BIP WSIiZ
Stypendia

Stypendia

Nasza uczelnia stwarza możliwości i pomaga realizować pasje i marzenia. Oferowane świadczenia studenckie mają na celu wspieranie naszych studentów w ich wysiłkach na rzecz lepszej przyszłości.

Stypendia

   
  „Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o liczbę i wysokość przyznawanych stypendiów. Obalamy mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazujemy, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców”.

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Co oferujemy?

     Pracując ciężko możesz znaleźć się w gronie najlepszych studentów i zdobyć stypendium Rektora. Można się o nie ubiegać już po zaliczeniu pierwszego semestru z oceną minimalną 3.8. Dodatkowo możesz zwiększyć swoje szanse na go wychodząc poza samo studiowanie i zdobywać osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne. To miesięczne wyróżnienie może być przyznane wszystkim studentom, w tym cudzoziemcom przyjętym w roku akademickim 2019/2020 i kolejnych.

      Najlepsi z najlepszych będą mogli dołączyć do elitarnego programu Szkoła Liderów, który poprzez specjalne benefity ma na celu wspieranie utalentowanych uczniów.

     Pomagamy naszym podopiecznym na wielu płaszczyznach, również w życiu prywatnym. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji, skontaktuj się z nami. Po skompletowaniu odpowiednich dokumentów  będziesz mógł otrzymać jednorazową zapomogę studencką.

    Nasza oferta pomocy materialnej obejmuje również stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra. Po szczegółowe informacje zapraszamy do poszczególnych zakładek

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Wszyscy studenci, bez względu na kierunek, tryb czy rodzaj studiów. W tym studenci zagraniczni przyjęci od roku akademickiego 2019/2020.

Wniosek można złożyć po zaliczeniu I semestru.

JAKA JEST PODSTAWA PRZYZNANIA?

Sukcesy naukowe i dodatkowe osiągnięcia z poprzedniego semestru.

JAKIE SĄ WYMAGANIA?

Średnia ocen z poprzedniego semestru minimum 3,8 i maksymalnie jeden egzamin poprawkowy.

Średnia ocen przeliczana jest na punkty, które doliczane są do punktów za dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Proszę pamiętaj!

Można ubiegać się o przyjęcie bez dodatkowych osiągnięć, jedynie na podstawie wysokiej średniej ocen.

JAKIE DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA SĄ NAGRYWANE PUNKTAMI?

Aktywności nagradzane punktami opisane są w Tabeli Osiągnięć Dodatkowych.

-> Zobacz „Dokumenty do pobrania”.

NA JAKI CZAS PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM?

Na jeden semestr (pięć miesięcy).

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?

Student może otrzymać stypendium od kilkuset złotych aż do ponad tysiąca. Kwota może zmieniać się w każdym semestrze, gdyż jest zależna od otrzymanej dotacji z budżetu Państwa.

JAK APLIKOWAĆ?

Wniosek można złożyć:

1) w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych (sala nr 26/1- STYPENDIA)

2) za pośrednictwem urzędu pocztowego jako list polecony na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

35-225 Rzeszów Sucharskiego 2

z dopiskiem: Dział Stypendialny

3) za pośrednictwem profilu zaufanego na ePUAP.gov.pl

JAKI JEST TERMIN?

– 30 września dla semestru zimowego

– 28 lutego na semestr letni

– 30 marca dla studentów przyjętych na studia drugiego stopnia (magisterskie) na semestr letni

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów przyznawane jest 10% studentów każdego kierunku studiów, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Nie ma podziału na tryb studiów, język studiów czy specjalizację.

KOMU NIE MOŻNA PRZYZNAĆ STYPENDIUM?

1) Studenci posiadający już tytuł magistra lub równorzędny oraz studenci posiadający tytuł licencjata i rozpoczynający nowy program studiów licencjackich.

2) Studenci powtarzający semestr lub rok.

3) Studenci, którzy nie zaliczyli pierwszego semestru, z wyjątkiem studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia.

4) Studenci przebywający na urlopach.

5) Studenci, którzy wznowili studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty aplikacyjne:

Załącznik nr 1- Oświadczenie o okresie studiowania

Załącznik nr 11- Wniosek o przyznanie stypendium Rektora

Załącznik nr 13- Wykaz punktów koło naukowe

Dokumenty informacyjne:

Załącznik nr 12-Tabela dodatkowych osiągnięć

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Wszyscy obywatele Polski oraz studenci z Ukrainy jeśli posiadają kartę Polaka 10-letni.

Warunkiem jest poprawne wypełnienie dokumentów. 

*Według nowego stanu rzeczy studenci z Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski po 24.02.2022  nie posiadający Karty Polaka oraz Karty Stałego Pobytu , mogą się starać o stypendium socjalne. W tym przypadku  zobowiązani są do przedstawienia kserokopii pierwszej strony paszportu oraz pieczątki przekroczenia granicy po wyżej wymienionym  terminie.

JAKA JEST PODSTAWA PRZYZNANIA?

 1. Złożenie kompletnego wniosku oraz uzupełnienie wszystkich dokumentów potwierdzających sytuację materialną rodziny.
 2. Miesięczny dochód na członka rodziny studenta za poprzedni rok kalendarzowy, nie może przekraczać 1294,40 zł.

JAKIE SĄ WYMAGANIA?

Student jest zobligowany do wniosku dołączyć następujące dokument:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach (poprzedni rok podatkowy)– jest wymagane dla wszystkich osób pełnoletnich (mamy, taty, dla siebie, oraz pełnoletniego rodzeństwa – nawet jeśli rodzeństwo nie posiada dochodów i nie jest zarejestrowane w ewidencji podatników. Jeśli rodzeństwo kończy 18 lat w dniu składania przez Państwa wniosku, zaświadczenie również będzie wymagane)
 2. w przypadku wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia dodatkowo zaświadczenie z urzędu skarbowego o przychodach wolnych od podatku dochodowego w ubiegłym roku kalendarzowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. Zaświadczenie bądź oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej (dla wszystkich osób pełnoletnich)
 4. Zaświadczenie z ZUS (lub deklaracja PIT) – o wysokości składek zdrowotnych dla wszystkich osób, które w roku rozliczeniowym (poprzedni rok podatkowy) uzyskali dochód
 5. Dodatkowo dla rodzeństwa – zaświadczenie, że studiuje lub uczy się w innej szkole; dla najmłodszych – w wieku przedszkolnym lub jeszcze młodszych – odpis aktu UWAGA we wniosku o stypendium można uwzględnić jedynie rodzeństwo, które nie ukończyło 26 lat i uczy się. Wyjątkiem jest rodzeństwo niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności
 6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy – o wielkości lub braku posiadanego gospodarstwa rolnego. Do dochodu netto rodziny, wliczany jest dochód z gospodarstw, których wielkość fizyczna lub przeliczeniowa przekracza 1 ha. W takim przypadku wielkość przeliczeniową mnożymy razy 3288 zł – jest to średni roczny dochód z gospodarstwa ogłoszony przez Prezesa GUS. (przykład: wielkość fizyczna gospodarstwa – 1,2 ha, wielkość przeliczeniowa gosp. 0,62 ha. Obliczamy 0,62 ha x 3288 zł = 2038,56 zł – dochód roczny z tego gospodarstwa)
 7. Obowiązkowo należy dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny (obejmujące okres od 2022r do dnia składania wniosku – dla studenta, którego miesięczny dochód na członka rodziny wynosi 600 zł i mniej)
 8. Załącznik nr 4 z wniosku o dochodach niepodlegających opodatkowaniu – w tym załączniku należy zapisać kwoty wszelkich otrzymanych zasiłków rodzinnych, dodatków, stypendiów oraz świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, ewentualne alimenty i zaliczki alimentacyjne. NA ZAŁĄCZNIKU MUSZĄ PODPISAĆ SIĘ W S Z Y S T K I E OSOBY PEŁNOLETNIE, nawet jeśli dochód nieopodatkowany dotyczy tylko jednego członka rodziny.
 9. W zależności od indywidualnej sytuacji inne dokumenty: akt zgonu, wyrok sądowy o rozwodzie, zaświadczenie od komornika sądowego o niepłaceniu alimentów, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie z osobiście prowadzonej działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych
 10. Stypendium w zwiększonej wysokości – tylko dla studentów studiów dziennych, których dojazd z     miejsca zamieszkania do budynku Głównego Uczelni wynosi co najmniej 50 km – dodatkowo wymagana jest aktualna umowa najmu mieszkania/pokoju.
 11. Studenci ubiegający się o stypendium socjalne, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeśli w roku złożenia wniosku o stypendium student lub członek jego rodziny korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, a jako załącznik do wniosku student zobowiązany jest przedłożyć jedynie właściwe zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych.

Proszę pamiętaj! Aby przeczytać dokładnie powyższy spis dokumentów.

NA JAKI CZAS PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM?

Na jeden semestr (pięć miesięcy).

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?

Student może otrzymać stypendium od kilkuset złotych aż do ponad tysiąca. Kwota może zmieniać się w każdym semestrze, gdyż jest zależna od otrzymanej dotacji z budżetu Państwa.

JAK APLIKOWAĆ?

Wniosek można złożyć:

1) w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych (pok. nr 26/1)

2) za pośrednictwem urzędu pocztowego jako list polecony na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

35-225 Rzeszów Sucharskiego 2,

z dopiskiem: Dział Stypendialny

3) za pośrednictwem profilu zaufanego na ePUAP.gov.pl

JAKI JEST TERMIN?

– 30 czerwca na semestr zimowy dla studentów już studiujących

– 15 października dla nowo przyjętych studentów na semestr zimowy

– 28 lutego na semestr letni

PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM

Studenci, którzy złożyli dokumenty o stypendium socjalne na semestr zimowy i otrzymali stypendium w tym semestrze, na semestr letni mogą złożyć wnioski o kontynuację owego stypendium.

 1. Jeśli sytuacja majątkowa rodziny nie uległa zmianie, wystarczy złożyć wniosek o przedłużenie ( dokumenty do pobrania)
 2. Jeśli sytuacja rodziny uległa zmianie, oprócz ww. wniosku, należy złożyć dokumenty poświadczające zmianę.
 3. Oświadczenie o okresie studiowania ( załącznik nr. 1).

KOMU NIE MOŻNA PRZYZNAĆ STYPENDIUM?

 1. Studenci posiadający już tytuł magistra lub równorzędny oraz studenci posiadający tytuł licencjata i rozpoczynający nowy program studiów licencjackich.
 2. Studenci przebywający na urlopach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zalącznik nr 1- Oświadczenie o okresie studiowania

Załącznik nr 2- Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 3- Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego MOPS

Załącznik nr 4-Zaświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 6-Zaświadczenie- szkoła

Załącznik nr 7- Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego -przedłużenie

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów, w tym studenci zagraniczni i studenci I semestru.

NA JAKI CZAS PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM?

Na jeden semestr (pięć miesięcy).

JAKA JEST PODSTAWA PRZYZNANIA?

Wypełniony wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie musi być wydane w Polsce).

Studenci zagraniczni, którzy chcą ubiegać się o to stypendium, również muszą mieć zaświadczenie wydane przez polskiego lekarza, orzecznika ZUS.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1- Oświadczenie o okresie studiowania

Załącznik nr 8-Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

 

CZYM JEST ZAPOMOGA?

Jest to specjalna, doraźna pomoc finansowa, w postaci jednorazowej płatności dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów, w tym studenci, zagraniczni i studenci I semestru.

JAK CZĘSTO MOŻNA OTRZYMAĆ?

Może być przyznany raz w semestrze (dwa razy w roku akademickim).

JAKA JEST PODSTAWA PRZYZNANIA?

Podstawą wniosku jest przejściowo trudna sytuacja życiowa, w szczególności na skutek:

a) nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba studenta i najbliższego członka rodziny,

b) śmierci członka najbliższej rodziny studenta (dziecka, małżonka, ojca, matki, rodzeństwa, opiekuna prawnego lub faktycznego) – pod warunkiem, że mieszkał on ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym,

c) kradzieży lub zniszczenia artykułów pierwszej potrzeby nie z winy ucznia,

d) zniszczenia mieszkania, domu lub gospodarstwa domowego studenta w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego,

e) niezawinionej utraty pracy przez studenta, jego rodziców, współmałżonka, opiekunów prawnych lub faktycznych, pod warunkiem, że zamieszkiwali ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym.

WAŻNA INFORMACJA:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zdarzenia uprawniającego do ubiegania się o świadczenie.
 2. Okoliczności podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o pomoc powinny być udokumentowane.
 3. Nie można otrzymać zapomogi dwukrotnie za te same okoliczności.

Przykłady dokumentów uzupełniających:

a) dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego,

b) zaświadczenia lekarskie,

c) zaświadczenia z policji, straży pożarnej, zakładu ubezpieczeń,

d) inne zaświadczenia właściwych instytucji lub urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku,

e) zaświadczenia z Urzędu Pracy,

f) świadectwo pracy.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZAPOMOGI?

Student może otrzymać zapomogę w kwocie od tysiąca złotych wzwyż. Kwota może zmieniać się w każdym semestrze, gdyż jest zależna od otrzymanej dotacji z budżetu Państwa.

JAK APLIKOWAĆ?

Złóż wniosek wraz z dokumentem uzupełniającym:

1) w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych (sala nr 26/1)

2) za pośrednictwem urzędu pocztowego jako list polecony na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

35-225 Rzeszów Sucharskiego 2

z dopiskiem: Dział Stypendialny

3) za pośrednictwem profilu zaufanego na ePUAP.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1- Oświadczenie o okresie studiowania

Załącznik nr 9- Wniosek o przyznaie zapomogi

CZYM jest SoL?

Szkoła Liderów to program, w ramach którego utalentowani studenci otrzymują wsparcie w rozwoju naukowym oraz pomoc w kształtowaniu postaw i umiejętności przywódczych.

 Jako uczestnik możesz skorzystać z:

 1.  Indywidualnych korepetycji nauczyciela akademickiego, które pomogą Ci rozwijać Twoje zainteresowania i kompetencje,
 2. Bezpłatnego udziału w ekskluzywnych warsztatach specjalistycznych,
 3.  Uczestnictwie w projektach i badaniach prowadzonych przez jednostki WSIiZ,
 4. -Bezpłatnych konsultacjach dotyczących założenia własnej firmy, oferowanych przez specjalistów z Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ,
 5. Pomocy Biura Karier w planowaniu ścieżki kariery.

Ponadto studenci należący do SoL otrzymają ofertę stażu w jednostkach WSIiZ, gdzie będą mieli szansę na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz zdobycie cennych na rynku pracy umiejętności.

Więcej informacji – TUTAJ

KTO MOŻE PODAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW?

Koordynator Szkoły Liderów-  dr Justyna Berniak-Woźny

e-mail: jberniak@wsiz.edu.pl

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Studenci, którzy uzyskali dwa najwyższe poziomy punktowe Stypendium Rektora.

Sprawdź->Stypendium Rektora

NA JAKI CZAS JEST UDZIELANA?

Na jeden semestr (pięć miesięcy)

JAKA JEST PODSTAWA PRZYZNANIA?

Wymagania do Szkoły Liderów opierają się na wnioskach o Stypendium Rektora. Studenci zakwalifikowani do dwóch najwyższych pułapów stypendialnych zostaną zaproszeni do udziału w tym elitarnym Programie.

Jedynym warunkiem będzie złożenie u Koordynatora Programu deklaracji uczestnictwa wraz z CV kandydata.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?

Jest to program w kategorii benefitów bezgotówkowych, przyznawanych najlepszym studentom, otrzymującym już finansowanie w ramach Stypendium Rektora.

JAK APLIKOWAĆ?

Należy złożyć u Koordynatora Programu  deklarację uczestnictwa wraz z CV.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków, w tym studenci zagraniczni, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów.

NA JAKI CZAS PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM?

Stypendium przyznawane jest na rok.

JAKA JEST PODSTAWA PRZYZNANIA?

Przy ocenie wniosku brana jest pod uwagę średnia ocen oraz wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

– publikacje naukowe

– udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub badawczymi

– patenty i wzory użytkowe

– aktywny udział w konferencjach naukowych z udziałem prelegentów z co najmniej pięciu ośrodków akademickich,

– nagrody i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Zajęcie wysokiego miejsca w: Mistrzostwach Świata, Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, Europejskich Igrzyskach Studenckich czy Paraolimpiadach.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

– autorstwo, współautorstwo lub wykonanie utworów artystycznych prezentowanych publicznie, o znaczeniu co najmniej ogólnopolskim lub opublikowanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy

– autorstwa lub współautorstwa wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego

– nagrody uzyskane w konkursach plastycznych o randze międzynarodowej, w których brali udział uczestnicy z co najmniej pięciu krajów

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?

Student otrzymuje stypendium w wysokości do 17 000 zł (kwota może się zmieniać w każdym roku).

JAK APLIKOWAĆ?

Jest to  stypendium wyjątkowe, które mogą otrzymać tylko najlepsi studenci z całej Polski, posiadający wybitne osiągnięcia. Dlatego jeśli masz osiągnięcia podobne do opisanych powyżej, skontaktuj się z nami. Podamy wszystkie niezbędne szczegóły.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wszystkie aktualności dotyczące ww. stypendium na stronie Ministerstwa- TUTAJ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje unikatowe stypendia dzięki którym, możesz studiować bez konieczności pokrywania kosztów czesnego i to już od pierwszego semestru studiów!

Stypendium wypłacane z własnego funduszu stypendialnego WSIiZ. W kalkulatorze stypendialnym dostępnym na wsiz.edu.pl sprawdzisz, na jaką zniżkę możesz liczyć. Wystarczy, że podasz swoje wyniki uzyskane na maturze a my podamy Ci, jaką zniżkę otrzymasz. Twoja zniżka na studia stacjonarnych może wynosić 100% lub 50%, na studiach niestacjonarnych 50%. Stypendia łączą się ze stypendiami socjalnymi.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW- TUTAJ

Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji Regulamin Świadczeń Studenckich dostępny poniżej:
2023_50_ZR – Regulamin świadczeń dla studentów WSIiZ

KONTAKT:

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami na adres stypendia@wsiz.edu.pl. Jest to adres widoczny dla wszystkich pracowników Sekcji ds. Świadczeń Studenckich, którymi są:

Kierownik- Michalina Mróz

17 866 1475, mmroz@wsiz.edu.pl

Za-ca Kierownika- Magdalena Kościółek

17 866 1475, mkościolek@wsiz.edu.pl

Dominika Niećko

17 866 1303, dniecko@wsiz.edu.pl

Anna Chmiel

17 866 1427, achmiel@wsiz.edu.pl

Możesz również odwiedzić nas osobiście. Nasz oddział mieści się w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych, pokój 27/1 w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 2.

Jesteśmy dla was otwarci od wtorku do piątku w godzinach 11.00- 15.00. W okresie aplikacyjnym również w soboty ( godz. 8.00- 14.00).

PAMIĘTAJ!

Wszystkie sprawy możesz załatwić telefonicznie lub mailowo.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content