BIP WSIiZ
Wsparcie w procesie uczenia się

Wsparcie w procesie uczenia się

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu wspieranie studentów w procesie uczenia się, a także w rozwoju społecznym i naukowym. Działania te przyjmują zróżnicowane formy merytorycznego, materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz uwzględniają różnorodne formy aktywności studentów. Uczelnia podejmuje także działania informacyjne i edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji i przemocy. Wspiera także materialnie i pozamaterialnie samorząd i inne organizacje studenckie. Działania te podlegają okresowym przeglądom przeprowadzanym przy udziale studentów, a ich wyniki są wykorzystywane do doskonalenia wsparcia i jego form.

 • Prodziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki studiów utrzymują stały kontakt ze studentami w celu monitorowania przebiegu procesu dydaktycznego, identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości i służenia pomocą studentom w sytuacjach trudnych. Informacja o terminach i miejscu dyżurów prodziekanów jest dostępna na portalu Uczelni na stronach dziekanatów.
 • W ramach systemu opieki i kontaktu ze studentami funkcjonują także opiekunowie kierunków (opiekunami są nauczyciele akademiccy – lista opiekunów jest dostępna na portalu Uczelni na stronach dziekanatów), których zadaniem jest doradzanie studentom w sprawach bieżących oraz pomoc w rozwiązywaniu spraw nietypowych. Opieka ta realizowana jest w formie planowanych spotkań, dyżurów i kontaktu mailowego. Zadaniem opiekunów jest także nadzorowanie wyboru i rozliczania pracy starosty grupy.
 • Obsługa administracyjna studentów prowadzona jest w dziekanatach w budynku głównym Uczelni. Dziekanat Studiów Polskojęzycznych (p. 27) jest czynny dla studentów od wtorku do piątku w godz. 11:00-15:00 oraz w soboty zjazdowe w godz. 8:00-14:00. Dziekanat Studiów Anglojęzycznych (p. 41) jest czynny dla studentów od wtorku do piątku w godz. 11:00-15:00.
 • Obsługę administracyjną studentów wspiera system teleinformatyczny Uczelni, w tym Wirtualna Uczelnia, w której student może sprawdzić wszelkie informacje dotyczące swojego toku studiów, w tym harmonogram zajęć, oceny, stan płatności, przyznane stypendia. Dostępna jest również wersja systemu na urządzenia mobilne (smart WSIiZ). Z kolei system e-Usługi pozwala studentom na załatwienie wielu spraw bez konieczności odwiedzania dziekanatów, np. na złożenie wniosków związanych z tokiem studiów czy wniosków związanych z obsługą finansową studentów.
 • Studenci mają dostęp do zarządzeń, regulaminów, wzorów podań i innych dokumentów w systemie Wirtualna Uczelnia oraz na elektronicznych tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni, których zawartość jest także dostępna pod adresem http://dziekanat.wsiz.pl
 • Wszystkie osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do prowadzenia konsultacji dla studentów (reguluje to zarządzenie rektora oraz zapisy umowy dydaktycznej). Dla studentów informacje o terminie i miejscu konsultacji podawane są na zajęciach oraz na stronie nauczyciela w portalu Uczelni. Co najmniej jedną godzinę konsultacji na każdy realizowany przedmiot nauczyciel powinien zaplanować i przeprowadzić przed egzaminem/zaliczeniem poprawkowym.
 • Aby ułatwić studentom przygotowanie się do zajęć oraz egzaminów i zaliczeń osoby prowadzący zajęcia zobowiązane są udostępniać studentom materiały dydaktyczne do swoich zajęć. Zgodnie z zarządzeniem rektora materiały należy udostępnić w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia semestru na platformie Moodle. W trakcie zajęć w salach komputerowych prowadzący wykorzystują do dystrybucji materiałów również dysk sieciowy tzw. „wspólny” (do którego poza salami komputerowymi studenci mogą uzyskać dostęp korzystając z usługi FTP) lub „dysk wspólny” udostępnionej w ramach systemu Wirtualna Uczelnia (zakładka Dysk wspólny).
 • Biblioteka Akademicka ma dwie lokalizacje: budynek główny w Rzeszowie (p. 22) oraz budynek CEM w Kielnarowej (p. 23). W bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki w budynku głównym Uczelni znajduje się strefa Read&Relax Room, która oferuje wolny dostęp do czasopism i księgozbioru podręcznego, stanowiska komputerowe z dostępem do zasobów cyfrowych oraz urządzenie pozwalające na przygotowanie kopii potrzebnych materiałów. Biblioteka oferuje także krótkoterminowe wypożyczenia nocne i weekendowe zasobów czytelni (wybrane materiały można wypożyczyć przed zamknięciem Biblioteki i zwrócić je następnego dnia roboczego do godziny 9:00). W okresie dłuższych przerw świątecznych i w okresie wakacyjnym książki mogą być wypożyczone poza Bibliotekę na dłuższy okres. Księgozbiór Biblioteki uzupełniany jest na bieżąco, dodatkowo wszyscy użytkownicy mają możliwość zaproponowania zakupu książek i ebooków po zalogowaniu się do katalogu Integro poprzez opcję „Zaproponuj zakup”. Biblioteczna baza danych jest w pełni zautomatyzowana, dostęp do informacji o zbiorach możliwy jest ze stanowisk zlokalizowanych w Bibliotece, przez multiwyszukiwarkę Integro oraz przez aplikację mobilną mProlib – szczegóły na stronie Biblioteki.
 • Plany studiów dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów są udostępnione na elektronicznych tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni, których zawartość jest także dostępna z dowolnego komputera pod adresem http://dzial-nauczania.wsiz.pl
 • Szczegółowe programy nauczania dla każdego przedmiotu (karty przedmiotów) są udostępniane studentom w systemie Wirtualna Uczelnia (zakładka Twoje studia / Karty przedmiotów). Karty przedmiotów określają: wymagania wstępne dla przedmiotu (wynikające z następstwa przedmiotów), cele przedmiotu (wynikające z kierunkowych efektów uczenia się), przedmiotowe efekty uczenia się (w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne), treści kształcenia (program zajęć), metody weryfikacji poszczególnych efektów uczenia się, kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się, obowiązującą literaturę.
 • Na każdy rok akademicki prodziekani ustalają listę wykładów, w przypadku których kształcenie prowadzone jest pod szczególnym nadzorem i z których planowane są egzaminy w tzw. terminach „zerowych”. Do terminów „zerowych” mogą przystąpić studenci regularnie uczestniczący w zajęciach (nie mniej niż 80% obecności). Terminy „zerowe” są widoczne w harmonogramie zajęć. Ewentualne oceny niedostateczne z terminu „zerowego” nie są wpisywane protokołu, a studenci, którzy otrzymali taką ocenę, przystępują do egzaminu po raz kolejny w oficjalnym terminie podstawowym.
 • W Uczelni funkcjonuje System Dodatkowych Zajęć, w ramach którego w określonych sytuacjach mogą być organizowane dodatkowe bezpłatne zajęcia dla studentów:

1) jeśli w ocenie prowadzącego dana grupa ma problemy z opanowaniem materiału, to na wniosek nauczyciela prodziekan może zorganizować dla tej grupy dodatkowe bezpłatne zajęcia z przedmiotu, które przeprowadzane są jeszcze przed pierwszym terminem zaliczenia,

2) z przedmiotów, w ramach których w pierwszym terminie egzaminu/zaliczenia wystąpiło ponad 50% ocen niedostatecznych, prodziekan może zlecić dodatkowe bezpłatne zajęcia, które przeprowadzane są przed terminem poprawkowym.

Dodatkowo w ramach Systemu Dodatkowych Zajęć studenci mogą w każdym momencie zwrócić się z wnioskiem do prodziekana o zorganizowanie dodatkowych, bardziej zindywidualizowanych zajęć, w ramach usługi płatnej (wysokość opłat uzależniona jest od liczebności grupy).

 • Poszczególne przedmioty rozpoczynają się i kończą w różnych terminach w ciągu całego semestru, a egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane zaraz po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu (jeszcze w trakcie semestru). Ten sposób egzekwowania wiedzy, podzielony na mniejsze dawki (zamiast dwutygodniowego „maratonu” sesyjnego), daje studentom możliwość bardziej systematycznego i przez to lepszego opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów.
 • Na początku pierwszego semestru nauki wszyscy nowo przyjęci studenci uczestniczą w szkoleniach: informatycznym, e-learning i dziekanatowym, podczas których poznają infrastrukturę informatyczną Uczelni (w tym służącą do realizacji zajęć zdalnych i e-learning) oraz zostają zapoznani z najważniejszymi zarządzeniami/regulaminami obowiązującymi w Uczelni.
 • W ramach uczelnianego systemu dawania szans (chcę więcej!) na studiach I stopnia organizowane są m.in. specjalistyczne dodatkowe warsztaty (po 10h w semestrach od 2 do 5). Możliwość zapisu na zajęcia mają studenci z najwyższą średnią ocen na kierunku (zapisy organizują prodziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki studiów). Zaliczenie warsztatu następuje na postawie obecności, a zaliczony przedmiot jest widoczny w Suplemencie do dyplomu.
 • W Uczelni od lat realizowana jest inicjatywa Wykłady dla chętnych, w ramach której w każdym semestrze wszystkim studentom oferowana jest możliwość udziału w wybranych, szczególnie interesujących wykładach realizowanych na innych kierunkach studiów.
 • Co semestr prodziekani poszczególnych kierunków studiów organizują dla studentów spotkania w ramach inicjatywy Loża biznesu, na które zapraszani są praktycy ze środowiska biznesowego. Więcej informacji u prodziekanów odpowiedzialnych za poszczególne kierunki studiów.
 • Dla chętnych studentów Uczelnia oferuje szereg dodatkowych specjalności, w tym m.in. Warsztaty biznesowe, na których studenci zdobywają umiejętności potrzebne do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Program warsztatów obejmuje m.in. zajęcia z zakresu kreowania strategii biznesowej, skutecznych narzędzi marketingowych, źródeł finansowania działalności i sposobów ich pozyskania, rachunkowości oraz biznes planu i symulacji biznesowych.
 • Uczelnia zapewnia studentom bezpłatny dojazd pomiędzy kampusami Rzeszów – Kielnarowa. Rozkład jazdy autobusów jest dostępny w Wirtualnej Uczelni oraz w aplikacji mobilnej (smart WSIiZ).
 • Sprawami pomocy materialnej dla studentów zajmuje się Dział Świadczeń Studenckich (zlokalizowany w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych). Na stronie Stypendia w portalu Uczelni znajdują się informacje o zasadach i warunkach przyznawania różnego rodzaju pomocy materialnej.
 • Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne oraz zapomogę, a studenci będący osobami niepełnosprawnymi mogą dodatkowo ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendia te można otrzymać już na I roku studiów.
 • Studenci uzyskujący wyróżniające wyniki w nauce mogą otrzymać stypendium Rektora. Stypendium to można otrzymać już na I roku studiów, przy czym na studiach I stopnia najwcześniej na drugi semestr nauki. Stypendium Rektora przyznawane jest za wyniki w nauce uzyskane w poprzednim semestrze.
 • Studenci będący osobami niepełnosprawnymi mogą dodatkowo skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON. Za inicjowanie, nadzorowanie i koordynowanie zadań dotyczących wsparcia oraz rozwiązywania problemów studentów będących osobami niepełnosprawnymi odpowiada Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które m.in. pomaga studentom wypełniać potrzebne wnioski i dokumenty związane z dofinansowaniem ze środków PFRON.
 • Uczelnia wspiera funkcjonowanie kół naukowych, których co roku działa około 20. Koła naukowe są jedną z podstawowych struktur poza procesem dydaktycznym, w której studenci prowadzą działalność naukowo-badawczą, rozwijają swoje zainteresowania, zdolności liderskie, organizacyjne, umiejętności pracy zespołowej oraz są przygotowywani do udziału w konferencjach naukowych, gdzie prezentują wyniki swoich badań.
 • Co roku w maju WSIiZ organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową Nauka i pasja kluczem do sukcesu, której głównym celem jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.
 • Na początku każdego roku akademickiego odbywa się Dzień Otwarty Kół Naukowych, podczas którego koła i organizacje studenckie prezentują swoją działalność. Celem tej inicjatywy jest zachęcenie studentów do angażowania się w różne formy aktywności studenckiej, tak aby wykorzystali czas studiów nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale też na gromadzenia cennych doświadczeń i nawiązywanie nowych znajomości.
 • Uczelnia wspiera aktywnych studentów poprzez finansowanie działań umożliwiających rozwój naukowy (takich jak wyjazdy na konferencje naukowe, konkursy i szkolenia, publikacje, badania naukowe) oraz udzielanie pomocy przy przygotowywaniu wszelkich wniosków aplikacyjnych (np. wniosków o stypendium ministra). Zainteresowanych studentów zapraszamy do kontaktu z Działem Nauki.
 • W Uczelni działa Akademicki Związek Sportowy, w ramach którego studenci pod okiem wykwalifikowanej kadry trenują różnorodne dyscypliny sportowe, w tym. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, narciarstwo zjazdowe, badminton, szachy, pływanie, judo, kolarstwo górskie, wspinaczka sportowa, biegi przełajowe, tenis, tenis stołowy, unihokej. Średnio co roku w treningach uczestniczy około 120 studentów. Podczas treningów studenci przygotowują się do występów na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Klub Uczelniany AZS WSIiZ Rzeszów co roku bierze udział we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Wyższych na Podkarpaciu, będąc zarówno uczestnikiem jak i współorganizatorem zawodów.
 • Uczelnia co roku organizuje Plebiscytu Student Roku, którego celem jest promowanie i nagradzanie aktywnych studentów, którzy w różnych, społecznie cenionych formach aktywności wyróżniają się na tle pozostałych. W ramach plebiscytu studenci nagradzani są sześciu w kategoriach: Sympatyk WSIiZ, Artysta, Społecznik, Sportowiec, Lider, Naukowiec. Zgłoszenia do konkursu zbierane są zawsze pod koniec semestru letniego, a ogłoszenie wyników następuje podczas Inauguracji nowego roku akademickiego.
 • Celem stymulowania rozwoju talentów uczelniany Klub Akademicki IQ organizuje konkursy artystyczne, w których studenci podejmują rywalizację w walce o nagrody rzeczowe i finansowe. Należą do nich przede wszystkim WSIiZ ma Talent – wydarzenie, podczas którego studenci konkurują prezentując przed jury wybrany repertuar (zespoły muzyczne, prezentacje wokalne i taneczne, pokazy iluzji, gimnastyki i inne) oraz WSIiZ Art-Talent – dedykowany osobom uzdolnionym plastycznie, współzawodniczącym w dziedzinie malarstwa, rzeźby, grafiki czy fotografii. W ramach Klubu Akademickiego IQ studenci mają też możliwość prezentowania swoich prac podczas wystaw twórczości (m.in. grafika, fotografia), organizują gry, quizy intelektualne, spotkania z kulturą.
 • W Uczelni funkcjonuje Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii – jedyna tego rodzaju placówka na Podkarpaciu. W ramach oferowanej pomocy psychologicznej (spotkania osobiste lub rozmowy online i telefoniczne) studenci i pracownicy mogą skorzystać z wsparcia w przypadku różnego typu osobistych problemów (stres, zaburzenia lękowe, depresyjne, kryzysy emocjonalne, uzależnienia chemiczne i behawioralne, kryzysy rozwojowe). Z kolei w ramach strefy rozwoju osobistego organizowane są spotkania indywidualne i warsztaty grupowe umożliwiające poznawanie i doskonalenie siebie (np. asertywność w pracy, zarządzanie gniewem), można też skorzystać ze spotkań z doradcą zawodowym.
 • Uczelnia wspiera materialnie i pozamaterialnie samorząd i inne organizacje studenckie Początkiem każdego roku akademickiego Rada Samorządu Studenckiego opracowuje plan działalności wraz z propozycją budżetu na pokrycie planowanych przedsięwzięć. Dokument zatwierdza Prorektor ds. Nauczania, akceptując przy tym kwotę jaka zostanie przydzielona Radzie do wydania na realizację inicjatyw podejmowanych w kolejnych miesiącach (m.in. Otrzęsiny, Kulturalia). Celem zmotywowania studentów do działania na rzecz Samorządu Uczelnia zapewnia comiesięczne zniżki dla członków Rady. Dla realizacji swoich celów Rada ma prawo do korzystania z własności Uczelni, w szczególności: pomieszczeń, sprzętu biurowego, urządzeń łączności (Rada dysponuje w pełni wyposażonym, dedykowanym biurem), urządzeń poligraficznych, sprzętu foto i wideo, a także pomocy technicznej i prawnej. Pomoc tę uzyskuje głównie za pośrednictwem opiekuna Samorządu, którego zadaniem (poza wsparciem w projektowaniu działalności czy dopełnianiu kwestii formalnych) jest ułatwianie kontaktu z pracownikami właściwych jednostek organizacyjnych WSIiZ.
 • Studenci działający w ramach uczelnianej grupy medialnej intro.media otrzymują zniżki w czesnym adekwatne do swojego zaangażowania w działalność publikacyjną oraz organizacyjną. Do dyspozycji studentów jest pokój redakcyjny i sprzęt dziennikarski oraz studio radiowe i telewizyjne.
 • Samorząd Studencki ma swoich przedstawicieli w organach decyzyjnych Uczelni (w Senacie oraz Zespołach ds. Jakości Kształcenia), przez co ma realny wpływ na kształt programu studiów i regulaminu studiów. Rada SS opiniuje także regulamin odpłatności oraz regulamin świadczeń dla studentów, ma też realny wpływ na podział dotacji na świadczenia dla studentów – w ramach spotkania z Władzami Uczelni przewodniczący Rady opiniuje dokument wskazujący propozycje rozdysponowania środków otrzymanych z MEiN w danym roku akademickim, co stanowi podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji przez Rektora.
 • Absolwenci Uczelni mogą rejestrować się w Klubie Absolwenta. Pozostając członkiem społeczności klubu absolwenci otrzymują informacje o szkoleniach, spotkaniach integracyjnych, zniżkach, ciekawych ofertach pracy, możliwościach dalszej współpracy z Uczelnią. Mogą także skorzystać z programu rabatowego na studia podyplomowe w Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ. Członkostwo w Klubie Absolwenta jest bezpłatne.
 • W Uczelni działa Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych, którego zadaniem jest wspieranie studentów obcokrajowców na wszystkich etapach studiowania w Polsce (m.in. w legalizacji pobytu czy nostryfikacji dyplomu). Pracownicy Biura koordynują także funkcjonowanie uczelnianego Systemu Opieki Studenckiej, w ramach którego realizowane są dwa programy:

1) Program Buddy – studenci starszych roczników pomagają studentom I roku studiów odnaleźć się w uczelnianej rzeczywistości, służą wsparciem w kwestiach praktycznych związanych z założeniem konta bankowego, wykupieniem polskiej karty telefonicznej, informują o obowiązkach na Uczelni, pomagają w rozwiązaniu problemów związanych ze studiowaniem.

2) Program wsparcia językowego – w celu ułatwienia promotorom prac dyplomowych współpracy ze studentami, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, Biuro organizuje pomoc dla studenta w zakresie przygotowania korekty językowej pracy dyplomowej.

 • Na początku pierwszego semestru nauki Biuro organizuje dla nowo przybyłych studentów tzw. Orientation Week, w ramach którego studenci – oprócz podstawowych informacji na temat Polski i Rzeszowa – otrzymują także wiedzę nt. etykiety akademickiej, kultury organizacyjnej WSIiZ i przepisów wewnętrznych obowiązujących na Uczelni.
 • W ramach Biura prowadzona jest Poradnia Adaptacyjna, która wspiera studentów w procesie poznania kultury polskiej oraz polskiego systemu edukacji. Poradnia jest czynna trzy dni w tygodniu, a spotkania ze studentami są prowadzone anonimowo. Studenci mogą korzystać też ze specjalnego numeru telefonu w sytuacjach nagłych.
 • Biuro organizuje liczne wydarzenia dla studentów międzynarodowych, mających na celu integrację i wzajemne poznanie się studentów z różnych kultur i krajów świata. Są to wydarzenia organizowane w czasie tradycyjnych świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc) a także wiele innych eventów z rodzaju Culture Meeting, podczas których studenci wybranych krajów prezentują swoją kulturę, obyczaje, tańce oraz historię. Cieszą się one ogromną popularnością i są najlepszą okazją do integracji i zawierania przyjaźni.

Uczelnia podejmuje różnorodne działania mające na celu wspieranie studentów w rozwoju zawodowym i wejściu na rynek pracy, w tym o charakterze ciągłym i cyklicznym oraz doraźnym – w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez studentów.

 • Przy Biurze Karier WSIiZ działa agencja zatrudnienia, której działalność skupia się na pozyskiwaniu ofert pracy i rekrutacji na wybrane stanowiska. W ciągu ostatnich trzech lat do Biura Karier pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na blisko 6 tysięcy miejsc pracy.
 • Współpraca z firmami z regionu, kraju i zagranicy ma na celu również wsparcie studentów w zakresie znalezienia pracy czy stażu. Biuro Karier wspiera studentów w poszukiwaniu pracy m.in. poprzez przekazywanie informacji o metodach efektywnego poszukiwania pracy oraz konsultowanie dokumentów aplikacyjnych.
 • Biuro Karier corocznie organizuje największe w regionie Podkarpackie Targi Pracy. W kwietniu 2023 roku w hali Podpromie w Rzeszowie odbyła się ich 20. edycja. Co roku na targach prezentuje się kilkudziesięciu pracodawców oferujących zatrudnienie w różnorodnych sektorach gospodarki (w roku 2021 i 2022 targi nie odbyły się ze względu na pandemię Covid-19).
 • W ramach działalności Biura Karier studenci mogą wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym. Na podstawie rozmów z doradcą i rozwiązywanych testów dotyczących predyspozycji zawodowych oraz mocnych i słabych stron student może wybrać drogę rozwoju kariery zawodowej (praca na etacie lub własna działalność gospodarcza). Studenci otrzymują też pomoc w prawidłowym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz wskazówki jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Biuro Karier przygotowuje studentów/absolwentów WSIiZ do wejścia na rynek pracy poprzez organizację symulacji rozmów rekrutacyjnych. Podczas takiego spotkania dodatkowo weryfikowane są dokumenty aplikacyjne pod względem poprawności i atrakcyjności dla potencjalnego pracodawcy, na koniec spotkania student/absolwent otrzymuje informację zwrotną podsumowującą spotkanie oraz informacje o możliwościach poszukiwania pracy.
 • W ciągu roku akademickiego organizowane są dla studentów (stacjonarnie i online) Warsztaty CV (w języku polskim i angielskim).
 • Aby ułatwić studentom wejście na rynek pracy Biuro Karier organizuje spotkania z pracodawcami, które mają na celu prezentację dostępnych ofert pracy oraz etapów procesów rekrutacyjnych jakie występują w danej firmie. Pracodawcy omawiają obszary działalności firmy, przybliżają studentom specyfikę pracy, stażu, praktyk zawodowych.
 • Wspierając studentów w rozwoju osobistym, Biuro Karier pomaga zainteresowanym studentom w realizacji stażu w wybranych jednostkach Uczelni. Niekiedy wsparcie w pracach organizacyjnych ma charakter wolontariatu (np. pomoc przy organizacji konferencji naukowych, imprezach integracyjnych, akcjach promocyjnych Uczelni), jednakże współpraca ta pozwala zdobywać umiejętności i kompetencje przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
 • Aby każdy student miał zapewnione wsparcie w rozwoju osobistych kompetencji i wejściu na rynek pracy do programów na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia wprowadzony został przedmiot Osobisty model biznesowy, w ramach którego wykorzystywana jest Platforma Rozwoju Kompetencji, opracowana przez psychologów, doradców zawodowych i socjologów. Platforma służy pomocą w zarządzaniu ścieżką rozwoju kompetencji, istotnych z perspektywy przyszłego stanowiska pracy. Głównym celem Platformy jest dostarczenie wsparcia dla studentów w zakresie: analizy poziomu kompetencji (zawodowych, społecznych, osobistych i menedżerskich), analizy predyspozycji zawodowych, odkrywania zainteresowań i pasji, rozwoju osobistego, identyfikowania własnego potencjału oraz poznawania możliwości jego rozwijania, wyboru ścieżki rozwoju istotnej z perspektywy przyszłego stanowiska pracy/zawodu. Student na podstawie rekomendacji z Platformy może wybrać takie działania, które w największym stopniu przyczynią się do jego sukcesu edukacyjnego i rozwoju zawodowego. Z Platformy można skorzystać na każdym etapie kształcenia, w tym na początku studiów i przed wyborem specjalności. Aby zalogować się do Platformy należy użyć tego samego loginu i hasła jak do innych systemów Uczelni (np. poczta, WU).
 • Każdy student WSIiZ w 1 semestrze nauki przechodzi obowiązkowe 4-godzinne szkolenie Bezpieczeństwo i higiena warunków kształcenia kończące się zaliczeniem.
 • W Uczelni powołano Dyrektora ds. Bezpieczeństwa WSIZ, aby umożliwić wdrożenie systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uczelni. Do zadań Dyrektora ds. Bezpieczeństwa WSIZ należy m.in.: tworzenie polityki bezpieczeństwa Uczelni, przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu studentów i pracowników, promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń lub radzenia sobie z nimi, monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów i pracowników oraz reagowanie na zgłaszane przez nich zagrożenia dla bezpieczeństwa, udzielanie pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo.
 • W Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy. Do zadań Pełnomocnika należy: przyjmowanie skarg od pracowników, którzy w swoim przekonaniu stali się ofiarami mobbingu, dyskryminacji lub przemocy, formalne sprawdzanie skarg pracowników i przekazywanie ich do Rektora z wnioskiem o powołanie przez niego Komisji, monitorowanie zjawisk mobbingu, dyskryminacji i przemocy wobec pracowników i przedkładanie Rektorowi sprawozdań w tym zakresie wraz z rekomendacjami. W sytuacji, kiedy doszłoby do dyskryminacji wobec studenta poza Uczelnią, Pełnomocnik Rektora wraz z Dyrektorem ds. bezpieczeństwa nawiązują kontakt z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. ochrony Praw Człowieka, w celu poinformowania organów ścigania o zaistnieniu tego typu zdarzenia na terenie Podkarpacia. W ramach współpracy z Policją pozyskiwane są m.in. informacje o rejonach i obiektach, w których istnieje zagrożenia pojawienia się zjawiska dyskryminacji.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content