Pielęgniarstwo

KOLEGIUM: Medyczne
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Kierunek Pielęgniarstwo we WSIiZ odpowiada nieustannie rosnącemu zapotrzebowaniu na wyspecjalizowany personel medyczny. Długotrwała i profesjonalna opieka medyczna jest niezbędna przy ogólnym starzeniu się społeczeństwa i jego pogarszającym się stanie zdrowia. To właśnie praca wykwalifikowanych pielęgniarzy i pielęgniarek pomaga walczyć z chorobami cywilizacyjnymi.

Studia stacjonarne prowadzone w trybie
WEEKENDOWO-POPOŁUDNIOWYM

Aby wyjść naprzeciw możliwościom i zainteresowaniu kierunkiem także osób pracujących, oferujemy studia stacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo w systemie weekendowo-popołudniowym, co pozwala na połączenie studiowania z pracą zawodową. Studia te będą organizowane w sposób elastyczny. Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych będą odbywać się w weekendy oraz popołudniami. Zajęcia, które nie będą mogły zostać zrealizowane w tym trybie, planowane będą w pojedynczych dniach tygodnia. Praktyki zawodowe, które z uwagi na specyfikę kierunku będą prowadzone w placówkach medycznych – będą planowane w oparciu o możliwości i godziny pracy danych placówek.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Kompleksową wiedzę medyczną i około medyczną;
 • Umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne;
 • Przygotowanie do udziału w procesie diagnostyczno – terapeutycznym;
 • Umiejętność profesjonalnej współpracy z lekarzami i członkami zespołu terapeutycznego;
 • Wiedzę przekazywaną przez doświadczoną kadrę praktykujących lekarzy i pielęgniarek;

ZAJĘCIA

W toku kształcenia zdobędziesz wiedzę m.in. z:

 • Podstaw pielęgniarstwa;
 • Podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego;
 • Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego;
 • Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego;
 • Położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego;
 • Psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego;
 • Anestezjologii i pielęgniarstwa anestezjologicznego;

Wszystkie zajęcia realizowane są w małych grupach – to zwiększa efektywność procesu kształcenia.

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

 • Program studiów opracowano zgodnie ze standardami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Uczelnie uzyskała akredytację Ministerstwa Zdrowia i może kształcić na tym kierunku przez okres 3 lat (certyfikat);

PRAKTYKI

 • Zajęcia praktyczne w wymiarze 1100 h;
 • Praktyki zawodowe w wymiarze 1200 h;

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej da Ci dostęp do profesjonalnych laboratoriów i pracowni:

 • Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich;
 • Laboratorium Anatomii i Fizjologii;
 • Laboratorium Biologii Ogólnej;
 • Laboratorium Immunologii i Biochemii;
 • Laboratorium Biomechaniki i Kinezyterapii;
 • Laboratorium Ratownictwa Medycznego.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie,
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 • Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie,
 • Nowe Techniki Medyczne – Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej
 • Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (Oddział Paliatywno-Hospicyjny),
 • Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Rzeszowie,
 • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie,
 • Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie,
 • Grażyna Aksamit Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Domowa Opieka Pielęgniarska w Rzeszowie
 • Centrum Medyczne w Łańcucie,
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Avee – Med. sp. z o.o. w Niechobrzu,
 • Med – Dom sp. z o.o. Elżbieta Przyboś w Niebylcu,
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

„Obecnie w Polsce brakuje wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego. Dodatkowo średnia wieku polskich pielęgniarek to ponad 52 lata.  Co roku kilka tysięcy odchodzi na emeryturę. Dziura pokoleniowa stale się pogłębiała. W rankingu który opisuje liczbę pielęgniarek przypadających na tysiąc mieszkańców Polska z wynikiem 5,2 znajduje się na końcu listy, podczas gdy unijna średnia to 9,4. Wobec tego zapotrzebowanie na ten zawód będzie wzrastało i ta tendencja nie zmieni się z upływem czasu”

4.01.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8).

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.03.2021r. – Zakończenie rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Do zobaczenia na zajęciach!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Jako absolwent pielęgniarstwa, znajdziesz zatrudnienie m.in. w:

 • szpitalach;
 • poradniach;
 • ośrodkach hospicyjnych;
 • domach opieki;
 • sanatoriach;
 • placówkach nauczania i wychowania;
 • ośrodkach służby medycyny;
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego;

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8).


* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (biologia lub chemia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020