Debata „Każda płeć jest równa/ every gender is equal” to jedno z wydarzeń zaplanowanych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach tegorocznych obchodów Dnia Praw Człowieka. Debata pozwoli poznać sposób postrzegania kwestii równości płci przez studentów z różnych kręgów kulturowych, przybliży wachlarz stosowanych na świecie rozwiązań antydyskryminacyjnych oraz działalność organizacji międzynarodowych. Gościem honorowym wydarzenia będzie dr Zdzisław Rapacki, ekonomista i wieloletni dyplomata, Stały Przedstawiciel RP przy biurze ONZ w Genewie w latach 2004-2010. 

W wielu  miejscach na świecie dochodzi do naruszeń praw człowieka, a obowiązkiem i odpowiedzialnością nas wszystkich jest upominanie się o respektowanie praw i wolności innych ludzi – uważają organizatorzy debaty.

Chcemy rozmawiać o prawach człowieka, a w szczególności o równości płci, ponieważ te kwestie mają ogromne znaczenie, nie tylko dla jednostek. W uczelni wielokulturowej, jaką jest WSIiZ, codziennie zdajemy sobie sprawę z istnienia odmienności kulturowych. Nie traktujemy ich jako problemu, to raczej dowód na złożoność ludzkich pomysłów na społeczeństwo i kulturę. Ważnym jest, by rozwijać swoją wiedzę, rozumieć ideę praw człowieka, zastanawiać się nad ich znaczeniem i, nade wszystko, przyjąć uniwersalne prawa człowieka jako kierunkowskaz swojego postępowania – mówi Małgorzata Wejsis-Gołębiak, wykładowczyni w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji z wieloletnim doświadczeniem w służbie dyplomatycznej.

Wykład wprowadzający do debaty pt.  „Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu standardów i monitorowaniu przestrzegania praw człowieka/The role of international organizations in shaping standards and monitoring compliance with human rights” wygłosi Pan Ambasador dr Zdzisław Rapacki, polski ekonomista i dyplomata, Stały Przedstawiciel RP przy biurze ONZ w Genewie w latach 2004-2010, który podzieli się z uczestnikami swoim wieloletnim doświadczeniem i analizami. Mam nadzieję, że nasze spotkanie stworzy dobrą podstawę do szerszego spojrzenia na problemy świata, jego napięcia i trudności – mówi dr Rapacki.

Obok dra Rapackiego w debacie wezmą udział dr Sylwia Mazur, badaczka w Research Centre for the Future of the Law Universidade Católica Portugueasa i ekspertka Team Europe Direct oraz Mieczysław Moneta, opiekun koła naukowego Międzykulturowy Klub Badawczy „The Globe”. Na widowni zasiądą studenci WSIiZ, uczniowie szkół średnich oraz słuchacze Akademii 50+.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 9.30. w Klubie Studenckim IQ w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Debata będzie w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski. 

Debacie towarzyszyć będzie wystawa plakatów pod wspólnym tytułem „Wszyscy mają równe prawa bez względu na płeć/Every Gender is Equal”, której pomysłodawcą i organizatorem jest Rada Kół Naukowych WSIiZ. Temat wernisażu nie jest przypadkowy i stara się zwrócić uwagę na brak rozróżnienia w zakresie ilości płci, które są sobie równe. Dzięki temu organizatorzy wernisażu starali się zachęcić studentów o poszczególnych tożsamościach płciowych do przedstawienia swojego punktu widzenia na temat równości. Jest to o tyle ważne, że w dzisiejszym świecie można spotkać się z wieloma przypadkami dyskryminacji osób o odmiennej tożsamości płciowej. Organizatorzy wydarzenia postanowili wyjść temu naprzeciw i pozwolić wszystkim studentom na wyrażenie swojej opinii bez obawy o wyśmianie lub możliwą dyskryminację.

Studenci uczestniczący w wydarzeniu nie są jedynie studentami Grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej. W związku z tematyką równości, do stworzenia plakatu zachęcany był każdy student niezależnie od kierunku studiów. Same prace nie były też obarczone wieloma ograniczeniami natury formalnej tak, aby umożliwić studentom jak największą swobodę w artystycznym wyrażaniu swojego zdania. Jedyną rzeczą wymaganą przez organizatorów wydarzenia był apolityczny charakter prac po to, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń dla wszystkich osób niezależnie od płci, narodowości, a także światopoglądu – tłumaczy Jakub Boratyn, Przewodniczący Rady Kół Naukowych. 

Tego dnia odbędzie się również podsumowanie Maratonu Pisania Listów Amnesty International.

Jak podkreśla Pełnomocniczka Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy dr Katarzyna Kurzępa-Dedo: 

„Celem przyjętego w listopadzie 2022 roku Planu Równości Płci jest m.in. podnoszenie świadomości na temat równouprawnienia płci i różnorodności genderowej w społeczności akademickiej oraz uwrażliwiania na różne form dyskryminacji ze względu na płeć. Grudniowe wydarzenie wpisuje się w jego realizację. Z jednej strony debata umożliwi bowiem zapoznanie się ze sposobem postrzegania kwestii równości płci przez studentów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, a z drugiej przybliży międzynarodowe rozwiązania instytucjonalne służące przestrzeganiu praw człowieka, w tym niedyskryminacji ze względu na płeć.”  

 Głównym organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Międzykulturowy Klub Badawczy „The Globe” z jego opiekunami mgr Małgorzatą Wejsis-Gołębiak i Mieczysławem Monetą, a partnerzy to EU Direct Rzeszów oraz Rada Kół Naukowych WSIiZ.