BIP WSIiZ
Zespoły ds. HR

Zespoły ds. HR

 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
 • Prorektor ds. Nauczania, dr Barbara Przywara
 • Przewodniczący Komisji ds. etyki badań naukowych, dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ
 • Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, mgr Ewa Podgórska (od 1.04.2023 r.)
 • Kierownik Działu Nauki, mgr Renata Partyka

Do zadań Komitetu Monitorującego należy wyznaczanie strategicznych kierunków, podejmowanie kluczowych decyzji oraz systematyczne monitorowanie postępu realizacji zadań wynikających z przyznanego WSIiZ wyróżnienia HR Excellence in Research.
Komitet Monitorujący spotyka się raz w roku (styczeń) w celu przyjęcia sprawozdania z realizacji strategii i sformułowania ewentualnych rekomendacji dla poszczególnych jednostek Uczelni. Raz w roku wyniki monitoringu przedstawiane są Rektorowi w celu oceny procesu wdrażania strategii.

Koordynator: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
Członkowie:

 • dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ
 • dr Iwona Leonowicz-Bukała
 • dr Sylwia Mazur
 • dr Monika Struck-Peregończyk
 • dr Konrad Szocik
 • mgr Monika Ślepecka
 • mgr Beata Ludera-Sitek
 • mgr Aleksander Harpula
 • mgr Barbara Domaradzka-Sowa
 • mgr Krzysztof Bundyra
 • mgr Damian Liśkiewicz
 • mgr Maryla Rarus (od 1.04.2023 r.)
 • mgr Magdalena Lis (od 1.05.2023 r.)

Sekretarz: mgr Kinga Gaweł-Stec


Do zadań Zespołu Roboczego należy:

 • bieżące monitorowanie aktów prawnych i praktyk stosowanych w WSIiZ według kryterium zgodności z celami, terminami oraz zasadami Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki Rekrutacyjnej WSIiZ;
 • aktualizowanie planu działań i celów określonych w Strategii rozwoju zasobów ludzkich w nauce i planie jej wdrażania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania;
  przeprowadzanie ankiet wśród pracowników;
 • raportowanie postępów wdrażania oraz zmian w strategii Komitetowi Monitorującemu.

Zespół roboczy spotyka się raz na kwartał.

3 .2023 r. – spotkanie Zespołu roboczego

Tematyka:

 • Podsumowanie działalności prac zespołu w roku 2022, aktualizacja planu na rok bieżący
 • Dyskusja nt. zagadnień stanowiących element raportu dotyczącego przedłużenia wyróżnienia „HR Excellence in Research”


12.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego

Tematyka:

 • Omówienie dokumentów;  GAP po weryfikacji, aktualizacja strategii, przygotowanie planu działań na lata 2023-2026
 • Omówienie wyników ankiety i podjęcie działań
 • Podsumowanie prac nad planem równości płci


09.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego

Tematyka:

 • Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników badawczych WSIiZ
 • Konsultacje z Komitetem Monitorującym dot. podjęcia działań przygotowujących do wizytacji asesorów KE


06.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie formularza ankiety i ustalenie terminu przeprowadzenia
 • Podsumowanie polityki informacyjnej oraz ustalenie przyszłych działań w tym zakresie
 • Omówienie prac nad planem równości płci


03.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie nowej koncepcji strony internetowej zawierającej informacje o logo HR i polityce kadrowej WSIiZ
 • Omówienie propozycji szkolenia dla pracowników dotyczącego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety tradycyjnie i online
 • Prace przygotowawcze przed badaniem ankietowym.


12.2021 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie propozycji pytań do ankiety dotyczącej rekrutacji i pracy naukowca oraz zgłoszenie uwag
 • Podsumowanie działań zrealizowanych w 2021 r. i przygotowanie raportu dla Rektora WSIiZ
 • Opracowanie planu działań na 2022 rok.


10.2021 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Udział w webinarze nt. Site visit – wizyty ekspertów KE związanej z kolejnym etapem oceny w ramach europejskiej strategii HR.


03.2021 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Analiza weryfikacyjna GAP


12.2020 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Podsumowanie działań zrealizowanych w 2020 r. i przygotowanie raportu dla Rektora WSIiZ
 • Opracowanie planu działań na 2021 rok.


10.09.2020 r. – konsultacje dot. Kodeksu etyki naukowca WSIiZ z nową Komisją do spraw etyki badań naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


09.2020 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie dokumentu wewnętrznego dot. procesu rekrutacyjnego oraz schematu postępowania kwalifikacyjnego przygotowanego przez Biuro Doradztwa Personalnego
 • Omówienie możliwości finansowania badań naukowych, w tym konkursów NCN oraz konkursu wewnętrznego ogłaszanego przez Prorektora ds. nauki WSIiZ


5.05.2020 r. – pierwsze spotkanie Zespołu roboczego (online)
Tematyka:

 • Ustalenie planu działań zespołu na okres 05-09.2020 r.
 • Przegląd dokumentów polityki kadrowej, w tym; regulaminów pracy, regulaminu wynagrodzeń
 • Praca nad Kodeksem etyki naukowca WSIiZ
 • Przegląd dokumentów dot. polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również wobec pracowników uczelni
  Polityka w WSIiZ

W czerwcu i lipcu 2022 r. wśród pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych przeprowadzona została ankieta dotycząca realizacji zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Naukowców.

Na pytania ankietowe odpowiedziało 55 osób, co stanowi mniej niż 50% ankietowanej grupy. Najliczniejszą grupą naukowców uczestniczącą w ankiecie były osoby ze stopniem naukowym doktora.

Pytania ankietowe podzielone były na 4 grupy.

Najwyższy odsetek odpowiedzi pozytywnych („zdecydowanie zgadzam się” i „zgadzam się”) odnotowano w 1. grupie pytań (Aspekty etyczne i zawodowe). Aż 96% naukowców uważa, że prowadząc badania naukowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania mogą kierować się wolnością przekonań i wypowiedzi. 91% ankietowanych uważa, że w pracy i badaniach naukowych prowadzonych we WSIiZ przestrzegane są normy, zasady i praktyki etyczne. Odpowiedzi negatywne („zdecydowanie nie zgadzam się”) u 2% ankietowanych pojawiły się przy twierdzeniu, że Uczelnia nadzoruje naukowców w zakresie odpowiedzialności za pracę, w szczególności za efektywne wykorzystanie środków finansowych, jakimi dysponują. 33% naukowców uznało, że „trudno powiedzieć”, a 4% zdecydowanie nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że wyniki badań są przechowywane w taki sposób, aby umożliwić odzyskanie danych utraconych np. wskutek awarii technologii informatycznych.

2. grupie pytań (Rekrutacja i ocena) 88% naukowców zgodziło się ze stwierdzeniem, że na uczelni panują jasne zasady ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku profesora, adiunkta, asystenta oraz  że WSIiZ posiada jasne zasady awansów naukowych. Z najbardziej krytycznym odbiorem spotkało się stwierdzenie, że mobilność (w tym wirtualna) oraz zmiana dyscypliny jest postrzegana jako cenny wkład w rozwój zawodowy naukowca (27%- „trudno powiedzieć”, 4% – „nie zgadzam się”, 2% – „zdecydowanie się nie zgadzam”).

3. grupie pytań (Warunki pracy) największy udział odpowiedzi pozytywnych (96%) przypadł na stwierdzenie, że Uczelnia wspiera współpracę z biznesem/przemysłem i innymi zewnętrznymi podmiotami. Stwierdzenie o dostępności doradztwa zawodowego na każdym etapie kariery spotkało się z 4% odpowiedzi negatywnych i 36% odpowiedzi niezdecydowanych („trudno powiedzieć”). 15% ankietowanych negatywnie zareagowało na twierdzenie o równowadze pomiędzy działalnością naukową a dydaktyką.

4. grupie pytań (Szkolenia) aż 94% ankietowanych potwierdziło, że ma możliwość rozwoju umiejętności i podnoszenia kwalifikacji (poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, kursach itp.).

Ogólnie z ankiety wyłania się obraz uczelni jako miejsca przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi kariery pracowników badawczo-dydaktycznych. Wyniki ankiety zostały przekazane władzom Uczelni i kierownikom poszczególnych jednostek administracyjnych w celu analizy i przedsięwzięcia działań zmierzających do poprawienia sytuacji w obszarach, w których ankieta ukazała pewne niedostatki.

Ankieta

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu Karola Wójcickiego
pt. „Jak loty w kosmos wpłyną na rozwój naszej cywilizacji”
odbędzie się 20 marca (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=CoXBQRwypbs
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content