BIP WSIiZ
FAQ

FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pracownikom Działu Rekrutacji pytaniami. Z pewnością pomogą Wam rozwiać wątpliwości lub dowiedzieć się czegoś więcej. Jeśli po ich lekturze zrodzą się jeszcze jakieś pytania, prosimy o kontakt.

Czy mogę aplikować zanim dostanę wyniki z matury?

Nie, aby wypełnić formularz rekrutacyjny, niezbędne są wyniki maturalne. Możesz założyć konto w panelu rekrutacyjnym, a po uzyskaniu wyników uzupełnić formularz.

Kiedy będą wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na naszej stronie 8 sierpnia.

Do kiedy mogę składać wniosek o stypendium rektora?

Termin składania wniosków o stypendium rektora mija 30 września. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium rektora po semestrze zimowym – do końca lutego.

Do kiedy mogę składać wniosek o stypendium socjalne?

Wnioski o stypendium socjalne należy składać do 15 października.

Jak często będę przyjeżdżać na zjazdy na studiach niestacjonarnych?

Zjazdy odbywają się zazwyczaj co drugi tydzień w soboty i niedziele. Na wybranych kierunkach zajęcia będą planowane również w piątki (wyłącznie po południu, po godz. 16-tej) i będą to wyłącznie zajęcia zdalne, które będą nagrywane i możliwe do odtworzenia w innym terminie.

Czy mogę złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej?

Kandydat powinien złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości oraz okazać do wglądu oryginał dokumentu.

Czy obowiązkowo muszę wybrać specjalności na studiach I stopnia?

Wybór specjalności na I semestrze dotyczy tylko studentów wybierających odrębne ścieżki kształcenia. Pozostałe specjalności wybierane są na 3 lub 4 semestrze nauki (w zależności od kierunku), natomiast realizowane są od 4 lub 5 semestru.

Gdzie można odebrać skierowanie na badania medycyny pracy?

Skierowanie można odebrać w Dziale Rekrutacji w siedzibie uczelni (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pok. RA8) lub pobrać na stronach poszczególnych kierunków.

Co napisać w tytule przelewu, gdy opłacam wpisowe i opłatę rekrutacyjną?

W tytule przelewu należy wskazać, czego dotyczy opłata, np. „Opłata wpisowa i rekrutacyjna”. Oprócz tego w tytule powinno znaleźć się imię, nazwisko oraz kierunek.

Czy podanie wraz z dokumentami muszę złożyć osobiście?

Wymagane dokumenty nie muszą być składane osobiście. W imieniu kandydata na studia komplet dokumentów może złożyć upoważniona przez niego osoba. Dokumenty można także przesłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów).

Czy rejestracja internetowa jest ostatecznym i jedynym etapem rekrutacji?

Nie. Osoba, która zarejestruje się internetowo, nie zostanie zakwalifikowana jako kandydat na studia. Internetowa rejestracja umożliwia jedynie wypełnienie formularza, który wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym bądź przesłać pocztą do Działu Rekrutacji WSIiZ (ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów).

Czy mogę dokonać rekrutacji drogą mailową lub przesłać kompletne dokumenty faksem?

Nie ma takiej możliwości. Konieczne jest bowiem dostarczenie wymaganych dokumentów w oryginałach z odpowiednimi załącznikami do punktów rekrutacyjnych bądź przesłanie ich pocztą do Działu Rekrutacji WSIiZ (ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów).

Czy dokumenty mogę złożyć wyłącznie w punkcie rekrutacyjnym w Rzeszowie?

Tak, dokumenty należy złożyć w siedzibie WSIiZ (ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów), w pokoju RA 8.

Czy wpisowe i opłatę rekrutacyjną mogę wpłacić jako łączną sumę?

Tak. Wpisowe i opłatę rekrutacyjną można uiścić poprzez wpisanie sumy tych kwot na jednym blankiecie.

Czy wpisowe i opłatę rekrutacyjną mogę wpłacić w formie przelewu?

Forma dokonania wpłaty jest dowolna, najważniejsze jest to, aby wraz ze składanymi dokumentami dostarczyć potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty.

Czy mogę uzyskać zwrot wpisowego i opłaty rekrutacyjnej?

Każdej osobie, które wypełni i złoży oświadczenie o rezygnacji wraz z potwierdzeniem przelewu przed końcem rekrutacji, przysługuje zwrot kwoty wpisowego. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Do kiedy muszę wpłacić pierwszą ratę czesnego?

Termin płatności I raty czesnego upływa 10 października.

Do kiedy muszę wpłacać poszczególne raty czesnego?

Czesne wpłaca się do 10 dnia każdego miesiąca.

Czy muszę dokonać wpłaty za studia z góry za cały rok?

Nie. Student nie ma takiego obowiązku, czesne można wpłacać w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca.

Czy mogę uzyskać zniżkę czesnego od pierwszego semestru?

Tak, możesz zakwalifikować się do obniżenia czesnego o 100% lub 50%. Zniżka będzie zależała od Twoich wyników maturalnych oraz wyniku egzaminu przeprowadzanego wśród kandydatów zakwalifikowanych do stypendium.

Czy przewidziane są zniżki dla członków rodziny studiujących razem na Uczelni?

Tak, małżonkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo studiujący w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania otrzymują 10% zniżki czesnego dla każdej uprawnionej osoby.

Czy otrzymam zniżkę na czesne, jeżeli studiuję równolegle dwa kierunki?

Tak, student otrzymuje zniżkę 30% na drugi wybrany kierunek.

Czy kończąc studia I albo II stopnia mogę liczyć na zniżkę na studia podyplomowe?

Tak. Nasi absolwenci, którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych w Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, płacą czesne pomniejszone o 20% czesnego przewidzianego na danych studiach podyplomowych. Jedynym warunkiem jest posiadanie karty Klubu Absolwenta WSIiZ, która wydawana jest bezpłatnie.

Czy aby dostać się na wybrany przeze mnie kierunek, konieczne jest, abym zdawał na maturze wskazany przez uczelnię dodatkowy przedmiot?

Nie. Na każdy kierunek możesz się dostać, zdając wyłącznie przedmioty obowiązkowe (język polski, matematykę i język obcy). Jeśli jednak zdajesz dodatkowy przedmiot, to otrzymasz dodatkowe punkty.

Ile trzeba mieć punktów, aby zostać przyjętym na studia?

Co roku próg punktowy określany jest przez Rektora i Komisję Rekrutacyjną po zakończonej rekrutacji. Punktacja stosowana dla kandydatów z nową maturą uwzględnia wynik z części pisemnej z egzaminu.

Brane są pod uwagę cztery przedmioty, dla wszystkich kierunków język polski, język obcy i matematyka oraz dodatkowo:

 • biologia lub chemia (Biomedycyna, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Terapia zajęciowa),
 • fizyka z astronomią lub informatyka (Informatyka, Programowanie, Analityka danych w biznesie),
 • geografia (Zarządzanie, Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, Zrównoważony rozwój i środowisko, Logistyka),
 • historia lub informatyka (Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Projektowanie gier komputerowych),
 • historia lub wiedza o społeczeństwie (Filologia angielska, Filologia angielska z językiem chińskim, Praca socjalna, Marketing i nowe media).

Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze przedmiotu, który jest dodatkowo punktowany, nadal może złożyć dokumenty i zostać przyjęty na studia.

Czy egzamin zawodowy jest brany uwagę podczas rekrutacji?

Tak, wyniki z egzaminu zawodowego również są brane pod uwagę, w indywidualnych przypadkach.

Jeśli posiadasz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej, możesz uwzględnić go w zamian czwartego przedmiotu maturalnego, w zależności od wyboru kierunku:

 • Aviation Management (Technik awionik, Technik eksploatacji portów i terminali, Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych morskich i lądowych),
 • Analityka danych w biznesie (Technik analityk, Technik prac biurowych, Technik usług pocztowych i finansowych, Technik rachunkowości, Technik archiwista, Technik teleinformatyk, Technik informatyk, Technik programista, Technik tyfloinformatyk, Technik cyfrowych procesów graficznych),
 • Biomedycyna (Technik analityk, Technik technologii chemicznej),
 • Kosmetologia (Technik analityk, Technik usług fryzjerskich, Technik technologii chemicznej),
 • Fizjoterapia (Technik masażysta, Technik ortopeda),
 • Marketing i nowe media (Technik reklamy),
 • Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik reklamy, Technik fotografii i multimediów),
 • Informatyka (Technik informatyk, Technik programista, Technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, Technik mechatronik, Technik tyfloinformatyk, Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, Technik automatyk, Technik elektronik),
 • Logistyka (Technik spedytor, Technik logistyk, Technik transportu drogowego),
 • Zrównoważony rozwój i środowisko (Technik agrobiznesu, Technik ochrony środowiska, Technik technologii chemicznej, Technik analityk, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej),
 • Zarządzanie (Technik ekonomista, Technik rachunkowości, Technik prac biurowych, Technik handlowiec, Technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali).

Komisja rekrutacyjna może wziąć pod uwagę inne kwalifikacje zawodowe, jeśli uzna że są one stosowne do wymagań danego kierunku.

Czy zajęcia odbywają się wyłącznie w głównej siedzibie przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie?

Nie. W skład infrastruktury dydaktycznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania wchodzi Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej, a także baza dydaktyczna w Tyczynie. Studenci, których zajęcia odbywają się na terenie Kielnarowej lub Tyczyna, bezpłatnie dowożeni są przez uczelniane autobusy. Rozkład jazdy uczelnianych autobusów dostępny jest na Wirtualnej Uczelni oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce „Informator”.

Czym jest Wirtualna Uczelnia?

Wirtualna Uczelnia służy wszystkim studentom i umożliwia stały dostęp do informacji o przebiegu studiów. Każdy student może tam sprawdzić swój podział godzin, oceny z zaliczeń i egzaminów, odnaleźć informacje o prowadzących, poznać aktualny syllabus, wzory dokumentów itp. Loginem do konta jest numer albumu poprzedzony literą „w”, a pierwszym hasłem numer PESEL.

Czym jest odrębna ścieżka kształcenia? 

To więcej niż specjalność, ale mniej niż kierunek. Realizując odrębną ścieżkę kształcenia na wybranym kierunku, otrzymujesz pakiet dodatkowych przedmiotów, umiejętności i możliwości.
Dzięki temu Twoje wykształcenie będzie jeszcze bardziej dostosowane do Twoich zainteresowań i przede wszystkim lepiej przygotuje Cię do pracy.

Który z kierunków oferowanych przez WSIiZ nie sprawi mi większych trudności?

To indywidualna sprawa każdego kandydata. Przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić swoje dotychczasowe osiągnięcia na różnych polach nauki, a także swoje umiejętności i zainteresowania.

Czy opinia od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, wymagana jest od dziekana z uczelni, którą student kończył?

Nie, jest to opinia od dziekana naszej uczelni, który na podstawie suplementu do dyplomu ustala różnice programowe.

Czy kandydaci na studia II stopnia muszą indywidualnie zgłosić się do dziekana danego kolegium z prośbą o ustalenie różnic programowych? 

Pracownicy rekrutacji w imieniu kandydatów dostarczają do dziekanów poszczególnych kolegiów suplementy, na podstawie których ustalone zostają różnice programowe. Jednocześnie kandydaci na studia II stopnia mogą indywidualnie kontaktować się z dziekanem przed złożeniem dokumentów w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych różnic programowych.

Co decyduje o ilości ustalonych różnic programowych?

Różnice programowe zostają ustalone przez dziekana danego kolegium na podstawie suplementu lub z uwzględnieniem wykazu przedmiotów, ocen i godzin z całego toku studiów potwierdzonego przez dziekanat.

W jakim terminie student powinien zaliczyć różnice programowe?

Studenci, którym dziekani ustalą różnice programowe, są zobowiązani do ich zaliczenia w ciągu 4 semestrów, jeżeli dziekan danego kolegium nie wyznaczy innego terminu.

Czy absolwentom WSIiZ są wyznaczane różnice programowe?

Dziekan ustala różnice programowe, jeżeli kandydat na studia II stopnia ukończył kierunek inny niż ten, na który składa dokumenty, nie uwzględniając tego czy jest on absolwentem WSIiZ-u, czy nie.

Czy do aplikacji na II stopień kierunku Projektowanie Graficzne, wymagane jest portfolio?

Kandydaci nieposiadający wykształcenia z dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, zobowiązani są do przedstawienia swoich umiejętności twórczych poprzez przygotowanie prezentacji 5 autorskich prac plastycznych, projektowanych graficznych (nie dotyczy absolwentów WSIZ po kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna).

Czy WSIiZ prowadzi studia podyplomowe?

Tak, w ramach WSIiZ działa Centrum Studiów Podyplomowych. Informacje o kierunkach oferowanych przez CSP można uzyskać na www.podyplomowe.wsiz.pl.

Skończyłem studia licencjackie, czy mogę podjąć studia podyplomowe? 

Tak. Kształcenie podyplomowe można realizować posiadając zarówno tytuł magistra, jak i tytuł licencjata lub inżyniera.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content