Dr Andrzej Kiebała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji ówczesnej Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. “Spółka cywilna jako podmiot prawa podatkowego” obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Starszy wykładowca w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego X i XI kadencji.

 

Autorstwo monografii naukowej

1. Skica T. Kiebała A. Rodzinka J. A. Reśko D. Wołowiec T: Podstawy gospodarki finansowej gminy. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Krynica-Zdrój – Rzeszów: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University & Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 2011. ISBN 978-83-88421-74-7 ss. 276.

2. Kiebała A. Kryczko P Łunarski O. Majka P., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Wyd. DIFIN (wydanie I – 2002r., wydanie II – 2003r.)

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

1. Kiebała A., Kariery nauczycieli akademickich [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja (wydanie czwarte rozszerzone i uaktualnione), red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2016, s. 363-397

2. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja (wydanie czwarte rozszerzone i uaktualnione), red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2016, s. 193-230

3. Kiebała A., Berdel–Dudzińska M., Wykładowca legalny – czyli o prawie autorskim w dydaktyce, [w:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. A. Rozmus, wyd. Wolter Kluwer Polska SA 2013, Wydanie II rozszerzone i uaktualnione, str. 67-84

4. Kiebała A., Kariery nauczycieli akademickich [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja (wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione), red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, s. 299-334

5. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja (wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione), red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, s. 175-208

6. Kiebała A., Kariera naukowa- zdobywanie stopni i tytułów [w:] Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne pod red. St. Waltosia i A.Rozmusa, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2012, str. 107-136

7. Kiebała A., Opodatkowanie dostawy towarów podróżnym – ocena dostosowania przepisów polskich do postanowień Dyrektyw 112/2006/WE, [w:] Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, pod red. A. Pomorskiej, P. Smolenia, J. Stelmasiaka, A. Gorgola, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, str. 189-200

8. Kiebała A., Konstytucja jako podstawa funkcjonowania szkolnictwa wyższego – [w:] Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego w Polsce? red. Waltoś S., Rozmus A., Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009, s. 110-129

9. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych (rozdział 4) [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 117-148

10. Kiebała A., Kariery nauczycieli akademickich (rozdział 7) [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 231-254

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym

1. Kiebała, T. Skica, T. Wołowiec, Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje stymulacyjną funkcje opodatkowania?, Samorząd Terytorialny, red. nacz. M. Kulesza, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011, Nr 7-8/2011, ss. 152-163

2. Skica T. Kiebała A. Wołowiec T.: Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, nr 2. ISSN 15090-4995, ss. 118-13

Prowadzone przedmioty:

Prawne aspekty zarządzania personelem, podstawy prawa, ochrona własności intelektualnej, prawne uwarunkowania reklamy, prawo autorskie, prawo podatkowe, prawo gospodarcze.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

akiebala@wsiz.edu.pl

Katedra Nauk o Polityce i Administracji pok. 222.


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2021/2022 (online).

Konsultacje bezpośrednio po zajęciach tj. w piątki od 18.00 

https://wsiz.webex.com/meet/akiebala

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021