BIP WSIiZ

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik Katedry Nauk o Polityce i Administracji.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1999 roku, początkowo na stanowisku asystenta,  a następnie adiunkta oraz profesora.

Doktor habilitowany z zakresu nauk prawnych (PAN, Instytut Nauk Prawnych, rok 2014), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, rok 2004), magister prawa (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, rok 1999).

Jej aktualne zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych aspektów działania administracji publicznej, specjalizuje się m. in. w zagadnieniu tzw. społecznej odpowiedzialności administracji oraz bezczynności administracji (administrative silence).

Autorka licznych publikacji z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej (w tym współautorka komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji, ustawy – Prawo pocztowe, ustawy o transporcie drogowym, a także komentarza do „Traktatu o funkcjonowaniu UE”).

Stała współpracowniczka Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini kolegiów redakcyjnych czasopism: “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” i “Internetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny”. Stała korespondentka krajowa czasopisma “European Competition Law Review”.

Pasjami czytuje biografie wybitnych postaci z różnych okresów historycznych, lubi bycie „w drodze”: dalsze i całkiem bliskie podróże są dla niej świetną okazją do poszerzenia wiedzy oraz poznawania innych i siebie samej.

Prowadzone przedmioty: Ochrona konkurencji i konsumentów (zajęcia w j. polskim i angielskim), Ochrona konkurencji na rynku mediów (wykład dla seminarium doktoranckiego), Prawo (zajęcia w j. angielskim), Prawo gospodarcze (zajęcia w j. angielskim), Prawo lotnicze (zajęcia w j. angielskim), Prawo międzynarodowe (zajęcia w j. angielskim), Społeczna odpowiedzialność biznesu i instytucji publicznych, Seminarium dyplomowe na kierunku Ekonomia.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: ajurkowska@wsiz.edu.pl
Biuro Rektora, pok. RA201


KONSULTACJE REKTORSKIE

Po uprzednim ustaleniu terminu:
Asystentka Prorektorki – Gabriela Olbrot
e-mail: golbrot@wsiz.edu.pl
tel.: 017/ 866 11 12


KONSULTACJE DYDAKTYCZNE

Po uprzednim ustaleniu terminu:
Asystentka Prorektorki – Gabriela Olbrot
e-mail: golbrot@wsiz.edu.pl
tel.: 017/ 866 11 12

Vice–Rector for Science and International Cooperation

Head of the Department of Political Science and Administration.

She has worked at UITM since 1999, at first as an assistant lecturer, next as an assistant professor and then as a professor. 

Habilitated doctor in the field of Law Studies (Polish Academy of Sciences, The Institute of Law Studies, 2014) doctor of Law Studies (University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, 2004) Master’s degree in Law (the University of Lodz, Faculty of Law and Administration, 1999). 

Currently, her main academic interests focus on numerous aspects of public administration. She deepens her knowledge about so called corporate social responsibility and administrative silence. 

She is an author of various publications from the field of competition authorities and sectoral regulations( she is also the co- author of Comments on National Legislation concerning Consumer Protection Act, the Act on demanding compensation for damage which had been caused by violating of Competition Law, Post Office Law, Treaty on the Functioning of the European Union) 

She permanently cooperates with the Centre for Antitrust and Regulatory Studies, on Faculty of Management, University of Warsaw. The member of the editorial board of  “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” and “Internetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny”. National correspondent of “European Competition Law Review”.

She is passionate about reading the biographies of extraordinary figures from different historical periods. She likes being ‘on tour’. Both, quick trips and long journeys are the perfect opportunity for her to broaden her knowledge on various topics, to meet other people and to delve into her own soul.

Conducted courses:

Competition and Consumer Protection (classes in Polish and English), Competition protection in the media market (lecture for a doctoral seminar), Law (classes in English), Business Law (classes in English), Aviation Law ( classes in English), International law (classes in English), Social responsibility of business and public institutions, Diploma seminar in Economics.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.  

Contact data

Agata Jurkowska-Gomułka
Vice–Rector for Science and International Cooperation
e- mail: ajurkowska@wsiz.edu.pl
Rector’s Office, room. RA201


Vice-Rector’s office

On the appointment
Head of Vice-Rector’s Office – Gabriela Olbrot
e-mail: golbrot@wsiz.edu.pl
tel.: 017/ 866 11 12


Office hours

On the appointment
Head of Vice-Rector’s Office – Gabriela Olbrot
e-mail: golbrot@wsiz.edu.pl
tel.: 017/ 866 11 12

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content