BIP WSIiZ
Kodeks Etyki Studenta

Kodeks Etyki Studenta

Załącznik
do Uchwały Rady Samorządu
Studenckiego nr 16/2020
z dnia 29 lutego 2020r.

 

Kodeks Etyki Studenta

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie

 

Preambuła

My, Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, stojąc w obliczu wyzwań jakie niesie z sobą rozwój społeczny i osobisty oraz świadomi wartości nauki i misji, jakim kieruje się Uczelnia, postanawiamy kierować się zasadami, zapisanymi w niniejszym Kodeksie, które oparte są na etycznych i przepojonych humanizmem, fundamentach cywilizacji.

 

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

Zasady Kodeksu Etyki Studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z norm moralnych właściwych dla etyki zawodowej i etyki kształcenia akademickiego.

§2

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, Student kieruje się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i dobrych obyczajów.

§3

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub godności innych, jak również podejmować zajęć mogących zaszkodzić dobremu imieniu jego lub Uczelni.

§4

Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu Etyki Studenta, jak również do rozpowszechniania wiedzy o nich wśród innych studentów oraz szerzej w środowisku akademickim. Student w razie konieczności powinien stawać w obronie zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie.

 

Rozdział II
Nauka i studia

§5

Będąc wiernym naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię Studenta i Uczelni, zobowiązujemy się przestrzegać zasad etycznych i stosować się do najwyższych standardów akademickich. Deklarujemy, iż będziemy:

§6
 1. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą kręgu cywilizacyjnego, w którym funkcjonujemy.
 2. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.
§7
 1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.
 2. Wspierać pozostałych Studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji.
§8

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

 1. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości.
 2. Szanować prawa i zwyczaje akademickie.
 3. Dbać o godność i honor Studenta oraz Uczelni.
§9

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

 1. Uzyskiwać zaliczenia przedmiotów.
 2. Podczas pisania zaliczeń przedmiotów:
  • Nie kopiować od innych, nie przekazywać ani ustnie,ani pisemnie odpowiedzi innej osobie.
  • Nie używać zakazanych materiałów lub przedmiotów, w tym między innymi: przygotowanych odpowiedzi, pisemnych oraz drukowanych notatek, telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, inteligentnych zegarków, inteligentnych okularów, zestawów słuchawkowych, nieautoryzowanych typów kalkulatorów, słowników tematycznych, zaprogramowanych kalkulatorów, zawierających odpowiedzi, nieautoryzowanych materiałów.
 3. Przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe, w szczególności:
  • Z poszanowaniem praw autorskich, wykluczających plagiatowanie i kopiowanie oraz inne formy niewłaściwego korzystania z cudzych utworów.
  • Samodzielnie przygotowywać prace zaliczeniowe i prace dyplomowe, bez korzystania z zakazanych usług komercyjnych w postaci pisania prac zaliczeniowych i dyplomowych na zlecenie.
  • Nie składać tej samej pracy zaliczeniowej na więcej niż jeden przedmiot bez zezwolenia prowadzącego.
 4. Osobiście zaliczać egzaminy, ćwiczenia, konwersatoria, lektoraty i laboratoria i nie dopuszczać do sytuacji zdawania egzaminu przez inna osobę.
 5. Nie dokumentować i nie rozpowszechniać kopii/formularzy zaliczeń i pytań egzaminacyjnych.
 6. Wypełniać zobowiązania wobec Uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.
§10

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§11

Student ma prawo do sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i umiejętności.

 

Rozdział III
Stosunek do pracowników

§12

Student traktuje pracowników uczelni z należnym im szacunkiem, nie dyskryminując ich, przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i obyczajów akademickich.

§13

Student nie wykorzystuje prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych z pracownikami Uczelni w celu uzyskania zaliczeń na warunkach innych niż przewiduje Karta danego przedmiotu.

§14

Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy nieetycznego zachowania pracowników uczelni. Przy występkach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych i obyczajowych, w tym antydyskryminacyjnych powinien również powiadomić Władze Uczelni oraz Samorząd Studencki.

 

Rozdział IV
Stosunek do studentów

§15

Student traktuje innych studentów z szacunkiem. We wzajemnych kontaktach pozostaje uprzejmy i życzliwy.

§16

Student stara się wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego z uwzględnieniem wielokulturowości środowiska, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących w Uczelni.

§17

Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowania nieetycznego innych studentów. Student nie dyskryminuje innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną i z żadnego innego powodu.

§18

Student powstrzymuje się od wszelkiego nieetycznego zachowania w stosunku do innych studentów, w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś krzywdy fizycznej lub psychicznej.

 

Rozdział V
Stosunek do uczelni

§19

Student dba o dobro wspólnoty akademickiej, dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni, szanuje jej tradycje oraz przestrzega obowiązującego w niej prawa.

§20

Student stara się uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach. W miarę możliwości powinien także aktywnie włączyć się w ich organizację.

§21

Student współdziała z osobami związanymi z uczelnią w celu ulepszania jej funkcjonowania. W szczególności czyni to poprzez uczestnictwo w inicjatywach wspierających rozwój Uczelni, jak również przez aktywny udział w organizacjach studenckich. Wspiera działalność Samorządu Studenckiego jako głównego reprezentanta jego interesów, zwraca się do niego we wszystkich kwestiach spornych wymagających współdziałania z Władzami Uczelni.

§22

Student także po ukończeniu studiów zobowiązany jest, świadcząc swoim poziomem moralnym i intelektualnym, dbać o dobre imię Uczelni.

§23

Student nie powinien pozostawać obojętnym wobec przejawów zła, przemocy, nieetycznego zachowania oraz przeciwdziałać wszelkiej dyskryminacji i ogólnie pojętych postawach negatywnych występujących w społeczności akademickiej.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§24

Zapoznanie się z Kodeksem Etyki, przestrzeganie jego postanowień oraz ich upowszechnianie w środowisku studenckim stanowi podstawowy obowiązek każdego Studenta Uczelni.

§25

Mając na uwadze honor, godność oraz dobre imię społeczności akademickiej, student jest zobowiązany do przestrzegania i obrony zasad zawartych w Kodeksie, niezależnie od sytuacji oraz presji ze strony otoczenia.

§26

Kodeks Etyki Studenta wchodzi w życie po upływie 7dni od daty poinformowania studentów pocztą elektroniczną o umieszczeniu Kodeksu na tablicy ogłoszeń Samorządu Studenckiego oraz udostępnieniu poprzez umieszczenie w systemie Wirtualna Uczelnia.

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w dowód poszanowania dziedzictwa kulturowego tej Uczelni i odpowiedzialności za podtrzymanie dobrego imienia kształcących się w niej studentów, opracował Kodeks Etyki Studenta, w którym zdefiniowano podstawowe wartości, zasady i standardy, jakimi powinna kierować się każda osoba pobierająca nauki w naszej Alma Mater.

Opracowany z wykorzystaniem dostępnych wzorców Kodeks nie zawiera prawd dotychczas nieznanych Społeczności Studenckiej naszej Uczelni —dokument ten niejako porządkuje i systematyzuje zasady, jakimi od lat kierują się studenci Uczelni. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dla nas oraz dla przyszłych Studentów zachętę do kultywowania wartości i zachowań godnych naszej Uczelni

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content