Dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

Adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2000 r.

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa (Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziale Prawa i Administracji, rok 2007), magister prawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Filia w Rzeszowie, rok 1999). Ukończyła aplikację sędziowską i zdała egzamin sędziowski.

Zainteresowania naukowe: prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego publicznego i prywatnego.

Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ds. kierunku Administracja w latach 2007-2019 oraz ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (2009-2010). Wykładowca na studiach podyplomowych WSIiZ.

Sekretarz Katedry Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ. Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa (od 2011), Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (od 2014).

 

https://orcid.org/0000-0002-4823-1217

Redakcja naukowa

A. Jurkowska-Gomułka, K. Kurczewska (red. naukowa), M. Stych, K. Kurzępa-Dedo (red. naukowa) E. Małecka, A. Wójtowicz-Dawid, M. Paszkowska, S. Banaś-Mazur, K. Sypnicka, A. Kędzior, P. Pawlak, M. Sidor, Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Naukowe Wydawnictwo IVG, Rzeszów-Szczecin 2018, ISBN (WSIiZ) 978-83-64286-94-0

Komentarze

Kurzępa-Dedo K., Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Komentarz, wersja elektroniczna – serwis informacji prawnej LexPolonica, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim, artykuły

Kurzępa-Dedo K., Ograniczanie ryzyka bankowego w regulacjach nadzoru mikroostrożnościowego i makroostrożnościowego, (w:) A. Jurkowska-Gomułka, K. Kurczewska (red. naukowa), M. Stych, K. Kurzępa-Dedo (red. naukowa) E. Małecka, A. Wójtowicz-Dawid, M. Paszkowska, S. Banaś-Mazur, K. Sypnicka, A. Kędzior, P. Pawlak, M. Sidor, Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Naukowe Wydawnictwo IVG, Rzeszów-Szczecin 2018, ISBN (WSIiZ) 978-83-64286-94-0, ss. 83-110

Kurzępa-Dedo K., Gemzik-Salwach A., Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (cz.2), Humanites and Social Sciences, Quarterly, Volume XXIII (April-June), Research Journal 25 (2/2018), e-ISSN 2300-9918, ISSN 2300-5327, s.171-183

Kurzępa-Dedo K., Gemzik-Salwach A., Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (cz.1), Humanities and Social Sciences, Quarterly, Volume XXIII (April-June), Research Journal 25 (3/2018), e-ISSN 2300-9918, ISSN 2300-5327, s. 149-172

Kurzępa-Dedo K., Ochrona prawna klientów indywidualnych firm pożyczkowych w obszarze zawieranych umów na przykładzie niedozwolonych klauzul umownych, (w:) Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, (red. A. Gemzik – Salwach), Warszawa 2017, Nr ISBN 978-83-7556-855-4, s. 83-116

Kurzępa-Dedo K., Czy Komisja Nadzoru Finansowego realizuje politykę publiczną w zakresie stabilności systemu bankowego i bezpieczeństwa finansowego państwa? Rozważania na tle charakteru prawnego rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, (red. A. Jurkowska-Gomułka), Wyd. Difin, Warszawa 2017, s.88-102

Kurzępa-Dedo K., Kurzępa E., Analiza instytucjonalna ustawy z 19.04.2013r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, Przegląd Prawa Publicznego 2016, nr 10, s. 13-40

Kurzępa-Dedo K., Kurczewska K., Ustroje szkół wyższych. Rozważania modelowe, (w:) Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój-prawo-organizacja, (red. S. Waltoś, A. Rozmus), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 141-187

Kurzępa-Dedo K., Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich, (w:) Ustroje szkół wyższych. Rozważania modelowe, (w:) Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój-prawo-organizacja, (red. S. Waltoś, A. Rozmus), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 401-454

Kurzępa-Dedo K., Odpowiedzialność cywilna i majątkowa funkcjonariuszy publicznych – rozważania na tle art. 417 k.c. i ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie przepisów prawa, (w:) Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne, red. E. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 193-205

Kurzępa-Dedo K., Establishing and Transferring a Property Title for a Real Property upon a Buyer by a Developer in the Light of the Provisions of the Act on the Protection of Rights of the Buyer of Housing Units or Single-Family Houses, (w:) Private Interest and Public Interest in European Legal Tradition, (red.) Sitek Bronisław, Szczerbowski Jakub, Bauknecht Aleksander, Szpanowska Magdalena, Wsyliszyn Katarzyna, Olsztyn 2015, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 289-302

Kurzępa-Dedo K., Porządek czynności przy zawarciu umowy rachunku powierniczego. Zmiana umowy rachunku. Umowa gwarancji bankowej i umowa o gwarancję ubezpieczeniową. (w:) Nabycie lokalu lub domu od dewelopera (red. nauk. P. Chmielnicki), Wyd. Difin, Warszawa 2014, ss. 180-199, s. 203-212

Kurzępa-Dedo K., Wariant alternatywny – zmiana banku prowadzącego rachunek, (w:) Nabycie lokalu lub domu od dewelopera (red. nauk. P. Chmielnicki), Wyd. Difin, Warszawa 2014, s. 315-322

Kurzępa-Dedo K., Wybrane rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności wynikające z procesu inwestycyjnego w prawie polskim a europejskie rozwiązania w zakresie prawa zabezpieczeń rzeczowych, (w:) Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, (red. I. Niżnik-Dobosz), Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012, s. 630-650

Kurzepa-Dedo K., Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich, (w:) Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja (wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione), red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, s. 335-384

Kurzępa-Dedo K., Kariera akademicka w świetle przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym, (w:) Kariera naukowa w Polsce, (red. S. Waltoś, A. Rozmus), Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s.137-151

Kurzępa-Dedo K., Polish and German Law for Property Security Rights against Liability and European Perspective – Selected Topics, (w:) Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft (red. Ch. v Bar, A. Wudarski), wyd. Selp, Munchen 2012, s. 237-349

Kurzępa-Dedo K., Skica Tomasz, Polskie procedury zamówień publicznych a produkty przyjazne środowisku, (w:) Nowe podejście do zamówień publicznych, (red. B. Ulijasz), Wyd. PARP, Warszawa 2010, s. 69-91

Prowadzone przedmioty:

Prawo gospodarcze, Ochrona konkurencji i konsumentów, Zamówienia publiczne, Prawo prasowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
Katedra Nauk o Polityce i Administracji
e-mail: kkurzepa@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA222


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022

Piątki: 9.00 – 10:30 (online) – https://wsiz.webex.com/meet/kkurzepa

Zjazdy: bezpośrednio po zajęciach (online). 

 

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021