BIP WSIiZ
Polityka rekrutacji w WSIiZ

Polityka rekrutacji w WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadząc konsekwentną politykę budowania silnych zespołów naukowo-badawczych, poszukuje osób o dużym dorobku i potencjale naukowym.

Głównym naszym celem jest stabilizacja i rozwój naukowy kadry. Uzyskanie prawa do używania logo HR potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami.  Z jednej strony w Uczelni funkcjonuje selektywny system naboru pracowników oraz system oceny jakości ich pracy. Z drugiej strony Uczelnia zapewnia system wspomagania rozwoju naukowego, który dotyczy zarówno asystentów przygotowujących prace doktorskie, jak i doktorów przygotowujących rozprawy habilitacyjne.

WSIiZ prowadzi rekrutację kadry akademickiej (zakres: dydaktyka i nauka) i pracowników naukowych (zakres: nauka) na stanowiska: asystenta (PL: asystent), adiunkta (PL: adiunkt) i profesora nadzwyczajnego (PL: profesor).
Rekrutacja w WSIiZ prowadzona jest na przejrzystych, niedyskryminacyjnych zasadach oraz w całkowitej zgodności z prawem unijnym i krajowym oraz wewnętrznymi regulacjami Uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oferuje elastyczny model zatrudnienia. Umowy o pracę są spersonalizowane i w dużym stopniu uzależnione od potencjału badawczego i naukowego kandydata oraz jego indywidualnych osiągnięć.


Uproszczona procedura dla Ukrainy

Obywatele Ukrainy, wskazani w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej jako „specustawa”), którzy oświadczą, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracowali jako nauczyciele akademiccy w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiadają wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, mogą zostać zatrudnieni w uczelni jako nauczyciele akademiccy bez przeprowadzenia konkursu.

Ubiegając się o zatrudnienie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy:

  • zebrać wszelkie możliwe dokumenty dotyczące posiadanego wykształcenia, tytułu zawodowego, stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki, tytułu profesora (dyplomy, zaświadczenia);
  • zebrać wszelkie możliwe dokumenty dotyczące historii dotychczasowego zatrudnienia;
  • złożyć podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego (CV) wraz z ww. dokumentami lub/i wymaganymi oświadczeniami.

Osoba przybywająca z Ukrainy, objęta przepisami specustawy, starająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nie potrzebuje zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Kontynuując pracę naukową w WSIiZ korzysta z uprawnień w ramach stosunku pracy na takich samych zasadach jak obywatele Polski, podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uczelnia wspiera również naukowców w przygotowaniu się do nostryfikacji dyplomów, jeśli taka jest wymagana poprzez nawiązanie kontaktu z odpowiednią uczelnią oraz określenie niezbędnych dokumentów.


Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content