Logistyka

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Logistyka stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego. Logistyka jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej gospodarki. Przesuwa środek ciężkości z konkurencji między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi na konkurencję pomiędzy łańcuchami dostaw.

Studia na kierunku Logistyka pozwalają na praktyczne zapoznanie się z metodami, systemami oraz technologiami wykorzystywanymi w obszarze realizacji funkcji logistycznych. Umożliwiają również zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu najnowszych rozwiązań logistycznych stosowanych w różnych dziedzinach życia.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Znajomość metod i narzędzi organizacji przepływów;
 • Możliwość korzystania z najlepszych programów szkoleniowych firm sektora TSL;
 • Uczestnictwo w Kołach Naukowych i inicjatywach studenckich;
 • Uczestnictwo w Logistycznej Szkole Letniej;
 • Szansę dołączenia do programów ułatwiających start zawodowy;
 • Szansę zdobycia certyfikatów wartych nawet 5 000 zł;
 • Możliwość studiów za granicą, w ramach programu Erasmus;

Na tym kierunku możesz:

 • zdobyć certyfikaty warte nawet 5 000 zł;
 • uczestniczyć w Logistycznej Szkole Letniej;
 • doskonalić się w ramach praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach sektora Transport-Spedycja-Logistyka, firmach z klastra Dolina Lotnicza oraz nowo powstającego Klastra Automotive;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

PARTNERZY

 • Partner strategiczny Omega Pilzno Godawski & Godawski sp. z o.o – przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne z Podkarpacia, które zajmuje się przewozami krajowymi i międzynarodowymi oraz logistyką kontraktową. Zasięgiem swojego działania obejmuje wszystkie kraje Europy, w tym także Turcję.
 • Euro24 – firma spedycyjno-transportowa z Rzeszowa, której specjalnością jest transport międzynarodowy. Główna dziedzina działalności to kompleksowa i spersonalizowana obsługa firm z branży lotniczej oraz automotive, a także usługi dla firm z sektorów produkcyjnych, meblarskich i maszynowych.
 • Trans.eu – firma oferująca największą w Polsce giełdę transportowa Trans.EU, nowoczesne narzędzia ułatwiające zarządzanie transportem oraz Wirtualną Akademię TransEdu, przygotowującą studentów do pracy w systemie Trans.eu.
 • D.A. Korbut Generalny Przedstawiciel TimoCom – firma oferująca pierwszy inteligentny system logistyczny w Europie TimoCom.

PROJEKTY

Logistyczne Koło Naukowe – Głównym celem koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu logistyki wśród członków koła. Działalność Koła skupia się przede wszystkim na upowszechnianiu praktycznej wiedzy o logistyce wśród Studentów. Współpracując z otoczeniem biznesu członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w licznych wykładach otwartych. Wśród podejmowanych działań przez studentów na szczególną uwagę zasługuje aktywny udział w licznych ogólnopolskich konferencjach dzięki czemu studenci otrzymują szansę na wymianę myśli, zapoznanie się z wynikami najnowszych prac badawczych, przedyskutowanie nowych idei i koncepcji w tak intensywnie rozwijającej się dziedzinie wiedzy i praktyki jaką jest współczesna logistyka.

Logistyczna Szkoła Letnia – dodatkowe warsztaty na których nauczysz się obsługi zaawansowanych programów służących do modelowania i optymalizacji systemów logistycznych FlexSim, a także zarządzania przedsiębiorstwem przy pomocy programu SAP ERP. Warsztaty te prowadzą specjaliści i praktycy z branży. Na końcu otrzymasz certyfikat potwierdzający osiągnięcia umiejętności.

ZAJĘCIA

W programie studiów m.in.:

 • Zarządzanie produkcją;
 • Ekonomika transportu;
 • Komputerowa symulacja procesów logistycznych;
 • Warsztat logistyczny;
 • Gry decyzyjne;

Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim stażem:

 • Logistyków;
 • Agentów celnych;
 • Planistów;
 • Spedytorów;
 • Analityków procesowych;
 • Menedżerów kaizen – lean;
 • Menedżerów jakości;

CERTYFIKATY

Podczas zajęć przygotujesz się do egzaminów certyfikujących:

ROZWÓJ

 • Weź udział w Logistycznej Szkole Letniej – 40 godzinnym warsztacie, wykorzystującym oprogramowanie FlexSim i system informatyczny SAP ERP;

PRAKTYKI

Doskonal swoje umiejętności i kompetencje:

 • W ramach sektora Transport – Spedycja – Logistyka;
 • W firmach z Klastra Dolina Lotnicza;
 • W Klastrze Automotive;

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ na kierunku Zarządzanie na specjalności Logistyka i zarządzanie produkcją.

Maryla Rarus Ekspert Biura Karier WSIiZ

Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat liczba ofert w działach logistyki, transportu i spedycji oferowanych przez portale rekrutacyjne wzrosła blisko dwukrotnie.

Absolwenci Logistyki we WSIiZ zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich uczelni podkarpackich. Jako absolwent logistyki we WSIiZ najszybciej znajdziesz pracę etatową.

Dane w oparciu o wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych opublikowanego w 2019r. – ela.nauka.gov.pl

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na kadry logistyczne w podkarpackich przedsiębiorstwach produkcyjnych, spedycyjnych, transportowych, magazynowych oraz wśród przewoźników drogowych i lotniczych.

Jako absolwent kierunku Logistyka otrzymasz tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu procesów zarządzania, infrastruktury logistycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań informatycznych stosowanych zarówno w procesach produkcyjno-dystrybucyjnych, jak i w logistyce zewnętrznej: spedycji i transporcie.
Dzięki studiom z zakresu logistyki będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach firm zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji.

Pozyskana wiedza i umiejętności będą także nieodzowne w przypadku prowadzenia własnej firmy zajmującej się organizacją przedsięwzięć logistycznych natury biznesowej lub prywatnej.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych,
 • menedżerem lean odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych w firmach oraz przy projektowaniu i organizacji procesów produkcji,
 • inżynierem jakości, standaryzacji i kontroli procesów,
 • inżynierem utrzymania ruchu,
 • pracownikiem jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem,
 • pracownikiem firm spedycyjnych, przy organizacji procesów spedycyjnych (controllingu, harmonogramowania, rozliczania, planowania przepływów),
 • inżynierem systemów informatycznych w centrach magazynowych,
 • kierownikiem magazynu,
 • inżynierem systemów telematycznych,
 • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego,
 • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna, a także umiejętności organizatorskie i logicznego myślenia,
 • product managerem,
 • specjalistą ds. bezpieczeństwa i jakości,
 • specjalistą ds. organizacji produkcji.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Logistyka będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.


Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

Studia z tego zakresu umożliwiają uzyskanie wiedzy pozwalającej na projektowanie, planowanie, monitorowanie i sterowanie logistycznymi przepływami w procesach produkcyjnych i magazynowych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące integrowania kluczowych procesów biznesowych: zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż oraz dystrybucja w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności i wymaganego poziomu obsługi klienta.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

Absolwent specjalności Zarządzanie łańcuchem dostaw będzie przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych zajmujących się projektowaniem, planowaniem, realizacją, kontrolą oraz monitoringiem łańcucha dostaw polegającego na przepływie informacji, produktów i usług. Będzie gotów do zintegrowanego zarządzania sekwencjami przepływu logistycznego, przetwarzaniem
i czynnościami związanymi z obsługą od dostawców do ostatecznych klientów, niezbędnymi do wytworzenia produktu/usługi w sposób sprawny i efektywny.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

Wybierając tę specjalność, zostaniesz zapoznany przede wszystkim z praktycznymi aspektami organizowania i controllingu procesów spedycyjnych oraz ruchu transportowego. Nabędziesz specjalistyczną wiedzę dotyczącą optymalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury transportowej, a także z zakresu eksploatacji urządzeń transportowych. Zdobędziesz również umiejętności organizacyjne przydatne w firmach transportowych i usługowych kierujących działalnością logistyczną. W programie studiów m.in.:

 • logistyka przedsiębiorstw transportowych,
 • procesy spedycyjne,
 • współczesne tendencje rozwoju transportu.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w dużych firmach międzynarodowych realizujących procesy zaopatrzenia, produkcji lub dystrybucji w kraju i za granicą, a także w regionalnych firmach spedycyjnych i spedycyjno-transportowych. Znajdziesz również zatrudnienie w urzędach i agencjach celnych, w firmach przewozowych (osób i towarów) oraz w firmach organizujących gospodarkę magazynową. Jako inżynier staniesz się także cenny dla firm produkcyjnych, polskich i zagranicznych, w których zastosowanie mają elastyczne systemy organizacji produkcji (np. z klastra Dolina Lotnicza).

Logistyka transportu i spedycji to swoisty krwiobieg procesów biznesowych. Postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej rodzi konsekwencję zaprojektowania, wdrożenia i monitorowania sprawnych łańcuchów dostaw, w których główną rolę odgrywa funkcja transportowa i transportowo- spedycyjna.

Niezawodność przepływu, na czas i miejsce, w odpowiedniej ilości, jest podstawowym miernikiem sprawności funkcjonowania organizacji. Praca w środowisku, które cechuje dynamika, przepływ, zmiana, ruch, jest niezwykle motywującym i inspirującym zajęciem, w którym znajdują pasję zawodową nie tylko mężczyźni, ale coraz częściej kobiety, dla których przygotowanie techniczno-inżynierskie jest jednocześnie wyzwaniem i dumą.

dr Grzegorz Wróbel, ekspert ds. logistyki

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020