BIP WSIiZ
Specjalności międzykierunkowe

Specjalności międzykierunkowe

Design Thinking w zarządzaniu rozwojem produktów i usług

Design Thinking w zarządzaniu rozwojem produktów i usług (ang. DT Driven Developmnetof Products & Services) to specjalność dodatkowa oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni studiów. Specjalność ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania metodyki Design Thinking oraz pokrewnych narzędzi i technik w procesie projektowania i rozwoju produktów i usług. Wykorzystanie podejścia DT pozwala projektować innowacyjne produkty i usługi, precyzyjnie adresujące potrzeby klientów niezależnie od branży. W podejściu tym uwzględniane są potrzeby przyszłego użytkownika już od pierwszego etapu prac. Projektant włącza odbiorcę w proces projektowy, co powinno prowadzić do jak najlepszego jego poznania. Sam produkt lub usługa przestają być celem samym w sobie, a stają się środkiem do osiągnięcia celu, gdyż osoba odbiorcy znajduje się w centrum zainteresowania projektanta. Wszędzie tam, gdzie klient i jego potrzeby są w centrum uwagi, DT jest stosowane w charakterze uniwersalnego szkieletu, w ramach którego realizowane są zadania w zakresie analizy wymagań, definiowania problemu, generowania pomysłów oraz prototypowania i testowania rozwiązań. Wszystkie te zadania wykonywane są w cyklu pozwalającym wypracować optymalny wariant produktu/usługi.

Koordynator specjalności: dr Katarzyna Mormul

tel. +48 17 866 1134, e-mail: kmormul@wsiz.edu.pl

  

Intercultural Media Discourse

Intercultural Media Discourse to dodatkowa specjalność oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni studiów. Celem specjalności jest rozwijanie u uczestników umiejętności i kompetencji komunikacyjnych w środowisku wielokulturowym, w szczególności biznesowym i mediowym. Zajęcia oparte są na bieżących, autentycznym materiałach, w tym opracowanych przez ekspertów międzynarodowych, m.in. amerykańskich ekspertów Newsweeka. Cechą szczególną oferty jest możliwość korzystania z autoryzowanych materiałów Newsweek Learning English (NLE) pod kierownictwem prowadzących znających techniki i metody uczenia NLE. Absolwent tej specjalności będzie mógł znacznie sprawniej funkcjonować w środowisku zawodowym, które w obecnych czasach nader często zakłada międzynarodowość i wynikającą zeń konieczność posiadania takich umiejętności miękkich, jak znajomość języków obcych (angielskiego) oraz kulturowych niuansów komunikacji.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, w związku z czym znajomość językowa u kandydatów powinna być na poziomie B1+ (według CEFR).

Koordynator specjalności: mgr Kinga Bajorek

tel. +48 17 866 1164, e-mail: kbajorek@wsiz.edu.pl

 

Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii

Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii to dodatkowa specjalność oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni kształcenia w ramach Kolegium Medycznego. Celem specjalności jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie fitoterapii oraz surowców stosowanych w nowoczesnych formulacjach kosmetycznych. Bogata paleta zajęć praktycznych przygotuje uczestników do stworzenia własnej receptury kosmetyku, zapoznając przy tym z wszelkimi wymaganiami związanymi z wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynek polski i europejski – od recepturowania, przez ocenę bezpieczeństwa, wszelkie niezbędne badania, po rejestrację kosmetyku i wdrożenie go do sprzedaży.

Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją kosmetyków.

Koordynator specjalności: dr Małgorzata Sokół

tel. +48 17 866 1549, e-mail: msokol@wsiz.edu.pl

  

Sieci komputerowe – Cisco

Sieci komputerowe – Cisco to specjalność dodatkowa oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni studiów w ramach Kolegium Informatyki Stosowanej. Celem specjalności jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie projektowania, konfiguracji oraz zarządzania sieciami komputerowymi w oparciu o urządzenia i technologie firmy CISCO. Absolwenci tej specjalności będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające projektować, konfigurować i zarządzać sieciami komputerowymi, zarządzać bezpieczeństwem sieci. Ponadto ich umiejętności związane są z zarządzaniem i eksploatacją nowoczesnych urządzeń sieciowych. Po tej specjalności absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach projektujących i wdrażających i utrzymujących sieci komputerowe lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Koordynator specjalności: dr Janusz Kolbusz

tel. +48 17 866 1149, e-mail: jkolbusz@wsiz.edu.pl

 

Warsztaty biznesowe – załóż własną firmę

Specjalność o nazwie Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę (WB) dedykowana jest osobom kreatywnym i przedsiębiorczym, mającym pomysł na siebie oraz upatrującym we własnym biznesie szans na połączenie pasji ze źródłem przychodów. Program warsztatów obejmuje 42 godziny zajęć realizowanych w formule workshopów, z dużą dawką praktycznej wiedzy opartej na realnych przykładach, podanej w atrakcyjnej i zrozumiałej formule. Unikalna konstrukcja zajęć pozwala na przejście przez wszystkie etapy tworzenia firmy, poczynając od kreowania koncepcji biznesowej, przez gruntowną analizę regulacji prawnych i zobowiązań wobec instytucji publicznych, a kończąc na prezentacji pomysłu na biznes przed instytucjami finansowymi. Uczestnicy WB otrzymują nie tylko istotny ładunek wiedzy merytorycznej, lecz uczą się nieszablonowego myślenia oraz kształtują potencjał kompetencji miękkich. Opracowany w oparciu o wyniki badań, innowacyjny i zbilansowany treściowo program WB jest nie tylko kompendium informacji niezbędnych każdemu przedsiębiorcy, lecz także źródłem inspiracji dla osób widzących swoją przyszłość w biznesie.

Koordynator specjalności: mgr Michalina Mróz

tel. +48 17 866 1436, e-mail: mmroz@wsiz.edu.pl

  

Wirtualna Rzeczywistość (VR) i technologie immersyjne

Wirtualna Rzeczywistość (VR) i technologie immersyjne to specjalność dodatkowa oferowana studentom na studiach I stopnia na kierunkach Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Informatyka. Specjalność ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych technologii i narzędzi, które umożliwiają interakcję z wirtualnymi światami, tworzenie zaawansowanej grafiki trójwymiarowej i używanie silników gier w produkcji VR, a także zdobycie wiedzy na temat różnych typów rzeczywistości wirtualnej i ich zastosowań. W trakcie zajęć zostanie również omówiona i przećwiczona m.in. zaawansowana grafika trójwymiarowa, podstawy projektowania interakcji i UX w światach wirtualnych czy też zastosowanie VR w biznesie. Etapem końcowym prac będzie zaprojektowanie własnego doświadczenia VR. Spotkania w ramach tej dodatkowej specjalności to również możliwość współpracy z ekspertami w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości. Absolwenci będą przygotowani od podjęcia pracy w rozwijającej się branży VR.

Koordynator specjalności: mgr Łukasz Bis

tel. +48 17 866 1470, e-mail: lbis@wsiz.edu.pl

 

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem firmy – NOWOŚĆ

Zrównoważony rozwój jest jednym z najistotniejszych tematów naszych czasów, ponieważ ma bezpośredni wpływ na nas i naszą przyszłość. Dzięki rosnącej świadomości konsumentów, firmy które chcą być konkurencyjne i cieszyć się zaufaniem klientów muszą liczyć się z kwestią już nie tylko kosztu i jakości produktu, ale też konieczne będzie uwzględnienie sposobu, szacunku oraz wpływu na środowisko. „Pod lupą” będą również kwestie ekonomiczne, aspekty społeczne oraz środowiskowe.

Będąc studentem specjalności Zarządzanie zrównoważonym rozwojem firmy, dzięki przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej przez naszych Prowadzących, zyskasz  interdyscyplinarne podejście do biznesu. Poznasz tajniki ESG, a dzięki temu będziesz miał przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Nabędziesz cenne umiejętności z zakresu raportowania niefinansowego. Poznasz nowoczesne narzędzia i metody zarządzania, które pozwolą Ci prowadzić biznes i osiągać cele ekonomiczne przy zachowaniu równowagi ekologicznej oraz dobrostanu pracowników.

Do 2030 roku rynek pracy w Unii Europejskiej będzie oferował 24 000 000 miejsc zatrudnienia dla specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju. Będąc absolwentem tej specjalności, będziesz przygotowany do pracy w różnych sektorach gospodarki: w firmach, organizacjach pozarządowych czy też administracji publicznej.

Koordynator specjalności: dr Joanna Hady

tel. +48 17 866 1180, e-mail: jhady@wsiz.edu.pl

 

Produkcja żywności a zdrowie – NOWOŚĆ

Specjalność Produkcja żywności a zdrowie to dodatkowa oferta dla studentów kierunków medycznych. Specjalność ta ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny wpływu systemów produkcji żywności na jej jakość, a tym samym na zdrowie człowieka. Przemysł rolno-spożywczy, w tym jego technologie i metody produkcji surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dostarczają na rynek przetwórstwa półprodukty, które często determinują jakość produktu końcowego tego przemysłu. Systemy produkcji surowców i przetworów powinny eliminować składniki, które działają w sposób szkodliwy, modyfikować koncentrację naturalnych i zdrowych składników żywności oraz poprawiać biodostępność tej żywności dla organizmu.

Wartość odżywcza produktu zależy od wielu czynników, a wzmocnienie ich właściwości zdrowotnych można osiągać wieloma metodami stosując zrównoważone metody produkcji. Nabycie umiejętności oceny wartości odżywczej surowców i żywności, uwzględniającej cały system produkcji jest kolejnym celem tej specjalności. Wiąże się to z umiejętnością oceny wpływu różnych czynników na cechy jakościowe żywności.

Pozyskiwanie w procesie produkcji żywności metabolitów mających zastosowanie w różnych dziedzinach działalności człowieka, odpowiednie wykorzystanie surowców i produktów zgodnie z ideą ochrony zdrowia człowieka i bezpieczeństwem żywnościowym oraz eliminacja czynników szkodliwych (zanieczyszczenia chemiczne, fizyczne, mikrobiologiczne) – to kolejne etapy systemu żywnościowego. Ograniczanie strat żywności poprzez wykorzystanie ich resztek i pozyskiwanie wartościowego biohumusu technologią kompostowania odpadów zamyka cykl zajęć, które zmierzają do zdobycia umiejętności będącej podstawą gospodarki w obiegu zamkniętym (produkcji i konsumpcji polegającej na dzieleniu się, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe, aby wydłużył się cykl życia produktów).

Koordynator specjalności: mgr Natalia Puschhaus

tel. +48 17 866 1354, e-mail: npuschhaus@wsiz.edu.pl

Koordynator pomocniczy specjalności: dr Oksana Balanda

e-mail: obalanda@wsiz.edu.pl

 

Rozwój osobisty, zdrowie i dobrostan – NOWOŚĆ

Dzisiejsze czasy zmuszają nas do szczególnej troski o zdrowie, a wzrastająca ilość dolegliwości cywilizacyjnych utwierdza nas w przekonaniu, że to w naszych rękach powinny tkwić inicjatywa i klucz do lepszego zdrowia.

Rozwój osobisty, zdrowie i dobrostan to specjalność dodatkowa oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni studiów. Program specjalności dostarcza wiedzy i narzędzi z zakresu medycyny stylu życia, w celu zapobiegania chorobom oraz promocji zdrowego stylu życia. Wszystko to odbywać się będzie na podbudowie rozwoju osobistego w zakresie zwiększania własnego potencjału, własnej świadomości, a w konsekwencji rozumienia procesu somatyzacji.

Zdrowie nie jest stanem statycznym. We wszystkich okresach życia należy je chronić, doskonalić, pomnażać, zwiększać jego potencjał oraz przywracać gdy pojawi się choroba. Wzmacnianie potencjału zdrowotnego człowieka powinno zmierzać ku kształtowaniu takiego stylu jego życia, który sprzyjałby harmonijnemu, wielokierunkowemu rozwojowi oraz dobremu samopoczuciu na wszystkich płaszczyznach zdrowia. Proces ten powinien sprzyjać rozwijaniu wiedzy, przekonań, oczekiwań zdrowotnych, psychospołecznych kompetencji oraz umiejętności związanych z dbałością o zdrowie. Świadomość i zdrowie są ze sobą ściśle powiązane. Łącząc te dwa aspekty wpływamy pozytywnie na nasze samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących sposobu odżywiania się, uprawiania aktywności fizycznej i radzenia sobie ze stresem, jest ogromnym krokiem ku lepszej kondycji ciała.

Wybierając tą specjalność zostaniesz wyposażony w narzędzia do pracy w wielu obszarach zdrowia i dobrostanu: fizycznym, emocjonalnym oraz mentalnym. Uczestnicy zdobędą umiejętności z zakresu: narzędzi coachingowych, pracy ze stresem, samodzielnych technik terapii – kinesjology tape oraz naturalnych form terapii takich jak ziołolecznictwo.

Koordynator specjalności: mgr Urszula Binduga

tel. +48 17 866 1497, e-mail: ubinduga@wsiz.edu.pl

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content