BIP WSIiZ
Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

Nasze badania

Pracownicy Katedry prowadzą badania skupiające się głównie na:

 1. Neurobiologii – badanie wpływu substancji naturalnych oraz syntetycznych na komórki pochodzenia neuroektodermalnego tj. neurony i astrocyty mysie w warunkach in vitro oraz badanie molekularnych podstaw neurodegeneracji.
 2. Toksykologii in vitro – badanie mechanizmów działania ksenobiotyków w układach biologicznych, takich jak np. tetrabromobisfenol – A (TBBPA), triklosan (TCS), ftalany, izocyjanuran tris (2,3-dibromopropylu) (TBC), metaliczne nanocząsteczki, substancje pochodzenia roślinnego oraz inne.
 3. Nanotechnologii – badania skupiają się na wykorzystaniu nanocząstek metalicznych, jako potencjalnych czynników terapeutycznych w terapii przeciwnowotworowej oraz sposobem ich celowanego dostarczania do komórek zmienionych nowotworowo, poprzez ich enkapsulację w dwuwarstwie lipidowej. Badania obejmują również określenie mechanizmu detoksykacji nanocząstek metalicznych w modelach komórkowych in vitro.

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

Dowiedz się więcej o Katedrze

dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ

Kontakt: kszychowski@wsiz.edu.pl

 1. T. Piechowiak, B. Skóra, M. Balawejder, Ozonation process causes changes in PARP-1 expression and the metabolism of NADPH in strawberry fruit during storage, Journal of Biotechnology, Journal of Biotechnology 2022
 2. M. Bar, B. Skóra, A. Tabęcka-Łonczyńska, S. Holota, D. Khyluk, O. Roman, R. Lesyk, K. A. Szychowski, New 4-thiazolidinone-based molecules Les-2769 and Les-3266 as possible PPARγ modulators, Bioorganic Chemistry 2022.
 3. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Tabęcka-Łonczyńska, Calcium channel antagonists interfere with the mechanism of action of elastin-derived peptide VGVAPG in mouse cortical astrocytes in vitro, Neurochemistry International, 2022.
 4. M. Bar, U. Binduga, K. A. Szychowski, Methods of Isolation of Active Substances from Garlic (Allium sativum L.) and Its Impact on the Composition and Biological Properties of Garlic Extracts, Antioxidants 2022:11(7), 11071345.
 5. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Wójtowicz, Involvement of sirtuins (Sirt1 and Sirt3) and aryl hydrocarbon receptors (AhR) in the effects of triclosan (TCS) on production of neurosteroids in primary mouse cortical neurons cultures, Pesticide Biochemistry and Physiology 2022.
 6. K. A. Szychowski, B. Skóra, T. Pomianek, Effect of the elastin-derived peptides (VGVAPG and VVGPGA) on breast (MCF-7) and lung (A549) cancer cell lines in vitro, Biomedicine and Pharmacotherapy, 2022:151, 113149.
 7. B. Skóra, K. A. Szychowski, Molecular mechanism of the uptake and toxicity of EGF-LipoAgNPs in EGFR-overexpressing cancer cells, Biomedicine and Pharmacotherapy, 2022:150C, 113085.
 8. T. Piechowiak, K. Grzelak-Błaszczyk, M. Sójka, B. Skóra, M. Balawejder, Quality and antioxidant activity of highbush blueberry fruit coated with starch-based and gelatine-based film enriched with cinnamon oil, Food Control 2022 (138):109015.
 9. P. Kaczka, M. Maciejczyk, A. Batra, A. Tabęcka-Łonczyńska, M. Strzała, Acute Effect of Caffeine-Based Multi-Ingredient Supplement on Reactive Agility and Jump Height in Recreational Handball Players, Nutrients 2022, 14(8), 1569.
 10. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, Epidermal Growth Factor-labeled liposomes as a way to target the toxicity of silver nanoparticles into EGFR-overexpressing cancer cells in vitro, Toxicology and Applied Pharmacology 2022.
 11. K. A. Szychowski, B. Skóra, M. Bar, T. Piechowiak, Triclosan (TCS) affects the level of DNA methylation in the human oral squamous cell carcinoma (SCC-15) cell line in a nontoxic concentration, Biomedicine & Pharmacotherapy 2022:112815.
 12. B. Skóra, A. Lewińśka, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, R. Lesyk, K. A. Szychowski, Evaluation of anticancer and antibacterial activity of four 4-thiazolidinone-based derivatives, Molecules 2022.
 13. M. Bar, K. A. Szychowski, Comprehensive review of the impact of tris (2,3-dibromopropyl) isocyanurate (TBC or TDBP-TAZTO) on living organisms and the environment, Environmental Geochemistry and Health, 2022.
 1. K. A. Szychowski, B. Skóra, Review of the relationship between reactive oxygen species (ROS) and elastin-derived peptides (EDPs), Applied Sciences, 2021:11188732.
 2. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Wójtowicz, Elastin-Derived Peptides in the Central Nervous System: Friend or Foe, Cellular and Molecular Neurobiology, 2021r.
 3. K.A. Szychowski, B. Skóra, M. Mańdziuk, Tris (2,3-dibromopropyl) isocyanurate (TDBP-TAZTO or TBC) shows different toxicity depending on the degree of differentiation of the human neuroblastoma (SH-SY5Y) cell line, Neurotoxicity Research 2021:39, 1575–1588.
 4. T. Piechowiak, B. Skóra, P. Sowa, Changes in the activity of flavanone 3β-hydroxylase in blueberry fruit during storage in ozone-enriched atmosphere, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2021.
 5. B. Skóra, U. Krajewska, A. Nowak, A. Dziedzic, A. Barylyak, M. Kus-Liśkiewicz, Noncytotoxic silver nanoparticles as a new antimicrobial strategy, Scientific Reports, 2021:11, 13451.
 6. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, J. Gmiński, Entrapment of silver nanoparticles in L-α-phosphatidylcholine/cholesterol-based liposomes mitigates the oxidative stress in human keratinocyte (HaCaT) cells, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2021:166, p. 163-174.
 7. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, J. Tobiasz, R. Lesyk, J. Gmiński, 4-thiazolidinone-based derivatives do not affect differentiation of mouse embryo fibroblasts (3T3-L1 cell line) into adipocytes, Chemico-Biological Interactions 2021: 109538.
 8. T. Piechowiak, B. Skóra, K. Grzelak-Błaszczyk, M. Sójka, Extraction of antioxidant compounds from blueberry fruit waste and evaluation of their in vitro biological activity in human keratinocytes (HaCaT), Food Analytical Methods 2021.
 9. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, D. Khylyuk, R. Lesyk, 4-thiazolidinone-based derivatives rosiglitazone and pioglitazone affect the expression of  antioxidant enzymes in different human cell lines, Biomedicine & Pharmacotherapy 2021; 139:111684.
 10. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. K. Wójtowicz, Triclosan affects the expression of nitric oxide synthases (NOSs), peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), and nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) in mouse neocortical neurons in vitroToxicology in Vitro 2021; 73:105143.

Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro 

Opiekunowie projektu: dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ; mgr inż. Bartosz Skóra

Przedmiotem projektu jest określenie wpływu nanocząsteczek srebra (AgNPs) o małej średnicy (5-10 nm) na ludzkie komórki nerwiaka zarodkowego (SH-SY5Y) oraz glejaka (U-87MG) na poziomie metabolizmu, genomu oraz proteomu. Ponadto, zostanie przeprowadzona ocena interferencji AgNPs z powszechnie stosowanymi lekami chemioterapeutycznymi. Projekt zakłada zapoznanie studentów Koła Naukowego Biotechnologii Medycznej „Helisa” z technikami pracy w pracowni hodowli komórkowej oraz technik biologii molekularnej. Wyniki badań zostaną zaprezentowane przez studentów w formie wystąpień konferencyjnych oraz publikacji naukowych.

Okres realizacji: 2022 – 2023
Finansowanie: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Projekt pt. „Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro” dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Przyznana kwota finansowana wynosi 69 995,00 zł.


Badania naukowe finansowane z subwencji MNiSW:

Wpływ peptydu VGVAPG na proces różnicowania i starzenie komórkowe w ludzkich liniach komórkowych.

Kierownik: dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ, kszychowski@wsiz.edu.pl

Celem projektu jest określenie wpływu peptydu elastynopochodnego o krótkiej sekwencji, na proces różnicowania i starzenia komórkowego w ludzkich liniach komórkowych. Wyniki projektu posłużą jako badania wstępne do składanych wniosków grantowych oraz pozwolą na rozszerzenie obecnej wiedzy dotyczącej podstaw mechanizmu chorób neurodegeneracyjnych na poziomie metabolizmu i genomu, wskutek obecności peptydu elastynopochodnego – którego ilość zwiększa się znacząco z wiekiem. Okres realizacji: 2021 – 2025


Wpływ ksenobiotyków na aktywność komórek endokrynnych

Kierownik: dr hab. Anna Tabęcka-Łonczyńska, prof. WSIiZ

Celem prowadzonych badań jest wykazanie wpływu ksenobiotyków na komórki układu rozrodczego męskiego oraz komórki układu nerwowego. Zaplanowane metody posłużą określeniu mechanizmu działania okreśłonych ksenobiotyków w modelu komórek endokrynnych – zarówno na poziomie molekularnym, jak i proteomicznym. Zaplanowano również sprawdzenie wpływu ksenobiotyków na zdolności wydzielnicze oraz steroidogenezę.

Okres realizacji: 2021 – 2023

Pozyskanie substancji bioaktywnych z Inonotus obliquus w formie możliwej do zastosowania we wzbogacaniu żywności

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ kszychowski@wsiz.edu.pl

Przedmiotem projektu jest otrzymanie ekstraktu z owocników I. obliquus, a następnie jego modyfikację, umożliwiającą wykorzystanie go jako suplementu wspomagającego w terapii chemioterapeutykami oraz prewencji nowotworów. Cele projektu obejmują przede wszystkim optymalizację procesu ekstrakcji substancji aktywnych z I. obliquus oraz otrzymanie jego formy sproszkowanej w ściśle określonych warunkach umożliwiających jego precyzyjne zastosowania w suplementach diety, jak również określenie bezpieczeństwa ekstraktu w komórkowych modelach 3D in vitro, na poziomie genomu oraz proteomu.

Okres realizacji: 02.2022 – 07.2022
Finansowanie: Podkarpackie Centrum Innowacji


Peptyd elastynopochodny VGVAPG jako transporter leków cytostatycznych do komórek nowotworowych.

Kierownik Projektu: dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ kszychowski@wsiz.edu.pl

Elastyna jest jednym z głównych białek odpowiedzialnym za sprężystość tkanek. Badania wykazały, że w wyniku jej proteolizy powstają aktywne peptydy posiadające konserwatywną sekwencje Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly (VGVAPG). Sekwencja ta łatwo uwalnia się z elastyny w warunkach fizjologicznych oraz patologicznych, wykazując wysokie powinowactwo do białka wiążącego elastynę (EBP), wchodzącego w skład receptora powierzchniowego, umożliwiając przedostawanie się elastyny do wnętrza komórki. Celem projektu jest koniugacja wybranych cytostatyków z peptydem oraz ocena wpływu uzyskanych kompleksów na komórki nowotworu: płuc oraz piersi in vitro poprzez zbadanie ich mechanizmu działania m.in. określenia poziomu ekspresji wybranych genów, czy poziomu biosyntezy białek. Uzyskane wyniki projektu pozwolą na określenie skuteczności zastosowania peptydu elastynopochodnego jako transportera leków w ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej w porównaniu do konwencjonalnego (nie sprzężonego) cytostatyku.
Okres realizacji: 02.2021 – 07.2021
Finansowanie: Podkarpackie Centrum Innowacji


Określenie mechanizmu endocytozy i toksyczności nanocząstek srebra pułapkowanych w liposomach znakowanych EGF dla linii nowotworowych z nadekspresją receptora EGFR

Kierownik: mgr inż. Bartosz Skóra, bskora@wsiz.edu.pl

Głównym celem projektu jest określenie czy wyższa ekspresja receptora EGFR w komórkach nowotworów płuc oraz języka będzie skutecznym celem kierunkowania toksyczności nanocząstek srebra (AgNPs) zamkniętych w dwuwarstwie lipidowej. Projekt zakłada przeprowadzenie badań na poziomie metabolizmu oraz ekspresji genów, które posłużą przede wszystkim, jako badania wstępne do składanych wniosków grantowych, a po ich rozszerzeniu – publikację wyników w cyklu powiązanych ze sobą tematycznie prac naukowych. Okres realizacji: 2021

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki jest Jednostką współpracuje z wieloma jednostkami w kraju oraz zagranicą, skutkiem czego jest powstawanie wysoko punktowanych publikacji w międzynarodowych czasopismach o wysokim wskaźniku oddziaływania (Impact Factor, IF). Pracownicy Katedra współpracują m.in. z:

Zagraniczne:

dr hab. Yegorem Vassetzkym z Nuclear Organization and Pathologies CNRS UMR-8126 Institut Gustave Roussy (Francja), w zakresie wizualizacji struktur komórkowych i kolokalizacji receptorów oraz białek.

Krajowe:

prof. dr hab. Anną Wójtowicz z Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w zakresie badania ksenobityków z grupy EDCs (ang. Endocrine Disrupting Compounds).
prof. dr hab. Małgorzatą Kajtą oraz dr Agnieszką Wnuk z Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN, w zakresie badania ksenobityków i substancji wpływających na funkcjonowanie układu nerwowego.
prof. dr hab. inż. Teresą Leszczyńską oraz dr hab. inż. Anetą Kopeć z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w zakresie badania substancji biologicznie czynnych pochodzących z żywności.
dr hab. Anną Lewińską, prof. URz oraz dr hab. Maciejem Wnukiem, prof. URz z Katedry Biotechnologii, Uniwersytetu Rzeszowskiego, w zakresie badania cyklu komórkowego oraz procesu autofagii.
dr hab. Agnieszką Ścibior z Pracowni Stresu Oksydacyjnego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lubinie, w zakresie badania stresu oksydacyjnego.
dr inż. Kamilą Rybczyńską-Tkaczyk z Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w zakresie badania właściwości metabolitów bakteryjnych i grzybowych w szczególności szczepu Bjerkandera adusta CCBAS 930.
dr inż. Tomaszem Piechowiakiem z Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego, w zakresie badania ekstraktów roślinnych jako potencjalnych źródeł antyoksydantów oraz optymalizacji metody enkapsulacji nanocząstek metalicznych, jako czynników terapeutycznych.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content