Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) jest organizacją skupiającą osoby pełniące na polskich uczelniach wyższych funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich, a także bezpieczeństwa, równości i różnorodności zarówno wśród studentów, jak i pracowników. Głównym celem jest zapewnienie przestrzeni bezpiecznego i poufnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat problemów istniejących na uczelni i sposobów ich rozwiązywania, a także poszukiwanie najlepszych schematów działania w sytuacjach wymagających pomocy.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od roku akademickiego 2020/2021 obowiązuje polityka w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec pracowników, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jej celem jest wdrożenie i realizowanie wewnętrznych procedur i wytycznych służących zapobieganiu, identyfikowaniu oraz eliminowaniu tych niepożądanych zjawisk ze społeczności akademickiej. Dołączenie do Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) umożliwia wymianę wiedzy, spostrzeżeń oraz dobrych praktyk w tych właśnie obszarach.

Uczestnictwo w inicjatywach ASBiR daje mi możliwość z jednej strony skonfrontowania adekwatności obowiązujących u nas narzędzi służących przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i przemocy z rozwiązaniami stosowanymi przez inne ośrodki akademickie, a z drugiej poznania nowych narzędzi i ich efektywności, przykładowo w zakresie konsensualnych form rozstrzygania sporów powstających w społeczności akademickiej – podkreśla dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, Pełnomocniczka Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy   

Obecnie jesteśmy jedną z nielicznych uczelni niepublicznych, której osoba pełniąca funkcję związaną z przeciwdziałaniem mobbingowi, dyskryminacji i przemocy, należy do ASBiR – dodaje dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

Członkostwo w ASBiR pozwala na bieżąco uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez uczelnie zrzeszone, a związanych z działaniami lub planami rozwiązań instytucjonalnych w obszarze bezpieczeństwa oraz równości w środowisku akademickim.