BIP WSIiZ
Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od roku akademickiego 2019/20 obowiązuje polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również wobec pracowników uczelni.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od roku akademickiego 2019/20 obowiązują Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec pracowników oraz Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Określają one zasady postępowania w przypadku wystąpienia mobbingu, dyskryminacji i przemocy w społeczności akademickiej oraz rozwiązywania konfliktów powstałych na tle tych zjawisk.

Dokumentem komplementarnym do powyższych polityk jest Plan Równości Płci przyjęty Zarządzeniem Rektora WSIiZ nr 80/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.

Funkcję Pełnomocniczki Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy pełni dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

Do zadań Pełnomocnika należy:

– przyjmowanie skarg od studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którzy w swoim przekonaniu stali się ofiarami dyskryminacji lub przemocy ze strony studenta/studentów, słuchacza/słuchaczy studiów podyplomowych lub pracownika/pracowników Uczelni,

– formalne sprawdzanie skarg studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i przekazywanie ich do Rektora z wnioskiem o powołanie Komisji lub polecenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów WSIiZ,

– monitorowanie zjawisk dyskryminacji i przemocy wobec studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych na terenie Uczelni i przedkładanie Rektorowi sprawozdań w tym zakresie wraz z rekomendacjami,

– prowadzenie działań edukacyjnych dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.

Dyskryminacja oznacza wykluczenie lub gorsze traktowanie kogoś ze względu na jego płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, religię, światopogląd, kolor skóry czy orientację seksualną. Dyskryminację dzielimy na bezpośrednią i pośrednią.

 • Dyskryminacja bezpośrednia – sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji.
 • Dyskryminacja pośrednia – sytuacja, w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy mówimy wówczas, gdy spełnione są 4 warunki:

 • intencjonalność
 • nierównowaga sił
 • naruszanie praw i dóbr osobistych
 • powodowanie cierpienia i bólu

Molestowanie – rozumie się przez to każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Molestowanie seksualne – każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Nierówne traktowanie –  traktowanie osób fizycznych w sposób będący jednym lub kilkoma z następujących zachowań: dyskryminacją bezpośrednią, dyskryminacją pośrednią, molestowaniem, molestowaniem seksualnym, a także mniej korzystnym traktowaniem osoby fizycznej wynikającym z odrzucenia molestowania lub molestowania seksualnego lub podporządkowania się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, oraz zachęcanie do takich zachowań i nakazywanie tych zachowań.

Na czym polega Polityka Przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych?

Akty dyskryminacji i przemocy wobec studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych stanowią naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących na Uczelni.

Opis procedury można przeczytać tutaj.

Czym jest przemoc wobec studenta?

Przemoc obejmuje akty agresji fizycznej, werbalnej, psychicznej i seksualnej, a także cyberprzemocy (przemocy w Internecie), nękania, szantażu i innych form przemocy.

W jaki sposób student powinien zgłosić przemoc bądź dyskryminację?

Student, który uważa, że stał się ofiarą dyskryminacji lub przemocy ze strony innego studenta lub pracownika uczelni, może złożyć do pełnomocnika skargę w formie pisemnej lub elektronicznej. Pełnomocnikiem Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy w WSIiZ jest dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

Jakie elementy powinna zawierać skarga?

Skarga powinna zawierać:

 • datę;
 • opis stanu faktycznego sprawy;
 • wskazanie, które dokładnie działania czy zachowania innego studenta bądź pracownika uczelni są (w przekonaniu studenta składającego skargę) przejawem dyskryminacji lub przemocy;
 • wskazanie imienia i nazwiska osoby lub osób, które zdaniem studenta są sprawcami dyskryminacji lub przemocy;
 • uzasadnienie i wskazanie dowodów potwierdzających, że dyskryminacja lub przemoc miały lub mają nadal miejsce;
 • podpis studenta zgłaszającego skargę.

Pełnomocnik rozpatruje skargę pod względem formalnym, a następnie przekazuje ją Rektorowi, który zwołuje komisję. Ciężar udowodnienia nieprawdziwości oskarżeń spoczywa na osobie wskazanej jako sprawca dyskryminacji lub przemocy.

Adres mailowy do Pełnomocnika: pelnomocnikmdp@wsiz.edu.pl

Pracownik może być dyskryminowany w zakresie:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • warunków zatrudnienia,
 • awansowania,
 • dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

W jaki sposób pracownik powinien zgłosić dyskryminację, mobbing lub przemoc?

Pracownik, który uważa, że stał się ofiarą dyskryminacji, mobbingu lub przemocy ze strony studenta lub innego pracownika uczelni, może złożyć do pełnomocnika skargę w formie pisemnej lub elektronicznej. Pełnomocnikiem Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy w WSIiZ jest dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

Jakie elementy powinna zawierać skarga?

Skarga powinna zawierać:

 • datę;
 • opis stanu faktycznego sprawy;
 • wskazanie, które dokładnie działania, czy zachowania studenta bądź innego pracownika uczelni są (w przekonaniu pracownika składającego skargę) przejawem dyskryminacji lub przemocy;
 • wskazanie imienia i nazwiska osoby lub osób, które zdaniem pracownika są sprawcami dyskryminacji lub przemocy;
 • uzasadnienie i wskazanie dowodów potwierdzających, że dyskryminacja lub przemoc miały lub mają nadal miejsce;
 • podpis pracownika zgłaszającego skargę.

Pełnomocnik rozpatruje skargę pod względem formalnym, a następnie przekazuje ją Rektorowi, który zwołuje komisję. Ciężar udowodnienia nieprawdziwości oskarżeń spoczywa na osobie wskazanej jako sprawca dyskryminacji lub przemocy.

Adres mailowy do Pełnomocnika: pelnomocnikmdp@wsiz.edu.pl

Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

Grudzień 2023

Każda płeć jest równa. Nasi studenci o tym wiedzą

O różnorodnych formach nierówności płci na świecie oraz o działaniach, które pomagają te nierówności ograniczać, rozmawiano w czasie debaty „Każda płeć jest równa/ every gender is equal” w ramach tegorocznych obchodów Dnia Praw Człowieka. Wydarzenie odbyło się 12 grudnia 2023 r. w Klubie Studenckim IQ w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Gościem honorowym wydarzenia był dr Zdzisław Rapacki, ekonomista i wieloletni dyplomata, Stały Przedstawiciel RP przy biurze ONZ w Genewie w latach 2004-2010.

Wykład wprowadzający do debaty pt. „Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu standardów i monitorowaniu przestrzegania praw człowieka/The role of international organizations in shaping standards and monitoring compliance with human rights” wygłosił dr Zdzisław Rapacki.

W debacie obok dra Rapackiego udział wzięli Małgorzata Wejsis-Gołębiak, wykładowczyni w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ, oraz studenci kierunku Zarządzanie: Mieczysław Moneta, opiekun koła naukowego Międzykulturowy Klub Badawczy „The Globe” i Valeriia Krasnozhon.

Ważnym elementem wydarzenia było podsumowanie tegorocznego Maratonu Pisania Listów Amnesty International. Debacie towarzyszyła również wystawa plakatów „WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ”/”ALL PEOPLE HAVE RIGHTS REGARDLESS OF GENDER”, której pomysłodawcą i organizatorem była Rada Kół Naukowych WSIiZ we współpracy z KN The Globe, na wystawę złożyło się 16 prac autorstwa studentów kierunku Grafika komputerowa.


Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

Grudzień 2023

Zapraszamy na debatę „Równość płci/ every gender is equal”

Wydarzenie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9.30. w Klubie Studenckim IQ w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Debata będzie w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.Debata pozwoli poznać sposób postrzegania kwestii równości płci przez studentów z różnych kręgów kulturowych, przybliży wachlarz stosowanych na świecie rozwiązań antydyskryminacyjnych oraz działalność organizacji międzynarodowych. Gościem honorowym wydarzenia będzie dr Zdzisław Rapacki, ekonomista i wieloletni dyplomata, Stały Przedstawiciel RP przy biurze ONZ w Genewie w latach 2004-2010.


Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

Październik 2023

WSIiZ członkiem Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości

Członkostwo w ASBiR pozwala na bieżąco uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez uczelnie zrzeszone, a związanych z działaniami lub planami rozwiązań instytucjonalnych w obszarze bezpieczeństwa oraz równości w środowisku akademickim.


Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

Maj 2023

Szkolenie poświęcone przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskrminacji i przemocy

Szkolenie odbyło się 26 maja i 14 czerwca 2023, poprowadził je dr Andrzej Kiebała. W czasie szkolenia omówione zostały: kwestia równości w zatrudnieniu, rodzaje oraz skutki dyskryminacji i mobbingu, uprawnienia pracownika w razie dyskryminacji i mobbingu, obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji oraz mobbingu, a także odpowiedzialność pracodawcy i innych osób (przełożeni i inni pracownicy) za dyskryminację i mobbing.


Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

Listopad 2023

Plan Równości Płci na WSIiZ

Plan Równości Płci ma na celu stworzenie przestrzeni bezpieczeństwa i równości sprzyjających harmonijnemu rozwojowi wszystkich członków i członkiń społeczności akademickiej, którą tworzą pracownicy i pracowniczki badawczo-dydaktyczne, wykładowcy i wykładowczynie, pracownicy i pracowniczki administracyjne oraz studenci i studentki.


Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

Październik 2020

Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec studentów oraz pracowników uczelni WSIiZ

WSIiZ wdrożyła tę politykę od roku akademickiego 2020/2021. Pierwszym Pełnomocnikiem Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy był dr Konrad Szocik, obecnie Pełnomocniczką jest dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Przemoc, mobbing i dyskryminacja to trzy zjawiska, których nie można tolerować, zwłaszcza w środowisku akademickim. Każdy pracownik/ student, który doznał dyskryminacji, mobbingu bądź przemocy powinien zgłosić sprawę do Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy.

Certyfikat HR Excellence in Research przyznawany przez Komisję Europejską to potwierdzenie, że dana jednostka charakteryzuje się przyjaznym środowiskiem pracy naukowej i realizuje transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.

Utrzymanie przez Uczelnię tego prestiżowego wyrożnienia wymagało i wymaga podjęcia wielu inicjatyw kształtujących i ulepszających instrumenty rekrutacji, zatrudniania, czy ewaluacji pracowników. Pierwszy raport z wdrażania The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania został złożony w 2019 r. i zyskał pozytywną ocenę ekspertów Komisji Europejskiej (…) – mówi Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agata JURKOWSKA-GOMUŁKA, prof. WSIiZ.

Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content