BIP WSIiZ
Stypendia

Stypendia

WSIiZ od początku swojej działalności rozszerza i doskonali system stypendialny dla studentów, umożliwiając im uzyskanie środków na pokrycie czesnego oraz kosztów utrzymania.

Dzięki możliwości łączenia stypendium socjalnego ze stypendium Rektora i dla osób niepełnosprawnych, najlepsi studenci mają szansę otrzymać nawet 3600 miesięcznie! Ty także możesz pomóc swojemu studenckiemu budżetowi już od pierwszego semestru studiów.

W semestrze letnim 2023/2024 przyznano blisko 900 stypendiów, a miesięczne kwoty, które otrzymają studenci, są wyraźnie wyższe niż rata czesnego, w tym dla większości studentów nawet dwukrotnie wyższe niż rata czesnego.

Na obniżenie czesnego możesz liczyć już od początku studiów. Uczelnia przyznaje stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego WSIiZ w wymiarze 100% lub 50% zniżki w czesnym, w zależności od wyników matury oraz wyniku egzaminu przeprowadzanego wśród kandydatów zakwalifikowanych do stypendium. Jako student WSIiZ już po pierwszym semestrze nauki możesz ubiegać się o stypendium Rektora.

Oblicz jak wysokie stypendium możesz otrzymać
KALKULATOR STYPENDIALNY

OBLICZ SWOJĄ ZNIŻKĘ (dla osób, które złożą podanie do 31 lipca)

KALKULATOR STYPENDIALNY

Możesz otrzymać 50% lub 100% zniżki w czesnym na 1. semestr studiów. Stypendium przyznawane jest w następujący sposób:

 • etap I – w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji na studia ogłoszona zostaje lista kwalifikacyjna studentów do Stypendium BSN,
 • etap II – studenci zakwalifikowani do Stypendium BSN biorą udział w egzaminie; zasady i tryb przeprowadzenia, jak również zasady oceny egzaminu, określa Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Rektor; liczba punktów wymagana do zaliczenia egzaminu określana jest corocznie przez Komisję Rekrutacyjną po zakończeniu egzaminu,
 • kandydatowi, który ubiega się o przyjęcie na studia stacjonarne przysługuje stypendium w wysokości 100% lub 50% pod warunkiem, iż osiągnie co najmniej 360 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz osiągnie na egzaminie wymaganą liczbę punktów,
 • kandydatowi, który ubiega się o przyjęcie na studia niestacjonarne przysługuje stypendium w wysokości 50% pod warunkiem, iż osiągnie powyżej 360 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz osiągnie na egzaminie wymaganą liczbę punktów.

Możesz starać się o to stypendium, jeśli zaliczyłeś pierwszy rok studiów I stopnia albo zostałeś przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskałeś w okresie studiów:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 • znaczące osiągnięcia w sporcie

Udzielaj się w życiu naukowym, sportowym i artystycznym uczelni i bądź niezależny finansowo!

Zapracuj na swoje studia! W roku akademicki 2023/2024 Stypendium Ministra wynosiło jednorazowo 17 000 zł.

O stypendium możesz ubiegać się już po zaliczeniu I semestru studiów.
Możesz je otrzymać jeśli:

 • posiadasz średnią ocen z poprzedniego semestru co najmniej 3,8 i maksymalnie jeden egzamin poprawkowy,
 • osiągniesz wyróżniające wyniki w nauce (szczegóły w regulaminie),
 • uzyskasz dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne (w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku),
 • w wyznaczonym terminie złożysz pisemny wniosek o przyznanie stypendium.

Na podstawie powyższych kryteriów tworzony jest ranking studentów. Stypendia Rektora otrzymuje 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

W semestrze letnim 2023/2024 nasi studenci otrzymują stypendia w kwocie 850 zł, 1000 zł, 1150 zł i 1300 zł.

Ważne! Od roku akademickiego 2019/2020 o stypendium Rektora, po zakończonym semestrze nauki, mogą ubiegać się również nowo przyjęci studenci z zagranicy.

Otrzymasz to stypendium, jeśli:

 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej – podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta (o stypendium może ubiegać się student, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  1570,5 zł netto) na osobę
 • złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną.

Stypendium można otrzymać już od 1. semestru studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).  W semestrze letnim 2023/2024 wysokość stypendium wynosiła 1300 zł (rata miesięczna).

Dla studentów studiów stacjonarnych istnieje możliwość otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w kwocie 300 zł (rata miesięczna). Do wniosku oprócz podstawowych dokumentów, należy dołączyć dodatkowo umowę najmu lub zaświadczenie potwierdzające zakwaterowanie w domu studenckim.

Stypendium jest przyznawane na podstawie Twojego pisemnego wniosku, do którego dołączysz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

W zależności do stopnia niepełnosprawności, stypendium wynosi 500 zł, 600 zł lub 700 zł.

Zapomogę możesz otrzymać już na 1. semestrze studiów i może być Ci ona przyznana wtedy, kiedy z przyczyn losowych znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomogę możesz otrzymać dwa razy w roku akademickim na Twój pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę wniosku.

Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

Zapomoga wynosi 2000 zł i można otrzymać ją dwa razy w roku akademickim.

System kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania przewiduje udzielanie kredytu na okres studiów i rozpoczęcie jego spłaty nie później, niż dwa lata po ukończeniu studiów, na dogodnych warunkach oraz przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania.

Osoby uprawnione do kredytu:

 • studenci, którzy nie ukończyli 30 roku życia,
 • doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia,
 • kandydaci na studia wyższe.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie w roku poprzedzającym złożenie wniosku kredytowego – dochód nie powinien być większy niż 2 500 zł (kwota corocznie ustalana przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego),
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem/doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia, albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Składanie wniosków o kredyt:

O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Wniosek kredytowy, po analizie zdolności kredytowej, rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od momentu złożenia. Wniosek o udzielenie kredytu wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Co ważne, każdy z banków może stosować własne procedury zdolności kredytowej i wymagać innych zabezpieczeń kredytu. O poręczenie kredytu można ubiegać się w BGK (odpłatnie) oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tryb i warunki przyznania kredytu:

 • czas kredytowania zgodny ze standardowym czasem studiów – nie dłużej niż 6 lat,
 • dwuletnie odroczenie w spłacie po zakończeniu studiów,
 • raty kredytowe będą wypłacane przez 10 miesięcy w roku,
 • podstawowa kwota raty wynosi 600 zł na miesiąc, podwyższona – 800zł lub 1000 zł, a obniżona – 400 zł,

Nie przewiduje się żadnych ograniczeń co do sposobu wykorzystania kredytu. Kredytobiorcy przedstawiony zostanie elastyczny plan spłat.

Umorzenie kredytu:

 • z przyczyn socjalnych – do 100%,
 • za bardzo dobre wyniki studiów – od 20% do 50%, przy czym 50% umorzenia kredytu przysługuje wyłącznie studentom z górnego centyla rankingu absolwentów danej uczelni, w roku ukończenia studiów przez studenta – kredytobiorcę.

Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Kredytów Studenckich prosimy kierować:

email: fks@bgk.pl
Infolinia: 801 598 888, 22 475 8888

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content