Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku

START REKRUTACJI  – 10 stycznia 2022 r.

Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku

Kandydaci na STUDIA I STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Kosmetologię, Dietetykę, FizjoterapięPielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym) – Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2 lub pobrać ze strony,
 • od kandydatów na Pielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella) – Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2 lub pobrać ze strony,
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki medyczne (Kosmetologia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo) mają obowiązek przedstawić zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B. Kandydaci na kierunki Kosmetologia, Dietetyka, Fizjoterapia mogą dostarczyć zaświadczenie w trakcie pierwszego roku studiów,
 • od kandydatów przyjmujących się na kierunki anglojęzyczne wymagany jest międzynarodowy certyfikat językowy potwierdzający odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego (lista dopuszczonych certyfikatów znajduje się tutaj). Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu, powinien dostarczyć go w trakcie pierwszego roku studiów,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* i opłaty rekrutacyjnej**.

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Kandydaci na STUDIA II STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki medyczne (Kosmetologia) wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym – Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2,
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki medyczne (Kosmetologia) mają obowiązek przedstawić ((lub złożyć oświadczenie podczas rekrutacji i w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią arytmetyczną ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, w sytuacji gdy nie została zawarta w suplemencie,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej**.

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

RZESZÓW

Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Pokój RA8 – parter


Informacja

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu epidemii koronawirusa COVID-19, kandydaci mogą składać dokumenty osobiście przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego lub listownie.

Każda osoba wchodząca na teren Uczelni, zobowiązana jest przed wejściem do budynku zasłonić usta i nos przy pomocy maseczki oraz przebywać na jej terenie z zasłoniętymi ustami i nosem.

Na teren Uczelni mogą wejść wyłącznie osoby, które przedłożą wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia, wyznaczonemu do tego celu pracownikowi Działu Administracji WSIiZ. Druk oświadczenia dostępny jest w holu uczelni.

W razie jakichkolwiek pytań dyżur w Dziale Rekrutacji prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Uwaga! W tym roku nie będzie możliwości złożenia dokumentów w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych.

Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku

KONIEC REKRUTACJI  – 31 marca 2022 r.

Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku

WYNIKI REKRUTACJI – 6 kwietnia 2022 r.

Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku

Masz 2 możliwości:

 • informacja na stronie internetowej uczelni – wsiz.edu.pl
 • telefon do Działu Rekrutacji WSIiZ – (17) 866 1188 / (17) 866 1199

Niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji, otrzymasz od nas (na podany w formularzu adres korespondencyjny):

 • pisemną decyzję o przyjęciu na studia;
 • dwie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych;
 • Ślubowanie;
 • RODO.

Zapoznaj się dokładnie z treścią dokumentów, które otrzymasz!

Podpisz umowę

Otrzymałeś ją wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Podpisz umowę i dostarcz ją do Działu Rekrutacji WSIiZ – możesz to zrobić za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub osobiście (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, Dział Rekrutacji – pok. RA8).

Druk oświadczenia Covid-19 i RODO prosimy wydrukować, podpisać i zabrać na spotkanie organizacyjne.

PAMIĘTAJ! Otrzymałeś od nas dwa egzemplarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. Jeden podpisany egzemplarz wyślij do Działu Rekrutacji WSIiZ, drugi zachowaj dla siebie.

Datę spotkania organizacyjnego znajdziesz na odwrocie decyzji o przyjęciu na studia. Dla każdego kierunku studiów odbędzie się osobne spotkanie.

Masz pytania? Sprawdź nasz FAQ!

WITAJ WŚRÓD STUDENTÓW WSIiZ! 

Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku

Dołącz do nas! #goWSIiZ

Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku

Rekrutacja na semestr letni – krok po kroku

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021