BIP WSIiZ
Dział Nauczania

Dział Nauczania

ZESPÓŁ DZIAŁU NAUCZANIA

Lokalizacja: Budynek Główny, I piętro pok. 103 i 105,  ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Pokój 105:

mgr Beata Szajna-Kapusta, Kierownik Działu

tel. +48 17 866 1405

e-mail: bszajna@wsiz.edu.pl

mgr Angelika Gumieniak

tel. +48 17 866 1249

e-mail: agumieniak@wsiz.edu.pl

 

Pokój 103:

e-mail: dz.nauczania@wsiz.edu.pl

mgr Teresa Kataniak, Zastępca kierownika, tel. +48 17 866 1175

mgr Magdalena Jucha, tel. +48 17 866 1556

mgr Joanna Krawiec, tel. +48 17 866 1156

mgr Sylwia Zielińska, tel. +48 17 866 1434

 
ROZLICZANIE ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH
 
Pensum dydaktyczne i godziny ponadwymiarowe

Okresem rozliczeniowym wykonywania pensum dydaktycznego jest rok akademicki. Obliczenia liczby godzin dydaktycznych przepracowanych przez nauczyciela akademickiego dokonuje się według zasad określonych w Regulaminie pracy. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych z tytułu realizacji zajęć dydaktycznych (w tym zajęć projektowych i zajęć e-learning) następuje dwa razy w roku akademickim, tj. w lutym (zajęcia w ramach semestru zimowego) i w czerwcu (zajęcia w ramach semestru letniego). Rozliczenie godzin ponadwymiarowych z tytułu realizacji egzaminów w I terminie następuje dwa razy w roku akademickim, tj. w lutym (egzaminy przeprowadzone w ramach semestru zimowego) i w czerwcu (egzaminy przeprowadzone w ramach semestru letniego). Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych następuje do 14-go dnia miesiąca (po miesiącu w którym dokonano rozliczenia), na podstawie zestawień przygotowywanych przez Dział Nauczania z wyłączeniem miesiąca września, w którym pracodawca nie dokonuje wypłaty.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych jest dopełnienie przez nauczyciela akademickiego (w terminie do 1. dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata) wszelkich obowiązków związanych z pracą dydaktyczną, tj. złożenie podpisanych protokołów z ocenami z zaliczeń i egzaminów, harmonogramu konsultacji do zajęć e-learning, wymaganych próbek prac etapowych studentów.

Rozliczenie dodatku dydaktycznego z tytułu poprawy pracy dyplomowej i przygotowania studenta do obrony, recenzji pracy dyplomowej oraz pracy w komisji przeprowadzającej egzaminy dyplomowe następuje cztery razy w roku akademickim, tj. za: obrony zrealizowane do 30 kwietnia, obrony zrealizowane do 31 lipca, obrony zrealizowane do 30 września, obrony zrealizowane do 31 grudnia.

Zadania dydaktyczne rozliczane z umowy zlecenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zajęć dydaktycznych może następować co miesiąc, po wykonaniu zajęć zaplanowanych na dany miesiąc. Rozliczenie z tytułu realizacji zajęć projektowych i zajęć e-learning następuje dwa razy w roku akademickim, po wykonaniu zajęć zaplanowanych na dany semestr. Rozliczenie z tytułu realizacji egzaminów w I terminie następuje dwa razy w roku akademickim, po przeprowadzeniu egzaminów zaplanowanych na dany semestr.

Rozliczenie z tytułu poprawy pracy dyplomowej i przygotowania studenta do obrony, recenzji pracy dyplomowej oraz pracy w komisji przeprowadzającej egzaminy dyplomowe następuje cztery razy w roku akademickim, tj. za: obrony zrealizowane do 30 kwietnia, obrony zrealizowane do 31 lipca, obrony zrealizowane do 30 września, obrony zrealizowane do 31 grudnia.

Wypłata wynagrodzenia za zadania objęte umową zlecenia następuje do 14-go dnia miesiąca, po miesiącu w którym dokonano rozliczenia z wyłączeniem miesiąca września. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest podpisanie rachunku przez prowadzącego (w terminie do 1. dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata) oraz dopełnienie w tym terminie wszelkich obowiązków związanych z pracą dydaktyczną, tj. złożenie podpisanych protokołów z ocenami z zaliczeń i egzaminów, harmonogramu konsultacji do zajęć e-learning, wymaganych próbek prac etapowych studentów.

Koszty dojazdów i noclegów (umowa o pracę i umowa zlecenia)
Rozliczenie kosztów dojazdu na zajęcia oraz kosztów noclegu mogą składać te osoby prowadzące zajęcia, którym przysługuje zwrot takich kosztów na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Rozliczenie kosztów należy złożyć do 1. dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata. Warunkiem rozliczenia kosztów dojazdu i noclegu jest przedłożenie oryginałów biletów oraz zapłaconych rachunków hotelowych. Jeśli zajęcia dydaktyczne (w tym seminaria dyplomowe) zaplanowane są na kilka dni następujących po sobie – rozliczenie kosztów dojazdu przysługuje tylko raz: za przyjazd w pierwszym dniu zajęć i za powrót w ostatnim dniu zajęć.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content