To szansa na realizację ciekawych projektów przez studentów zaangażowanych w działalność Kół Naukowych. Prorektorka ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka ogłasza konkurs na projekty naukowe, artystyczne i popularyzujące naukę oraz sztukę, realizowane przez studenckie koła naukowe WSIiZ w 2024 roku.

Jest to druga edycja konkursu, mająca na celu zaangażowanie studentów z kół w rozwój naukowy i artystyczny oraz wsparcie innowacyjności i kreatywności studenckiej.

W tym roku na uczelni aktywnie działa aż 29 kół naukowych, które od wielu lat są wspierane przez Uczelnię, również poprzez finansowanie badań, publikacji i wyjazdów na konferencje. Teraz studenci mogą również starać się o sfinansowanie dużych, samodzielnych projektów, co będzie motywacją do jeszcze większego zaangażowania z działalność naukową.

Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku dostępny jest TUTAJ. Wnioski można składać w dwóch terminach: do 15 lutego 2024 r. (I nabór) i do 7 marca 2024 r. (II nabór).

———————–

W roku 2023 studenci z kół naukowych realizowali trzy projekty naukowe finansowane w ramach „Konkursu na studenckie projekty naukowe/artystyczne i popularyzujące naukę/sztukę realizowane przez studenckie koła naukowe WSIiZ:

  • „Wpływ bodźców słuchowych i wzrokowych na parametry obciążenia stóp i równowagę” – Koło Naukowe RehSCIENCE
    Kierownikiem projektu była Pani Martyna Babula – studentka kierunku Fizjoterapia, a opiekunem merytorycznym badań – dr Marlena Krawczyk-Suszek.

Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu bodźców wzorkowych (pisanie smsa) i słuchowych (względna cisza, muzyka klasyczna, muzyka heavy metal) na reakcje sił podłoża, w tym wychylenie środka ciężkości, obciążenie kończyn dolnych, rotacji oraz pozostałych parametrów dla próby statycznej i dynamicznej wykonywanych na platformie PDM-L Zebris.

Powszechność stosowania słuchawek i często niekontrolowanego korzystania z telefonów komórkowych podczas wykonywania innych czynności, takich jak poruszanie się, przyczyniło się do próby podjęcia analizy i oceny wpływu tych czynników na możliwości stabilizacji ciała i ryzyko nieoczekiwanych wychwiań ciała oraz ryzyka upadków podczas słuchania muzyki czy pisania sms czy też kombinacji tych bodźców.

Powszechność stosowania słuchawek i często niekontrolowanego korzystania z telefonów komórkowych podczas wykonywania innych czynności, takich jak poruszanie się, przyczyniło się do próby podjęcia analizy i oceny wpływu tych czynników na możliwości stabilizacji ciała i ryzyko nieoczekiwanych wychwiań ciała oraz ryzyka upadków podczas słuchania muzyki czy pisania sms czy też kombinacji tych bodźców.

 

Badania potwierdziły różnice między próbą prowadzoną w warunkach względnej ciszy, próbą w warunkach względnej ciszy z pisaniem smsa oraz próbą z dźwiękiem strzału. Analiza wykazała istotne różnice w próbie dynamicznej. Parametry wychyleń środka ciężkości i długości ścieżki były istotnie większe w próbie ze strzałem, a najmniejsze wartości notowano w próbie z pisaniem smsa, co wskazuje na większe skupienie uwagi i stabilizację ciała podczas pisania smsa. Słuchanie muzyki podczas próby dynamicznej także potwierdziło, że parametry równowagi ciała uzyskują znacznie wyższe wartości w porównaniu z próbą wykonywaną w warunkach względnej ciszy. Oznacza to, że podczas chodu z jednoczesnym słuchaniem muzyki istnieje większe ryzyko zaburzeń równowagi ciała. Wyniki badań zostaną opublikowane i przedstawione na konferencjach naukowych.

 

  • „Wykorzystanie technik nauczania przy użyciu nowoczesnych środków przekazu na przykładzie znaków języka chińskiego” – Koło Naukowe Psychologii Stosowanej pod opieką mgra Jana Gosztyły
    Kierownikiem projektu był Pan Grzegorz Pierścieniak, student kierunku Informatyka.

Celem badania była ocena efektywności zapamiętywania materiału edukacyjnego dostarczanego za pomocą tradycyjnego przekazu (dwumiarowej projekcji wyświetlanej za pomocą projektora) oraz przekazu nowoczesnego (wirtualna rzeczywistość przekazana za pomocą VR).

Pierwszym etapem badań było przygotowanie narzędzi badawczych, tj. wykonanie animacji i ankiety:

  • animacja została przygotowana w wersji 2d oraz wersji 180° i przedstawiała kolejno osiem znaków języka chińskiego w formie mnemotechnik oraz tłumaczenie na język polski (https://youtu.be/9ckA2dsptks)
  • ankieta składała się z metryczki oraz ośmiu pytań o przyporządkowanie znaku języka chińskiego do podanego znaczenia.

Do badania zostali zaklasyfikowani studenci WSIiZ, którzy nie uczyli się języka chińskiego (jedynie 7 osób przyznało się do znajomości kilku znaków). Badani zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszej grupie przedstawiono materiał w sposób najbardziej podobny do tradycyjnej lekcji, wykorzystując prezentację na rzutniku/monitorze. Drugiej grupie pokazano te same treści, jednak w postaci trójwymiarowej, za pomocą okularów VR.

W badaniu wzięło udział 80 (23 mężczyzn i 57 kobiet) osób. 40 (9 mężczyzn i 31 kobiet) zaprezentowano znaki chińskie metodą tradycyjnej, natomiast 40 (14 mężczyzn i 26 kobiet) – za pomocą środowiska VR.

Analiza statystyczna przy użyciu testu chi kwadrat (suma chi-kwadrat: 17.19), przy poziomie istotności 0,05, potwierdziła istnienie statystycznie istotnych różnic pomiędzy porównywanymi grupami. Oznacza to, że badani lepiej zapamiętywali materiał prezentowany im przy użyciu okularów VR niż materiał prezentowany za pomocą tradycyjnej metody. Połączenie mnemotechnik i nowych technologii pozwoliło większości badanym zapamiętać 7 z 8 przedstawionych znaków języka chińskiego.

Uzyskane wyniki korespondują z wynikami przedstawionymi w literaturze przedmiotu i świadczą o tym, że istnieje naukowo uzasadniony argument za sporządzeniem autorskiego kursu nauki języka chińskiego łączący w sobie wykorzystanie mnemotechnik i technologii VR. Zainteresowanie taką formą prezentacji treści, jakie przejawiali studenci podczas badania sugeruje, iż powyższy kurs byłby zarówno efektywny, jak i atrakcyjny dla odbiorców.

Uzyskane wyniki przede wszystkim stanowią podstawę do dalszych badań, które mogą być przeprowadzone na większej populacji i przy wykorzystaniu większej liczby znaków. Stanowią one podstawę do rozważań nad efektywną nauką przy użyciu nowych technologii.

 

  • „Zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych – określenie kosmetycznego potencjału ekstraktów otrzymywanych z różnych organów morfologicznych czarnego bzu (Sambucus nigra)” – Koło Naukowe „Cosmetic Plants”, pod opieką dr hab. Katarzyny Gaweł-Bęben. Kierownikiem projektu była Magdalena Lasota, studentka kosmetologii.

Opis projektu znajduje się na blogu naukowym: https://wsiz.edu.pl/blog-naukowy/czarny-bez-czyli-pospolity-gatunek-z-olbrzymim-potencjalem-w-kosmetologii/