Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Jednostka organizacyjna Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Pracownicy Katedry Nauk o Polityce i Administracji prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Ochrona konkurencji i konsumentów,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Ochrona własności przemysłowej i badania patentowe,
 • Podstawy prawa,
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej,
 • Podstawy prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia,
 • Podstawy prawne wykonywania zawodu dietetyka,
 • Podstawy przedsiębiorczości z elementami prawa,
 • Polska i Świat,
 • Prawo,
 • Prawo autorskie,
 • Prawo gospodarcze,
 • Prawo kontraktowe,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Prawo prasowe,
 • Prawo reklamy,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Szkolenie BHP,
 • Współczesne systemy polityczne,
 • Wykład monograficzny,
 • Zamówienia publiczne.

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
e-mail: ajurkowska@wsiz.edu.pl

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo  
e-mail: kkurzepa@wsiz.edu.pl

gen. bryg. rez. dr hab inż. Tomasz Bąk, prof. WSIiZ
e-mail: tbak@wsiz.edu.pl

dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ
e-mail: ahall@wsiz.edu.pl

dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSIiZ
e-mail: asiewierska@wsiz.edu.pl

dr Sylwia Banaś-Mazur  
e-mail: sbanas@wsiz.edu.pl

dr Andrzej Kiebała  
e-mail: akiebala@wsiz.edu.pl

dr Sylwia K. Mazur 
e-mail: smazur@wsiz.edu.pl

dr Monika Struck-Peregończyk 
e-mail: mstruck@wsiz.edu.pl

Społeczna Odpowiedzialność Administracji Publicznej – KONFERENCJA

Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej (SOAP) jest przedmiotem cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, jej pomysłodawcy oraz Katedrę Nauk o Polityce i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie najpierw w 2016 r. jako partnera tego wydarzenia, a od 2017 r. jako jego współorganizatora.

„Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej a wzrost przedsiębiorczości i poziomu życia w regionach”.

Odbyła się ona w dniu 26 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Brało w niej udział łącznie czternastu prelegentów z rzeszowskich uczelni i urzędów (m.in. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Politechniki Rzeszowskiej, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie czy Izby Administracji Skarbowej). Tematyka wystąpień dotyczyła m.in. następujących zagadnień: roli administracji publicznej a społecznej odpowiedzialności, etyki służby publicznej jako fundamentu kultury organizacyjnej w administracji skarbowej, znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu strategicznym urzędów administracji publicznej czy współdziałania mieszkańców w podnoszeniu jakości usług świadczonych przez administrację samorządową. Katedrę Nauk o Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie reprezentowały: dr Kamilla Kurczewska (referat: „Ramy prawne społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”) oraz mgr Aleksandra Kędzior (referat: „Etyka urzędnicza jako jeden z niezbędnych elementów społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”). Patronat nad konferencją został objęły przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (patronat honorowy), Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Link do I edycji konferencji:

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/konferencja-pt-spoleczna-odpowiedzialnosc-administracji-publicznej-a-wzrost-przedsiebiorczosci-i-poziomu-zycia-w-regionach/

Druga konferencja naukowa poświęcona „Społecznej odpowiedzialności administracji publicznej – perspektywie regionalnej”  odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoty Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 26 października 2017 r. Jej organizatorami były: Katedra Nauk o Administracji WSIiZ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie. Wykład wprowadzający pt. „ Odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności – perspektywa krajowa i europejska” wygłosiła Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju. Wystąpienia prelegentów przedstawicieli środowiska akademickiego (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Rzeszowski,  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Zielonogórski) i administracji publicznej (Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie i Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddziały w Rzeszowie i Poznaniu) zostały podzielone na trzy sesje. Pierwsza sesja dotyczyła „Ram normatywnych i systemowych funkcjonowania zasad społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”, druga koncentrowała się na „Specyfice społecznej odpowiedzialności administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym”, natomiast trzecia poświęcona została „Społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w wybranych działach administracji publicznej”. W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym również studenci kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Link do II edycji konferencji:

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/konferencja-naukowa-pt-spoleczna-odpowiedzialnosc-administracji-publicznej-perspektywa-regionalna/

Tematem trzeciej ogólnopolskiej konferencji naukowej, która miała miejsce w dniu 24 października 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie była, jak w poprzedniej edycji, „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”. Została ona zorganizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, co stanowi wyraz zaangażowania społecznego tej instytucji oraz Katedrę Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ.

Referat wprowadzający w tematykę konferencji wygłosiła Anna Siejda – Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Konferencja została podzielona na dwie sesje panelowe. Pierwsza z nich moderowana przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, prof. WSIiZ kierownik Katedry Nauk o Polityce i Administracji dotyczyła „Transferu koncepcji społecznej odpowiedzialności do sektora administracji publicznej – realna potrzeba czy niezasadne przejęcie wzorca biznesowego?”. Brali w niej udział: dr Agata Rudnicka z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Marcin Gorazda z Kancelarii Prawnej Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy, Michał Kowalczyk z Departamentu Edukacji i Komunikacji Głównego Urzędu Statystycznego, Paweł Rafalski z Wydziału Strategii i Jakości Urzędu Transportu Kolejowego oraz Piotr Kotuła z Business Centre Club Loży Rzeszowskiej.

Moderatorem drugiej sesji pt. „Wymiar praktyczny społecznej odpowiedzialności administracji” był Wojciech Dyląg, rzecznik regionalny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Rzeszowie. Jej uczestnicy, przedstawiciele podkarpackich urzędów administracji publicznej, inspektoratów, mediów i instytucji pozarządowych (Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, radio ESKA Rzeszów, Fundacja Prawnikon), prezentowali i następnie oceniali skuteczność sposobów budowania działań społecznie odpowiedzialnych na szczeblu regionalnym w zakresie m.in. ubezpieczeń społecznych, transportu drogowego czy skarbowości.

Link do III edycji konferencji:

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-spoleczna-odpowiedzialnosc-administracji-publicznej-perspektywa-regionalna/

Tematem czwartej ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w dniu 17 października 2019 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie była „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny.”  Została zorganizowana przez Katedrę Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie. Tematyka konferencji koncentrowała się na kontekście informacyjnym społecznej odpowiedzialności organizacji urzeczywistniającym się m.in. w raportowaniu społecznie odpowiedzialnych działań opinii publicznej oraz w obecności organów administracji publicznej w mediach (zarówno podmiotów samodzielnie kształtujących przekaz medialny, jak i podmiotów będących w centrum zainteresowania mediów).

Konferencja składała się z trzech sesji: „Stan raportowania społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”, „Kawa na ławę. Bez cukru” oraz „Administracja publiczna a media”.

Udział w niej wzięli przedstawiciele urzędów administracji publicznej, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz doktoranci Seminarium Doktoranckiego WSIiZ.

Link do IV edycji konferencji:

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/iv-ogolnopolska-konferencja-pod-haslem-spoleczna-odpowiedzialnosc-administracji-publicznej-wymiar-informacyjny-2/

„Społeczna odpowiedzialność administracji: perspektywa teoretyczna i praktyczna” – pod red. prof. Agaty Jurkowskiej – Gomułki, Rzeszów, wyd. WSIiZ, ZUS 2019 to pokłosie konferencji realizowanych wspólnie przez WSIiZ oraz ZUS. Publikacja stanowi zbiór wybranych referatów, w których autorzy podjęli się tematu urzeczywistnienia założeń społecznej odpowiedzialności administracji, w tym w perspektywie regionalnej.

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Całość publikacji dostępna TUTAJ.

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: 
Budynek Główny, pok. RA 222
Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (17) 866-11-35

Konsultacje:

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy 

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021