BIP WSIiZ

Projekty

Uitm sustainability summer and winter schools

Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poprzez opracowanie i realizację Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Data realizacji projektu: 1.06.20222 - 31.08.2023

Program z którego finansowany jest projekt: SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

European Union and Sustainable Development / Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju

Głównym celem projektu jest poprawa nauczania w zakresie studiów nad Unią Europejską, upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej w ujęciu interdyscyplinarnym, a następnie pogłębienie tej wiedzy i kompetencji w zakresie jednej wybranej dyscypliny – zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu promowanie dialogu….

Data realizacji projektu: 1.10.20221 - 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+, EU Solidarity Corps

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Visegrad Sustainable Living Labs Network 4 Youth of Universities

Projekt VSLLN4YOU ma na celu stworzenie sieci Żywych Laboratoriów (ang. Living Labs (LL)), która umożliwi współtworzenie i testowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, istotnych dla uniwersytetów i regionu wyszehradzkiego, we współpracy z partnerami z sektora prywatnego, publicznego i obywatelskiego…..

Data realizacji projektu: 1.10.2022 - 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: Visegrad Grant

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Discover Your Potential

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału WSIiZ i poprawa innowacyjności i skuteczności w obszarze działań wizerunkowych, promocyjnych i rekrutacyjnych na arenie międzynarodowej do II kwartału 2023 r. Cele szczegółowe to m.in.: wzmocnienie działań na rzecz integracji studentów zagranicznych wprowadze….

Data realizacji projektu: 01.06.2021 - 31.05.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Welcome to Poland

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Kadry dla Regionu

Projekt obejmuje swoim wsparciem studentów kierunku Pielęgniarstwo. Głównymi zadaniami do realizacji w ramach projektu są: Utworzenie i realizacja nowego kierunku studiów I stopnia pn. PIELĘGNIARSTWO na Wydziale Medycznym Wyposażenie laboratorium „Pracownia umiejętności pielęgniarskich” dla kierunku Pielęgnia….

Data realizacji projektu: 01.11.2019 - 31.10.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Multimedia & Communication in Education & Science

Zaplanowane działania dotyczą: badań ukierunkowanych na stworzenie uniwersalnego i nowoczesnego modelu kształcenia w obszarze nowych technologii komunikacyjnych; badań ukierunkowanych na perspektywy rozwojowe i potencjał nowych technologii komunikacyjnych, wymiany kadry i studentów w ramach partnerstwa, wizyt….

Data realizacji projektu: 01.10.2019 - 30.09.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

PRACUJ I STUDIUJ – studia dualne na kierunkach Grafika komputerowa i produkcja multimedialna PROJEKTOWANIE UX i Informatyka PROGRAMOWANIE

Główną ideą projektu jest podniesienie kompetencji studentów, którzy podczas realizacji studiów I stopnia, prócz uczęszczania na zajęcie, realizują płatne staże, które pozwalają im na zdobycie odpowiednich kwalifikacji i kluczowych kompetencji u najlepszych pracodawców. Realizowane zajęcia i staże dotyczą kie….

Data realizacji projektu: 01.05.2019 - 30.04.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

WSIiZ – Programujemy rozwój. Rozwijamy możliwości

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji wśród studentów poprzez uruchomienie nowych programów kształcenia, udziału studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, spotkaniach z pracodawcami), jak również podniesienie kompetencji kadry WSI….

Data realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.09.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Uczelnia przyszłości

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzrost kompetencji studentów WSIiZ, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez: uruchomienie nowych programów kształcenia, udział studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, wizytach studyjnych itp.), jak również pod….

Data realizacji projektu: 1.04.2019 - 31.03.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Uczelnia bez barier

Głównym celem projektu jest zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami w Uczelni, poprzez m.in.: dostosowanie istniejących narzędzi informatycznych, dostosowanie istniejącej infrastruktury Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dzięki m.in. przebudowie….

Data realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.10.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning (DYLMIC)

The aim of the project is to establish international cooperation in order to adapt the Business Model You (BMY) and Degign Your Life (DYL) approaches to the needs of individualization and creation of learning paths and career planning, as well as to develop a methodology on the process, techniques and methods….

Data realizacji projektu: 01.10. 2019 - 30.09.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

OMNI – BE Aware Student [OMNI-BEAST]

The aim of the project is to improve the universities’ educational offer by developing and testing an innovative course entitled „I’m a Startup – I, Student & Entrepreneur”. It enables to develop students’ key competencies (universal skills) with the use of Design Thinking approach as well as business mod….

Data realizacji projektu: 01.11.2020 - 28.02.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content