BIP WSIiZ
Zespoły ds. HR

Zespoły ds. HR

 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
 • Prorektor ds. Nauczania, dr Małgorzata Gosek
 • Przewodniczący Komisji ds. etyki badań naukowych, dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ
 • Kierownik Działu Nauki, mgr Renata Partyka

Do zadań Komitetu Monitorującego należy wyznaczanie strategicznych kierunków, podejmowanie kluczowych decyzji oraz systematyczne monitorowanie postępu realizacji zadań wynikających z przyznanego WSIiZ wyróżnienia HR Excellence in Research.
Komitet Monitorujący spotyka się raz w roku (styczeń) w celu przyjęcia sprawozdania z realizacji strategii i sformułowania ewentualnych rekomendacji dla poszczególnych jednostek Uczelni. Raz w roku wyniki monitoringu przedstawiane są Rektorowi w celu oceny procesu wdrażania strategii.

Koordynator: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
Członkowie:

 • dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ
 • dr Iwona Leonowicz-Bukała
 • dr Sylwia Mazur
 • dr Monika Struck-Peregończyk
 • dr Konrad Szocik
 • mgr Bernadeta Kulinowska
 • mgr Monika Ślepecka
 • mgr Beata Ludera-Sitek
 • mgr Aleksander Harpula
 • mgr Barbara Domaradzka-Sowa
 • mgr Krzysztof Bundyra
 • mgr Damian Liśkiewicz

Sekretarz: mgr Kinga Gaweł-Stec


Do zadań Zespołu Roboczego należy:

 • bieżące monitorowanie aktów prawnych i praktyk stosowanych w WSIiZ według kryterium zgodności z celami, terminami oraz zasadami Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki Rekrutacyjnej WSIiZ;
 • aktualizowanie planu działań i celów określonych w Strategii rozwoju zasobów ludzkich w nauce i planie jej wdrażania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania;
  przeprowadzanie ankiet wśród pracowników;
 • raportowanie postępów wdrażania oraz zmian w strategii Komitetowi Monitorującemu.

Zespół roboczy spotyka się raz na kwartał.

09.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego

 • omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników badawczych WSIiZ
 • konsultacje z Komitetem Monitorującym dot. podjęcia działań przygotowujących do wizytacji asesorów KE


06.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie formularza ankiety i ustalenie terminu przeprowadzenia
 • Podsumowanie polityki informacyjnej oraz ustalenie przyszłych działań w tym zakresie
 • Omówienie prac nad planem równości płci


03.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie nowej koncepcji strony internetowej zawierającej informacje o logo HR i polityce kadrowej WSIiZ
 • Omówienie propozycji szkolenia dla pracowników dotyczącego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety tradycyjnie i online
 • Prace przygotowawcze przed badaniem ankietowym.


12.2021 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie propozycji pytań do ankiety dotyczącej rekrutacji i pracy naukowca oraz zgłoszenie uwag
 • Podsumowanie działań zrealizowanych w 2021 r. i przygotowanie raportu dla Rektora WSIiZ
 • Opracowanie planu działań na 2022 rok.


10.2021 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Udział w webinarze nt. Site visit – wizyty ekspertów KE związanej z kolejnym etapem oceny w ramach europejskiej strategii HR.


03.2021 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Analiza weryfikacyjna GAP


12.2020 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Podsumowanie działań zrealizowanych w 2020 r. i przygotowanie raportu dla Rektora WSIiZ
 • Opracowanie planu działań na 2021 rok.


10.09.2020 r. – konsultacje dot. Kodeksu etyki naukowca WSIiZ z nową Komisją do spraw etyki badań naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


09.2020 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie dokumentu wewnętrznego dot. procesu rekrutacyjnego oraz schematu postępowania kwalifikacyjnego przygotowanego przez Biuro Doradztwa Personalnego
 • Omówienie możliwości finansowania badań naukowych, w tym konkursów NCN oraz konkursu wewnętrznego ogłaszanego przez Prorektora ds. nauki WSIiZ


5.05.2020 r. – pierwsze spotkanie Zespołu roboczego (online)
Tematyka:

 • Ustalenie planu działań zespołu na okres 05-09.2020 r.
 • Przegląd dokumentów polityki kadrowej, w tym; regulaminów pracy, regulaminu wynagrodzeń
 • Praca nad Kodeksem etyki naukowca WSIiZ
 • Przegląd dokumentów dot. polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również wobec pracowników uczelni
  Polityka w WSIiZ

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content