BIP WSIiZ
Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym

Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym

Masz już bogate doświadczenie zawodowe, ale chcesz uzupełnić wykształcenie? Teraz możesz ukończyć studia w krótszym czasie!

Jeśli przedmioty planowane do realizacji w trakcie studiów są związane bezpośrednio z posiadaną przez Ciebie wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami, zaliczymy je jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Procedura taka nosi nazwę „przyjęcie na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się” (PEU).

Ten tryb rekrutacji wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz osób, które już zdobyły doświadczenie zawodowe – będą one mogły zostać przyjęte na studia przy uwzględnieniu wcześniej uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, czyli efektów uczenia się

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie PEU?

 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia – osoba posiadająca świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia – osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata/inżyniera i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia,
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia- osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów magisterskich.

Czas trwania studiów:

 • studia licencjackie (I stopnia) – nie mniej niż 1,5 roku,
 • studia inżynierskie (I stopnia) – nie mniej niż 2 lata,
 • studia uzupełniające magisterskie (II stopnia) – nie mniej niż 1 rok.

Opinie absolwentów

Podjęcie studiów w trybie potwierdzania efektów uczenia się (PEU) jest doskonałym rozwiązaniem dla osób posiadających doświadczenie zawodowe pokrewne z wybranym kierunkiem nauki. Dzięki tej procedurze, student może zaliczyć część przedmiotów jeszcze przed rozpoczęciem studiów, co pozwala na zwolnienie z części zajęć, a nawet umożliwia skrócenie czasu trwania nauki. Studiowanie w trybie PEU to czysta przyjemność, którą bez trudu – jak pokazuje mój przykład – można pogodzić z aktywnością zawodową.

Kinga Dziduch
absolwentka studiów II stopnia w trybie PEU
kierunek Administracja

Jeżeli posiadasz doświadczenie zawodowe pokrywające się w części z kierunkiem, który planujesz podjąć to studia w formie PEU są do tego najlepszą formą. W tym wariancie zbieżność Twojego doświadczenia zawodowego z zakresem przedmiotów umożliwia ich częściowe zaliczenie jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Dzięki temu skróceniu ulegnie czas studiowania oraz można uzyskać obniżenie wysokości czesnego w skali całego okresu nauki. Studia w trybie PEU okazały się w moim przypadku strzałem w dziesiątkę pozwalając szybciej uzyskać tytuł magistra.

Piotr Karp
absolwent studiów II stopnia w trybie PEU
kierunek Ekonomia

Bliższe informacje:

mgr Katarzyna Mormul, pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. potwierdzania efektów uczenia się e-mail: kmormul@wsiz.edu.pl

W treści wiadomości podaj numer telefonu.

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (PEU) we WSIiZ jest prowadzone na kierunkach:

STUDIA I STOPNIA

 • Filologia angielska
 • Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • Informatyka – studia inżynierskie
 • Informatyka – studia licencjackie w języku angielskim (tylko w trybie stacjonarnym)
 • Kosmetologia
 • Logistyka – studia inżynierskie
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie w języku angielskim (tylko w trybie stacjonarnym)

STUDIA II STOPNIA

 • Digital marketing (tylko w trybie niestacjonarnym)
 • Informatyka (tylko w trybie niestacjonarnym)
 • Informatyka w języku angielskim (tylko w trybie stacjonarnym)
 • Kosmetologia (tylko w trybie niestacjonarnym)
 • Projektowanie graficzne (tylko w trybie niestacjonarnym)
 • Zarządzanie (tylko w trybie niestacjonarnym)
 • Zarządzanie w języku angielskim (tylko w trybie stacjonarnym)
 • Zrównoważony rozwój w gospodarce (tylko w trybie niestacjonarnym)

Bliższe informacje:

mgr Katarzyna Mormul, pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. potwierdzania efektów uczenia się e-mail: kmormul@wsiz.edu.pl

W treści wiadomości podaj numer telefonu.

1. Złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji

Przygotuj i złóż:

 • dokumenty poświadczające uzyskane efekty uczenia się np. dyplomy i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, szkoły policealnej, studiów itd., certyfikaty językowe, zakres obowiązków potwierdzony w miejscu pracy
 • wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się
 • wniosek o przyjęcie na studia

2. Analiza dokumentów przez uczelnianą komisję

Komisja złożona z prodziekana i ekspertów (nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danym kierunku studiów) zanalizuje Twoje dokumenty i ustali na podstawie dokumentacji które przedmioty można Ci zaliczyć w całości, a które częściowo (z tych zaproponuje egzaminy).

3. Egzaminy z wybranych przedmiotów

Etap drugi to etap egzaminów z przedmiotów wskazanych przez komisję. Ty decydujesz, które z nich będziesz zdawał – przystąpienie do egzaminów nie jest obowiązkowe, jest to jednak szansa na zmniejszenie liczby przedmiotów, które będziesz realizować i zaliczać w trakcie studiów.

Za ten etap procedury pobierana jest opłata za każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu, z którego odbywa się egzamin (opłata pobierana niezależnie od wyniku egzaminu).

4. Wydanie decyzji o przyjęciu na studia

Ważne terminy

Dla kandydatów na studia rozpoczynające się od semestru zimowego:

 • do 15 czerwca – składanie dokumentów w Dziale Rekrutacji,
 • do 30 czerwca – etap pierwszy, ocena złożonej dokumentacji,
 • do 31 lipca – etap drugi, egzaminy z wybranych przedmiotów.

Dla kandydatów na studia rozpoczynające się od semestru letniego (studia II stopnia na kierunku Informatyka, studia w języku polskim):

 • do 15 stycznia – składanie dokumentów w Dziale Rekrutacji,
 • do 1 lutego – etap pierwszy, ocena złożonej dokumentacji,
 • do 28 lutego – etap drugi, egzaminy z wybranych przedmiotów.

Bliższe informacje:

dr Katarzyna Mormul, pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. potwierdzania efektów uczenia się e-mail: kmormul@wsiz.edu.pl

W treści wiadomości proszę podać numer telefonu.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyjęcie na studia (wraz z wymaganymi załącznikami)- aplikuj online.
 • Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (pobierz) oraz oryginały dokumentów poświadczających uzyskane efekty uczenia się, np.:
  • certyfikaty potwierdzające kwalifikacje (np. językowe, branżowe),
  • dyplomy i świadectwa ukończenia kursów i szkoleń,
  • dokumenty poświadczające ukończenie szkoły policealnej, studiów podyplomowych, itp.,
  • zakres obowiązków potwierdzony w miejscu pracy,
  • przykłady wykonanych prac (opracowania, raporty, budżety, plany).
  • inne dokumenty, które zdaniem kandydata mogą poświadczać efekty uczenia się.
 • Umowa o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się (przedkładana kandydatowi do podpisu w Dziale Rekrutacji).

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Opłaty

Składając dokumenty na studia I stopnia, zapłacisz:

 • wpisowe w wysokości 300 zł,
 • opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł,
 • opłatę za analizę dokumentów poświadczających efekty uczenia się w wysokości 800 zł.

Składając dokumenty na studia II stopnia, zapłacisz:

 • wpisowe w wysokości 100 zł,
 • opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł,
 • opłatę za analizę dokumentów poświadczających efekty uczenia się w wysokości 800 zł.

Pokwitowania wniesienia w/w opłat dostarczasz do Działu Rekrutacji wraz z wszystkimi dokumentami.

Opłata za przystąpienie do egzaminów z wybranych przedmiotów ustalana jest indywidualnie i zależy od liczby przedmiotów, które zdecydujesz się zaliczać.

Ulgi dla studentów

„W trakcie nauki student przyjęty na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się opłaca czesne obowiązujące dla danego kierunku i formy studiów, pomniejszone o zniżki naliczane w semestrach, w których zgodnie z planem studiów jest realizowany dany przedmiot zaliczony wcześniej na podstawie dokumentacji lub w wyniku egzaminu.

Studia osoby przyjętej na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się mogą trwać krócej niż przewiduje to program studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia. W przypadku skrócenia czasu studiów wysokość czesnego za jeden semestr nauki stanowi iloraz kwoty czesnego należnego za cały tok studiów na danym kierunku, formie i poziomie kształcenia oraz liczby semestrów nauki danego studenta.”


Bliższe informacje:

mgr Katarzyna Mormul, pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. potwierdzania efektów uczenia się e-mail: kmormul@wsiz.edu.pl

W treści wiadomości podaj numer telefonu.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content