Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa do 31 lipca!

Studia I stopnia

Zrównoważony rozwój i środowisko

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

Zmiana klimatu dotyczy nas wszystkich! Studia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko to pasjonujące połączenie nauk społecznych, ekologii i ekonomii. Oferta skierowana jest do osób, które chcą w przyszłości zarządzać organizacją rozwijającą się w zrównoważony sposób, z wykorzystaniem produktów i technologii przyjaznych środowisku. Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy, w Unii Europejskiej do roku 2030 zielony sektor będzie oferował 24 miliony miejsc pracy. Już teraz zaangażuj się w działania służące ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko i podejmuj działania na rzecz ochrony środowiska. Podążaj za zieloną transformacją, postaw na studia licencjackie ze zrównoważonego rozwoju i osiągnij sukces zawodowy!

CZY WIESZ, ŻE:

Więcej interesujących treści znajdziesz na blogu: zielonyblog.wsiz.edu.pl

Trendy i potrzeby rynku – Zrównoważony rozwój i środowisko

Zrównoważony rozwój to taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia zaspokajane są bez zmniejszania szans kolejnych pokoleń na ich zaspokojenie. Zakłada rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem i w przyjaźni ze środowiskiem. Wymaga zmiany sposobu życia człowieka oraz funkcjonowania i rozwoju firm. Wybierz program studiów, dzięki któremu zrozumiesz ideę zrównoważonego rozwoju, nauczysz się wdrażać ją w środowisku biznesowym i osiągniesz sukces na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy związanym ze zrównoważonym rozwojem i raportowaniem ESG.
Zrównoważony rozwój i środowisko

ŚRODOWISKO

Ocieplenie klimatu i degradacja środowiska to jedne z kluczowych wyzwań współczesności. Według koncepcji Granic Planetarnych 6 na 9 procesów zapewniających stabilne warunki życia dla ludzi przekroczyło już granicę bezpieczeństwa. Powoduje to konsekwencje gospodarcze, społeczne i zdrowotne na niespotykaną skalę. Zatrzymanie tego procesu wymaga wysiłku ze strony państw, społeczeństw i biznesu. Poszukiwani są pracownicy, którzy mają świadomość ekologiczną i kompetencje, by sprostać tym wyzwaniom.
Zrównoważony rozwój i środowisko

SPOŁECZEŃSTWO

Zmiany klimatyczne wpływają na zmiany społeczne – migracje, konflikty i wiele innych. Biznes angażuje się w rozwiązywanie tych problemów, stawia na transparentność i odpowiedzialność w komunikacji i działaniu. Społeczna odpowiedzialność jest istotnym elementem sprawnego, nowoczesnego i strategicznego zarządzania firmą. Pracodawcy od kandydatów coraz częściej wymagają świadomości, rozwiniętych „zielonych” kompetencji oraz znajomości i wiedzy z zakresu nauk środowiskowych.
Zrównoważony rozwój i środowisko

GOSPODARKA

W najbliższym czasie czeka nas ogromna zmiana związana z reformą gospodarek w kierunku „zielonych gospodarek”. Unia Europejska, przeciwdziałając zmianom klimatycznym, wdraża rozwiązania, które do 2050 roku mają uczynić Europę kontynentem neutralnym klimatycznie. Jednym z nich jest rolnictwo regeneratywne i agroleśnictwo uznane przez ONZ za najważniejszą z dziesięciu innowacji w sektorze rolnictwa. Nabiera ono na znaczeniu zwłaszcza, biorąc pod uwagę, że już niedługo producenci eksportujący w UE będą musieli dowieść, że oferowane produkty wyprodukowano z poszanowaniem dla środowiska.
Zrównoważony rozwój i środowisko

dr Joanna Hady – Prodziekan kierunku

Dlaczego warto studiować Zrównoważony rozwój i środowisko?

01

Zawody przyszłości

Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają uwagę na aspekty ekologiczne i ochronę środowiska. Już teraz poszukiwani są specjaliści z obszaru polityki środowiskowej, adaptacji do zmian klimatycznych, zarządzania zasobami naturalnymi, zrównoważonych zamówień oraz zrównoważonych finansów i raportowania ESG. Miejsca pracy generują wszystkie sektory gospodarki, m. in. rolnictwo, transport, produkcja, badania i rozwój. Jednym z najszybciej zyskujących na znaczeniu obszarów w biznesie jest ESG, na co wpływ ma odgórny wymóg raportowania przez firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju nałożony przez UE. Specjaliści ds. ESG, zarabiają od 9 do 12 tys. zł brutto miesięcznie, a dyrektorzy nawet od 28 do 45 tys. zł miesięcznie.
02

Edukacja w kontakcie z przyrodą

Program kształcenia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko pozwala na realizację części przedmiotów w specjalistycznych laboratoriach: bioróżnorodności, mikrobiologii, gleby i wody oraz profilaktyki zdrowia i energii odnawialnej. Funkcję edukacyjną pełnią także miejsca w plenerze (pasieka pszczół, łąki kwietne, leśne ścieżki edukacyjne) – miejsca namacalnego poznania przyrody, roli i wartości roślin w przyrodzie i życiu człowieka, zasad zdrowego odżywiania się, profilaktyki zdrowotnej czy obiegu wody w przyrodzie. „Zielone laboratoria” to miejsce edukacji Studentów w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, a także wyjątkowa przestrzeń wypoczynku i rekreacji.
03

Zielony WSIiZ

Nasza Uczelnia nie tylko kształci w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale sama staje się zrównoważoną organizacją. Przyjęliśmy Zieloną strategię, dbamy o równe szanse, realizujemy ekologiczne projekty, otwieramy się na zielone technologie, a w naszym barze króluje zielone menu. W światowym rankingu UI GreenMetric uczelni realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju znajdujemy się na drugim miejscu wśród uczelni polskich. Możesz tworzyć razem z nami Zielony WSIiZ!
04

Interdyscyplinarny i praktyczny program

Studia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko to nowoczesny, interdyscyplinarny program, warsztaty i projekty realizowane we współpracy z praktykami biznesu oraz działaczami fundacji i stowarzyszeń zajmujących się kwestiami ekologicznymi, szkoły letnie oraz wiele aktywności w kołach naukowych i wolontariacie. Wybierając Zrównoważony rozwój i środowisko, dasz sobie szansę na ekscytującą pracę we wdrażaniu Zielonej transformacji w firmach!

Partnerzy kierunku

Zobacz, z kim współpracujemy

Przykładowe zajęcia

Sprawdź, jakie zajęcia zmienią Twoje spojrzenie na biznes:
Zrównoważony rozwój i środowisko
 • Globalne zmiany środowiskowe
 • Zrównoważony rozwój i cele zrównoważonego rozwoju
 • Nowe technologie dla zrównoważonego rozwoju
 • Zielone finanse i rachunkowość
 • Ochrona bioróżnorodności
 • Podstawy ekonomiczne zrównoważonego rozwoju
 • Zmiany społeczne a zmiany klimatu
 • Odnawialne źródła energii
 • Edukacja zdrowotna w chorobach cywilizacyjnych
 • Modele biznesowe oparte na zrównoważonym rozwoju

Kadra

Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Paulina Kramarz

dr hab., prof. UJ

Paulina Kramarz

Polska ekolożka, dr hab. nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W swojej pracy naukowej zajmuje się m.in.: globalnym ociepleniem, produkcją żywności, polityką klimatyczną, integracją polityki klimatycznej i ekologicznej ze strategiami sektorowymi (w tym z polityką rolną i ze strategią rozwoju rolnictwa) oraz wpływem chemizacji hodowali i upraw na środowisko naturalne.

Andrzej Kassenberg

dr

Andrzej Kassenberg

Współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
Przez 7 lat członek Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie EBOiR. Uczestnik Szczytów Ziemi – w Rio de Janeiro i w Johannesburg.
Autor lub współautor ponad 200 publikacji i raportów.

Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Prof. dr hab.

Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Autorka wielu publikacji naukowych (łącznie 173 prace) w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, rolnictwo i ogrodnictwo. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół inżynierii rolniczej, agrofizyki, procesów i techniki produkcji roślinnej. 

Alina Yakymchuk

dr

Alina Yakymchuk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki użytkowania przyrody i ochrony środowiska (Ukraina, Lwów).
Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekonomiki ochrony różnorodności biologicznej.

Izabela Różańska

dr

Izabela Różańska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Praktyk i badacz, konsultant i szkoleniowiec w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jej główne zainteresowania to green human resource management (GHRM) – zielone zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zrównoważony rozwój. Posiada doświadczenie zawodowe w firmach w Polsce i Irlandii (m.in. Bre Bank S.A., Getin Noble Bank S.A, Toureena Consulting & Engineering INC w Irlandii).

Joanna Tusznio

dr

Joanna Tusznio

Socjolożka środowiska, adiunkt w Instytucie Nauk o Środowisku UJ w interdyscyplinarnym Zespole Badań Społeczno-Środowiskowych. Realizuje projekty dotyczące funkcjonowania programów ochrony przyrody i roli przyrody dla społeczności lokalnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu m.in. polityki ochrony środowiska, współrządzenia środowiskiem, analizy problemów społeczno-ekologicznych oraz przewodniczy Sekcji Socjologii Środowiska w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.

Justyna Berniak-Woźny

dr

Justyna Berniak-Woźny

Doktor nauk społecznych Leeds Metropolitan University. Dyplom MBA Oxford Brookes University. Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)/zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego oraz zarządzania procesowego.

Justyna Jupowicz-Kozak

dr

Justyna Jupowicz-Kozak

Doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie agronomii (SGGW w Warszawie). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: ekologii i bioróżnorodności. Jest ona autorem publikacji naukowych w zakresie nauk rolniczych.

Marlena Krawczyk–Suszek

dr

Marlena Krawczyk–Suszek

Doktor nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a szczególnie w zakresie predyktorów jakość życia osób zdrowych i chorych.

Wojciech Szymalski

dr

Wojciech Szymalski

Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Ekspert, analityk w zakresie ochrony środowiska.
Specjalizuje się w tematyce zrównoważonego transportu, emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu i ocenach oddziaływania na środowisko.

Natalia Puschhaus

mgr

Natalia Puschhaus

Absolwentka studiów Archeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją Paleobotaniczną. Swoją wiedzę z zakresu nasion pogłębiała na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Katedrze Biologii Roślin i Biotechnologii w obszarze współczesnego nasiennictwa (hodowla nasienna). 

Oksana Balanda

dr

Oksana Balanda

Adiunkt w Katedrze Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju. Doktorantka Instytutu Hydrobiologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Swoje zainteresowania koncentruje wokół problemów zanieczyszczeń środowiska, mikrobiologii, analizy fizyko-chemicznej gleby i wód powierzchniowych oraz problemów odporności roślin na choroby.

Klaudia Borys

inż.

Klaudia Borys

Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Posiada doświadczenie zarówno po stronie doradczej jak i klientowskiej. Całą swoją karierę zajmuje się zrównoważonym rozwojem/ ESG zarówno od strony procesów strategicznych jak i raportowania.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU?

Specjalności – Zrównoważony rozwój i środowisko

Studia licencjackie na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Zrównoważony rozwój i środowisko

Zrównoważone zarządzanie biznesem

Specjalność skoncentrowana jest na zrównoważonym rozwoju organizacji biznesowych i otoczenia biznesowego. Nauczysz się wykorzystywania dostępnych modeli zrównoważonego biznesu oraz projektowania nowych, przyjaznych dla społeczeństwa i środowiska naturalnego, sposobów rozwoju organizacji biznesowych i instytucji. Program specjalności na studiach licencjackich ze zrównoważonego rozwoju przygotuje Cię do wejścia w świat biznesu ze świeżym spojrzeniem na rolę przedsiębiorstw.

Zrównoważony rozwój i środowisko

Zrównoważony agrobiznes i ekoinnowacje

Jednym ze sposobów wskazywanych jako rozwiązanie problemów środowiskowych i społecznych są innowacje ekologiczne. Rolnictwo, odpowiedzialne za produkcję żywności, oddziałuje silnie na przyrodę, zmiany klimatu oraz stan zdrowia populacji. Postaw na program studiów ekologicznych i zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności o ekologicznych inwestycjach i narzędziach wykorzystywanych w agrobiznesie.

Zrównoważony rozwój i środowisko

Odkryj perspektywy zawodowe:

 • Specjalista/-ka ds. zrównoważonego rozwoju
 • Ekspert/-ka ds. ryzyka ESG
 • Specjalista/-ka ds. Zarządzania Środowiskiem i Certyfikacji Środowiskowej
 • Specjalista/-ka ds. „zielonego” CSR
 • Specjalista/-ka ds. analizy śladu węglowego
 • ESG Specialist: Environmental, Social & Governance Specialist
 • Ekspert/-ka w Wydziale Rozwiązań Proekologicznych i Pasażerskich
 • Pełnomocnik zarządu ds. ESG
Studia I stopnia
Zrównoważony rozwój i środowisko
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
780 zł
Tryb stacjonarny
720 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2024

Zrównoważony rozwój i środowisko
Zrównoważony rozwój i środowisko

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zrównoważony rozwój i środowisko
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie.
Zrównoważony rozwój i środowisko
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Zrównoważony rozwój i środowisko
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zrównoważony rozwój i środowisko
Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content