BIP WSIiZ
Instytut Analiz Edukacji

Instytut Analiz Edukacji

Nasze badania

Instytut Analiz Edukacji jest jednostką naukowo-badawczą zajmującą się analizą stanu szkolnictwa wyższego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zainteresowania badawcze pracowników Instytutu koncentrują się wokół roli wiedzy we współczesnym świecie, relacji pomiędzy nauką a rynkiem pracy, roli państwa w kreowaniu rynku usług edukacyjnych, badania wizerunku i tożsamości uczelni w Polsce, umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tożsamości społecznej i kulturowej polskich naukowców.

Kontakt: okurek@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności / Experiences of Receiving Ukrainian Refugees at Your Own Home. The Sociological Analysis of the Phenomenon of Polish Hospitality
Kierownik badań: dr Kamil Łuczaj
Zastępczyni kierownika badań: dr Iwona Leonowicz-Bukała
Celem naukowym tego międzynarodowego projektu jest zbadanie fenomenu zjawiska goszczenia uchodźców z Ukrainy w polskich domach po wybuchu wojny w Ukrainie 24.02.2023. Badania służą wyjaśnieniu uwarunkowań zamieszkiwania uchodźców i uchodźczyń w prywatnych domach i mieszkaniach – próbują wyjaśnić złożoność mikrodynamiki relacji goszczących i goszczonych. Ich celem jest także wypracowanie rozwiązań (rekomendacji), które mogą być przydatne dla podmiotów i osób, zajmujących się wsparciem osób uciekających przed wojną.
Projekt jest realizowany we współpracy badaczy i badaczek: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Łódzkiego, N.V. Karazin Kharkiv National University z Ukrainie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz University of Montreal w Kanadzie. Projekt stanowi rozwinięcie badań pt. „GOŚĆ-INNOŚĆ. Uwarunkowania polskiej pomocy dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy na przykładzie województwa podkarpackiego” prowadzonych w 2022 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.
Okres realizacji: 16.01.2023–16.01.2024
Finansowanie: Program Granty interwencyjne NAWA (BPN/GIN/2022/1/00106)

Naukowcy mobilni kulturowo? Doświadczenie awansu społecznego w perspektywie narracyjnej.
Kierownik projektu: dr Kamil Łuczaj, kluczaj@wsiz.edu.pl
Przedmiotem badania są „narracje o mobilności w górę” naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach. Głównym celem badania jest analiza ścieżek kariery zawodowej osób z klasy robotniczej, którym udało się zostać profesorami uniwersyteckimi i adiunktami. Projekt krytycznie nawiązuje do teorii kapitałów Pierre’a Bourdieu, która z jednej strony oferuje przekonującą teorię rozróżnienia społecznego, ale z drugiej pozostawia pole do ulepszeń w analizie mobilności społecznej. Badanie dostarcza empirycznych informacji na temat mobilności kulturowej pracowników naukowych. Głównym pytaniem badawczym jest to, w jaki sposób kultura pochodzenia (rodzina, wczesna socjalizacja) i kultura przeznaczenia (ukształtowana przez obecne kręgi społeczne) wpływa na praktyki, w które polscy naukowcy się angażują, dobra, które konsumują, czy wartości kulturowe, w które wierzą. Projekt opiera się na triangulacji dwóch głównych technik badawczych: wywiadów narracyjno-biograficznych opartych na Biograficzno-Narracyjnej Metodzie Interpretacyjnej Toma Wengrafa (BNIM) oraz na wywiadach pogłębionych (IDI).
Okres realizacji projektu: 1.06.2019–30.06.2022
Finasowanie: Narodowe Centrum Nauki (SONATA 15) (2019/35/D/HS6/00169)
https://mobilnikulturowo.wordpress.com/blog/projekt/

Zagraniczni uczeni w Polsce: motywacje, trajektorie życiowe oraz potencjał naukowy
Kierownik projektu: dr Kamil Łuczaj kluczaj@wsiz.edu.pl
Celem naukowym projektu było zbadanie praktyk kulturowych i instytucjonalnych cudzoziemskich uczonych żyjących i pracujących w Polsce. Badania służą wyjaśnieniu relacji między biografiami migracyjnymi i praktykami etnicznymi oraz rodzinnymi wysoko wykwalifikowanych specjalistów a rozwojem naukowego życia instytucjonalnego w Polsce.
Najważniejsze efekty publikacyjne:

Okres realizacji: 22.12.2017–21.12.2019
Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0142/DLG/2017/10)

Projekty naukowo-badawcze finansowane z subwencji MNiSW:

Nauczyciele akademiccy wobec systemowych zmian w szkolnictwie wyższym
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ arozmus@wsiz.edu.pl
Dzięki uzyskanym wynikom badań możliwa będzie pogłębiona diagnoza współczesnych uwarunkowań (społecznych, prawnych i ekonomicznych) pracy nauczycieli akademickich w Polsce. Możliwe będzie również zaprojektowanie narzędzi wspomagających rozwój indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego akademików.
Okres realizacji: 2019-2020

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content