BIP WSIiZ
Dział Nauczania

Dział Nauczania

ZESPÓŁ DZIAŁU NAUCZANIA

Lokalizacja: Budynek Główny, I piętro pok. 103 i 105,  ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Pokój 105:

mgr Beata Szajna-Kapusta, Kierownik Działu

tel. +48 17 866 1405

e-mail: bszajna@wsiz.edu.pl

mgr Angelika Gumieniak

tel. +48 17 866 1249

e-mail: agumieniak@wsiz.edu.pl

 

Pokój 103:

e-mail: dz.nauczania@wsiz.edu.pl

mgr Teresa Kataniak, Zastępca kierownika, tel. +48 17 866 1175

mgr Magdalena Jucha, tel. +48 17 866 1556

mgr Joanna Krawiec, tel. +48 17 866 1156

mgr Sylwia Zielińska, tel. +48 17 866 1434

 
ROZLICZANIE ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH
 
Pensum dydaktyczne i godziny ponadwymiarowe

Okresem rozliczeniowym wykonywania pensum dydaktycznego jest rok akademicki. Obliczenia liczby godzin dydaktycznych przepracowanych przez nauczyciela akademickiego dokonuje się według zasad określonych w Regulaminie pracy. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych z tytułu realizacji zajęć dydaktycznych (w tym zajęć projektowych i zajęć e-learning) następuje dwa razy w roku akademickim, tj. w lutym (zajęcia w ramach semestru zimowego) i w czerwcu (zajęcia w ramach semestru letniego). Rozliczenie godzin ponadwymiarowych z tytułu realizacji egzaminów w I terminie następuje dwa razy w roku akademickim, tj. w lutym (egzaminy przeprowadzone w ramach semestru zimowego) i w czerwcu (egzaminy przeprowadzone w ramach semestru letniego). Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych następuje do 14-go dnia miesiąca (po miesiącu w którym dokonano rozliczenia), na podstawie zestawień przygotowywanych przez Dział Nauczania.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych jest dopełnienie przez nauczyciela akademickiego (w terminie do 1. dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata) wszelkich obowiązków związanych z pracą dydaktyczną, tj. złożenie podpisanych protokołów z ocenami z zaliczeń i egzaminów, harmonogramów konsultacji do zajęć projektowych i e-learning, wymaganych próbek prac etapowych studentów.

Rozliczenie dodatku dydaktycznego z tytułu poprawy pracy dyplomowej i przygotowania studenta do obrony, recenzji pracy dyplomowej oraz pracy w komisji przeprowadzającej egzaminy dyplomowe następuje trzy razy w roku akademickim, tj. za: obrony zrealizowane do 30 kwietnia, obrony zrealizowane do 31 lipca, obrony zrealizowane do 30 września.

Zadania dydaktyczne rozliczane z umowy zlecenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zajęć dydaktycznych może następować co miesiąc, po wykonaniu zajęć zaplanowanych na dany miesiąc. Rozliczenie z tytułu realizacji zajęć projektowych i zajęć e-learning następuje dwa razy w roku akademickim, po wykonaniu zajęć zaplanowanych na dany semestr. Rozliczenie z tytułu realizacji egzaminów w I terminie następuje dwa razy w roku akademickim, po przeprowadzeniu egzaminów zaplanowanych na dany semestr.

Rozliczenie z tytułu poprawy pracy dyplomowej i przygotowania studenta do obrony, recenzji pracy dyplomowej oraz pracy w komisji przeprowadzającej egzaminy dyplomowe następuje trzy razy w roku akademickim, tj. za: obrony zrealizowane do 30 kwietnia, obrony zrealizowane do 31 lipca, obrony zrealizowane do 30 września.

Wypłata wynagrodzenia za zadania objęte umową zlecenia następuje do 14-go dnia miesiąca, po miesiącu w którym dokonano rozliczenia. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest podpisanie rachunku przez prowadzącego (w terminie do 1. dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata) oraz dopełnienie w tym terminie wszelkich obowiązków związanych z pracą dydaktyczną, tj. złożenie podpisanych protokołów z ocenami z zaliczeń i egzaminów, harmonogramów konsultacji do zajęć projektowych i e-learning, wymaganych próbek prac etapowych studentów.

Koszty dojazdów i noclegów (umowa o pracę i umowa zlecenia)
Rozliczenie kosztów dojazdu na zajęcia oraz kosztów noclegu mogą składać te osoby prowadzące zajęcia, którym przysługuje zwrot takich kosztów na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Rozliczenie kosztów należy złożyć do 1. dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata. Warunkiem rozliczenia kosztów dojazdu i noclegu jest przedłożenie oryginałów biletów oraz zapłaconych rachunków hotelowych. Jeśli zajęcia dydaktyczne (w tym seminaria dyplomowe) zaplanowane są na kilka dni następujących po sobie – rozliczenie kosztów dojazdu przysługuje tylko raz: za przyjazd w pierwszym dniu zajęć i za powrót w ostatnim dniu zajęć.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content