BIP WSIiZ
Polityka przeciwdziałania mobbingowi

Polityka przeciwdziałania mobbingowi

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od roku akademickiego 2019/20 obowiązuje polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również wobec pracowników uczelni.

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy pełni dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Rozpatruje on wnioski osób (pracowników lub studentów), którzy mogli doświadczyć dyskryminacji, mobbingu lub przemocy ze strony studenta bądź pracownika WSIiZ.

Definicje dyskryminacji, mobbingu, przemocy

Dyskryminacja oznacza wykluczenie lub gorsze traktowanie kogoś ze względu na jego płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, religię, światopogląd, kolor skóry czy orientację seksualną.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy mówimy wówczas, gdy spełnione są 4 warunki:

 • intencjonalność – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 • nierównowaga sił – w relacji jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą. Jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie i wykorzystuje tę przewagę, aby zmusić kogoś do podporządkowania swoim życzeniom.
 • naruszanie praw i dóbr osobistych – sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itp.) – daje sobie prawo by drugą osobę obrazić, uderzyć, skrytykować, zabrać coś lub nie dać. Nie liczy się z jej potrzebami, protestami, uczuciami.
 • powodowanie cierpienia i bólu – sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody, a niekiedy zagraża jej życiu. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. Szkody mogą być wymierne albo nie, widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe lub odroczone w czasie.

Czym jest dyskryminacja bezpośrednia?

Dyskryminacja bezpośrednia to sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji.

Czym jest dyskryminacja pośrednia?

Do dyskryminacji pośredniej dochodzi wtedy, gdy z pozoru neutralny przepis/ postanowienie/ kryterium narusza prawa osoby lub grupy np. ze względu na płeć, religię, niepełnosprawność itd. Do dyskryminacji pośredniej nie dochodzi, gdy owo postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Jakie zachowania nie spełniają znamion dyskryminacji?

Są to zachowania, w których studenci czują się poszkodowani szczególnie przez pracownika uczelni (np. w kontekście zaliczeń, ustalania terminów, obowiązującego materiału), ale nie jest to zachowanie powodowane m.in. ich płcią, rasą czy narodowością. Takie sytuacje nie spełniają znamion dyskryminacji.

Czym jest przemoc wobec studenta?

Przemoc obejmuje akty agresji fizycznej, werbalnej, psychicznej i seksualnej, a także cyberprzemocy (przemocy w Internecie), nękania, szantażu i innych form przemocy.

W jaki sposób student powinien zgłosić przemoc bądź dyskryminację?

Student, który uważa, że stał się ofiarą dyskryminacji lub przemocy ze strony innego studenta lub pracownika uczelni, może złożyć do pełnomocnika skargę w formie pisemnej lub elektronicznej. Pełnomocnikiem Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy w WSIiZ jest dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

Jakie elementy powinna zawierać skarga?

Skarga powinna zawierać:

 • datę;
 • opis stanu faktycznego sprawy;
 • wskazanie, które dokładnie działania czy zachowania innego studenta bądź pracownika uczelni są (w przekonaniu studenta składającego skargę) przejawem dyskryminacji lub przemocy;
 • wskazanie imienia i nazwiska osoby lub osób, które zdaniem studenta są sprawcami dyskryminacji lub przemocy;
 • uzasadnienie i wskazanie dowodów potwierdzających, że dyskryminacja lub przemoc miały lub mają nadal miejsce;
 • podpis studenta zgłaszającego skargę.

Pełnomocnik rozpatruje skargę pod względem formalnym, a następnie przekazuje ją Rektorowi, który zwołuje komisję. Ciężar udowodnienia nieprawdziwości oskarżeń spoczywa na osobie wskazanej jako sprawca dyskryminacji lub przemocy.

Adres mailowy do Pełnomocnika: pelnomocnikmdp@wsiz.edu.pl

Czym jest dyskryminacja bezpośrednia?

Dyskryminacja bezpośrednia dotyczy sytuacji, w której pracownik był, jest lub mógłby być potraktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Czym jest dyskryminacja pośrednia?

Dyskryminacja pośrednia oznacza sytuacje, w których, na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania, występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • warunków zatrudnienia,
 • awansowania,
 • dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Czym jest mobbing?

Mobbing jest działaniem lub zachowaniem dotyczącym pracownika lub skierowanym przeciwko pracownikowi. Polega on na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Wywołuje on u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, a także powoduje lub ma na celu poniżenie bądź ośmieszenie pracownika, izolowanie go albo wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Czym jest przemoc?

Przemoc oznacza akty agresji fizycznej, werbalnej, psychicznej i seksualnej, a także cyberprzemocy (przemocy w Internecie), nękania, szantażu i innych form przemocy.

W jaki sposób pracownik powinien zgłosić dyskryminację, mobbing lub przemoc?

Pracownik, który uważa, że stał się ofiarą dyskryminacji, mobbingu lub przemocy ze strony studenta lub innego pracownika uczelni, może złożyć do pełnomocnika skargę w formie pisemnej lub elektronicznej. Pełnomocnikiem Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy w WSIiZ jest dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

Jakie elementy powinna zawierać skarga?

Skarga powinna zawierać:

 • datę;
 • opis stanu faktycznego sprawy;
 • wskazanie, które dokładnie działania, czy zachowania studenta bądź innego pracownika uczelni są (w przekonaniu pracownika składającego skargę) przejawem dyskryminacji lub przemocy;
 • wskazanie imienia i nazwiska osoby lub osób, które zdaniem pracownika są sprawcami dyskryminacji lub przemocy;
 • uzasadnienie i wskazanie dowodów potwierdzających, że dyskryminacja lub przemoc miały lub mają nadal miejsce;
 • podpis pracownika zgłaszającego skargę.

Pełnomocnik rozpatruje skargę pod względem formalnym, a następnie przekazuje ją Rektorowi, który zwołuje komisję. Ciężar udowodnienia nieprawdziwości oskarżeń spoczywa na osobie wskazanej jako sprawca dyskryminacji lub przemocy.

Adres mailowy do Pełnomocnika: pelnomocnikmdp@wsiz.edu.pl

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie przyjęty został także Plan Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) – jego celem jest stworzenie przestrzeni bezpieczeństwa i równości sprzyjających harmonijnemu rozwojowi wszystkich członków i członkiń społeczności akademickiej, którą tworzą pracownicy i pracowniczki badawczo-dydaktyczne, wykładowcy i wykładowczynie, pracownicy i pracowniczki administracyjne oraz studenci i studentki.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content