BIP WSIiZ
RODO

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej „RODO” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Bogusław Ulijasz.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez WSIiZ danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych:

  • korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
  • elektronicznie : e-mail: iod@wsiz.edu.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.
Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować:

  • korespondencyjnie: Administrator danych osobowych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
  • elektronicznie: e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl
  • przez ESP elektroniczna skrzynka podawcza (ESP): WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA (/wsiiz/SkrytkaESP);

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO osoby których dane są przetwarzane mają prawo do:

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub inne adresy podane na stronie uodo.gov.pl).


Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) w celach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669).


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będą organy właściwe na mocy przepisów prawa, które nakazują Administratorowi przekazanie przetwarzanych danych osobowych.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w systemów informatycznych.


Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669) – przez czas określony w tych przepisach.


Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Administratora zostały określone w: na stronie: obsługa cookies.

Pliki do pobrania
Zgłoszenie naruszenia WSIiZ
Klauzula Informacyjna – WSIiZ
Wniosek o realizacje prawa osoby, której dane dotyczą – WSIiZ

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content