BIP WSIiZ
Zespoły ds. HR

Zespoły ds. HR

 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
 • Prorektor ds. Nauczania, dr Barbara Przywara
 • Przewodniczący Komisji ds. etyki badań naukowych, dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ
 • Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, mgr Ewa Podgórska (od 1.04.2023 r.)
 • Kierownik Działu Nauki, mgr Renata Partyka

Do zadań Komitetu Monitorującego należy wyznaczanie strategicznych kierunków, podejmowanie kluczowych decyzji oraz systematyczne monitorowanie postępu realizacji zadań wynikających z przyznanego WSIiZ wyróżnienia HR Excellence in Research.
Komitet Monitorujący spotyka się raz w roku (styczeń) w celu przyjęcia sprawozdania z realizacji strategii i sformułowania ewentualnych rekomendacji dla poszczególnych jednostek Uczelni. Raz w roku wyniki monitoringu przedstawiane są Rektorowi w celu oceny procesu wdrażania strategii.

Koordynator: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
Członkowie:

 • dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ
 • dr Iwona Leonowicz-Bukała
 • dr Sylwia Mazur
 • dr Monika Struck-Peregończyk
 • dr Konrad Szocik
 • mgr Monika Ślepecka
 • mgr Beata Ludera-Sitek
 • mgr Aleksander Harpula
 • mgr Barbara Domaradzka-Sowa
 • mgr Krzysztof Bundyra
 • mgr Damian Liśkiewicz
 • mgr Maryla Rarus (od 1.04.2023 r.)
 • mgr Magdalena Lis (od 1.05.2023 r.)

Sekretarz: mgr Kinga Gaweł-Stec


Do zadań Zespołu Roboczego należy:

 • bieżące monitorowanie aktów prawnych i praktyk stosowanych w WSIiZ według kryterium zgodności z celami, terminami oraz zasadami Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki Rekrutacyjnej WSIiZ;
 • aktualizowanie planu działań i celów określonych w Strategii rozwoju zasobów ludzkich w nauce i planie jej wdrażania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania;
  przeprowadzanie ankiet wśród pracowników;
 • raportowanie postępów wdrażania oraz zmian w strategii Komitetowi Monitorującemu.

Zespół roboczy spotyka się raz na kwartał.

3 .2023 r. – spotkanie Zespołu roboczego

Tematyka:

 • Podsumowanie działalności prac zespołu w roku 2022, aktualizacja planu na rok bieżący
 • Dyskusja nt. zagadnień stanowiących element raportu dotyczącego przedłużenia wyróżnienia „HR Excellence in Research”


12.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego

Tematyka:

 • Omówienie dokumentów;  GAP po weryfikacji, aktualizacja strategii, przygotowanie planu działań na lata 2023-2026
 • Omówienie wyników ankiety i podjęcie działań
 • Podsumowanie prac nad planem równości płci


09.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego

Tematyka:

 • Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników badawczych WSIiZ
 • Konsultacje z Komitetem Monitorującym dot. podjęcia działań przygotowujących do wizytacji asesorów KE


06.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie formularza ankiety i ustalenie terminu przeprowadzenia
 • Podsumowanie polityki informacyjnej oraz ustalenie przyszłych działań w tym zakresie
 • Omówienie prac nad planem równości płci


03.2022 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie nowej koncepcji strony internetowej zawierającej informacje o logo HR i polityce kadrowej WSIiZ
 • Omówienie propozycji szkolenia dla pracowników dotyczącego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety tradycyjnie i online
 • Prace przygotowawcze przed badaniem ankietowym.


12.2021 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie propozycji pytań do ankiety dotyczącej rekrutacji i pracy naukowca oraz zgłoszenie uwag
 • Podsumowanie działań zrealizowanych w 2021 r. i przygotowanie raportu dla Rektora WSIiZ
 • Opracowanie planu działań na 2022 rok.


10.2021 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Udział w webinarze nt. Site visit – wizyty ekspertów KE związanej z kolejnym etapem oceny w ramach europejskiej strategii HR.


03.2021 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Analiza weryfikacyjna GAP


12.2020 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Podsumowanie działań zrealizowanych w 2020 r. i przygotowanie raportu dla Rektora WSIiZ
 • Opracowanie planu działań na 2021 rok.


10.09.2020 r. – konsultacje dot. Kodeksu etyki naukowca WSIiZ z nową Komisją do spraw etyki badań naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


09.2020 r. – spotkanie Zespołu roboczego
Tematyka:

 • Omówienie dokumentu wewnętrznego dot. procesu rekrutacyjnego oraz schematu postępowania kwalifikacyjnego przygotowanego przez Biuro Doradztwa Personalnego
 • Omówienie możliwości finansowania badań naukowych, w tym konkursów NCN oraz konkursu wewnętrznego ogłaszanego przez Prorektora ds. nauki WSIiZ


5.05.2020 r. – pierwsze spotkanie Zespołu roboczego (online)
Tematyka:

 • Ustalenie planu działań zespołu na okres 05-09.2020 r.
 • Przegląd dokumentów polityki kadrowej, w tym; regulaminów pracy, regulaminu wynagrodzeń
 • Praca nad Kodeksem etyki naukowca WSIiZ
 • Przegląd dokumentów dot. polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również wobec pracowników uczelni
  Polityka w WSIiZ

W czerwcu i lipcu 2022 r. wśród pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych przeprowadzona została ankieta dotycząca realizacji zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Naukowców.

Na pytania ankietowe odpowiedziało 55 osób, co stanowi mniej niż 50% ankietowanej grupy. Najliczniejszą grupą naukowców uczestniczącą w ankiecie były osoby ze stopniem naukowym doktora.

Pytania ankietowe podzielone były na 4 grupy.

Najwyższy odsetek odpowiedzi pozytywnych („zdecydowanie zgadzam się” i „zgadzam się”) odnotowano w 1. grupie pytań (Aspekty etyczne i zawodowe). Aż 96% naukowców uważa, że prowadząc badania naukowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania mogą kierować się wolnością przekonań i wypowiedzi. 91% ankietowanych uważa, że w pracy i badaniach naukowych prowadzonych we WSIiZ przestrzegane są normy, zasady i praktyki etyczne. Odpowiedzi negatywne („zdecydowanie nie zgadzam się”) u 2% ankietowanych pojawiły się przy twierdzeniu, że Uczelnia nadzoruje naukowców w zakresie odpowiedzialności za pracę, w szczególności za efektywne wykorzystanie środków finansowych, jakimi dysponują. 33% naukowców uznało, że „trudno powiedzieć”, a 4% zdecydowanie nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że wyniki badań są przechowywane w taki sposób, aby umożliwić odzyskanie danych utraconych np. wskutek awarii technologii informatycznych.

2. grupie pytań (Rekrutacja i ocena) 88% naukowców zgodziło się ze stwierdzeniem, że na uczelni panują jasne zasady ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku profesora, adiunkta, asystenta oraz  że WSIiZ posiada jasne zasady awansów naukowych. Z najbardziej krytycznym odbiorem spotkało się stwierdzenie, że mobilność (w tym wirtualna) oraz zmiana dyscypliny jest postrzegana jako cenny wkład w rozwój zawodowy naukowca (27%- „trudno powiedzieć”, 4% – „nie zgadzam się”, 2% – „zdecydowanie się nie zgadzam”).

3. grupie pytań (Warunki pracy) największy udział odpowiedzi pozytywnych (96%) przypadł na stwierdzenie, że Uczelnia wspiera współpracę z biznesem/przemysłem i innymi zewnętrznymi podmiotami. Stwierdzenie o dostępności doradztwa zawodowego na każdym etapie kariery spotkało się z 4% odpowiedzi negatywnych i 36% odpowiedzi niezdecydowanych („trudno powiedzieć”). 15% ankietowanych negatywnie zareagowało na twierdzenie o równowadze pomiędzy działalnością naukową a dydaktyką.

4. grupie pytań (Szkolenia) aż 94% ankietowanych potwierdziło, że ma możliwość rozwoju umiejętności i podnoszenia kwalifikacji (poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, kursach itp.).

Ogólnie z ankiety wyłania się obraz uczelni jako miejsca przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi kariery pracowników badawczo-dydaktycznych. Wyniki ankiety zostały przekazane władzom Uczelni i kierownikom poszczególnych jednostek administracyjnych w celu analizy i przedsięwzięcia działań zmierzających do poprawienia sytuacji w obszarach, w których ankieta ukazała pewne niedostatki.

Ankieta

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content