Dział Logistyki Procesu Dydaktycznego

Do zakresu działania Działu Logistyki Procesu Dydaktycznego należy:

 • Sporządzanie okresowych analiz związanych z wykorzystaniem sal dydaktycznych.
 • Opracowanie harmonogramu zajęć dydaktycznych.
 • Korekta harmonogramów zajęć dydaktycznych na wniosek nauczyciela lub wynikających z bieżącego funkcjonowania Uczelni.
 • Kontrolowanie i weryfikacja obciążeń pomieszczeń dydaktycznych.
 • Dokonywanie rezerwacji sal w budynkach WSIiZ oraz obiektach wynajmowanych.
 • Interwencja w przypadku kolizji sal, zajęć lub nieobecności nauczyciela.
 • Wykonywanie i rozwieszanie cotygodniowych wydruków zajęć odbywających się w WSIiZ oraz przekazywanie obciążeń sal do obiektów wynajmowanych.
 • Udzielanie informacji studentom i wykładowcom na temat:
 1. aktualnych harmonogramów zajęć na poszczególnych wydziałach,
 2. terminów prowadzenia zajęć przez poszczególnych Wykładowców,
 3. aktualnych rezerwacji sal na pozaplanowe zajęcia na Uczelni (seminaria, egzaminy poprawkowe, zaliczenia, wpisy warunkowe, konsultacje, spotkania, konferencje, studia podyplomowe, kursy RSM itd.).
 4. zmian sal dydaktycznych w budynku głównym oraz obiektach wynajmowanych.

Mając na celu poprawę obsługi zajęć dydaktycznych prosimy o stosowanie się do poniższych punktów:

 • Zmiany dotyczące terminów dokonywane są tylko za zgodą Dziekana, po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą, Wykładowcą oraz pracownikiem Działu Logistyki Procesu Dydaktycznego.
 • Rejestracja zmian dokonywana jest na specjalnym formularzu, którego numer ewidencyjny stanowi podstawę do ewentualnych reklamacji.
 • Rezerwacje sal na: seminaria, odrabianie zajęć, konsultacje, itp. należy zgłaszać z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Niezachowanie tego terminu naraża na niedogodności związane z brakiem sali.
 • Lektorzy muszą otrzymać pisemną akceptację Kierownika CJO na zmianę w harmonogramach zajęć.
 • Zabrania się samowolnej zmiany terminów i sal na zajęcia.
 • Przypominamy o obowiązku punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć.

KONTAKT:

Lokalizacja:

Budynek Główny, Parter pok. 24A
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 8:00-16:00
soboty, niedziele 7:30 – 15:30
Telefon:
017 86 61 151

Kierownik:
Piotr Siłka
tel. 017 86 61 200
e-mail: psilka@wsiz.edu.pl

Pracownicy jednostki:
Aleksander Burek
tel. 017 86 61 472
e-mail: aburek@wsiz.edu.pl

Dział Logistyki Procesu Dydaktycznego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021