Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stypendium można otrzymać już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia). Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych). Stypendium może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta złożony w Dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć :

• orzeczenie o niepełnosprawności

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów

• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy

            (gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat)

Termin składania wniosków na semestr letni upływa 28 lutego natomiast na semestr zimowy 30 czerwca danego roku akademickiego. W przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego, termin składania wniosków upływa 15 października ,a na semestr letni do 30 marca.  

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021