Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

Nasze badania

Pracownicy Katedry prowadzą badania skupiające się głównie na:

 1. Toksykologii in vitro – badanie mechanizmów działania ksenobiotyków w układach biologicznych, takich jak np. tetrabromobisfenol – A (TBBPA), triklosan (TCS), ftalany, izocyjanuran tris (2,3-dibromopropylu) (TBC), metaliczne nanocząsteczki, substancje pochodzenia roślinnego oraz inne.
 2. Neurobiologii – badanie wpływu substancji naturalnych oraz syntetycznych na komórki pochodzenia neuroektodermalnego tj. neurony i astrocyty mysie w warunkach in vitro.
 3. Nanotechnologii – badania skupiają się na wykorzystaniu nanocząstek metalicznych, jako potencjalnych czynników terapeutycznych w terapii przeciwnowotworowej oraz sposobem ich celowanego dostarczania do komórek zmienionych nowotworowo, poprzez ich enkapsulację w dwuwarstwie lipidowej.

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

Dowiedz się więcej o Katedrze

dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ

Kontakt: kszychowski@wsiz.edu.pl

 1. K. A. Szychowski, B. Skóra, Review of the relationship between reactive oxygen species (ROS) and elastin-derived peptides (EDPs), Applied Sciences, 2021:11188732.
 2. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Wójtowicz, Elastin-Derived Peptides in the Central Nervous System: Friend or Foe, Cellular and Molecular Neurobiology, 2021r.
 3. K.A. Szychowski, B. Skóra, M. Mańdziuk, Tris (2,3-dibromopropyl) isocyanurate (TDBP-TAZTO or TBC) shows different toxicity depending on the degree of differentiation of the human neuroblastoma (SH-SY5Y) cell line, Neurotoxicity Research 2021:39, 1575–1588.
 4. T. Piechowiak, B. Skóra, P. Sowa, Changes in the activity of flavanone 3β-hydroxylase in blueberry fruit during storage in ozone-enriched atmosphere, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2021.
 5. B. Skóra, U. Krajewska, A. Nowak, A. Dziedzic, A. Barylyak, M. Kus-Liśkiewicz, Noncytotoxic silver nanoparticles as a new antimicrobial strategy, Scientific Reports, 2021:11, 13451.
 6. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, J. Gmiński, Entrapment of silver nanoparticles in L-α-phosphatidylcholine/cholesterol-based liposomes mitigates the oxidative stress in human keratinocyte (HaCaT) cells, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2021:166, p. 163-174.
 7. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, J. Tobiasz, R. Lesyk, J. Gmiński, 4-thiazolidinone-based derivatives do not affect differentiation of mouse embryo fibroblasts (3T3-L1 cell line) into adipocytes, Chemico-Biological Interactions 2021: 109538.
 8. T. Piechowiak, B. Skóra, K. Grzelak-Błaszczyk, M. Sójka, Extraction of antioxidant compounds from blueberry fruit waste and evaluation of their in vitro biological activity in human keratinocytes (HaCaT), Food Analytical Methods 2021.
 9. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, D. Khylyuk, R. Lesyk, 4-thiazolidinone-based derivatives rosiglitazone and pioglitazone affect the expression of  antioxidant enzymes in different human cell lines, Biomedicine & Pharmacotherapy 2021; 139:111684.
 10. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. K. Wójtowicz, Triclosan affects the expression of nitric oxide synthases (NOSs), peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), and nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) in mouse neocortical neurons in vitroToxicology in Vitro 2021; 73:105143.

Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Peptyd elastynopochodny VGVAPG jako transporter leków cytostatycznych do komórek nowotworowych.

Kierownik Projektu: dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ kszychowski@wsiz.edu.pl

Elastyna jest jednym z głównych białek odpowiedzialnym za sprężystość tkanek. Badania wykazały, że w wyniku jej proteolizy powstają aktywne peptydy posiadające konserwatywną sekwencje Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly (VGVAPG). Sekwencja ta łatwo uwalnia się z elastyny w warunkach fizjologicznych oraz patologicznych, wykazując wysokie powinowactwo do białka wiążącego elastynę (EBP), wchodzącego w skład receptora powierzchniowego, umożliwiając przedostawanie się elastyny do wnętrza komórki. Celem projektu jest koniugacja wybranych cytostatyków z peptydem oraz ocena wpływu uzyskanych kompleksów na komórki nowotworu: płuc oraz piersi in vitro poprzez zbadanie ich mechanizmu działania m.in. określenia poziomu ekspresji wybranych genów, czy poziomu biosyntezy białek. Uzyskane wyniki projektu pozwolą na określenie skuteczności zastosowania peptydu elastynopochodnego jako transportera leków w ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej w porównaniu do konwencjonalnego (nie sprzężonego) cytostatyku.
Okres realizacji: 02.2021 – 07.2021
Finansowanie: Podkarpackie Centrum Innowacji


Badania naukowe finansowane z subwencji MNiSW:

Wpływ peptydu VGVAPG na proces różnicowania i starzenie komórkowe w ludzkich liniach komórkowych.

Kierownik: dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ, kszychowski@wsiz.edu.pl

Celem projektu jest określenie wpływu peptydu elastynopochodnego o krótkiej sekwencji, na proces różnicowania i starzenia komórkowego w ludzkich liniach komórkowych. Wyniki projektu posłużą jako badania wstępne do składanych wniosków grantowych oraz pozwolą na rozszerzenie obecnej wiedzy dotyczącej podstaw mechanizmu chorób neurodegeneracyjnych na poziomie metabolizmu i genomu, wskutek obecności peptydu elastynopochodnego – którego ilość zwiększa się znacząco z wiekiem. Okres realizacji: 2021 – 2025


Określenie mechanizmu endocytozy i toksyczności nanocząstek srebra pułapkowanych w liposomach znakowanych EGF dla linii nowotworowych z nadekspresją receptora EGFR

Kierownik: mgr inż. Bartosz Skóra, bskora@wsiz.edu.pl

Głównym celem projektu jest określenie czy wyższa ekspresja receptora EGFR w komórkach nowotworów płuc oraz języka będzie skutecznym celem kierunkowania toksyczności nanocząstek srebra (AgNPs) zamkniętych w dwuwarstwie lipidowej. Projekt zakłada przeprowadzenie badań na poziomie metabolizmu oraz ekspresji genów, które posłużą przede wszystkim, jako badania wstępne do składanych wniosków grantowych, a po ich rozszerzeniu – publikację wyników w cyklu powiązanych ze sobą tematycznie prac naukowych. Okres realizacji: 2021

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki jest Jednostką współpracuje z wieloma jednostkami w kraju oraz zagranicą, skutkiem czego jest powstawanie wysoko punktowanych publikacji w międzynarodowych czasopismach o wysokim wskaźniku oddziaływania (Impact Factor, IF). Pracownicy Katedra współpracują m.in. z:

Zagraniczne:

dr hab. Yegorem Vassetzkym z Nuclear Organization and Pathologies CNRS UMR-8126 Institut Gustave Roussy (Francja), w zakresie wizualizacji struktur komórkowych i kolokalizacji receptorów oraz białek.

Krajowe:

prof. dr hab. Anną Wójtowicz z Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w zakresie badania ksenobityków z grupy EDCs (ang. Endocrine Disrupting Compounds).
prof. dr hab. Małgorzatą Kajtą oraz dr Agnieszką Wnuk z Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN, w zakresie badania ksenobityków i substancji wpływających na funkcjonowanie układu nerwowego.
prof. dr hab. inż. Teresą Leszczyńską oraz dr hab. inż. Anetą Kopeć z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w zakresie badania substancji biologicznie czynnych pochodzących z żywności.
dr hab. Anną Lewińską, prof. URz oraz dr hab. Maciejem Wnukiem, prof. URz z Katedry Biotechnologii, Uniwersytetu Rzeszowskiego, w zakresie badania cyklu komórkowego oraz procesu autofagii.
dr hab. Agnieszką Ścibior z Pracowni Stresu Oksydacyjnego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lubinie, w zakresie badania stresu oksydacyjnego.
dr inż. Kamilą Rybczyńską-Tkaczyk z Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w zakresie badania właściwości metabolitów bakteryjnych i grzybowych w szczególności szczepu Bjerkandera adusta CCBAS 930.
dr inż. Tomaszem Piechowiakiem z Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego, w zakresie badania ekstraktów roślinnych jako potencjalnych źródeł antyoksydantów oraz optymalizacji metody enkapsulacji nanocząstek metalicznych, jako czynników terapeutycznych.

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021