BIP WSIiZ
Stypendia

Stypendia

WSIiZ od początku swojej działalności rozszerza i doskonali system stypendialny dla studentów, umożliwiając im uzyskanie środków na pokrycie czesnego oraz kosztów utrzymania.

Na obniżenie czesnego możesz liczyć już od początku studiów. Uczelnia przyznaje stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego WSIiZ w wymiarze 100% lub 50% zniżki, w zależności od wyników matury. Jako student WSIiZ już po pierwszym semestrze nauki możesz ubiegać się o stypendium Rektora.

Oblicz jak wysokie stypendium możesz otrzymać
KALKULATOR STYPENDIALNY

OBLICZ SWOJĄ ZNIŻKĘ (dla osób, które złożą podanie do 31 lipca)

KALKULATOR STYPENDIALNY

100% zniżki w czesnym otrzymujesz jeśli:

 • wybierzesz studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne),
 • złożysz podanie do 31 lipca,
 • uzyskasz co najmniej 420 punktów z wyników maturalnych tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku), w indywidualnych przypadkach brane są również pod uwagę wyniki z egzaminu zawodowego – obowiązuje na ścieżce polskojęzycznej,
 • uzyskasz co najmniej 400 punktów z wyników maturalnych tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku), w indywidualnych przypadkach brane są również pod uwagę wyniki z egzaminu zawodowego – obowiązuje na ścieżce anglojęzycznej.

50% zniżki w czesnym otrzymujesz jeśli:

 • złożysz podanie do 31 lipca,
 • wybierzesz studia stacjonarne polskojęzyczne i uzyskasz od 360 do 419 punktów z wyników z matury tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku), w indywidualnych przypadkach brane są również pod uwagę wyniki z egzaminu zawodowego,
 • wybierzesz studia stacjonarne anglojęzyczne i uzyskasz od 300 do 399 punktów z wyników z matury tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku), w indywidualnych przypadkach brane są również pod uwagę wyniki z egzaminu zawodowego.
 • wybierzesz studia niestacjonarne (polskojęzyczne) i uzyskasz co najmniej 360 punktów z wyników matury.

* Certyfikat kwalifikacji zawodowej może zostać uwzględniony w zamian wyboru czwartego przedmiotu z egzaminu maturalnego.

Możesz starać się o to stypendium, jeśli zaliczyłeś pierwszy rok studiów I stopnia albo zostałeś przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskałeś w okresie studiów:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 • znaczące osiągnięcia w sporcie

Udzielaj się w życiu naukowym, sportowym i artystycznym uczelni i bądź niezależny finansowo!

Zapracuj na swoje studia! W roku akademicki 2022/2023 Stypendium Ministra wynosiło jednorazowo 17 000 zł.

O stypendium możesz ubiegać się już po zaliczeniu I semestru studiów.
Możesz je otrzymać jeśli:

 • osiągniesz wyróżniające wyniki w nauce (szczegóły w regulaminie),
 • uzyskasz dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne (w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku),
 • w wyznaczonym terminie złożysz pisemny wniosek o przyznanie stypendium.

Na podstawie powyższych kryteriów tworzony jest ranking studentów. Stypendia Rektora otrzymuje 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

W semestrze letnim 2022/2023 nasi studenci otrzymują stypendia w kwocie 600 zł, 700 zł, 900 zł lub 1000 zł.

Ważne! Od roku akademickiego 2019/2020 o stypendium Rektora, po zakończonym semestrze nauki, mogą ubiegać się również nowo przyjęci studenci z zagranicy.

Otrzymasz to stypendium, jeśli:

 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej – podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta (o stypendium może ubiegać się student, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1294,40 zł netto),
 • złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną.

Stypendium można otrzymać już od 1. semestru studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

Dla studentów studiów stacjonarnych istnieje możliwość otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania. Do wniosku oprócz podstawowych dokumentów, należy dołączyć dodatkowo umowę najmu lub zaświadczenie potwierdzające zakwaterowanie w domu studenckim.

Stypendium jest przyznawane na podstawie Twojego pisemnego wniosku, do którego dołączysz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr studiów (5 miesięcy kalendarzowych).

Zapomogę możesz otrzymać już na 1. semestrze studiów i może być Ci ona przyznana wtedy, kiedy z przyczyn losowych znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomogę możesz otrzymać dwa razy w roku akademickim na Twój pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę wniosku.

Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

System kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania przewiduje udzielanie kredytu na okres studiów i rozpoczęcie jego spłaty nie później, niż dwa lata po ukończeniu studiów, na dogodnych warunkach oraz przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania.

Osoby uprawnione do kredytu:

 • studenci, którzy nie ukończyli 30 roku życia,
 • doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia,
 • kandydaci na studia wyższe.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie w roku poprzedzającym złożenie wniosku kredytowego – dochód nie powinien być większy niż 2 500 zł (kwota corocznie ustalana przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego),
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem/doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia, albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Składanie wniosków o kredyt:

O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Wniosek kredytowy, po analizie zdolności kredytowej, rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od momentu złożenia. Wniosek o udzielenie kredytu wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Co ważne, każdy z banków może stosować własne procedury zdolności kredytowej i wymagać innych zabezpieczeń kredytu. O poręczenie kredytu można ubiegać się w BGK (odpłatnie) oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tryb i warunki przyznania kredytu:

 • czas kredytowania zgodny ze standardowym czasem studiów – nie dłużej niż 6 lat,
 • dwuletnie odroczenie w spłacie po zakończeniu studiów,
 • raty kredytowe będą wypłacane przez 10 miesięcy w roku,
 • podstawowa kwota raty wynosi 600 zł na miesiąc, podwyższona – 800zł lub 1000 zł, a obniżona – 400 zł,

Nie przewiduje się żadnych ograniczeń co do sposobu wykorzystania kredytu. Kredytobiorcy przedstawiony zostanie elastyczny plan spłat.

Umorzenie kredytu:

 • z przyczyn socjalnych – do 100%,
 • za bardzo dobre wyniki studiów – od 20% do 50%, przy czym 50% umorzenia kredytu przysługuje wyłącznie studentom z górnego centyla rankingu absolwentów danej uczelni, w roku ukończenia studiów przez studenta – kredytobiorcę.

Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Kredytów Studenckich prosimy kierować:

email: fks@bgk.pl
Infolinia: 801 598 888, 22 475 8888

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu lek. Marzeny trąd pt. „Nerwicę lękową da się leczyć”
odbędzie się 20 grudnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=MvylvaVE7mc
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content