BIP WSIiZ
Katedra Ekonomii i Finansów

Katedra Ekonomii i Finansów

Nasze badania

Znaczna część badań prowadzonych w Katedrze Ekonomii i Finansów koncentruje się na monitorowaniu rynku wakatów za pomocą obserwacji internetowych ofert pracy, doskonaleniu metod tej analizy oraz pogłębianiu cyklicznego i strukturalnego jej wymiaru. Dzięki tym danym kontynuujemy proces doskonalenia metody monitorowania niedopasowania umiejętności na rynku pracy na poziomie szczegółowym. Katedra wnosi również wkład w badania nad ekonometrią entropii nie-ekstensywnej dla szeregów o wysokiej częstotliwości, efektami spillover zagranicznych inwestycji bezpośrednich zlokalizowanych w Polsce, a także metod prognozowania rynku akcji i walut, w tym kryptowalut.
Zobacz wyniki badań

Kontakt: rpater@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Metoda ustawicznego monitorowania niedopasowania edukacyjnego na rynku pracy na szczegółowym poziomie
Kierownik projektu: dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ rpater@wsiz.edu.pl
Głównym celem projektu była poprawa efektywności współpracy nauki i edukacji z otoczeniem gospodarczym poprzez opracowanie metody ustawicznej oceny niedopasowania edukacyjnego pomiędzy podażą pracy a popytem na pracę na szczegółowym poziomie, tj. niedopasowania dotyczącego kierunku kształcenia, kwalifikacji i kompetencji oraz zbadania ich przyczyn. Głównym rezultatem projektu jest opracowanie i udostępnienie metody ustawicznego monitorowania szczegółowego dopasowania sektora edukacji do wymagań rynku pracy na przykładzie Polski. Rezultatami projektu są również: szczegółowa ocena niedopasowań edukacyjnych na rynku pracy i wnioski dla polityki edukacji i rynku pracy.
Okres realizacji: 28.06.2017–27.05.2019
Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0127/DLG/2017/10)

Zależność pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym – ujęcie regionalne
Kierownik projektu: dr Agata Gemzik-Salwach agemzik@wsiz.edu.pl
Dyskusja dotycząca wpływu rozrastającego się sektora finansowego (zjawisko to często określane jako finansjalizacja (Epstein 2001)) na gospodarkę toczy się intensywnie od dwóch dekad. Jej uczestnicy koncentrują się na pokazywaniu tych zależności w odniesieniu do gospodarek poszczególnych krajów jako całości, całkowicie pomijając przy tym aspekt regionalny. Tymczasem wyniki analiz na poziomie regionów mogą całkowicie odbiegać od rezultatów analiz na poziomie krajów. W moich badaniach identyfikuję obszar niszowy dotyczący zależności zachodzących pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym – jest to brak ujęcia regionalnego. Badam zależności występujące pomiędzy rozwojem sektora finansowego, a wzrostem gospodarczym w ujęciu regionalnym na przykładzie województw Polski i prezentuję rozszerzone możliwości wykorzystania badań w ujęciu regionalnym w porównaniu do badań na poziomie ogólnokrajowym. Na potrzeby pracy postawiłam hipotezę mówiąca o tym, że „badanie zależności pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym w ujęciu regionalnym pozwala na stworzenie dokładnego obrazu związków zachodzących między tymi obszarami”. Rezultaty badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Sahay R. i in. 2015) umiejscowiły Polskę prawie na wierzchołku tej paraboli, co oznacza, że w naszym kraju mamy do czynienia z optymalnym poziomem rozwoju sektora finansowego. Planuję powtórzyć te badania, ale w ujęciu regionalnym, co może prowadzić do innych wniosków i dać wiedzę na temat regionów Polski, w których dalszy rozwój sektora finansowego jest jeszcze korzystny.
Okres realizacji: 08.12.2017-07.12.2018
Finansowanie: Program Miniatura NCN (2017/01/X/HS4/01500)

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego
Support for entrepreneurship by the local government at the communal level
Kierownik: dr hab. Tomasz Mickiewicz
W oparciu o nowe dane, niniejszy projekt koncentrował się na pytaniu, na ile i w jaki sposób władze gmin są w stanie skutecznie stymulować przedsiębiorczość, rozumianą jako powstawanie nowych firm. Pytanie to jest o tyle ważne, że współcześnie przedsiębiorczość jest postrzegana jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego. O ile do połowy ubiegłego stulecia obserwowaliśmy trend w kierunku postępującej integracji i dominacji rynkowej dużych, ustabilizowanych firm, to rozwój nowych technologii i profil gospodarczy przesunął się w takim kierunku, gdzie rozwój warunkowany jest wchodzeniem nowych firm na rynek, i takim otoczeniem, które sprzyja ich dynamicznemu rozwojowi. W tym samym czasie, obserwujemy jednocześnie i nieco paradoksalnie, z jednej strony poszerzanie się rynku w kierunku globalnym, a z drugiej mocne zakorzenienie przedsiębiorstw w sferze lokalnej, co też określa się mianem ‘glokalizacji’. Ten nacisk na lokalny wymiar przedsiębiorczości, który współwystępuje z wymiarem globalnym, prowadzi prostą drogą do pytania, co społeczności lokalne i władze gminne w szczególności powinny przedsięwziąć, aby wzmocnić procesy rozwoju, przez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W oparciu o badania ekonometryczne oparte na połączonych istniejących danych statystycznych i nowo zebranych danych ankietowych, projekt niniejszy oferuje pewne wstępne odpowiedzi na pytanie o skuteczność poszczególnych narzędzi polityki gmin. Obraz jaki wyłania się z badań sugeruje, że to zdolność do samoorganizacji lokalnej społeczności jest czynnikiem kluczowym w rozwoju przedsiębiorczości. Władze gmin, wspierając niezależne organizacje obywatelskie i gospodarcze, tworzą jednocześnie warunki dla przedsiębiorczości. W szczególności, dotyczy to również inicjatyw zorientowanych na budowanie klastrów, czyli współpracy branżowej przedsiębiorców opartej na wspólnym profilu działalności. To z kolei wymaga dobrego zrozumienia własnego potencjału lokalnego i ‘inteligentnej specjalizacji’.
Okres realizacji: 28.07.2014 – 27.07.2016
Finansowanie: Program OPUS NCN (2013/11/B/HS4/01022)


Badania finansowane z subwencji Ministerstwa:

Badanie rynku wakatów na podstawie big data z nielosowych źródeł danych: testowanie nowych źródeł, analiza umiejętności i badanie reprezentatywności
Kierownik projektu: dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ rpater@wsiz.edu.pl
Literatura ekonomiczna i statystyczna na temat korzystania internetowych ofert dynamicznie się rozwija. Statystyka publiczna poszukuje nielosowych źródeł danych dla uzupełnienia drogich badań reprezentacyjnych oraz uzyskania wysokiej szczegółowości (np. danych nt. umiejętności, które trudno zbadać za pomocą badań z prób losowych) z rosnącą uwagą zwracaną na badanie selektywności (pokrycia i reprezentatywności). Jednak niewiele danych jest rzetelnych, wykorzystujących oficjalne klasyfikacje i uwzględniających informacje o dopasowaniu z poszukującym pracy.
To kolejny etap badań wykorzystujący dane gromadzone w ramach Barometru Ofert Pracy. Planuje się rozszerzenie badań o inne źródła danych, ich porównanie w kontekście reprezentacyjności i szczegółowości wyników.
Celem badań jest testowanie kilku źródeł danych nt. wakatów:
• ofert internetowych z wybranych portali, w tym olx.pl,
• ofert z publicznych służb zatrudnienia (PSZ),
• badania reprezentacyjnego GUS.
Okres realizacji: 2021-2024

Analiza zdolności dłużnika do wykonania układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Kierownik: dr Ulyana Zaremba  uzaremba@wsiz.edu.pl
Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. i była systematycznie nowelizowana w związku z koniecznością implementacji Dyrektywy (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Wprowadzone zmiany w ostatnich latach istotnie zwiększyły liczbę przedsiębiorstw, decydujących się na zawarcie układu z wierzycielami w celu odzyskania płynności i zdolności do konkurowania na rynku.
Celem podjętych badań jest estymacja prawdopodobieństwa wykonania układu przez przedsiębiorstwa zadłużone w przypadku których doszło do przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli.
Okres realizacji: 2023-2024

Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki
Kierownik projektu: dr Agata Gemzik-Salwach agemzik@wsiz.edu.pl
Głównym celem badań jest przedstawienie roli finansjalizacji w gospodarce z punktu widzenia jej wpływu na gospodarkę w wymiarach: makroekonomicznym, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sytuacji gospodarstw domowych i zachowań społecznych.
Okres realizacji: 2021-2022

Ocena skutków ekonomicznych postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce za lata 2016-2018
Kierownik projektu: mgr Ulyana Zaremba uzaremba@wsiz.edu.pl
Celem badawczym jest próba zweryfikowania czy informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności, które stanowi integralną część sprawozdania finansowego, mają istotne walory informacyjne w aspekcie prognozowania upadłości. Badaniem zostaną objęte podmioty zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, których sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Grupę badawczą będą stanowić podmioty gospodarcze zarejestrowane w SR w Rzeszowie, które w latach 2017–2018 ogłosiły upadłość bądź zostały objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.
Okres realizacji: 2019–2021

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content