BIP WSIiZ
Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” jest organizacją pożytku publicznego powołaną przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu dla wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów, studentów i absolwentów, a także świadczenia pomocy młodym pracownikom naukowym.

Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja jako organizacja pozarządowa prowadzi działalność pożytku publicznego, a jej dochodami są środki pochodzące z wpłat z tytułu 1% podatku od osób fizycznych. Środki te wykorzystywane są przede wszystkim na realizację programu stypendialnego oraz programu wsparcia młodzieży uczącej się i studiującej, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości uczniów, studentów i absolwentów oraz dofinansowanie i wspieranie szkoleń, kursów i warsztatów mających na celu przygotowanie do podjęcia pracy. W ramach działalności statutowej, Fundacja realizuje program rozwoju talentów, którego celem jest podejmowanie inicjatyw służących aktywizacji uzdolnionej młodzieży, pomoc w rozwijaniu talentów twórczych i artystycznych oraz wsparcie kół zainteresowań, klubów działających w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Fundacja działa w oparciu o zatwierdzony przez

Radę Fundacji Statut. Cele określone w Statucie realizowane są m.in. poprzez:

 • Promowanie i rozwijanie talentów, szczególnie w obszarach nauki, edukacji, kultury i sztuki,
 • Przyznawanie stypendiów (nagród rzeczowych) dla wyróżniających się uczniów i studentów,
 • Przyznawanie stypendiów oraz grantów naukowych i dydaktycznych nauczycielom z przeznaczeniem na rozwój naukowy,
 • Wspieranie, dofinansowanie i organizowanie wykładów, kursów, konkursów i szkoleń mających na celu poprawę ogólnego poziomu edukacji społeczeństwa oraz przygotowanie do objęcia nowych stanowisk w życiu zawodowym i społecznym,
 • Wspomaganie i promocję inicjatyw naukowych kadry naukowo-dydaktycznej,
 • Realizację programów naukowo-badawczych, w szczególności dotyczących efektywności systemu kształcenia oraz jakości pracy dydaktycznej nauczycieli,
 • Realizację programów i projektów dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli, w kraju i za granicą,
 • Umożliwienie uczniom i studentom zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w projektach naukowo-badawczych,
 • Promowanie uzdolnionych uczniów i studentów, niesienie im pomocy w doskonaleniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy w różnych dziedzinach poprzez udzielanie fachowej pomocy merytorycznej oraz materialnej,
 • Organizowanie lub dofinansowanie wyjazdów uczniów i studentów na seminaria, konferencje i zjazdy naukowe, szkolenia, kursy, olimpiady krajowe i zagraniczne, mające na celu edukację i rozwój talentów,
 • Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,
 • Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży związanej z rozwojem talentów i zainteresowań,
 • Tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie projektów dot. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych i starszych,
 • Wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich.

Od 2013 r. Fundacja wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zrealizowała cztery edycje projektu pt. „Wirtualny Menedżer II – konkurs ekonomiczny dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych” dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Głównym celem projektu jest wykształcenie postaw przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Cel projektu jest realizowany poprzez przeprowadzenie konkursu ekonomicznego „Wirtualny Menedżer” z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne”. Umiejętności nabyte przez uczniów w ramach projektu są przydatne w olimpiadach i innych konkursach przedmiotowych, pracach kół naukowych. Działania projektu mają stanowić zachętę do kontynuacji nauki na kierunkach ekonomicznych oraz pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej poprzez uświadamianie uczniom umiejętności i kompetencji potrzebnych do pracy w charakterze menedżera. Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanego projektu znajdują się na stronie: http://wm.wsiz.pl/ W 2016 r.

Fundacja wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zrealizowała realizowała projekt pt.: „Praktyczne wykorzystanie narzędzi finansowych w życiu codziennym” dofinansowany ze środków  Narodowego Banku Polskiego. 12 oraz 13 grudnia 2016 roku odbyły się bezpłatne warsztaty  dla studentów uczelni z województwa podkarpackiego dotyczące wykorzystania narzędzi finansowych w życiu codziennym. W zajęciach wzięło udział w sumie 60 osób, podzielone były one na trzy bloki tematyczne: zarządzanie budżetem domowym (podstawy finansów i cele finansowe, planowanie i kontrolowanie wydatków); instytucje i usługi finansowe oraz zasady funkcjonowania i inwestowania na rynku kapitałowym, zakładania działalności gospodarczej i źródeł jej finansowania. W okresie od września 2007 do grudnia 2013 roku w ramach Fundacji działała Szkoła Matematyczno-Informatyczna, która była niepubliczną placówką oświatową umożliwiającą młodzieży gimnazjów i liceów rozwijanie uzdolnień z zakresu informatyki, matematyki oraz fizyki. Z zajęć tych prowadzonych w tematycznych grupach korzystało corocznie kilkudziesięciu uczniów gimnazjów oraz liceów z Rzeszowa i okolic. Działalność Fundacji obejmuje także:

 • coroczne dofinansowywanie „Dnia otwartego kół naukowych i organizacji studenckich”,
 • coroczne dofinansowywanie Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „Nauka I Pasja – Kluczem Do Sukcesu”,
 • fundowanie nagród dla uczestników m.in. „Warsztatów biznesowych- załóż własną firmę”, konkursu Maratonu Kreatywnego Myślenia, nagród dla 10 finalistów II etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności  współorganizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • wspieranie inicjatyw kół naukowych – np. dofinansowanie organizacji zawodów programistycznych CodeCamp zorganizowanych przez Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych w 2015 r.

 

Chcesz wspomóc Naszą Fundację? Wskaż naszą Fundację jako beneficjenta wpłaty 1% podatku. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możesz przekazać nam 1% swojego podatku, wpisując w odpowiednie rubryki swojej deklaracji podatkowej dane: nr KRS: 0000068639 nazwa organizacji: Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Przekaż darowiznę Zrób wpłatę na konto Fundacji: 60 1500 1100 1211 0002 8210 0000, wpisując w treści przelewu „Darowizna na Fundację Na rzecz nauki i edukacji – talenty” Dane do przelewu: Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów Nr konta: 60 1500 1100 1211 0002 8210 0000 Tytuł przelewu: Darowizna na Fundację „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” Każda przekazana Fundacji kwota zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji i uwzględniona w regularnie przez nas publikowanej szczegółowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Czasami wystarczy naprawdę niewiele, by uczynić coś wyjątkowego!

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content