BIP WSIiZ
Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym

Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym

Chcesz uzyskać wyższe wykształcenie, ale z uwagi na pracę zawodową brakuje Ci czasu? Masz już bogate doświadczenie zawodowe, ale chcesz uzupełnić wykształcenie? Teraz możesz ukończyć studia w krótszym czasie!

Na poczet studiów zaliczymy Ci wiedzę i umiejętności, które nabyłeś podczas swojej pracy zawodowej. Jeśli przedmioty planowane do realizacji w trakcie studiów są związane bezpośrednio z posiadaną przez Ciebie wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami, zaliczymy je jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Procedura taka nosi nazwę „przyjęcie na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się” (PEU).

Ten tryb rekrutacji wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz potrzebom osób, które już zdobyły doświadczenie zawodowe – będą one mogły zostać przyjęte na studia przy uwzględnieniu wcześniej uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, czyli efektów uczenia się

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie PEU?

 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia – osoba posiadająca świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia – osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata/inżyniera i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia,
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia- osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów magisterskich.
 • W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego

Czas trwania studiów:

 • studia licencjackie (I stopnia) – nie mniej niż 1,5 roku,
 • studia inżynierskie (I stopnia) – nie mniej niż 2 lata,
 • studia uzupełniające magisterskie (II stopnia) – nie mniej niż 1 rok.

Opinie absolwentów

Podjęcie studiów w trybie potwierdzania efektów uczenia się (PEU) jest doskonałym rozwiązaniem dla osób posiadających doświadczenie zawodowe pokrewne z wybranym kierunkiem nauki. Dzięki tej procedurze, student może zaliczyć część przedmiotów jeszcze przed rozpoczęciem studiów, co pozwala na zwolnienie z części zajęć, a nawet umożliwia skrócenie czasu trwania nauki. Studiowanie w trybie PEU to czysta przyjemność, którą bez trudu – jak pokazuje mój przykład – można pogodzić z aktywnością zawodową.

Kinga Dziduch
absolwentka studiów II stopnia w trybie PEU
kierunek Administracja

Jeżeli posiadasz doświadczenie zawodowe pokrywające się w części z kierunkiem, który planujesz podjąć to studia w formie PEU są do tego najlepszą formą. W tym wariancie zbieżność Twojego doświadczenia zawodowego z zakresem przedmiotów umożliwia ich częściowe zaliczenie jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Dzięki temu skróceniu ulegnie czas studiowania oraz można uzyskać obniżenie wysokości czesnego w skali całego okresu nauki. Studia w trybie PEU okazały się w moim przypadku strzałem w dziesiątkę pozwalając szybciej uzyskać tytuł magistra.

Piotr Karp
absolwent studiów II stopnia w trybie PEU
kierunek Ekonomia

Bliższe informacje:

Dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. potwierdzania efektów uczenia się e-mail: kkurzepa@wsiz.edu.pl

W treści wiadomości podaj numer telefonu.

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (PEU) we WSIiZ jest prowadzone na kierunkach:

STUDIA I STOPNIA

 • Filologia angielska
 • Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • Informatyka – studia inżynierskie
 • Informatyka – studia licencjackie w języku angielskim (tylko w trybie stacjonarnym)
 • Komunikacja cyfrowa
 • Kosmetologia
 • Logistyka – studia inżynierskie
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie w języku angielskim (tylko w trybie stacjonarnym)

STUDIA II STOPNIA

 • Informatyka
 • Informatyka w języku angielskim (tylko w trybie stacjonarnym)
 • Kosmetologia
 • Projektowanie graficzne
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie w języku angielskim (tylko w trybie stacjonarnym)

Bliższe informacje:

Dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. potwierdzania efektów uczenia się e-mail: kkurzepa@wsiz.edu.pl

W treści wiadomości podaj numer telefonu.

1. Złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji

Przygotuj i złóż:

 • dokumenty poświadczające uzyskane efekty uczenia się np. dyplomy i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, szkoły policealnej, studiów itd., certyfikaty językowe, zakres obowiązków potwierdzony w miejscu pracy
 • wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się
 • wniosek o przyjęcie na studia

2. Analiza dokumentów przez uczelnianą komisję

Komisja złożona z prodziekana i ekspertów (nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danym kierunku studiów) zanalizuje Twoje dokumenty i ustali na podstawie dokumentacji które przedmioty można Ci zaliczyć w całości, a które częściowo (z tych zaproponuje egzaminy).

3. Egzaminy z wybranych przedmiotów

Etap drugi to etap egzaminów z przedmiotów wskazanych przez komisję. Ty decydujesz, które z nich będziesz zdawał – przystąpienie do egzaminów nie jest obowiązkowe, jest to jednak szansa na zmniejszenie liczby przedmiotów, które będziesz realizować i zaliczać w trakcie studiów.

Za ten etap procedury pobierana jest opłata za każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu, z którego odbywa się egzamin (opłata pobierana niezależnie od wyniku egzaminu) w wysokości.

4. Wydanie decyzji o przyjęciu na studia

Ważne terminy

Dla kandydatów na studia rozpoczynające się od semestru zimowego:

 • do 15 czerwca – składanie dokumentów w Dziale Rekrutacji,
 • do 31 lipca – etap pierwszy, ocena złożonej dokumentacji
 • do 20 września – etap drugi, egzaminy z wybranych przedmiotów

Dla kandydatów na studia rozpoczynające się od semestru letniego (studia II stopnia na kierunku Informatyka, studia w języku polskim):

 • do 15 stycznia – składanie dokumentów w Dziale Rekrutacji,
 • do 1 lutego – etap pierwszy, ocena złożonej dokumentacji
 • do 28 lutego – etap drugi, egzaminy z wybranych przedmiotów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyjęcie na studia (wraz z wymaganymi załącznikami)- aplikuj online.
 • Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (pobierz)  oraz oryginały dokumentów poświadczających uzyskane efekty uczenia się, np.:
  • certyfikaty potwierdzające kwalifikacje (np. językowe, branżowe),
  • dyplomy i świadectwa ukończenia kursów i szkoleń,
  • dokumenty poświadczające ukończenie szkoły policealnej, studiów podyplomowych, itp.,
  • zakres obowiązków potwierdzony w miejscu pracy,
  • przykłady wykonanych prac (opracowania, raporty, budżety, plany).
  • inne dokumenty, które zdaniem kandydata mogą poświadczać efekty uczenia się.
 • Umowa o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się (przedkładana kandydatowi do podpisu w Dziale Rekrutacji).

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Opłaty

Składając dokumenty na studia I stopnia, zapłacisz:

 • wpisowe w wysokości 300 zł,
 • opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł,
 • opłatę za analizę dokumentów poświadczających efekty uczenia się w wysokości 600 zł.

Składając dokumenty na studia II stopnia, zapłacisz:

 • wpisowe w wysokości 100 zł,
 • opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł,
 • opłatę za analizę dokumentów poświadczających efekty uczenia się w wysokości 600 zł.

Pokwitowania wniesienia w/w opłat dostarczasz do Działu Rekrutacji wraz z wszystkimi dokumentami.

Opłata za przystąpienie do egzaminów z wybranych przedmiotów ustalana jest indywidualnie i zależy od liczby przedmiotów, które zdecydujesz się zaliczać.

Ulgi dla studentów

W semestrze, w którym realizowane są przedmioty zaliczone w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się, Twoje czesne zostanie odpowiednio pomniejszone.

W przypadku zaliczenia dużej puli przedmiotów będziesz mógł realizować jednocześnie dwa semestry nauki. Wtedy czesne za jeden miesiąc „podwójnego” studiowania wynosi 180%  miesięcznego czesnego (a nie 200%).


Bliższe informacje:

Dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. potwierdzania efektów uczenia się e-mail: kkurzepa@wsiz.edu.pl

W treści wiadomości podaj numer telefonu.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content