BIP WSIiZ
Stypendia

Stypendia

Nasza uczelnia stwarza możliwości i pomaga realizować pasje i marzenia. Oferowane świadczenia studenckie mają na celu wspieranie naszych studentów w ich wysiłkach na rzecz lepszej przyszłości.

Stypendia

WSIiZ od początku swojej działalności rozszerza i doskonali system stypendialny dla studentów, umożliwiając im uzyskanie środków na pokrycie czesnego oraz kosztów utrzymania.
Dzięki możliwości łączenia stypendium socjalnego z Rektora oraz dla osób niepełnosprawnych, najlepsi studenci mają szansę otrzymać nawet 3600 zł miesięcznie!

Co oferujemy?

Możesz znaleźć się w gronie najlepszych studentów i zdobyć stypendium Rektora już po zaliczeniu  pierwszego semestru ze średnią ocen co najmniej 3.8. Dodatkowo możesz zwiększyć swoje szanse zdobywając osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne.

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji, skontaktuj się z nami. Po skompletowaniu odpowiednich dokumentów będziesz mógł otrzymać jednorazową zapomogę studencką.

Nasza oferta pomocy materialnej obejmuje również stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra. Po szczegółowe informacje zapraszamy do poszczególnych zakładek:

Zasady ubiegania się o świadczenia

W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232), która zmodyfikowała i doprecyzowała przepisy dotyczące ustalania okresu przysługiwania świadczeń dla studentów (tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi) w powiązaniu z okresem studiowania.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów, w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania  z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Wszyscy studenci, bez względu na kierunek, tryb czy rodzaj studiów. W tym studenci zagraniczni.

Wniosek można złożyć po zaliczeniu I semestru.

Wniosek o stypendium Rektora można złożyć bez kompletu ocen na WU.

JAKIE SĄ WYMAGANIA?

Średnia ocen z poprzedniego semestru co najmniej 3,8 i maksymalnie jeden egzamin poprawkowy.

Średnia ocen przeliczana jest na punkty, które doliczane są do punktów za dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Pamiętaj!

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora można złożyć bez dodatkowych osiągnięć, jedynie na podstawie średniej ocen.

JAKIE DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA SĄ NAGRADZANE PUNKTAMI?

Aktywności nagradzane punktami opisane są w Tabeli Osiągnięć Dodatkowych – załącznik nr 12

NA JAKI OKRES PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM?

Na jeden semestr (pięć miesięcy).

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?

Student może otrzymać stypendium od kilkuset złotych aż do ponad tysiąca. Kwota może zmieniać się w każdym semestrze, gdyż jest zależna od otrzymanej dotacji z budżetu Państwa.

JAK APLIKOWAĆ?

Wniosek można złożyć:

1) w Dziale Świadczeń Studenckich -mieści się w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych (pokój nr RA27/1)

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej jako list polecony na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

z dopiskiem: STYPENDIA

3) za pośrednictwem profilu zaufanego na ePUAP – ePUAP- instrukcja wysyłania wniosków

NIE MOŻNA składać wniosku za pośrednictwem poczty email!

JAKI JEST TERMIN?

– 30 września na semestr zimowy

– 15 października dla studentów przyjętych na studia drugiego stopnia (magisterskie) na semestr zimowy

– 28 lutego na semestr letni

– 5 kwietnia dla studentów przyjętych na studia drugiego stopnia (magisterskie) na semestr letni

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Stypendium Rektora może otrzymać  10% najlepszych studentów z każdego kierunku studiów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Nie ma podziału na tryb, rodzaj i specjalność studiów.

KOMU NIE MOŻNA PRZYZNAĆ STYPENDIUM?

1) Studenci posiadający tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmują studia pierwszego stopnia

2) Studenci powtarzający semestr.

3) Studenci przebywający na urlopie.

4) Studenci, którzy nie zaliczyli pierwszego semestru (z wyjątkiem studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia).

5) Studenci, którzy uzyskali zgodę na powtarzanie semestru i oczekują na wznowienie nauki.

6) Studenci, którzy wznowili studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty aplikacyjne:

załącznik nr 1 Oświadczenie o okresie studiowania

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora

Załącznik nr 13 Wykaz punktów-koła naukowe

Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie styp. Rektora-olimpiada

Dokumenty informacyjne:

Załącznik nr 12 tabela dodatkowych osiągnięć

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

O stypendium socjalne mogą ubiegać się obywatele polscy oraz studenci cudzoziemcy, tj. :

 • posiadający zezwolenie na pobyt stały,
 • posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 •  którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 •  którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach,
 •  którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadający prawo stałego pobytu obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin,
 • posiadający ważną Kartę Polaka, o ile podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

* Według Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) studenci z Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski po 24.02.2022 i nie spełniają powyższych kryteriów, mogą również starać się o stypendium socjalne. W tym przypadku zobowiązani są do przedstawienia kserokopii pierwszej strony paszportu wraz z  pieczątką przekroczenia granicy po wyżej wymienionym terminie oraz uzupełnia poniższego  wniosku i oświadczeń:

Załącznik nr 2 Wniosek przyznanie o stypendium socjalnego

załącznik nr 1 Oświadczenie o okresie studiowania

Oświadczenie-dla-studentów-z-Ukrainy

wzór – oświadczenia do styp. socjalnego- UA

wzór oświadczenia o okresie studiowania-UA

wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – UA

JAKA JEST PODSTAWA PRZYZNANIA?

 1. Złożenie kompletnego wniosku oraz uzupełnienie wszystkich dokumentów potwierdzających sytuację materialną rodziny.
 2. Miesięczny dochód na członka rodziny studenta za poprzedni rok kalendarzowy, nie może przekraczać 1294,40 zł netto.

JAKIE SĄ WYMAGANIA?

Student jest zobligowany do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach (poprzedni rok podatkowy)– jest wymagane dla wszystkich osób pełnoletnich (mamy, taty, dla siebie, oraz pełnoletniego rodzeństwa – nawet jeśli rodzeństwo nie posiada dochodów i nie jest zarejestrowane w ewidencji podatników. Jeśli rodzeństwo kończy 18 lat w dniu składania przez Państwa wniosku, zaświadczenie również będzie wymagane)
 2. w przypadku wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia dodatkowo zaświadczenie z urzędu skarbowego o przychodach wolnych od podatku dochodowego w ubiegłym roku kalendarzowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. Zaświadczenie bądź oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej (dla wszystkich osób pełnoletnich)
 4. Zaświadczenie z ZUS (lub deklaracja PIT) – o wysokości składek zdrowotnych dla wszystkich osób, które w roku rozliczeniowym (poprzedni rok podatkowy) uzyskali dochód
 5. Dodatkowo dla rodzeństwa – zaświadczenie, że studiuje lub uczy się w innej szkole; dla najmłodszych – w wieku przedszkolnym lub jeszcze młodszych – odpis aktu UWAGA we wniosku o stypendium można uwzględnić jedynie rodzeństwo, które nie ukończyło 26 lat i uczy się. Wyjątkiem jest rodzeństwo niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności
 6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy – o wielkości lub braku posiadanego gospodarstwa rolnego. Do dochodu netto rodziny, wliczany jest dochód z gospodarstw, których wielkość fizyczna lub przeliczeniowa przekracza 1 ha. W takim przypadku wielkość przeliczeniową mnożymy razy 5549 zł – jest to średni roczny dochód z gospodarstwa ogłoszony przez Prezesa GUS. (przykład: wielkość fizyczna gospodarstwa – 1,2 ha, wielkość przeliczeniowa gosp. 0,62 ha. Obliczamy 0,62 ha x 5549 zł = 3440,38 zł – dochód roczny z tego gospodarstwa)
 7. Obowiązkowo należy dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny (obejmujące okres od 2022r do dnia składania wniosku – dla studenta, którego miesięczny dochód na członka rodziny wynosi 600 zł i mniej)
 8. Załącznik nr 5 z wniosku o dochodach niepodlegających opodatkowaniu – w tym załączniku należy zapisać kwoty wszelkich otrzymanych zasiłków rodzinnych, dodatków, stypendiów oraz świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, ewentualne alimenty i zaliczki alimentacyjne. NA ZAŁĄCZNIKU MUSZĄ PODPISAĆ SIĘ W S Z Y S T K I E OSOBY PEŁNOLETNIE, nawet jeśli dochód nieopodatkowany dotyczy tylko jednego członka rodziny.
 9. W zależności od indywidualnej sytuacji inne dokumenty: akt zgonu, wyrok sądowy o rozwodzie, zaświadczenie od komornika sądowego o niepłaceniu alimentów, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie z osobiście prowadzonej działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych
 10. Stypendium w zwiększonej wysokości – tylko dla studentów studiów dziennych, których dojazd z miejsca zamieszkania do budynku Głównego Uczelni wynosi co najmniej 50 km – dodatkowo wymagana jest aktualna umowa najmu mieszkania/pokoju.
 11. Studenci ubiegający się o stypendium socjalne, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeśli w roku złożenia wniosku o stypendium student lub członek jego rodziny korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, a jako załącznik do wniosku student zobowiązany jest przedłożyć jedynie właściwe zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych.

 Pamiętaj aby przeczytać dokładnie powyższy spis dokumentów!

NA JAKI CZAS PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM?

Na jeden semestr (pięć miesięcy).

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?

W semestrze letnim 2023/2024 wysokość stypendium socjalnego wynosiła 1300zł. Kwota może zmieniać się w każdym semestrze, gdyż jest zależna od otrzymanej dotacji z budżetu Państwa.

JAK APLIKOWAĆ?

Wniosek można złożyć:

1) w Dziale Świadczeń Studenckich -mieści się w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych (pokój nr RA27/1)

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej jako list polecony na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

z dopiskiem: STYPENDIA

3) za pośrednictwem profilu zaufanego na ePUAP – ePUAP- instrukcja wysyłania wniosków

NIE MOŻNA składać wniosku za pośrednictwem poczty email!

JAKI JEST TERMIN?

– 30 czerwca na semestr zimowy dla studentów już studiujących

– 15 października dla nowo przyjętych studentów na semestr zimowy

– 28 lutego na semestr letni

– 5 kwietnia dla studentów przyjętych na semestr letni

PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM

Studenci, którzy złożyli dokumenty o stypendium socjalne na semestr zimowy i otrzymali stypendium w tym semestrze, na semestr letni mogą złożyć wnioski o kontynuację owego stypendium.

 1. Jeśli sytuacja majątkowa rodziny nie uległa zmianie, wystarczy złożyć wniosek o przedłużenie ( dokumenty do pobrania)
 2. Jeśli sytuacja rodziny uległa zmianie, oprócz ww. wniosku, należy złożyć dokumenty poświadczające zmianę.
 3. Oświadczenie o okresie studiowania ( załącznik nr. 1).

KOMU NIE MOŻNA PRZYZNAĆ STYPENDIUM?

Studentom posiadającym tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmują studia pierwszego stopnia

DOKUMENTY DO POBRANIA

Oswiadczenie-dla-studentow-z-Ukrainy 2023r

Załącznik nr 2 Wniosek przyznanie o stypendium socjalnego

Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego- MOPS

Załącznik nr 5 oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego-przedłużenie

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów, w tym studenci zagraniczni i studenci I semestru.

NA JAKI CZAS PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM?

Na jeden semestr (pięć miesięcy).

JAKA JEST PODSTAWA PRZYZNANIA?

Wypełniony wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie musi być wydane w Polsce).

Studenci zagraniczni, którzy chcą ubiegać się o to stypendium, również muszą mieć zaświadczenie wydane przez polskiego lekarza, orzecznika ZUS.

JAKI JEST TERMIN?

– 30 czerwca na semestr zimowy dla studentów już studiujących

– 15 października dla nowo przyjętych studentów na semestr zimowy

– 28 lutego na semestr letni

– 5 kwietnia dla studentów przyjętych na semestr letni

JAK APLIKOWAĆ?

Złóż wniosek wraz z dokumentem uzupełniającym:

1) w Dziale Świadczeń Studenckich -mieści się w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych (pokój nr RA27/1)

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej jako list polecony na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

z dopiskiem: STYPENDIA

3) za pośrednictwem profilu zaufanego na ePUAP – ePUAP- instrukcja wysyłania wniosków

NIE MOŻNA składać wniosku za pośrednictwem poczty email!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

załącznik nr 1 Oświadczenie o okresie studiowania

Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

CZYM JEST ZAPOMOGA?

Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów, w tym studenci, zagraniczni i studenci I semestru.

JAK CZĘSTO MOŻNA OTRZYMAĆ?

Może być przyznany raz w semestrze (dwa razy w roku akademickim).

JAKA JEST PODSTAWA PRZYZNANIA?

Podstawą wniosku jest przejściowo trudna sytuacja życiowa, w szczególności na skutek:

a) nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba studenta i najbliższego członka rodziny,

b) śmierci członka najbliższej rodziny studenta (dziecka, małżonka, ojca, matki, rodzeństwa, opiekuna prawnego lub faktycznego) – pod warunkiem, że mieszkał on ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym,

c) kradzieży lub zniszczenia artykułów pierwszej potrzeby nie z winy ucznia,

d) zniszczenia mieszkania, domu lub gospodarstwa domowego studenta w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego,

e) niezawinionej utraty pracy przez studenta, jego rodziców, współmałżonka, opiekunów prawnych lub faktycznych, pod warunkiem, że zamieszkiwali ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym.

WAŻNA INFORMACJA:

 1. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zdarzenia uprawniającego do ubiegania się o świadczenie.
 2. Okoliczności podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o pomoc powinny być udokumentowane.
 3. Nie można otrzymać zapomogi dwukrotnie za te same okoliczności.

Przykłady dokumentów uzupełniających:

a) dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego,

b) zaświadczenia lekarskie,

c) zaświadczenia z policji, straży pożarnej, zakładu ubezpieczeń,

d) inne zaświadczenia właściwych instytucji lub urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku,

e) zaświadczenia z Urzędu Pracy,

f) świadectwo pracy.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZAPOMOGI?

Student może otrzymać zapomogę w kwocie od tysiąca złotych wzwyż. Kwota może zmieniać się w każdym semestrze, gdyż jest zależna od otrzymanej dotacji z budżetu Państwa.

JAK APLIKOWAĆ?

Złóż wniosek wraz z dokumentem uzupełniającym:

1) w Dziale Świadczeń Studenckich -mieści się w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych (pokój nr RA27/1)

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej jako list polecony na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

z dopiskiem: STYPENDIA

3) za pośrednictwem profilu zaufanego na ePUAP – ePUAP- instrukcja wysyłania wniosków

NIE MOŻNA składać wniosku za pośrednictwem poczty email!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie zapomogi

załącznik nr 1 Oświadczenie o okresie studiowania

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków, w tym studenci zagraniczni, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów.

NA JAKI CZAS PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM?

Stypendium przyznawane jest na rok.

JAKA JEST PODSTAWA PRZYZNANIA?

Przy ocenie wniosku brana jest pod uwagę średnia ocen oraz wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

– publikacje naukowe

– udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub badawczymi

– patenty i wzory użytkowe

– aktywny udział w konferencjach naukowych z udziałem prelegentów z co najmniej pięciu ośrodków akademickich,

– nagrody i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Zajęcie wysokiego miejsca w: Mistrzostwach Świata, Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, Europejskich Igrzyskach Studenckich czy Paraolimpiadach.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

– autorstwo, współautorstwo lub wykonanie utworów artystycznych prezentowanych publicznie, o znaczeniu co najmniej ogólnopolskim lub opublikowanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy

– autorstwa lub współautorstwa wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego

– nagrody uzyskane w konkursach plastycznych o randze międzynarodowej, w których brali udział uczestnicy z co najmniej pięciu krajów

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?

Student otrzymuje stypendium w wysokości do 17 000 zł (kwota może się zmieniać w każdym roku).

JAK APLIKOWAĆ?

Jest to  stypendium wyjątkowe, które mogą otrzymać tylko najlepsi studenci z całej Polski, posiadający wybitne osiągnięcia. Dlatego jeśli masz osiągnięcia podobne do opisanych powyżej, skontaktuj się z nami. Podamy wszystkie niezbędne szczegóły.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wszystkie aktualności dotyczące ww. stypendium na stronie Ministerstwa- TUTAJ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje unikatowe stypendia dzięki którym, możesz studiować bez konieczności pokrywania kosztów czesnego i to już od pierwszego semestru studiów!

Stypendium wypłacane z własnego funduszu stypendialnego WSIiZ. W kalkulatorze stypendialnym dostępnym na wsiz.edu.pl sprawdzisz, na jaką zniżkę możesz liczyć. Wystarczy, że podasz swoje wyniki uzyskane na maturze a my podamy Ci, jaką zniżkę otrzymasz. Twoja zniżka na studia stacjonarnych może wynosić 100% lub 50%, na studiach niestacjonarnych 50%. Stypendia łączą się ze stypendiami socjalnymi.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW- TUTAJ

Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji Regulamin Świadczeń Studenckich dostępny jest poniżej:
2024_46_ZR – Regulamin świadczeń dla studentów WSIiZ_od 2024-25

KONTAKT:

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami na adres stypendia@wsiz.edu.pl.

Beata Pięta – Kierownik

17 866 1475, bpieta@wsiz.edu.pl

Dominika Niećko

17 866 1303, dniecko@wsiz.edu.pl

Anna Chmiel

17 866 1427, achmiel@wsiz.edu.pl

Dział świadczeń studenckich mieści się w Dziekanacie Studiów Polskojęzycznych, pokój RA27/1 w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 2.

Jesteśmy otwarci od wtorku do piątku w godzinach 11.00- 15.00. W okresie aplikacyjnym również w wybrane soboty (godz. 8.00- 14.00).

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content