BIP WSIiZ
Instytut Analiz Edukacji

Instytut Analiz Edukacji

Nasze badania

Instytut Analiz Edukacji jest jednostką naukowo-badawczą zajmującą się analizą stanu szkolnictwa wyższego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zainteresowania badawcze pracowników Instytutu koncentrują się wokół roli wiedzy we współczesnym świecie, relacji pomiędzy nauką a rynkiem pracy, roli państwa w kreowaniu rynku usług edukacyjnych, badania wizerunku i tożsamości uczelni w Polsce, umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tożsamości społecznej i kulturowej polskich naukowców.

Kontakt: okurek@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności / Experiences of Receiving Ukrainian Refugees at Your Own Home. The Sociological Analysis of the Phenomenon of Polish Hospitality
Kierownik badań: dr Kamil Łuczaj
Zastępczyni kierownika badań: dr Iwona Leonowicz-Bukała
Celem naukowym tego międzynarodowego projektu jest zbadanie fenomenu zjawiska goszczenia uchodźców z Ukrainy w polskich domach po wybuchu wojny w Ukrainie 24.02.2023. Badania służą wyjaśnieniu uwarunkowań zamieszkiwania uchodźców i uchodźczyń w prywatnych domach i mieszkaniach – próbują wyjaśnić złożoność mikrodynamiki relacji goszczących i goszczonych. Ich celem jest także wypracowanie rozwiązań (rekomendacji), które mogą być przydatne dla podmiotów i osób, zajmujących się wsparciem osób uciekających przed wojną.
Projekt jest realizowany we współpracy badaczy i badaczek: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Łódzkiego, N.V. Karazin Kharkiv National University z Ukrainie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz University of Montreal w Kanadzie. Projekt stanowi rozwinięcie badań pt. „GOŚĆ-INNOŚĆ. Uwarunkowania polskiej pomocy dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy na przykładzie województwa podkarpackiego” prowadzonych w 2022 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.
Okres realizacji: 16.01.2023–16.01.2024
Finansowanie: Program Granty interwencyjne NAWA (BPN/GIN/2022/1/00106)

Naukowcy mobilni kulturowo? Doświadczenie awansu społecznego w perspektywie narracyjnej.
Kierownik projektu: dr Kamil Łuczaj, kluczaj@wsiz.edu.pl
Przedmiotem badania są „narracje o mobilności w górę” naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach. Głównym celem badania jest analiza ścieżek kariery zawodowej osób z klasy robotniczej, którym udało się zostać profesorami uniwersyteckimi i adiunktami. Projekt krytycznie nawiązuje do teorii kapitałów Pierre’a Bourdieu, która z jednej strony oferuje przekonującą teorię rozróżnienia społecznego, ale z drugiej pozostawia pole do ulepszeń w analizie mobilności społecznej. Badanie dostarcza empirycznych informacji na temat mobilności kulturowej pracowników naukowych. Głównym pytaniem badawczym jest to, w jaki sposób kultura pochodzenia (rodzina, wczesna socjalizacja) i kultura przeznaczenia (ukształtowana przez obecne kręgi społeczne) wpływa na praktyki, w które polscy naukowcy się angażują, dobra, które konsumują, czy wartości kulturowe, w które wierzą. Projekt opiera się na triangulacji dwóch głównych technik badawczych: wywiadów narracyjno-biograficznych opartych na Biograficzno-Narracyjnej Metodzie Interpretacyjnej Toma Wengrafa (BNIM) oraz na wywiadach pogłębionych (IDI).
Okres realizacji projektu: 18.06.2020–17.12.2023
Finasowanie: Narodowe Centrum Nauki (SONATA 15) (2019/35/D/HS6/00169)
https://mobilnikulturowo.wordpress.com/blog/projekt/

Zagraniczni uczeni w Polsce: motywacje, trajektorie życiowe oraz potencjał naukowy
Kierownik projektu: dr Kamil Łuczaj kluczaj@wsiz.edu.pl
Celem naukowym projektu było zbadanie praktyk kulturowych i instytucjonalnych cudzoziemskich uczonych żyjących i pracujących w Polsce. Badania służą wyjaśnieniu relacji między biografiami migracyjnymi i praktykami etnicznymi oraz rodzinnymi wysoko wykwalifikowanych specjalistów a rozwojem naukowego życia instytucjonalnego w Polsce.
Najważniejsze efekty publikacyjne:

Okres realizacji: 22.12.2017–21.12.2019
Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0142/DLG/2017/10)

Projekty naukowo-badawcze finansowane z subwencji MNiSW:

Nauczyciele akademiccy wobec systemowych zmian w szkolnictwie wyższym
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ arozmus@wsiz.edu.pl
Dzięki uzyskanym wynikom badań możliwa będzie pogłębiona diagnoza współczesnych uwarunkowań (społecznych, prawnych i ekonomicznych) pracy nauczycieli akademickich w Polsce. Możliwe będzie również zaprojektowanie narzędzi wspomagających rozwój indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego akademików.
Okres realizacji: 2019-2020

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content