BIP WSIiZ
Stypendia

Stypendia

WSIiZ od początku swojej działalności rozszerza i doskonali system stypendialny dla studentów, umożliwiając im uzyskanie środków na pokrycie czesnego oraz kosztów utrzymania.

Na obniżenie czesnego możesz liczyć już od początku studiów. Uczelnia przyznaje stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego WSIiZ w wymiarze 100% lub 50% zniżki, w zależności od wyników matury. Jako student WSIiZ już po pierwszym semestrze nauki możesz ubiegać się o stypendium Rektora lub udział w systemie wspierania najzdolniejszych studentów – School of Leaders.

Ważne!
Stypendia socjalne można łączyć z naukowymi i dla osób niepełnosprawnych.

W roku akademickim 2021/2022 blisko 1200 studentów korzysta ze świadczeń studenckich.

Oblicz jak wysokie stypendium możesz otrzymać
KALKULATOR STYPENDIALNY

OBLICZ SWOJĄ ZNIŻKĘ (dla osób, które złożą podanie do 30 lipca)

KALKULATOR STYPENDIALNY

100% zniżki w czesnym otrzymujesz jeśli:

 • wybierzesz studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne),
 • złożysz podanie do 31 lipca,
 • uzyskasz co najmniej 420 punktów z wyników maturalnych tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku), w indywidualnych przypadkach brane są również pod uwagę wyniki z egzaminu zawodowego – obowiązuje na ścieżce polskojęzycznej,
 • uzyskasz co najmniej 400 punktów z wyników maturalnych tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku), w indywidualnych przypadkach brane są również pod uwagę wyniki z egzaminu zawodowego – obowiązuje na ścieżce anglojęzycznej.

50% zniżki w czesnym otrzymujesz jeśli:

 • złożysz podanie do 31 lipca,
 • wybierzesz studia stacjonarne polskojęzyczne i uzyskasz od 360 do 419 punktów z wyników z matury tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku), w indywidualnych przypadkach brane są również pod uwagę wyniki z egzaminu zawodowego,
 • wybierzesz studia stacjonarne anglojęzyczne i uzyskasz od 300 do 399 punktów z wyników z matury tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku), w indywidualnych przypadkach brane są również pod uwagę wyniki z egzaminu zawodowego.
 • wybierzesz studia niestacjonarne (polskojęzyczne) i uzyskasz co najmniej 360 punktów z wyników matury.

* Certyfikat kwalifikacji zawodowej może zostać uwzględniony w zamian wyboru czwartego przedmiotu z egzaminu maturalnego.

Innowacyjny program stypendialny WSIiZ, którego głównym celem jest wspieranie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich.

Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie punktacji, która obejmuje średnią ocen oraz dodatkową aktywność, którą student może wykazać we wniosku. Na bazie średniej ocen i punktów za aktywność tworzona jest lista rankingowa studentów, z którymi Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej informacji znajdziesz na podstronie SOL.

Możesz starać się o to stypendium, jeśli zaliczyłeś pierwszy rok studiów I stopnia albo zostałeś przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskałeś w okresie studiów:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 • znaczące osiągnięcia w sporcie

Udzielaj się w życiu naukowym, sportowym i artystycznym uczelni i bądź niezależny finansowo!

Zapracuj na swoje studia! W roku akademicki 2021/2022 Stypendium Ministra wynosiło jednorazowo 17 000 zł.

O stypendium możesz ubiegać się już po zaliczeniu I semestru studiów.
Możesz je otrzymać jeśli:

 • osiągniesz wyróżniające wyniki w nauce (szczegóły w regulaminie),
 • uzyskasz dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne (w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku),
 • w wyznaczonym terminie złożysz pisemny wniosek o przyznanie stypendium.

Na podstawie powyższych kryteriów tworzony jest ranking studentów. Stypendia Rektora otrzymuje 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

W semestrze letnim 2021/2022 nasi studenci otrzymują stypendia w kwocie 600 zł, 750 zł, 950 zł lub 1150 zł.

Ważne! Od roku akademickiego 2019/2020 o stypendium Rektora, po zakończonym semestrze nauki, mogą ubiegać się również nowo przyjęci studenci z zagranicy.

Otrzymasz to stypendium, jeśli:

 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej – podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta (o stypendium może ubiegać się student, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł netto),
 • złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną.

Stypendium można otrzymać już od 1. semestru studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

Dla studentów studiów stacjonarnych istnieje możliwość otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania. Do wniosku oprócz podstawowych dokumentów, należy dołączyć dodatkowo umowę najmu lub zaświadczenie potwierdzające zakwaterowanie w domu studenckim.

Stypendium jest przyznawane na podstawie Twojego pisemnego wniosku, do którego dołączysz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr studiów (5 miesięcy kalendarzowych).

Zapomogę możesz otrzymać już na 1. semestrze studiów i może być Ci ona przyznana wtedy, kiedy z przyczyn losowych znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomogę możesz otrzymać dwa razy w roku akademickim na Twój pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę wniosku.

Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

System kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania przewiduje udzielanie kredytu na okres studiów i rozpoczęcie jego spłaty nie później, niż dwa lata po ukończeniu studiów, na dogodnych warunkach oraz przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania.

Osoby uprawnione do kredytu:

 • studenci, którzy nie ukończyli 30 roku życia,
 • doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia,
 • kandydaci na studia wyższe.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie w roku poprzedzającym złożenie wniosku kredytowego – dochód nie powinien być większy niż 2 500 zł (kwota corocznie ustalana przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego),
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem/doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia, albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Składanie wniosków o kredyt:

O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Wniosek kredytowy, po analizie zdolności kredytowej, rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od momentu złożenia. Wniosek o udzielenie kredytu wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Co ważne, każdy z banków może stosować własne procedury zdolności kredytowej i wymagać innych zabezpieczeń kredytu. O poręczenie kredytu można ubiegać się w BGK (odpłatnie) oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tryb i warunki przyznania kredytu:

 • czas kredytowania zgodny ze standardowym czasem studiów – nie dłużej niż 6 lat,
 • dwuletnie odroczenie w spłacie po zakończeniu studiów,
 • raty kredytowe będą wypłacane przez 10 miesięcy w roku,
 • podstawowa kwota raty wynosi 600 zł na miesiąc, podwyższona – 800zł lub 1000 zł, a obniżona – 400 zł,

Nie przewiduje się żadnych ograniczeń co do sposobu wykorzystania kredytu. Kredytobiorcy przedstawiony zostanie elastyczny plan spłat.

Umorzenie kredytu:

 • z przyczyn socjalnych – do 100%,
 • za bardzo dobre wyniki studiów – od 20% do 50%, przy czym 50% umorzenia kredytu przysługuje wyłącznie studentom z górnego centyla rankingu absolwentów danej uczelni, w roku ukończenia studiów przez studenta – kredytobiorcę.

Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Kredytów Studenckich prosimy kierować:

email: fks@bgk.pl
Infolinia: 801 598 888, 22 475 8888

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content