BIP WSIiZ
Polityka rekrutacji w WSIiZ

Polityka rekrutacji w WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadząc konsekwentną politykę budowania silnych zespołów naukowo-badawczych, poszukuje osób o dużym dorobku i potencjale naukowym.

Głównym naszym celem jest stabilizacja i rozwój naukowy kadry. Uzyskanie prawa do używania logo HR potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami.  Z jednej strony w Uczelni funkcjonuje selektywny system naboru pracowników oraz system oceny jakości ich pracy. Z drugiej strony Uczelnia zapewnia system wspomagania rozwoju naukowego, który dotyczy zarówno asystentów przygotowujących prace doktorskie, jak i doktorów przygotowujących rozprawy habilitacyjne.

WSIiZ prowadzi rekrutację kadry akademickiej (zakres: dydaktyka i nauka) i pracowników naukowych (zakres: nauka) na stanowiska: asystenta (PL: asystent), adiunkta (PL: adiunkt) i profesora nadzwyczajnego (PL: profesor).
Rekrutacja w WSIiZ prowadzona jest na przejrzystych, niedyskryminacyjnych zasadach oraz w całkowitej zgodności z prawem unijnym i krajowym oraz wewnętrznymi regulacjami Uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oferuje elastyczny model zatrudnienia. Umowy o pracę są spersonalizowane i w dużym stopniu uzależnione od potencjału badawczego i naukowego kandydata oraz jego indywidualnych osiągnięć.


Uproszczona procedura dla Ukrainy

Obywatele Ukrainy, wskazani w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej jako „specustawa”), którzy oświadczą, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracowali jako nauczyciele akademiccy w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiadają wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, mogą zostać zatrudnieni w uczelni jako nauczyciele akademiccy bez przeprowadzenia konkursu.

Ubiegając się o zatrudnienie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy:

  • zebrać wszelkie możliwe dokumenty dotyczące posiadanego wykształcenia, tytułu zawodowego, stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki, tytułu profesora (dyplomy, zaświadczenia);
  • zebrać wszelkie możliwe dokumenty dotyczące historii dotychczasowego zatrudnienia;
  • złożyć podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego (CV) wraz z ww. dokumentami lub/i wymaganymi oświadczeniami.

Osoba przybywająca z Ukrainy, objęta przepisami specustawy, starająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nie potrzebuje zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Kontynuując pracę naukową w WSIiZ korzysta z uprawnień w ramach stosunku pracy na takich samych zasadach jak obywatele Polski, podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uczelnia wspiera również naukowców w przygotowaniu się do nostryfikacji dyplomów, jeśli taka jest wymagana poprzez nawiązanie kontaktu z odpowiednią uczelnią oraz określenie niezbędnych dokumentów.


Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content