BIP WSIiZ
Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Jednostka organizacyjna Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Pracownicy Katedry Nauk o Polityce i Administracji prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Ochrona konkurencji i konsumentów,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Ochrona własności przemysłowej i badania patentowe,
 • Podstawy prawa,
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej,
 • Podstawy prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia,
 • Podstawy prawne wykonywania zawodu dietetyka,
 • Podstawy przedsiębiorczości z elementami prawa,
 • Polska i Świat,
 • Prawo,
 • Prawo autorskie,
 • Prawo gospodarcze,
 • Prawo kontraktowe,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Prawo prasowe,
 • Prawo reklamy,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Szkolenie BHP,
 • Współczesne systemy polityczne,
 • Wykład monograficzny,
 • Zamówienia publiczne.

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
e-mail: ajurkowska@wsiz.edu.pl

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo  
e-mail: kkurzepa@wsiz.edu.pl

dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ
e-mail: ahall@wsiz.edu.pl

dr Sylwia Banaś-Mazur  
e-mail: sbanas@wsiz.edu.pl

dr Andrzej Kiebała  
e-mail: akiebala@wsiz.edu.pl

dr Sylwia K. Mazur 
e-mail: smazur@wsiz.edu.pl

dr Monika Struck-Peregończyk 
e-mail: mstruck@wsiz.edu.pl

mgr Małgorzata Wejsis-Gołębiak 
e-mail: mwejsis@wsiz.edu.pl

lic. Weronika Pięta

e-mail: wpieta@wsiz.edu.pl

Społeczna Odpowiedzialność Administracji Publicznej – KONFERENCJA

Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej (SOAP) jest przedmiotem cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, jej pomysłodawcy oraz Katedrę Nauk o Polityce i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie najpierw w 2016 r. jako partnera tego wydarzenia, a od 2017 r. jako jego współorganizatora.

„Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej a wzrost przedsiębiorczości i poziomu życia w regionach”.

Odbyła się ona w dniu 26 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Brało w niej udział łącznie czternastu prelegentów z rzeszowskich uczelni i urzędów (m.in. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Politechniki Rzeszowskiej, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie czy Izby Administracji Skarbowej). Tematyka wystąpień dotyczyła m.in. następujących zagadnień: roli administracji publicznej a społecznej odpowiedzialności, etyki służby publicznej jako fundamentu kultury organizacyjnej w administracji skarbowej, znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu strategicznym urzędów administracji publicznej czy współdziałania mieszkańców w podnoszeniu jakości usług świadczonych przez administrację samorządową. Katedrę Nauk o Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie reprezentowały: dr Kamilla Kurczewska (referat: „Ramy prawne społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”) oraz mgr Aleksandra Kędzior (referat: „Etyka urzędnicza jako jeden z niezbędnych elementów społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”). Patronat nad konferencją został objęły przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (patronat honorowy), Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Link do I edycji konferencji:

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/konferencja-pt-spoleczna-odpowiedzialnosc-administracji-publicznej-a-wzrost-przedsiebiorczosci-i-poziomu-zycia-w-regionach/

Druga konferencja naukowa poświęcona „Społecznej odpowiedzialności administracji publicznej – perspektywie regionalnej”  odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoty Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 26 października 2017 r. Jej organizatorami były: Katedra Nauk o Administracji WSIiZ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie. Wykład wprowadzający pt. „ Odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności – perspektywa krajowa i europejska” wygłosiła Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju. Wystąpienia prelegentów przedstawicieli środowiska akademickiego (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Rzeszowski,  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Zielonogórski) i administracji publicznej (Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie i Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddziały w Rzeszowie i Poznaniu) zostały podzielone na trzy sesje. Pierwsza sesja dotyczyła „Ram normatywnych i systemowych funkcjonowania zasad społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”, druga koncentrowała się na „Specyfice społecznej odpowiedzialności administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym”, natomiast trzecia poświęcona została „Społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w wybranych działach administracji publicznej”. W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym również studenci kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Link do II edycji konferencji:

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/konferencja-naukowa-pt-spoleczna-odpowiedzialnosc-administracji-publicznej-perspektywa-regionalna/

Tematem trzeciej ogólnopolskiej konferencji naukowej, która miała miejsce w dniu 24 października 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie była, jak w poprzedniej edycji, „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”. Została ona zorganizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, co stanowi wyraz zaangażowania społecznego tej instytucji oraz Katedrę Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ.

Referat wprowadzający w tematykę konferencji wygłosiła Anna Siejda – Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Konferencja została podzielona na dwie sesje panelowe. Pierwsza z nich moderowana przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, prof. WSIiZ kierownik Katedry Nauk o Polityce i Administracji dotyczyła „Transferu koncepcji społecznej odpowiedzialności do sektora administracji publicznej – realna potrzeba czy niezasadne przejęcie wzorca biznesowego?”. Brali w niej udział: dr Agata Rudnicka z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Marcin Gorazda z Kancelarii Prawnej Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy, Michał Kowalczyk z Departamentu Edukacji i Komunikacji Głównego Urzędu Statystycznego, Paweł Rafalski z Wydziału Strategii i Jakości Urzędu Transportu Kolejowego oraz Piotr Kotuła z Business Centre Club Loży Rzeszowskiej.

Moderatorem drugiej sesji pt. „Wymiar praktyczny społecznej odpowiedzialności administracji” był Wojciech Dyląg, rzecznik regionalny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Rzeszowie. Jej uczestnicy, przedstawiciele podkarpackich urzędów administracji publicznej, inspektoratów, mediów i instytucji pozarządowych (Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, radio ESKA Rzeszów, Fundacja Prawnikon), prezentowali i następnie oceniali skuteczność sposobów budowania działań społecznie odpowiedzialnych na szczeblu regionalnym w zakresie m.in. ubezpieczeń społecznych, transportu drogowego czy skarbowości.

Link do III edycji konferencji:

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-spoleczna-odpowiedzialnosc-administracji-publicznej-perspektywa-regionalna/

Tematem czwartej ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w dniu 17 października 2019 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie była „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny.”  Została zorganizowana przez Katedrę Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie. Tematyka konferencji koncentrowała się na kontekście informacyjnym społecznej odpowiedzialności organizacji urzeczywistniającym się m.in. w raportowaniu społecznie odpowiedzialnych działań opinii publicznej oraz w obecności organów administracji publicznej w mediach (zarówno podmiotów samodzielnie kształtujących przekaz medialny, jak i podmiotów będących w centrum zainteresowania mediów).

Konferencja składała się z trzech sesji: „Stan raportowania społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”, „Kawa na ławę. Bez cukru” oraz „Administracja publiczna a media”.

Udział w niej wzięli przedstawiciele urzędów administracji publicznej, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz doktoranci Seminarium Doktoranckiego WSIiZ.

Link do IV edycji konferencji:

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/iv-ogolnopolska-konferencja-pod-haslem-spoleczna-odpowiedzialnosc-administracji-publicznej-wymiar-informacyjny-2/

W dniu 10 grudnia 2021 r., online odbyło się seminarium naukowe pt.

„ Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym”

zorganizowane przez Katedrę Nauk o Polityce i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą Rzeszowie oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele podkarpackich urzędów, nauczyciele akademiccy oraz studenci.

W trakcie seminarium dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka prof. WSIiZ zaprezentowała wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych przez pracowników Katedry Nauk o Polityce i Administracji, których głównym celem była identyfikacja zakresu i stopnia wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w podkarpackich urzędach.

Głos zabrali również przedstawiciele ankietowanych urzędów, którzy podzielili się z uczestnikami seminarium swoimi spostrzeżeniami na temat recepcji koncepcji CSR w odniesieniu do sektora instytucji publicznych oraz dobrymi praktykami w zakresie społecznej odpowiedzialności administracji publicznej funkcjonującymi w reprezentowanych przez nich urzędach.

Link do prezentacji

Link do seminarium:

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-administracji-publicznej-czym-sie-charakteryzuje/

„Społeczna odpowiedzialność administracji: perspektywa teoretyczna i praktyczna” – pod red. prof. Agaty Jurkowskiej – Gomułki, Rzeszów, wyd. WSIiZ, ZUS 2019 to pokłosie konferencji realizowanych wspólnie przez WSIiZ oraz ZUS. Publikacja stanowi zbiór wybranych referatów, w których autorzy podjęli się tematu urzeczywistnienia założeń społecznej odpowiedzialności administracji, w tym w perspektywie regionalnej.

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Całość publikacji dostępna TUTAJ.

Wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w 2021 r. przez pracowników Katedry Nauk o Polityce i Administracji, których celem była identyfikacja zakresu i stopnia wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w podkarpackich urzędach.

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Całość publikacji dostępna TUTAJ

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: 
Budynek Główny, pok. RA 222
Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (17) 866-11-35

Konsultacje:

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content