BIP WSIiZ

Projekty

Specjalista IT – intensywne międzynarodowe programy kształcenia w obszarze IT

Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia WSIiZ poprzez udział 60 zagranicznych studentów w IMPK przyczyniających się do wzrostu ich zainteresowania ofertą WSIiZ, zwiększenia ich wiedzy i umiejętności a także zwiększenia umiejętności i kwalifikacji kadry. Cele szczegółowe: Opracowanie i real….

Data realizacji projektu: 01.06.2022 - 31.08.2023

Program z którego finansowany jest projekt: SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Projekt OMNI- BE Aware STudent [OMNI-BEAST]

Projekt “OMNI – BE Aware STudent” [OMNI-BEAST] jest rozszerzeniem projektów BEAST (Erasmus Plus) oraz DYLMIC (NAWA), realizowanych obecnie przez Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań kształtujących umiejętno….

Data realizacji projektu: od 01/11/2020 do 28/02/2023

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+ i Nawa

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

E-conomy Leaders – Agents of Digital Transformation

The project is a response to a large and growing market demand for professionals who can successfully carry out the digital transformation of organizations. The strongest catalyst for such a demand was the pandemic situation, which has caused companies to move their operations to the electronic market space…..

Data realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: The EEA and Norway Grants

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Uitm sustainability summer and winter schools

Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poprzez opracowanie i realizację Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Data realizacji projektu: 1.06.20222 - 31.08.2023

Program z którego finansowany jest projekt: SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

European Union and Sustainable Development / Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju

Głównym celem projektu jest poprawa nauczania w zakresie studiów nad Unią Europejską, upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej w ujęciu interdyscyplinarnym, a następnie pogłębienie tej wiedzy i kompetencji w zakresie jednej wybranej dyscypliny – zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu promowanie dialogu….

Data realizacji projektu: 1.10.20221 - 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+, EU Solidarity Corps

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Visegrad Sustainable Living Labs Network 4 Youth of Universities

Projekt VSLLN4YOU ma na celu stworzenie sieci Żywych Laboratoriów (ang. Living Labs (LL)), która umożliwi współtworzenie i testowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, istotnych dla uniwersytetów i regionu wyszehradzkiego, we współpracy z partnerami z sektora prywatnego, publicznego i obywatelskiego…..

Data realizacji projektu: 1.10.2022 - 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: Visegrad Grant

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Discover Your Potential

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału WSIiZ i poprawa innowacyjności i skuteczności w obszarze działań wizerunkowych, promocyjnych i rekrutacyjnych na arenie międzynarodowej do II kwartału 2023 r. Cele szczegółowe to m.in.: wzmocnienie działań na rzecz integracji studentów zagranicznych wprowadze….

Data realizacji projektu: 01.06.2021 - 31.05.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Welcome to Poland

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Kadry dla Regionu

Projekt obejmuje swoim wsparciem studentów kierunku Pielęgniarstwo. Głównymi zadaniami do realizacji w ramach projektu są: Utworzenie i realizacja nowego kierunku studiów I stopnia pn. PIELĘGNIARSTWO na Wydziale Medycznym Wyposażenie laboratorium „Pracownia umiejętności pielęgniarskich” dla kierunku Pielęgnia….

Data realizacji projektu: 01.11.2019 - 31.10.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Multimedia & Communication in Education & Science

Zaplanowane działania dotyczą: badań ukierunkowanych na stworzenie uniwersalnego i nowoczesnego modelu kształcenia w obszarze nowych technologii komunikacyjnych; badań ukierunkowanych na perspektywy rozwojowe i potencjał nowych technologii komunikacyjnych, wymiany kadry i studentów w ramach partnerstwa, wizyt….

Data realizacji projektu: 01.10.2019 - 30.09.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

PRACUJ I STUDIUJ – studia dualne na kierunkach Grafika komputerowa i produkcja multimedialna PROJEKTOWANIE UX i Informatyka PROGRAMOWANIE

Główną ideą projektu jest podniesienie kompetencji studentów, którzy podczas realizacji studiów I stopnia, prócz uczęszczania na zajęcie, realizują płatne staże, które pozwalają im na zdobycie odpowiednich kwalifikacji i kluczowych kompetencji u najlepszych pracodawców. Realizowane zajęcia i staże dotyczą kie….

Data realizacji projektu: 01.05.2019 - 30.04.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

WSIiZ – Programujemy rozwój. Rozwijamy możliwości

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji wśród studentów poprzez uruchomienie nowych programów kształcenia, udziału studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, spotkaniach z pracodawcami), jak również podniesienie kompetencji kadry WSI….

Data realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.09.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Uczelnia przyszłości

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzrost kompetencji studentów WSIiZ, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez: uruchomienie nowych programów kształcenia, udział studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, wizytach studyjnych itp.), jak również pod….

Data realizacji projektu: 1.04.2019 - 31.03.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content