BIP WSIiZ
Plan Równości Płci

Plan Równości Płci

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie został przyjęty do realizacji na lata 2022-2025 Plan Równości Płci mający na celu stworzenie przestrzeni bezpieczeństwa i równości na Uczelni.

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) nawiązuje do strategii i polityk publicznych przyjętych na szczeblu Unii Europejskiej i szczeblu krajowym oraz realizuje założenia strategii i polityk wewnętrznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Więcej o PRP można przeczytać tutaj.

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) stanowi ważne uzupełnienie wdrożonych od roku akademickiego 2020/2021 uczelnianych polityk w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec pracowników, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Realizacja założonych w PRP celów w zakresie m.in. podnoszenia świadomości konieczności równouprawnienia płci i różnorodności genderowej w społeczności akademickiej, a także co szczególnie istotne świadomości odnośnie różnych form dyskryminacji ze względu na płać oraz jej źródeł, przyczyni się do skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania tego zjawiska w naszej uczelni – zwraca uwage Pełnomocniczka Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

NAUKA I EDUKACJA
Włączenie problematyki równości płci do badań i dydaktyki.

PROCESY DECYZYJNE I DORADCZE
Zapewnienie zrównoważonej reprezentacji płci w kadrze zarządzającej uczelni oraz innych zespołach i grupach decyzyjnych i roboczych.

KULTURA ORGANIZACYJNA
Ułatwianie godzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.

BEZPIECZEŃSTWO
Zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć.

Praktyczny obraz równości płci w naszej uczelni wygląda bardzo dobrze. Kobiety są Prorektorkami i Dziekankami. Szczebel zarządzania średniego szczebla, tak w obszarze dydaktyczno-naukowym (Prodziekani/Prodziekanki), jak i w obszarze administracyjnym jest wręcz zdominowany przez kobiety. To jednak nie znaczy, że nie mamy już nic do zrobienia. Zmiany świadomościowe i mentalnościowe są właściwie niekończącym się procesem. Budowanie kultury równościowej jest zresztą szczególnym wyzwaniem dla naszej wielokulturowej uczelni, która musi łączyć zasadę poszanowania różnic z promocją równości płci – informuje Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ.

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) jest organizacją skupiającą osoby pełniące na polskich uczelniach wyższych funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich, a także bezpieczeństwa, równości i różnorodności zarówno wśród studentów, jak i pracowników. Głównym celem jest zapewnienie przestrzeni bezpiecznego i poufnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat problemów istniejących na uczelni i sposobów ich rozwiązywania, a także poszukiwanie najlepszych schematów działania w sytuacjach wymagających pomocy.

Obecnie jesteśmy jedną z nielicznych uczelni niepublicznych, której osoba pełniąca funkcję związaną z przeciwdziałaniem mobbingowi, dyskryminacji i przemocy, należy do ASBiR – podkreśla dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

Plan Równości Płci

Certyfikat HR Excellence in Research przyznawany przez Komisję Europejską to potwierdzenie, że dana jednostka charakteryzuje się przyjaznym środowiskiem pracy naukowej i realizuje transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.

Utrzymanie przez Uczelnię tego prestiżowego wyrożnienia wymagało i wymaga podjęcia wielu inicjatyw kształtujących i ulepszających instrumenty rekrutacji, zatrudniania, czy ewaluacji pracowników. Pierwszy raport z wdrażania The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania został złożony w 2019 r. i zyskał pozytywną ocenę ekspertów Komisji Europejskiej (…) – mówi Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agata JURKOWSKA-GOMUŁKA, prof. WSIiZ.

Plan Równości Płci
Plan Równości Płci

Grudzień 2023

Każda płeć jest równa. Nasi studenci o tym wiedzą

O różnorodnych formach nierówności płci na świecie oraz o działaniach, które pomagają te nierówności ograniczać, rozmawiano w czasie debaty „Każda płeć jest równa/ every gender is equal” w ramach tegorocznych obchodów Dnia Praw Człowieka. Wydarzenie odbyło się 12 grudnia 2023 r. w Klubie Studenckim IQ w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Gościem honorowym wydarzenia był dr Zdzisław Rapacki, ekonomista i wieloletni dyplomata, Stały Przedstawiciel RP przy biurze ONZ w Genewie w latach 2004-2010.

Wykład wprowadzający do debaty pt. „Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu standardów i monitorowaniu przestrzegania praw człowieka/The role of international organizations in shaping standards and monitoring compliance with human rights” wygłosił dr Zdzisław Rapacki.

W debacie obok dra Rapackiego udział wzięli Małgorzata Wejsis-Gołębiak, wykładowczyni w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ, oraz studenci kierunku Zarządzanie: Mieczysław Moneta, opiekun koła naukowego Międzykulturowy Klub Badawczy „The Globe” i Valeriia Krasnozhon.

Ważnym elementem wydarzenia było podsumowanie tegorocznego Maratonu Pisania Listów Amnesty International. Debacie towarzyszyła również wystawa plakatów „WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ”/”ALL PEOPLE HAVE RIGHTS REGARDLESS OF GENDER”, której pomysłodawcą i organizatorem była Rada Kół Naukowych WSIiZ we współpracy z KN The Globe, na wystawę złożyło się 16 prac autorstwa studentów kierunku Grafika komputerowa.


Plan Równości Płci

Grudzień 2023

Zapraszamy na debatę „Równość płci/ every gender is equal”

Wydarzenie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9.30. w Klubie Studenckim IQ w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Debata będzie w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski. Debata pozwoli poznać sposób postrzegania kwestii równości płci przez studentów z różnych kręgów kulturowych, przybliży wachlarz stosowanych na świecie rozwiązań antydyskryminacyjnych oraz działalność organizacji międzynarodowych. Gościem honorowym wydarzenia będzie dr Zdzisław Rapacki, ekonomista i wieloletni dyplomata, Stały Przedstawiciel RP przy biurze ONZ w Genewie w latach 2004-2010.


Plan Równości Płci

Październik 2023

WSIiZ członkiem Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości

Członkostwo w ASBiR pozwala na bieżąco uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez uczelnie zrzeszone, a związanych z działaniami lub planami rozwiązań instytucjonalnych w obszarze bezpieczeństwa oraz równości w środowisku akademickim.


Plan Równości Płci

Maj 2023

Szkolenie poświęcone przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskrminacji i przemocy

Szkolenie odbyło się 26 maja i 14 czerwca 2023, poprowadził je dr Andrzej Kiebała. W czasie szkolenia omówione zostały: kwestia równości w zatrudnieniu, rodzaje oraz skutki dyskryminacji i mobbingu, uprawnienia pracownika w razie dyskryminacji i mobbingu, obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji oraz mobbingu, a także odpowiedzialność pracodawcy i innych osób (przełożeni i inni pracownicy) za dyskryminację i mobbing.


Plan Równości Płci

Listopad 2023

Plan Równości Płci na WSIiZ

Plan Równości Płci ma na celu stworzenie przestrzeni bezpieczeństwa i równości sprzyjających harmonijnemu rozwojowi wszystkich członków i członkiń społeczności akademickiej, którą tworzą pracownicy i pracowniczki badawczo-dydaktyczne, wykładowcy i wykładowczynie, pracownicy i pracowniczki administracyjne oraz studenci i studentki.


Plan Równości Płci

Październik 2020

Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec studentów oraz pracowników uczelni WSIiZ

WSIiZ wdrożyła tę politykę od roku akademickiego 2020/2021. Pierwszym Pełnomocnikiem Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy był dr Konrad Szocik, obecnie Pełnomocniczką jest dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Przemoc, mobbing i dyskryminacja to trzy zjawiska, których nie można tolerować, zwłaszcza w środowisku akademickim. Każdy pracownik/ student, który doznał dyskryminacji, mobbingu bądź przemocy powinien zgłosić sprawę do Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content