BIP WSIiZ
Katedra Fizjoterapii

Katedra Fizjoterapii

Nasze badania

Zespół badawczy prowadzi badania nad szeroko pojętą jakością życia zależną od stanu zdrowia, rodzaju prowadzonej rehabilitacji i procesu wdrożonego leczenia, współpracując z placówkami medycznymi na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. Ponadto w ramach badań naukowych zespół współpracuje z Firmą Technomex, będącą liderem sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń do fizjoterapii, i prowadzi badania nad parametryzacją pomiarów wykonywanych przez urządzenia do rehabilitacji wchodzące na rynek medyczny.

Kontakt: mkrawczyk@wsiz.edu.pl


Badania naukowe finansowane z subwencji Ministerstwa:

Standardy jakości życia osób zdrowych oraz czynniki determinujące jakość życia osób z różnymi jednostkami chorobowymi, w tym także przebyte zakażenie wirusem SARS- CoV-2
Kierownik: dr Marlena Krawczyk-Suszek
Celem badań jest stworzenie standardów jakości życia w grupie osób zdrowych oraz ocena jakości życia osób z poszczególnymi jednostkami chorobowymi, w tym także przebyte zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Cele szczegółowe badań to:
• Utworzenie standardów jakości życia skorelowanej ze zdrowiem w różnych przedziałach wiekowych w grupie osób zdrowych.
• Utworzenie rankingu chorób istotnie wpływających na obniżenie jakości życia osób chorych.
• Wskazanie sfer, w których jakość życia uległa istotnemu obniżeniu na skutek toczących się chorób przewlekłych.
• Ocena jakości życia osób, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 z uwzględnieniem czasu trwania oraz spektrum objawów zakażenia.
Okres realizacji:2022-2023

Analiza parametrów biomechanicznych i fizjologicznych oraz ich wpływ na sprawność fizyczną człowieka
Kierownik: dr Marlena Krawczyk-Suszek
Celem badań jest badanie korelacji wybranych parametrów biomechanicznych i fizjologicznych z parametrami analizy składu masy ciała, przed i po zastosowaniu różnych rodzajów wysiłku fizycznego.
Cele szczegółowe to:
● porównanie parametrów przed i po standardowym treningu siłowym u osób w różnych grupach wiekowych, o różnym poziomie aktywności fizycznej,
● porównanie parametrów przed i po treningu z oporem wodnym u osób w różnych grupach wiekowych, o różnym poziomie aktywności fizycznej.
Okres realizacji:2022-2023

Jakość życia i ocena stabilności posturalnej osób zdrowych i chorych pod wpływem działania odmiennych czynników
Kierownik tematu: dr Marlena Krawczyk-Suszek mkrawczyk@wsiz.edu.pl
Głównym założeniem badań była ocena efektywności postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu z wykorzystaniem testów klinicznych, skal funkcjonalnych, narzędzi standaryzowanych oraz nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych.
Okres realizacji: 2017–2021

Usprawnianie funkcji kończyn górnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w warunkach domowych
Kierownik tematu: mgr Weronika Cyganik wcyganik@wsiz.edu.pl
Głównym celem badań było scharakteryzowanie efektów oddziaływania terapeutycznego opartego na realizacji dedykowanego programu ćwiczeń usprawniających w warunkach domowych na stan funkcji kończyn górnych u dzieci z niedowładem połowiczym w wieku 6–10 lat, w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego.
Okres realizacji: 2019–2021

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content