BIP WSIiZ
Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania

Nasze badania

Katedra Zarządzania prowadzi badania w zakresie: organizacji i zarządzania, dotyczące m.in. ekonomiki obrony narodowej i zarządzania sektorem obrony narodowej, zarządzania sektorem publicznym, ekonomiki i zarządzania migracjami; ekonomiki i zarządzania zakupami państwowymi, zarządzania konfliktem, zarządzania kryzysowego, współczesnego terroryzmu, i problematyki bezpieczeństwa państwa, a także zarządzania marketingowego i zarządzania strategicznego, zarządzania w ochronie zdrowia.

Przedmiotem zainteresowania badawczego Katedry są również zagadnienia zarządzania projektami, innowacjami i przedsiębiorczością, a także zarządzania zasobami ludzkimi.
Wyniki badań i doświadczenie badawcze wykorzystywane są przez pracowników Katedry w trakcie zajęć dydaktycznych. Wzbogacają teoretyczne wykłady wnioskami dla praktyki.

Kontakt: alewandowska@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska), Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (Włochy) oraz Polytechnics Institute of Portalegre (Portugalia), Université de Nice – Sophia Antipolis (Francja)
Kierownik projektu: dr Joanna Świętoniowska jswietoniowska@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu adaptacji podejścia Business Model You (BMY) oraz Degign Your Life (DYL) do potrzeb indywidualizacji i tworzenia ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej a także wypracowanie metodyki w zakresie procesu, technik i metod indywidualizacji ścieżek kształcenia i kariery zawodowej dla uczelni wyższych w tym obszarze.
Głównymi grupami docelowymi będą naukowcy realizujący prace w ramach projektu, kadra zarządzająca uczelni, studenci oraz pracownicy biur karier czy działów personalnych.
Okres realizacji: 1.10.2019- 30.09.2022
Finansowanie: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA

OMNI – BE Aware STudent [OMNI-BEAST]
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (Włochy), Militos Symvouleutiki A.E. (Grecja), Universidad De Sevilla (Hiszpania), Instituto Politécnico De Portalegre (Portugalia)
Kierownik projektu: dr Joanna Świętoniowska jswietoniowska@wsiz.edu.pl
Projekt jest rozszerzeniem projektów BEAST (Erasmus Plus) oraz DYLMIC (NAWA), realizowanych obecnie przez Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań kształtujących umiejętności kluczowe studentów z wykorzystaniem kanw modeli biznesowych, a także budowanie świadomości studentów w zakresie celowego rozwoju i trafnego planowania kariery już w okresie studiów.
Okres realizacji: 1.11.2020 – 28.02.2023
Finansowanie: Erasmus+ w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym (2020-1-PL01-KA203-082198)

BE Aware Student (BEAST)
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska), Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy) oraz Polytechnics Institute of Portalegre (Portugalia)
Kierownik projektu: dr Joanna Świętoniowska jswietoniowska@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu/przedmiotu na kierunku Informatyka „model biznesowy – JA specjalista IT z pasją” kształtującego umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych oraz umiejętności wykorzystania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu kariery zawodowej.
Okres realizacji: 1.09.2018–30.06.2021
Finansowanie: Erasmus+ w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym (2018-1-PL01-KA203-051137)


Badania finansowane z subwencji Ministerstwa na temat:

Strategie innowacji i wyniki MŚP: pośrednicząca rola efektywnego gospodarowania zasobami i zielonych rynków (Innovation strategies and SMEs’ performance: the mediating role of resource efficiency and green markets)
Kierownik: dr Anna Lewandowskalewandowska@wsiz.edu.pl
Niniejsze badanie ma na celu empiryczne udowodnienie wpływu strategii innowacji na tworzenie ekoinnowacji wpływających na trwałą przewagę konkurencyjną i wyniki MŚP. W badaniu tym zostanie opracowana i przetestowana empirycznie pośrednicząca rola efektywnego gospodarowania zasobami i zielonych rynków w zakresie trwałej przewagi konkurencyjnej i wydajności.
Okres realizacji: 2023-2024

Uczelnie wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) – stan obecny, trendy i przyszłe wyzwania
Kierownik projektu: dr Justyna Berniak-Woźny
Główne cele badawcze to:
a) zdefiniowanie istotnych problemów w obszarze zrównoważonego rozwoju, którymi powinny poświęcić szczególną uwagę uczelnie wyższe zarówno w obszarze kształcenia przyszłych pokoleń (w tym przyszłych pokoleń menedżerów), jak również zarządzania uczelnią jako instytucją która ponosi odpowiedzialność społeczną i ekologiczną;
b) diagnoza poziomu zaangażowania instytucji szkolnictwa wyższego w kraju i na świecie w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zdefiniowane w ramach punktu a) problemy;
c) zidentyfikowanie trendów w obszarze zrównoważonego rozwoju instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie;
d) sformułowanie rekomendacji dla instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie, również w kontekście istniejących i przyszłych ram, standardów, ratingów i indeksów.
Okres realizacji: 2021-2023

Proponowany model funkcjonowania zawodu farmaceuty szpitalnego w systemie ochrony zdrowia
Kierownik: dr Anna Lewandowska alewandowska@wsiz.edu.pl
Celem projektu była identyfikacja kierunków zmian w funkcjonowaniu, zakresie zadań, roli oraz sposobu funkcjonowania farmaceutów szpitalnych w podmiotach leczniczych po wejściu w życie Ustawy o zawodzie farmaceuty (kwiecień 2021). Ustawa ta sankcjonuje wiele nowych aktywności farmaceutów, w tym działalność w obszarze klinicznym, a więc takie usługi farmaceuty, których odbiorcą jest bezpośrednio indywidualny pacjent.
Okres realizacji: 2022

Postawy i zachowania konsumentów w odniesieniu do żywności i żywienia oraz ich zmiany pod wpływem COVID19
Kierownik: dr inż. Izabela Cichocka
Celem badań było:
1.pomiar natężenia badanych cech i określenie ich przestrzennego zróżnicowania (planowane badania będą o zasięgu międzynarodowym);
2.analiza postaw konsumentów w odniesieniu do żywności i żywienia w zależności od kraju pochodzenia;
3.identyfikacja czynników determinujących te zjawiska;
4.określenie relacji występujących miedzy badanymi cechami;
5.segmentacja respondentów ze względu na poziom natężenia badanych cech.
Okres realizacji: 2022

Polska adaptacja kwestionariusz BRT—13 do pomiaru poziomu prężności (resilience) organizacji
Kierownik tematu: dr Marcin Rzegocki
Prężność organizacyjna (organizational resilience) to zdolność organizacji do przetrwania i do rozwoju w środowisku pełnym zmian i niepewności przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości organizacji. Celem niniejszego badania była adaptacja skróconej wersji narzędzia BRT na język polski. Przeprowadzona została analizy trafności wewnętrznej, rzetelności testu i konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA).
Okres realizacji:2021

Wpływ współpracy na biznes innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim
Kierownik tematu: dr Anna Lewandowska
Celem projektu było określenie wpływu współpracy pomiędzy sektorem MSP i B+R na skłonność do inwestycji w innowacje oraz same innowacje MSP w województwie podkarpackim.
Pytania badawcze to:
1. Jak wygląda dotychczasowa współpraca sektora MSP z B+R i innymi podmiotami w woj. podkarpackim w zakresie rozwijania innowacji?
2. Jaki jest wpływ współpracy pomiędzy sektorem MSP i B+R (i innymi podmiotami) na skalę i jakość innowacji?
3. Jaki jest wpływ współpracy pomiędzy sektorem MSP i B+R (i innymi podmiotami) na skłonność do inwestycji w innowacje?
4. Jakie są przyczyny podejmowania lub niepodejmowania wzajemnej współpracy pomiędzy MSP i B+R w zakresie inicjowania wspólnych przedsięwzięć i badań?
Okres realizacji: 2021

Finansowe wsparcie innowacji a konkurencyjność MŚP
Kierownik projektu: dr Anna Lewandowska alewandowska@wsiz.edu.pl
Projekt dotyczył analizy wykorzystania finansowego wsparcia (w tym funduszy strukturalnych) inwestycji jako dźwigni rozwoju innowacyjności podkarpackich MŚP. Na podstawie badań empirycznych przeanalizowano dane, aby dowiedzieć się, jak kierownictwo małych i średnich przedsiębiorstw ocenia wykorzystanie finansowego wsparcia (w tym funduszy strukturalnych) i jaki jest ich wpływ na konkurencyjność zarządzanych przez nich przedsiębiorstw.
Okres realizacji: 1.03.2020–31.12.2020

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content