie kopii potrzebnych materiałów. Biblioteka oferuje także krótkoterminowe wypożyczenia nocne i weekendowe zasobów czytelni (wybrane materiały można wypożyczyć przed zamknięciem Biblioteki i zwrócić je następnego dnia roboczego do godziny 9:00). W okresie dłuższych przerw świątecznych i w okresie wakacyjnym książki mogą być wypożyczone poza Bibliotekę na dłuższy okres. Księgozbiór Biblioteki uzupełniany jest na bieżąco, dodatkowo wszyscy użytkownicy mają możliwość zaproponowania zakupu książek i ebooków po zalogowaniu się do katalogu Integro poprzez opcję „Zaproponuj zakup”. Biblioteczna baza danych jest w pełni zautomatyzowana, dostęp do informacji o zbiorach możliwy jest ze stanowisk zlokalizowanych w Bibliotece, przez multiwyszukiwarkę Integro oraz przez aplikację mobilną mProlib – szczegóły na stronie Biblioteki.
 • Plany studiów dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów są udostępnione na elektronicznych tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni, których zawartość jest także dostępna z dowolnego komputera pod adresem http://dzial-nauczania.wsiz.pl
 • Szczegółowe programy nauczania dla każdego przedmiotu (karty przedmiotów) są udostępniane studentom w systemie Wirtualna Uczelnia (zakładka Twoje studia / Karty przedmiotów). Karty przedmiotów określają: wymagania wstępne dla przedmiotu (wynikające z następstwa przedmiotów), cele przedmiotu (wynikające z kierunkowych efektów uczenia się), przedmiotowe efekty uczenia się (w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne), treści kształcenia (program zajęć), metody weryfikacji poszczególnych efektów uczenia się, kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się, obowiązującą literaturę.
 • Na każdy rok akademicki prodziekani ustalają listę wykładów, w przypadku których kształcenie prowadzone jest pod szczególnym nadzorem i z których planowane są egzaminy w tzw. terminach „zerowych”. Do terminów „zerowych” mogą przystąpić studenci regularnie uczestniczący w zajęciach (nie mniej niż 80% obecności). Terminy „zerowe” są widoczne w harmonogramie zajęć. Ewentualne oceny niedostateczne z terminu „zerowego” nie są wpisywane protokołu, a studenci, którzy otrzymali taką ocenę, przystępują do egzaminu po raz kolejny w oficjalnym terminie podstawowym.
 • W Uczelni funkcjonuje System Dodatkowych Zajęć, w ramach którego w określonych sytuacjach mogą być organizowane dodatkowe bezpłatne zajęcia dla studentów:

1) jeśli w ocenie prowadzącego dana grupa ma problemy z opanowaniem materiału, to na wniosek nauczyciela prodziekan może zorganizować dla tej grupy dodatkowe bezpłatne zajęcia z przedmiotu, które przeprowadzane są jeszcze przed pierwszym terminem zaliczenia,

2) z przedmiotów, w ramach których w pierwszym terminie egzaminu/zaliczenia wystąpiło ponad 50% ocen niedostatecznych, prodziekan może zlecić dodatkowe bezpłatne zajęcia, które przeprowadzane są przed terminem poprawkowym.

Dodatkowo w ramach Systemu Dodatkowych Zajęć studenci mogą w każdym momencie zwrócić się z wnioskiem do prodziekana o zorganizowanie dodatkowych, bardziej zindywidualizowanych zajęć, w ramach usługi płatnej (wysokość opłat uzależniona jest od liczebności grupy).

 • Poszczególne przedmioty rozpoczynają się i kończą w różnych terminach w ciągu całego semestru, a egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane zaraz po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu (jeszcze w trakcie semestru). Ten sposób egzekwowania wiedzy, podzielony na mniejsze dawki (zamiast dwutygodniowego „maratonu” sesyjnego), daje studentom możliwość bardziej systematycznego i przez to lepszego opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów.
 • Na początku pierwszego semestru nauki wszyscy nowo przyjęci studenci uczestniczą w szkoleniach: informatycznym, e-learning i dziekanatowym, podczas których poznają infrastrukturę informatyczną Uczelni (w tym służącą do realizacji zajęć zdalnych i e-learning) oraz zostają zapoznani z najważniejszymi zarządzeniami/regulaminami obowiązującymi w Uczelni.
 • W ramach uczelnianego systemu dawania szans (chcę więcej!) na studiach I stopnia organizowane są m.in. specjalistyczne dodatkowe warsztaty (po 10h w semestrach od 2 do 5). Możliwość zapisu na zajęcia mają studenci z najwyższą średnią ocen na kierunku (zapisy organizują prodziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki studiów). Zaliczenie warsztatu następuje na postawie obecności, a zaliczony przedmiot jest widoczny w Suplemencie do dyplomu.
 • W Uczelni od lat realizowana jest inicjatywa Wykłady dla chętnych, w ramach której w każdym semestrze wszystkim studentom oferowana jest możliwość udziału w wybranych, szczególnie interesujących wykładach realizowanych na innych kierunkach studiów.
 • Co semestr prodziekani poszczególnych kierunków studiów organizują dla studentów spotkania w ramach inicjatywy Loża biznesu, na które zapraszani są praktycy ze środowiska biznesowego. Więcej informacji u prodziekanów odpowiedzialnych za poszczególne kierunki studiów.
 • Dla chętnych studentów Uczelnia oferuje szereg dodatkowych specjalności, w tym m.in. Warsztaty biznesowe, na których studenci zdobywają umiejętności potrzebne do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Program warsztatów obejmuje m.in. zajęcia z zakresu kreowania strategii biznesowej, skutecznych narzędzi marketingowych, źródeł finansowania działalności i sposobów ich pozyskania, rachunkowości oraz biznes planu i symulacji biznesowych.
 • Uczelnia zapewnia studentom bezpłatny dojazd pomiędzy kampusami Rzeszów – Kielnarowa. Rozkład jazdy autobusów jest dostępny na portalu Uczelni, m.in. w Informatorze.
 • Sprawami pomocy materialnej dla studentów zajmuje się Sekcja ds. Świadczeń Studenckich (zlokalizowana w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych). Na stronie Stypendia w portalu Uczelni znajdują się informacje o zasadach i warunkach przyznawania różnego rodzaju pomocy materialnej.
 • Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne oraz zapomogę, a studenci będący osobami niepełnosprawnymi mogą dodatkowo ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendia te można otrzymać już na I roku studiów.
 • Studenci uzyskujący wyróżniające wyniki w nauce mogą otrzymać stypendium Rektora. Stypendium to można otrzymać już na I roku studiów, przy czym na studiach I stopnia najwcześniej na drugi semestr nauki. Stypendium Rektora przyznawane jest za wyniki w nauce uzyskane w poprzednim semestrze.
 • Studenci będący osobami niepełnosprawnymi mogą dodatkowo skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON. Za inicjowanie, nadzorowanie i koordynowanie zadań dotyczących wsparcia oraz rozwiązywania problemów studentów będących osobami niepełnosprawnymi odpowiada Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które m.in. pomaga studentom wypełniać potrzebne wnioski i dokumenty związane z dofinansowaniem ze środków PFRON.
 • Najlepsi studenci – wyłonieni na podstawie rankingu do stypendium Rektora – mogą ubiegać się o przyjęcie do uczelnianego programu School of Leaders (SoL), którego głównym celem jest wspieranie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich. Osoby należące do SoL otrzymują wiele profitów, w tym indywidualne wsparcie pracownika naukowego (tutora), który pomaga wyznaczać i realizować cele związane z procesem uczenia się oraz projektowania przyszłości zawodowej, dla studentów organizowane są także dedykowane spotkania i warsztaty.
 • Uczelnia wspiera funkcjonowanie kół naukowych, których co roku działa około 20. Koła naukowe są jedną z podstawowych struktur poza procesem dydaktycznym, w której studenci prowadzą działalność naukowo-badawczą, rozwijają swoje zainteresowania, zdolności liderskie, organizacyjne, umiejętności pracy zespołowej oraz są przygotowywani do udziału w konferencjach naukowych, gdzie prezentują wyniki swoich badań.
 • Co roku w maju WSIiZ organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową Nauka i pasja kluczem do sukcesu, której głównym celem jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.
 • Na początku każdego roku akademickiego odbywa się Dzień Otwarty Kół Naukowych, podczas którego koła i organizacje studenckie prezentują swoją działalność. Celem tej inicjatywy jest zachęcenie studentów do angażowania się w różne formy aktywności studenckiej, tak aby wykorzystali czas studiów nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale też na gromadzenia cennych doświadczeń i nawiązywanie nowych znajomości.
 • Uczelnia wspiera aktywnych studentów poprzez finansowanie działań umożliwiających rozwój naukowy (takich jak wyjazdy na konferencje naukowe, konkursy i szkolenia, publikacje, badania naukowe) oraz udzielanie pomocy przy przygotowywaniu wszelkich wniosków aplikacyjnych (np. wniosków o stypendium ministra). Zainteresowanych studentów zapraszamy do kontaktu z Działem Nauki.
 • W Uczelni działa Akademicki Związek Sportowy, w ramach którego studenci pod okiem wykwalifikowanej kadry trenują różnorodne dyscypliny sportowe, w tym. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, narciarstwo zjazdowe, badminton, szachy, pływanie, judo, kolarstwo górskie, wspinaczka sportowa, biegi przełajowe, tenis, tenis stołowy, unihokej. Średnio co roku w treningach uczestniczy około 120 studentów. Podczas treningów studenci przygotowują się do występów na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Klub Uczelniany AZS WSIiZ Rzeszów co roku bierze udział we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Wyższych na Podkarpaciu, będąc zarówno uczestnikiem jak i współorganizatorem zawodów.
 • Uczelnia co roku organizuje Plebiscytu Student Roku, którego celem jest promowanie i nagradzanie aktywnych studentów, którzy w różnych, społecznie cenionych formach aktywności wyróżniają się na tle pozostałych. W ramach plebiscytu studenci nagradzani są sześciu w kategoriach: Sympatyk WSIiZ, Artysta, Społecznik, Sportowiec, Lider, Naukowiec. Zgłoszenia do konkursu zbierane są zawsze pod koniec semestru letniego, a ogłoszenie wyników następuje podczas Inauguracji nowego roku akademickiego.
 • Celem stymulowania rozwoju talentów uczelniany Klub Akademicki IQ organizuje konkursy artystyczne, w których studenci podejmują rywalizację w walce o nagrody rzeczowe i finansowe. Należą do nich przede wszystkim WSIiZ ma Talent – wydarzenie, podczas którego studenci konkurują prezentując przed jury wybrany repertuar (zespoły muzyczne, prezentacje wokalne i taneczne, pokazy iluzji, gimnastyki i inne) oraz WSIiZ Art-Talent – dedykowany osobom uzdolnionym plastycznie, współzawodniczącym w dziedzinie malarstwa, rzeźby, grafiki czy fotografii. W ramach Klubu Akademickiego IQ studenci mają też możliwość prezentowania swoich prac podczas wystaw twórczości (m.in. grafika, fotografia), organizują gry, quizy intelektualne, spotkania z kulturą.
 • W Uczelni funkcjonuje Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii – jedyna tego rodzaju placówka na Podkarpaciu. W ramach oferowanej pomocy psychologicznej (spotkania osobiste lub rozmowy online i telefoniczne) studenci i pracownicy mogą skorzystać z wsparcia w przypadku różnego typu osobistych problemów (stres, zaburzenia lękowe, depresyjne, kryzysy emocjonalne, uzależnienia chemiczne i behawioralne, kryzysy rozwojowe). Z kolei w ramach strefy rozwoju osobistego organizowane są spotkania indywidualne i warsztaty grupowe umożliwiające poznawanie i doskonalenie siebie (np. asertywność w pracy, zarządzanie gniewem), można też skorzystać ze spotkań z doradcą zawodowym.
 • Uczelnia wspiera materialnie i pozamaterialnie samorząd i inne organizacje studenckie Początkiem każdego roku akademickiego Rada Samorządu Studenckiego opracowuje plan działalności wraz z propozycją budżetu na pokrycie planowanych przedsięwzięć. Dokument zatwierdza Prorektor ds. Nauczania, akceptując przy tym kwotę jaka zostanie przydzielona Radzie do wydania na realizację inicjatyw podejmowanych w kolejnych miesiącach (m.in. Otrzęsiny, Juwenalia). Celem zmotywowania studentów do działania na rzecz Samorządu Uczelnia zapewnia comiesięczne zniżki dla członków Rady. Dla realizacji swoich celów Rada ma prawo do korzystania z własności Uczelni, w szczególności: pomieszczeń, sprzętu biurowego, urządzeń łączności (Rada dysponuje w pełni wyposażonym, dedykowanym biurem), urządzeń poligraficznych, sprzętu foto i wideo, a także pomocy technicznej i prawnej. Pomoc tę uzyskuje głównie za pośrednictwem opiekuna Samorządu, którego zadaniem (poza wsparciem w projektowaniu działalności czy dopełnianiu kwestii formalnych) jest ułatwianie kontaktu z pracownikami właściwych jednostek organizacyjnych WSIiZ.
 • Studenci działający w ramach uczelnianej grupy medialnej intro.media otrzymują zniżki w czesnym adekwatne do swojego zaangażowania w działalność publikacyjną oraz organizacyjną. Do dyspozycji studentów jest pokój redakcyjny i sprzęt dziennikarski oraz studio radiowe i telewizyjne.
 • Samorząd Studencki ma swoich przedstawicieli w organach decyzyjnych Uczelni (w Senacie oraz Zespołach ds. Jakości Kształcenia), przez co ma realny wpływ na kształt programu studiów i regulaminu studiów. Rada SS opiniuje także regulamin odpłatności oraz regulamin świadczeń dla studentów, ma też realny wpływ na podział dotacji na świadczenia dla studentów – w ramach spotkania z Władzami Uczelni przewodniczący Rady opiniuje dokument wskazujący propozycje rozdysponowania środków otrzymanych z MEiN w danym roku akademickim, co stanowi podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji przez Rektora.
 • Absolwenci Uczelni mogą rejestrować się w Klubie Absolwenta. Pozostając członkiem społeczności klubu absolwenci otrzymują informacje o szkoleniach, spotkaniach integracyjnych, zniżkach, ciekawych ofertach pracy, możliwościach dalszej współpracy z Uczelnią. Mogą także skorzystać z programu rabatowego na studia podyplomowe w Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ. Członkostwo w Klubie Absolwenta jest bezpłatne.
 • W Uczelni działa Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych, którego zadaniem jest wspieranie studentów obcokrajowców na wszystkich etapach studiowania w Polsce (m.in. w legalizacji pobytu czy nostryfikacji dyplomu). Pracownicy Biura koordynują także funkcjonowanie uczelnianego Systemu Opieki Studenckiej, w ramach którego realizowane są dwa programy:

1) Program Buddy – studenci starszych roczników pomagają studentom I roku studiów odnaleźć się w uczelnianej rzeczywistości, służą wsparciem w kwestiach praktycznych związanych z założeniem konta bankowego, wykupieniem polskiej karty telefonicznej, informują o obowiązkach na Uczelni, pomagają w rozwiązaniu problemów związanych ze studiowaniem.

2) Program wsparcia językowego – w celu ułatwienia promotorom prac dyplomowych współpracy ze studentami, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, Biuro organizuje pomoc dla studenta w zakresie przygotowania korekty językowej pracy dyplomowej.

 • Na początku pierwszego semestru nauki Biuro organizuje dla nowo przybyłych studentów tzw. Orientation Week, w ramach którego studenci – oprócz podstawowych informacji na temat Polski i Rzeszowa – otrzymują także wiedzę nt. etykiety akademickiej, kultury organizacyjnej WSIiZ i przepisów wewnętrznych obowiązujących na Uczelni.
 • W ramach Biura prowadzona jest Poradnia Adaptacyjna, która wspiera studentów w procesie poznania kultury polskiej oraz polskiego systemu edukacji. Poradnia jest czynna trzy dni w tygodniu, a spotkania ze studentami są prowadzone anonimowo. Studenci mogą korzystać też ze specjalnego numeru telefonu w sytuacjach nagłych.
 • Biuro organizuje liczne wydarzenia dla studentów międzynarodowych, mających na celu integrację i wzajemne poznanie się studentów z różnych kultur i krajów świata. Są to wydarzenia organizowane w czasie tradycyjnych świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc) a także wiele innych eventów z rodzaju Culture Meeting, podczas których studenci wybranych krajów prezentują swoją kulturę, obyczaje, tańce oraz historię. Cieszą się one ogromną popularnością i są najlepszą okazją do integracji i zawierania przyjaźni.

Uczelnia podejmuje różnorodne działania mające na celu wspieranie studentów w rozwoju zawodowym i wejściu na rynek pracy, w tym o charakterze ciągłym i cyklicznym oraz doraźnym – w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez studentów.

 • Przy Biurze Karier WSIiZ działa agencja zatrudnienia, której działalność skupia się na pozyskiwaniu ofert pracy i rekrutacji na wybrane stanowiska. W ciągu ostatnich trzech lat do Biura Karier pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na blisko 6 tysięcy miejsc pracy.
 • Współpraca z firmami z regionu, kraju i zagranicy ma na celu również wsparcie studentów w zakresie znalezienia miejsc praktyk czy stażu. Biuro Karier wspiera studentów w poszukiwaniu miejsc praktyk m.in. poprzez przekazywanie informacji o metodach efektywnego poszukiwania pracy, konsultowanie dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzanie symulacji rozmów kwalifikacyjnych.
 • Biuro Karier corocznie organizuje największe w regionie Podkarpackie Targi Pracy. W 2020 roku w hali Podpromie w Rzeszowie odbyła się ich 19. edycja (w latach 2021 i 2022 Targi nie odbyły się ze względu na pandemię Covid-19). Na targach każdorazowo prezentuje się kilkudziesięciu pracodawców oferujących zatrudnienie w różnorodnych sektorach.
 • W ramach działalności Biura Karier studenci mogą wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym. Na podstawie rozmów z doradcą i rozwiązywanych testów dotyczących predyspozycji zawodowych oraz mocnych i słabych stron student może wybrać drogę rozwoju kariery zawodowej (praca na etacie lub własna działalność gospodarcza). Studenci otrzymują też pomoc w prawidłowym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz wskazówki jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Aby ułatwić studentom wejście na rynek pracy Biuro Karier organizuje spotkania z pracodawcami, które mają na celu prezentację dostępnych ofert pracy oraz etapów procesów rekrutacyjnych jakie występują w danej firmie. Pracodawcy omawiają obszary działalności firmy, przybliżają studentom specyfikę pracy, stażu, praktyk zawodowych.
 • Wspierając studentów w rozwoju osobistym, Biuro Karier pomaga zainteresowanym studentom w realizacji stażu w wybranych jednostkach Uczelni. Niekiedy wsparcie w pracach organizacyjnych ma charakter wolontariatu (np. pomoc przy organizacji konferencji naukowych, imprezach integracyjnych, akcjach promocyjnych Uczelni), jednakże współpraca ta pozwala zdobywać umiejętności i kompetencje przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
 • Aby każdy student miał zapewnione wsparcie w rozwoju osobistych kompetencji i wejściu na rynek pracy do programów na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia wprowadzony został przedmiot Osobisty model biznesowy, w ramach którego wykorzystywana jest Platforma Rozwoju Kompetencji, opracowana przez psychologów, doradców zawodowych i socjologów. Platforma służy pomocą w zarządzaniu ścieżką rozwoju kompetencji, istotnych z perspektywy przyszłego stanowiska pracy. Głównym celem Platformy jest dostarczenie wsparcia dla studentów w zakresie: analizy poziomu kompetencji (zawodowych, społecznych, osobistych i menedżerskich), analizy predyspozycji zawodowych, odkrywania zainteresowań i pasji, rozwoju osobistego, identyfikowania własnego potencjału oraz poznawania możliwości jego rozwijania, wyboru ścieżki rozwoju istotnej z perspektywy przyszłego stanowiska pracy/zawodu. Student na podstawie rekomendacji z Platformy może wybrać takie działania, które w największym stopniu przyczynią się do jego sukcesu edukacyjnego i rozwoju zawodowego. Z Platformy można skorzystać na każdym etapie kształcenia, w tym na początku studiów i przed wyborem specjalności. Aby zalogować się do Platformy należy użyć tego samego loginu i hasła jak do innych systemów Uczelni (np. poczta, WU).
 • Każdy student WSIiZ w 1 semestrze nauki przechodzi obowiązkowe 4-godzinne szkolenie Bezpieczeństwo i higiena warunków kształcenia kończące się zaliczeniem.
 • W 2015 r. w Uczelni powołano Dyrektora ds. Bezpieczeństwa WSIZ, aby umożliwić wdrożenie systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uczelni. Do zadań Dyrektora ds. Bezpieczeństwa WSIZ należy m.in.: tworzenie polityki bezpieczeństwa Uczelni, przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu studentów i pracowników, promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń lub radzenia sobie z nimi, monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów i pracowników oraz reagowanie na zgłaszane przez nich zagrożenia dla bezpieczeństwa, udzielanie pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo.
 • W 2020 r. w Uczelni powołano Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy. Do zadań Pełnomocnika należy: przyjmowanie skarg od pracowników, którzy w swoim przekonaniu stali się ofiarami mobbingu, dyskryminacji lub przemocy, formalne sprawdzanie skarg pracowników i przekazywanie ich do Rektora z wnioskiem o powołanie przez niego Komisji, monitorowanie zjawisk mobbingu, dyskryminacji i przemocy wobec pracowników i przedkładanie Rektorowi sprawozdań w tym zakresie wraz z rekomendacjami. W sytuacji, kiedy doszłoby do dyskryminacji wobec studenta poza Uczelnią, Pełnomocnik Rektora wraz z Dyrektorem ds. bezpieczeństwa nawiązują kontakt z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. ochrony Praw Człowieka, w celu poinformowania organów ścigania o zaistnieniu tego typu zdarzenia na terenie Podkarpacia. W ramach współpracy z Policją pozyskiwane są m.in. informacje o rejonach i obiektach, w których istnieje zagrożenia pojawienia się zjawiska dyskryminacji.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content