BIP WSIiZ
Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania

Nasze badania

Katedra Zarządzania prowadzi badania w zakresie: organizacji i zarządzania, dotyczące m.in. ekonomiki obrony narodowej i zarządzania sektorem obrony narodowej, zarządzania sektorem publicznym, ekonomiki i zarządzania migracjami; ekonomiki i zarządzania zakupami państwowymi, zarządzania konfliktem, zarządzania kryzysowego, współczesnego terroryzmu, i problematyki bezpieczeństwa państwa, a także zarządzania marketingowego i zarządzania strategicznego, zarządzania w ochronie zdrowia.

Przedmiotem zainteresowania badawczego Katedry są również zagadnienia zarządzania projektami, innowacjami i przedsiębiorczością, a także zarządzania zasobami ludzkimi.
Wyniki badań i doświadczenie badawcze wykorzystywane są przez pracowników Katedry w trakcie zajęć dydaktycznych. Wzbogacają teoretyczne wykłady wnioskami dla praktyki.

Kontakt: alewandowska@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska), Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (Włochy) oraz Polytechnics Institute of Portalegre (Portugalia), Université de Nice – Sophia Antipolis (Francja)
Kierownik projektu: dr Joanna Świętoniowska jswietoniowska@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu adaptacji podejścia Business Model You (BMY) oraz Degign Your Life (DYL) do potrzeb indywidualizacji i tworzenia ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej a także wypracowanie metodyki w zakresie procesu, technik i metod indywidualizacji ścieżek kształcenia i kariery zawodowej dla uczelni wyższych w tym obszarze.
Głównymi grupami docelowymi będą naukowcy realizujący prace w ramach projektu, kadra zarządzająca uczelni, studenci oraz pracownicy biur karier czy działów personalnych.
Okres realizacji: 1.10.2019- 30.09.2022
Finansowanie: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA

OMNI – BE Aware STudent [OMNI-BEAST]
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (Włochy), Militos Symvouleutiki A.E. (Grecja), Universidad De Sevilla (Hiszpania), Instituto Politécnico De Portalegre (Portugalia)
Kierownik projektu: dr Joanna Świętoniowska jswietoniowska@wsiz.edu.pl
Projekt jest rozszerzeniem projektów BEAST (Erasmus Plus) oraz DYLMIC (NAWA), realizowanych obecnie przez Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań kształtujących umiejętności kluczowe studentów z wykorzystaniem kanw modeli biznesowych, a także budowanie świadomości studentów w zakresie celowego rozwoju i trafnego planowania kariery już w okresie studiów.
Okres realizacji: 1.11.2020 – 28.02.2023
Finansowanie: Erasmus+ w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym (2020-1-PL01-KA203-082198)

BE Aware Student (BEAST)
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska), Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy) oraz Polytechnics Institute of Portalegre (Portugalia)
Kierownik projektu: dr Joanna Świętoniowska jswietoniowska@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu/przedmiotu na kierunku Informatyka „model biznesowy – JA specjalista IT z pasją” kształtującego umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych oraz umiejętności wykorzystania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu kariery zawodowej.
Okres realizacji: 1.09.2018–30.06.2021
Finansowanie: Erasmus+ w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym (2018-1-PL01-KA203-051137)


Badania finansowane z subwencji Ministerstwa na temat:

Uczelnie wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) – stan obecny, trendy i przyszłe wyzwania
Kierownik projektu: dr Justyna Berniak-Woźny
Główne cele badawcze to:
a) zdefiniowanie istotnych problemów w obszarze zrównoważonego rozwoju, którymi powinny poświęcić szczególną uwagę uczelnie wyższe zarówno w obszarze kształcenia przyszłych pokoleń (w tym przyszłych pokoleń menedżerów), jak również zarządzania uczelnią jako instytucją która ponosi odpowiedzialność społeczną i ekologiczną;
b) diagnoza poziomu zaangażowania instytucji szkolnictwa wyższego w kraju i na świecie w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zdefiniowane w ramach punktu a) problemy;
c) zidentyfikowanie trendów w obszarze zrównoważonego rozwoju instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie;
d) sformułowanie rekomendacji dla instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie, również w kontekście istniejących i przyszłych ram, standardów, ratingów i indeksów.
Okres realizacji: 2021-2023

Proponowany model funkcjonowania zawodu farmaceuty szpitalnego w systemie ochrony zdrowia
Kierownik: dr Anna Lewandowska
Celem projektu jest identyfikacja kierunków zmian w funkcjonowaniu, zakresie zadań, roli oraz sposobu funkcjonowania farmaceutów szpitalnych w podmiotach leczniczych po wejściu w życie Ustawy o zawodzie farmaceuty (kwiecień 2021). Ustawa ta sankcjonuje wiele nowych aktywności farmaceutów, w tym działalność w obszarze klinicznym, a więc takie usługi farmaceuty, których odbiorcą jest bezpośrednio indywidualny pacjent.
Okres realizacji: 2022

Postawy i zachowania konsumentów w odniesieniu do żywności i żywienia oraz ich zmiany pod wpływem COVID19
Kierownik: dr inż. Izabela Cichocka
Celem badań jest:
1.pomiar natężenia badanych cech i określenie ich przestrzennego zróżnicowania (planowane badania będą o zasięgu międzynarodowym);
2.analiza postaw konsumentów w odniesieniu do żywności i żywienia w zależności od kraju pochodzenia;
3.identyfikacja czynników determinujących te zjawiska;
4.określenie relacji występujących miedzy badanymi cechami;
5.segmentacja respondentów ze względu na poziom natężenia badanych cech.
Okres realizacji: 2022-2024

Polska adaptacja kwestionariusz BRT—13 do pomiaru poziomu prężności (resilience) organizacji
Kierownik tematu: dr Marcin Rzegocki
Prężność organizacyjna (organizational resilience) to zdolność organizacji do przetrwania i do rozwoju w środowisku pełnym zmian i niepewności przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości organizacji. Celem niniejszego badania będzie adaptacja skróconej wersji narzędzia BRT na język polski. Przeprowadzona zostanie analizy trafności wewnętrznej, rzetelności testu i konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA). W publikacjach omówione zostaną także implikacje praktyczne.
Okres realizacji:2021

Wpływ współpracy na biznes innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim
Kierownik tematu: dr Anna Lewandowska
Celem projektu jest określenie wpływu współpracy pomiędzy sektorem MSP i B+R na skłonność do inwestycji w innowacje oraz same innowacje MSP w województwie podkarpackim.
Pytania badawcze to:
1. Jak wygląda dotychczasowa współpraca sektora MSP z B+R i innymi podmiotami w woj. podkarpackim w zakresie rozwijania innowacji?
2. Jaki jest wpływ współpracy pomiędzy sektorem MSP i B+R (i innymi podmiotami) na skalę i jakość innowacji?
3. Jaki jest wpływ współpracy pomiędzy sektorem MSP i B+R (i innymi podmiotami) na skłonność do inwestycji w innowacje?
4. Jakie są przyczyny podejmowania lub niepodejmowania wzajemnej współpracy pomiędzy MSP i B+R w zakresie inicjowania wspólnych przedsięwzięć i badań?
Okres realizacji:2021

Finansowe wsparcie innowacji a konkurencyjność MŚP
Kierownik projektu: dr Anna Lewandowska alewandowska@wsiz.edu.pl
Projekt dotyczy analizy wykorzystania finansowego wsparcia (w tym funduszy strukturalnych) inwestycji jako dźwigni rozwoju innowacyjności podkarpackich MŚP. Na podstawie badań empirycznych przeanalizujemy dane i dowiemy się, jak kierownictwo małych i średnich przedsiębiorstw ocenia wykorzystanie finansowego wsparcia (w tym funduszy strukturalnych) i ich wpływ na konkurencyjność zarządzanych przez nich przedsiębiorstw. Zakładamy, że mamy do czynienia z nieefektywnym wykorzystaniem wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych, które często jest ukierunkowane na rozwiązywanie różnorodnych problemów ekonomicznych. Jednak fundusze te nie zwiększają konkurencyjności firm.
Okres realizacji: 1.03.2020–31.12.2020

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content