FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pracownikom Działu Rekrutacji pytaniami. Z pewnością pomogą Wam rozwiać wątpliwości lub dowiedzieć się czegoś więcej. Jeśli po ich lekturze zrodzą się jeszcze jakieś pytania, prosimy o kontakt.

Terminy

Czy mogę aplikować zanim dostanę wyniki z matury?

Nie. Aby wypełnić formularz rekrutacyjny, niezbędne są wyniki maturalne.

Kiedy będą wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na naszej stronie 8 sierpnia.

Do kiedy mogę składać wniosek o stypendium naukowe?

Termin składania wniosków o stypendium naukowe mija 30 września. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium naukowe po semestrze zimowym – do końca lutego.

Do kiedy mogę składać wniosek o stypendium socjalne?

Wnioski o stypendium socjalne należy składać do 15 października.

Jak często będę przyjeżdżać na zjazdy na studiach niestacjonarnych?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – w zależności od obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, zajęcia mogą odbywać się zdalnie lub w siedzibie uczelni.

Dokumenty

Czy mogę złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej?

Kandydat powinien złożyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości. W momencie ich składania należy okazać oryginały dokumentów. W obecnej sytuacji nie wymagamy jednak wstawiania się osobiście na uczelni, wystarczy więc przesłać dokumenty listownie na adres: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów z dopiskiem „Dział Rekrutacji RA8″.

Czy zdjęcia dołączone do podania mogą być czarno-białe?

Nie. Należy złożyć fotografie w kolorze (istotne jest, aby było białe tło i ciemne okrycie) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Czy obowiązkowo muszę wybrać specjalności na studiach I stopnia?

Wybór specjalności na I semestrze dotyczy tylko studentów wybierających odrębne ścieżki kształcenia. Pozostałe specjalności wybierane są na 3 lub 4 semestrze nauki (w zależności od kierunku), natomiast realizowane są od 4 lub 5 semestru.

Gdzie można odebrać skierowanie na badania medycyny pracy?

Skierowanie można odebrać w Dziale Rekrutacji w siedzibie uczelni (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pok. RA8) lub pobrać na stronach poszczególnych kierunków.

Co napisać w tytule przelewu, gdy opłacam wpisowe i opłatę rekrutacyjną?

W tytule przelewu należy wskazać, czego dotyczy opłata, np. „Opłata wpisowa i rekrutacyjna”. Oprócz tego w tytule powinno znaleźć się imię, nazwisko oraz kierunek.

Sposób rekrutacji

Czy podanie wraz z dokumentami muszę złożyć osobiście?

Wymagane dokumenty nie muszą być składane osobiście. W imieniu kandydata na studia komplet dokumentów może złożyć upoważniona przez niego osoba.

Uwaga: Ze względu na kwarantannę i stan epidemiologiczny dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8). Kandydaci wysyłający dokumenty pocztą są traktowani na równi z osobami składającymi dokumenty osobiście.

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie niezwłocznie Was poinformujemy.

Czy rejestracja internetowa jest ostatecznym i jedynym etapem rekrutacji?

Nie. Osoba, która zarejestruje się internetowo, nie zostanie zakwalifikowana jako kandydat na studia. Internetowa rejestracja umożliwia jedynie wypełnienie formularza, który wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym bądź przesłać pocztą.

Uwaga: Ze względu na kwarantannę i stan epidemiologiczny dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8). Kandydaci wysyłający dokumenty pocztą są traktowani na równi z osobami składającymi dokumenty osobiście.

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie niezwłocznie Was poinformujemy.

Czy mogę dokonać rekrutacji drogą mailową lub przesłać kompletne dokumenty faksem?

Nie ma takiej możliwości. Konieczne jest bowiem dostarczenie wymaganych dokumentów w oryginałach z odpowiednimi załącznikami do punktów rekrutacyjnych bądź przesłanie ich pocztą.

Uwaga: Ze względu na kwarantannę i stan epidemiologiczny dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8). Kandydaci wysyłający dokumenty pocztą są traktowani na równi z osobami składającymi dokumenty osobiście.

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie niezwłocznie Was poinformujemy.

Czy dokumenty mogę złożyć wyłącznie w punkcie rekrutacyjnym w Rzeszowie?

Tak – ze względu na sytuację pandemiczną, funkcjonowanie zamiejscowych punktów rekrutacyjnych nie jest możliwe.

Uwaga: Ze względu na kwarantannę i stan epidemiologiczny dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8). Kandydaci wysyłający dokumenty pocztą są traktowani na równi z osobami składającymi dokumenty osobiście.

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie niezwłocznie Was poinformujemy.

Opłaty

Czy wpisowe i opłatę rekrutacyjną mogę wpłacić jako łączną sumę?

Tak, jak najbardziej. Czesne i opłatę rekrutacyjną można uiścić poprzez wpisanie sumy tych kwot na jednym blankiecie.

Czy wpisowe i opłatę rekrutacyjną mogę wpłacić w formie przelewu?

Forma dokonania wpłaty jest dowolna, najważniejsze jest to, aby wraz ze składanymi dokumentami dostarczyć potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty.

Czy mogę uzyskać zwrot wpisowego i opłaty rekrutacyjnej?

Każdej osobie, które zrezygnuje przed końcem rekrutacji, a także wypełni i złoży oświadczenie o rezygnacji wraz z potwierdzeniem przelewu do 31 lipca, przysługuje zwrot kwoty wpisowego, natomiast opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Do kiedy muszę wpłacić pierwszą ratę czesnego?

Termin płatności I raty czesnego dla studentów upływa 10 października.

Do kiedy muszę wpłacać poszczególne raty czesnego?

Czesne wpłaca się do 10 dnia każdego miesiąca.

Czy muszę dokonać wpłaty za studia z góry za cały rok?

Nie. Student nie ma takiego obowiązku, czesne można wpłacać w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca.

Zniżki

Czy przewidziane są zniżki dla członków rodziny studiujących razem na Uczelni?

Tak, małżonkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo studiujący w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania otrzymują 10% zniżki czesnego dla każdej uprawnionej osoby.

Czy otrzymam zniżkę na czesne, jeżeli studiuję równolegle dwa kierunki?

Tak, student otrzymuje zniżkę 30% na drugi wybrany kierunek.

Czy kończąc studia I albo II stopnia mogę liczyć na zniżkę na studia podyplomowe?

Tak. Nasi absolwenci, którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych w Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, płacą czesne pomniejszone o 20% czesnego przewidzianego na danych studiach podyplomowych. Jedynym warunkiem jest posiadanie karty Klubu Absolwenta WSIiZ, która wydawana jest bezpłatnie.

Warunki przyjęcia

Czy aby dostać się na wybrany przeze mnie kierunek, konieczne jest, abym zdawał na maturze wskazany przez uczelnię dodatkowy przedmiot?

Nie. Na każdy kierunek możesz się dostać, zdając wyłącznie przedmioty obowiązkowe (język polski, matematykę i język obcy). Jeśli jednak zdajesz dodatkowy przedmiot, to otrzymasz dodatkowe punkty.

Ile trzeba mieć punktów, aby zostać przyjętym na studia?

Co roku próg punktowy określany jest przez Rektora i Komisję Rekrutacyjną po zakończonej rekrutacji. Punktacja stosowana dla kandydatów z nową maturą uwzględnia wynik z części pisemnej z egzaminu.

Brane są pod uwagę cztery przedmioty, dla wszystkich kierunków język polski, język obcy i matematyka oraz dodatkowo:

-fizyka z astronomią lub informatyka (Informatyka, Programowanie)

-geografia (Logistyka, Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, Zarządzanie)

-historia lub wiedza o społeczeństwie (Komunikacja cyfrowa, Psychologia w zarządzaniu,  Filologia angielska, Filologia angielska z językiem chińskim)

-historia lub informatyka (Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Projektowanie gier komputerowych,)

-biologia lub chemia (Dietetyka, Kosmetologia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo)

Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze przedmiotu, który jest dodatkowo punktowany, nadal może złożyć dokumenty i zostać przyjęty na studia.

Studiowanie

Czy zajęcia odbywają się wyłącznie w głównej siedzibie przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie?

Nie. W skład infrastruktury dydaktycznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania wchodzi Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej, a także baza dydaktyczna w Tyczynie. Studenci, których zajęcia odbywają się na terenie Kielnarowej lub Tyczyna, bezpłatnie dowożeni są przez uczelniane autobusy. Rozkład jazdy uczelnianych autobusów dostępny jest na Wirtualnej Uczelni oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce „Dziekanat”.

Czym jest Wirtualna Uczelnia?

Wirtualna Uczelnia służy wszystkim studentom i umożliwia stały dostęp do informacji o przebiegu studiów. Każdy student może tam sprawdzić swój podział godzin, oceny z zaliczeń i egzaminów, odnaleźć informacje o prowadzących, poznać aktualny syllabus, wzory dokumentów itp. Loginem do konta jest numer albumu, a hasłem numer PESEL.

Czym jest odrębna ścieżka kształcenia? 

To więcej niż specjalność, ale mniej niż kierunek. Realizując odrębną ścieżkę kształcenia na wybranym kierunku, otrzymujesz pakiet dodatkowych przedmiotów, umiejętności i możliwości.
Dzięki temu Twoje wykształcenie będzie jeszcze bardziej dostosowane do Twoich zainteresowań i przede wszystkim lepiej przygotuje Cię do pracy.

Który z kierunków oferowanych przez WSIiZ nie sprawi mi większych trudności?

To indywidualna sprawa każdego kandydata. Przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić swoje dotychczasowe osiągnięcia na różnych polach nauki, a także swoje umiejętności i zainteresowania.

Studia II stopnia

Czy opinia od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, wymagana jest od dziekana z uczelni, którą student kończył?

Nie, jest to opinia od dziekana naszej uczelni, który na podstawie suplementu ustala różnice programowe.

Czy kandydaci na studia II stopnia muszą indywidualnie zgłosić się do dziekana danego kolegium z prośbą o ustalenie różnic programowych? 

Pracownicy rekrutacji w imieniu kandydatów dostarczają do dziekanów poszczególnych kolegiów suplementy, na podstawie których ustalone zostają różnice programowe. Jednocześnie kandydaci na studia II stopnia mogą indywidualnie kontaktować się z dziekanem przed złożeniem dokumentów w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych różnic programowych.

Co decyduje o ilości ustalonych różnic programowych?

Różnice programowe zostają ustalone przez dziekana danego kolegium na podstawie suplementu lub z uwzględnieniem wykazu przedmiotów, ocen i godzin z całego toku studiów potwierdzonego przez dziekanat.

W jakim terminie student powinien zaliczyć różnice programowe?

Studenci, którym dziekani ustalą różnice programowe, są zobowiązani do ich zaliczenia w ciągu 4 semestrów, jeżeli dziekan danego kolegium nie wyznaczy innego terminu.

Czy absolwentom WSIiZ są wyznaczane różnice programowe?

Dziekan ustala różnice programowe, jeżeli kandydat na studia II stopnia ukończył kierunek inny niż ten, na który składa dokumenty, nie uwzględniając tego, czy jest on absolwentem WSIiZ-u, czy nie.

Studia podyplomowe

Czy WSIiZ prowadzi studia podyplomowe?

Tak, w ramach WSIiZ działa Centrum Studiów Podyplomowych. Informację o kierunkach oferowanych przez CSP można uzyskać na www.podyplomowe.wsiz.pl.

Skończyłem studia licencjackie, czy mogę podjąć studia podyplomowe? 

Tak. Kształcenie podyplomowe można realizować posiadając tytuł licencjata lub inżyniera.

 

FAQ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021