BIP WSIiZ

Dr Marek Jaszuk

Adiunkt w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2004 roku.

Doktor nauk fizycznych (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, rok 2002), magister fizyki (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyczno-Fizyczny, rok 1997).

Jego działalność naukowa koncentruje się na modelowaniem układów pamięci semantycznej w systemach kognitywnych oraz systemach percepcji robotów. Zajmuje się również zagadnieniami przetwarzania danych z układów sensorycznych i tworzenia reprezentacji środowiska przez roboty mobilne.

Realizował liczne projekty badawcze finansowane przez NCN, NCBiR i inne instytucje wspierające działalność naukową. Aktualnie jest zaangażowany w realizację grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samo-organizującą się pamięć asocjacyjną”. W ramach tego projektu tworzony jest system sterujący dla robota mobilnego, oparty na uczeniu motywowanym (Motivated Learning). Działanie tego systemu opiera się na idei inteligencji ucieleśnionej. Prowadzone prace opierają się na wykorzystaniu zamontowanych w robocie sensorów obrazu, dźwięku i odległości do stworzenia wewnętrznej reprezentacji środowiska i autonomicznego podejmowania decyzji (Strona projektu) Jest to kontynuacja wcześniejszego projektu pt. „Organizacja pamięci semantycznej i epizodycznej w uczeniu motywowanym robotów”, w ramach którego rozwijany był system kognitywny o nazwie MLECOG (Motivated LEarning and COGnition) (Strona projektu)

Jest również opiekunem Koła Naukowego Nowych Technologii Programistycznych. Na zajęciach prowadzonych przez koło studenci rozwijają swoje umiejętności związane z nowoczesnymi technologiami programistycznymi, robotyką,  projektowaniem gier, grafiką komputerową i innymi zagadnieniami mogącymi zainteresować młodego informatyka. Studenci działający w kole odnoszą liczne sukcesy w konkursach studenckich i działalności naukowej związanej z realizacją projektów badawczych (Profil koła w mediach społecznościowych)

 

Prowadzone przedmioty:

Podstawy programowania, Programowanie, Języki programowania, Projektowanie gier komputerowych, Silniki gier, Wzorce projektowe i architektura aplikacji, Zarządzanie projektami informatycznymi, Android, Grafika w rozrywce cyfrowej.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Marek Jaszuk
Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych 
e-mail: mjaszuk@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM202
tel.: 017/ 866 11 08


KONSULTACJE

Piątek 10:40-11:40, KM202
Sobota (zjazdy KIS) 13:30-14:30 RA4
Przed konsultacjami proszę o kontakt e-mailowy celem potwierdzenia terminu. Możliwe są również Konsultacje on-line

 

Assistant professor at the Department of Information Systems Applications.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2004.

Doctor of physical sciences (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, 2002), Master of Physics (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Mathematics and Physics, 1997).

His scientific activity focuses on modeling semantic memory systems in cognitive systems and robot perception systems. He also deals with the issues of data processing from sensory systems and creating representations of the environment by mobile robots.

He has carried out numerous research projects financed by the National Science Center, National Center for Research and Development, and other institutions supporting scientific activity. Currently, he is involved in the implementation of a grant financed by the National Science Center, entitled „Development of effective robot perceptions using motivated learning and self-organizing associative memory”. As part of this project, a control system for a mobile robot is created, based on Motivated Learning. The operation of this system is based on the idea of ​​embodied intelligence. The work carried out is based on the use of image, sound, and distance sensors installed in the robot to create an internal representation of the environment and autonomous decision making (Project website) It is a continuation of an earlier project entitled „Organization of semantic and episodic memory in robot-motivated learning”, under which a cognitive system called MLECOG (Motivated LEarning and COGnition) was developed (Project website).

He is also the tutor of the Science Club of New Programming Technologies. During the classes conducted by the club, students develop their skills related to modern programming technologies, robotics, game design, computer graphics, and other issues that may interest a young computer scientist. Students working in the circle have numerous successes in student competitions and scientific activities related to the implementation of research projects (Profile of the circle in social media).

 

Conducted courses:

Introduction to programming, Fundamentals of programming, Programming, Programming languages, Designing computer games, Game engines, Design patterns and application architecture, IT project management.

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Dr Marek Jaszuk
Department of Computer Systems Applications
e-mail: mjaszuk@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
room KM202
tel.: 017 8661108


Office hours

Friday 10:40-11:40, KM202
Before the consultations please send me an e-mail to confirm the meeting.
On-line consultations are also possible.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content