BIP WSIiZ
Bezpieczna Uczelnia

Bezpieczna Uczelnia

Za politykę bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odpowiada Dyrektor ds. bezpieczeństwa WSIiZ. Jego zadania to: umożliwienie wdrożenia systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uczelni, w szczególności:

 1. przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych;
 2. promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń lub radzenia sobie z nimi;
 3. udzielanie wsparcia ofiarom, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy.

Do zadań Dyrektora ds. bezpieczeństwa WSIiZ należy:

 1. tworzenie polityki bezpieczeństwa Uczelni;
 2. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa studentom i pracownikom dydaktycznym i administracyjnym Uczelni;
 3. monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych, reagowanie na zgłaszane przez nich zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 4. przygotowywanie dla Rektora propozycji i wniosków w sprawach rozwiązywania problemów powstałych w związku z zaistniałymi przypadkami zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów i pracowników Uczelni;
 5. udzielanie pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo lub informacji na temat możliwości jej szybkiego i efektywnego uzyskania.

Dyrektor ds. bezpieczeństwa WSIiZ realizuje swoje zadania poprzez:

 1. występowanie do właściwych organów Uczelni z wnioskami o wszczęcie postępowania wyjaśniającego (dyscyplinarnego) wobec osób, które dopuściły się czynu zagrażającego bezpieczeństwu studentów i pracowników;
 2. opracowanie i doskonalenie wewnętrznych procedur dotyczących reagowania na zaistniałe przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa Uczelni, studentów i pracowników;
 3. opracowanie procedur reagowania na zdarzenia stanowiące naruszenie wolności seksualnej studentów i doktorantów (w tym przypadki molestowania seksualnego) oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć;
 4. organizacja zajęć dla studentów dotyczących praktycznych aspektów dbałości o własne bezpieczeństwo w obliczu różnorodnych zagrożeń i sposobów zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, a także miejsc (instytucji) uzyskania pomocy;
 5. prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualne informacje na temat instytucji pomocowych, materiały edukacyjne, informacje dotyczące bieżących wydarzeń związanych z działalnością Dyrektora ds. Bezpieczeństwa WSIiZ oraz umożliwiającej studentom i pracownikom poszukującym pomocy lub zgłaszającymi problemy związane z bezpieczeństwem anonimowe nawiązanie kontaktu;
 6. przeprowadzanie kampanii informujących o problemach związanych z bezpieczeństwem oraz o zakresie funkcjonowania i zadaniach Dyrektora ds. Bezpieczeństwa WSIiZ;
 7. przygotowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych oraz organizacja imprez promujących bezpieczeństwo;
 8. przeprowadzanie cyklicznych badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa studentów na terenie uczelni i akademików;
 9. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów lub pracowników, w celu przeciwdziałania im lub adekwatnej reakcji;
 10. nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (służbami) odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa (w tym z partnerami zagranicznymi);
 11. nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw, a także innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie bezpieczeństwa.

 

Dyrektor ds. bezpieczeństwa WSIiZ
gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk
tel: 601885820, e-mail: tbak@wsiz.edu.pl
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, p. RA 401

 

Zapoznaj się z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad postępowania w przypadku organizacji imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym

 

Zapoznaj się z procedurami na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego wskazanymi na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/poradniki:

 

Numer telefonu alarmowego na terenie Uczelni, na który należy zgłaszać informacje o ww. zagrożeniach: 17 8661118

Adres poczty elektronicznej, na który należy zgłaszać informacje o ww. zagrożeniach: wsiz@wsiz.edu.pl

 

Za bezpieczeństwo i higienę warunków pracy i kształcenia w WSIiZ odpowiada Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
dr Stanisław Wieczorek
tel:178661107, e-mail: swieczorek@wsiz.edu.pl
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, p. RA 49a

 

Zapoznaj się z dokumentami:

 

Numer telefonu alarmowego na terenie Uczelni, na który należy zgłaszać informacje o ww. zagrożeniach: tel. 178661107, 691 992 119

Adres poczty elektronicznej, na który należy zgłaszać informacje o ww. zagrożeniach: swieczorek@wsiz.edu.pl

 

Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy:

Kampus w Rzeszowie:

 • Tomasz Słodziński tel. 534676214
 • Stanisław Korab tel. 691992159
 • Stanisław Chyłek tel. 17 866 1118

Kampus w Kielnarowej:

 • Martyna Hoczela tel. 17 866 1545
 • Małgorzata Szczęch – Janda tel. 17 8661545,
 • Katarzyna Wyczarska – Dziki tel. 178661506

 

Osoby wyznaczone do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników:

Kampus w Rzeszowie:

 • Władysław Czajka tel. 691992146
 • Daniel Babula tel. 17 8661110
 • Łukasz Solecki tel. 17 8661118

Kampus w Kielnarowej:

 • Damian Koń tel. 788180307
 • Janusz Cygan tel. 783290884
 • Anna Mijalny tel. 17 8661247

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content