BIP WSIiZ
Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

Nasze badania

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Mediów i Komunikacji Społecznej koncentrują się na zjawiskach związanych z mediatyzacją otaczającej rzeczywistości oraz edukacją medialną i edukacją w zakresie komunikacji społecznej. Główny obszar badań dotyczy mediatyzacji religii i komunikacji religijnej, komunikacji marketingowej, komunikacji wizualnej, języka mediów oraz wpływu mediów społecznościowych. Badania prowadzone są zarówno przez pracowników katedry, jak i doktorantów.

Kontakt: aadamski@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych :

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności / Experiences of Receiving Ukrainian Refugees at Your Own Home. The Sociological Analysis of the Phenomenon of Polish Hospitality
Kierownik badań: dr Kamil Łuczaj
Zastępczyni kierownika badań: dr Iwona Leonowicz-Bukała
Celem naukowym tego międzynarodowego projektu jest zbadanie fenomenu zjawiska goszczenia uchodźców z Ukrainy w polskich domach po wybuchu wojny w Ukrainie 24.02.2023. Badania służą wyjaśnieniu uwarunkowań zamieszkiwania uchodźców i uchodźczyń w prywatnych domach i mieszkaniach – próbują wyjaśnić złożoność mikrodynamiki relacji goszczących i goszczonych. Ich celem jest także wypracowanie rozwiązań (rekomendacji), które mogą być przydatne dla podmiotów i osób, zajmujących się wsparciem osób uciekających przed wojną.
Projekt jest realizowany we współpracy badaczy i badaczek: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Łódzkiego, N.V. Karazin Kharkiv National University z Ukrainie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz University of Montreal w Kanadzie. Projekt stanowi rozwinięcie badań pt. „GOŚĆ-INNOŚĆ. Uwarunkowania polskiej pomocy dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy na przykładzie województwa podkarpackiego” prowadzonych w 2022 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.
Okres realizacji: 16.01.2023–21.03.2024
Finansowanie: Program Granty interwencyjne NAWA (BPN/GIN/2022/1/00106)

Multimedia & Communication in Education & Science
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ sgawronski@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest wzmocnienie dotychczasowego partnerstwa poprzez wymianę kadry, stworzenie wspólnych zespołów badawczych i realizację dwóch międzynarodowych projektów naukowych, skutkujących licznymi publikacjami o międzynarodowym charakterze. Kluczowym obszarem merytorycznym współpracy jest nauka i dydaktyka w zakresie mediów i komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza w obrębie nowych technologii komunikacyjnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 3 uczelniami: VSPP Praga (Czechy), PVS Bratysława (Słowacja) oraz VUAS Vidzeme (Łotwa).

Okres realizacji: 2.10.2019–1.10.2022
Finansowanie: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA

Raport z badań 2020

Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie w oparciu o badania odbiorców
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Adamowski
Osoba realizująca: mgr Iwona Leonowicz-Bukała ileonowicz@wsiz.edu.pl
Celem badania odbiorców było określenie roli mediów polskojęzycznych w Londynie i Wielkiej Brytanii – przyjęto bowiem definicję roli mediów jako deklarowanych względem nich oczekiwań społecznych. W badaniu zastosowano podejście użytkowania i korzyści. Ostateczne wyniki badań potwierdziły przypuszczenie, iż Polacy mieszkający w Londynie w znacznej mierze korzystają z mediów, zarówno brytyjskich, jak i mediów polskojęzycznych tworzonych w Londynie oraz mediów z Polski. Ogólnie można stwierdzić, że media polskojęzyczne częściowo spełniają oczekiwania swoich potencjalnych odbiorców, przy czym brak zadowolenia deklarowało dwukrotnie więcej osób niż tych, których oczekiwania były spełnione. Według badanych, najważniejsze są trzy cele istnienia mediów emigracyjnych: informacyjny (24%), pomocowy (18,7%) oraz komercyjny (13,7%). Na trzech kolejnych miejscach znalazły się cele: podtrzymywania łączności emigrantów w krajem, informowania w języku polskim (respondenci podkreślali, że media emigracyjne służą informowaniu w języku polskim tych, którzy nie znają języka angielskiego) oraz cel integracyjny, nakierowany na środowisko polskie (o wiele mniej osób wskazywało jako cel integrację Polaków ze społecznością przyjmującą). Ważne były także cele ogłoszeniowe, podtrzymywanie ciągłości polskiej tożsamości, języka i kultury na Wyspach, niektórzy badani, mówili także, że media emigracyjne są niepotrzebne.
Efekty badań wykorzystano w autorskiej monografii naukowej pt. „Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku” opublikowanej w 2015 roku w wyd. ASPRA.
Okres realizacji: 21.04.2011–20.12.2013, zakończony


Projekty naukowo-badawcze finansowane z subwencji Ministerstwa oraz inne:

Opinia polskich naukowców na temat zmian w nauce polskiej po roku 2018 w świetle ich wypowiedzi w serwisie X 
Kierownik: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
Cel głównym badań jest odpowiedź na pytanie, jaki jest stosunek polskich naukowców do działań rządu po 2018 r. w zakresie polityki naukowej państwa, ewaluacji i parametryzacji uczelni oraz innych zmian w środowisku prawnym i organizacyjnym warunkujących działalność instytucji naukowych w Polsce.
Okres realizacji: 2024-2025

Spiritual Needs jako istotny element równowagi psychicznej (Mental Health Care) w sytuacjach zagrożenia na przykładzie pandemii COVID-19 – analiza komparatywna wyników badań reprezentatywnych 2020 – 2024
Kierownik: dr Barbara Przywara
Głównym celem badania jest zweryfikowanie hipotezy dotyczącej terapeutycznej funkcji duchowości w sytuacjach zagrożenia jakim była pandemia oraz odpowiedź na pytanie o możliwe kierunki rozwoju zaspokajania potrzeb duchowych poprzez różne, coraz bardziej zaawansowane technicznie, formy teleobecności.
Okres realizacji: 2024
Skuteczne metody perswazji w budowaniu świadomości ekologicznej młodzieży w kontekście zrównoważonego rozwoju – na podstawie eksperymentu społecznego
Kierownik: dr Małgorzata Gosek
W ostatnich latach w badaniach CBOS odsetek Polaków zaniepokojonych zmianami klimatycznymi sukcesywnie rósł (2009: 15%; 2021: 26%). 81% Polaków zgłaszało obawy związane ze zmianami klimatycznymi, ale z badań w grupie 18-24 lata wynikała niższa świadomość i mniej proekologiczne zachowanie niż u osób starszych. Dla młodych ludzi (18-21 lat) na liście najważniejszych dla nich wartości w obecnym momencie życia ekologia znalazła się na 25 z 29 miejsc, a w rankingu spraw ważnych na przyszłość życie w czystym i zielonym środowisku na ostatnim. Te wyniki niepokoją, ponieważ zmiany klimatyczne i degradacja środowiska nieustannie postępują.
Celem badania jest odpowiedź na pytanie o skuteczność różnych kanałów i form przekazu treści proekologicznych, a zwłaszcza
•Czy szersze dotarcie i odzew w grupie docelowej 18-24 zapewniają komunikaty o wydźwięku pozytywnym czy negatywnym?
•Który z serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram czy Tik Tok wykazuje największy potencjał w dotarciu do tej grupy docelowej?
Okres realizacji: 2024
Formy komunikacji wizualnej w mediach (na przykładzie badania przekazów za pomocą infografik i plakatów)
Kierownik: dr Gabriela Piechnik-Czyż
Proponowane badanie obejmuje analizę form komunikowania się, jakimi są komunikaty wizualne, takie jak:
• plakaty, zwłaszcza te przygotowywane przez ruchy społeczne,
• infografiki, które stanowią wizualizację danych, a tym samym mogą przyczyniać się do popularyzacji idei i postaw,
Celem jest zbadanie, jak dane pokolenia reagują na przekazy wizualne, a także czy są one w stanie bardziej oddziaływać niż tekst.
Celem jest również odpowiedź na pytania badawcze, ale również eksploracja tematu i postawienie hipotez, pilotaż narzędzia badawczego – część badań w kierunku uzyskania stopnia dr przez członkinię zespołu.
Okres realizacji: 2024

FACEBOOKOWE GRUPY WSPARCIA ONLINE W ZARZĄDZANIU CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ NA PRZYKŁADZIE CUKRZYCY TYPU 1. PERSPEKTYWA LIDERÓW
Kierownik projektu: dr Iwona Leonowicz-Bukała
Celem badania jest rozpoznanie zjawiska działających w Polsce grup online dla pacjentów z chorobą przewlekłą na przykładzie cukrzycy typu 1. Analizie poddane zostaną grupy w serwisie Facebook, najpopularniejszym serwisie społecznościowym w Polsce (Kemp et al. 2022).
Okres realizacji:2023-2024

Covid Gendered Academic Productivity – Polish Perspective / Perspektywa polska
Kierowniczka projektu: dr Iwona Leonowicz-Bukała
Zespół badawczy: dr Olga Kurek-Ochmańska (WSIiZ), dr Monika Struck-Peregończyk, WSIiZ), dr Agata L. Lambrechts (University of York, UK)
Polska edycja międzynarodowego projektu badawczego COVID G.A.P., poświęconego produktywności naukowej w czasie pandemii, a realizowanego przez zespół badaczek z 15 ośrodków naukowych w USA, Wielkiej Brytanii, Polski i Kataru. W ramach projektu realizowane są badania jakościowe związane z pracą naukową badaczy i badaczek w czasie kryzysu pandemicznego oraz możliwości jego długofalowego wpływu na rozwój naukowy w kontekście różnic genderowych.
Okres realizacji: Marzec 2020 – grudzień 2022
Wypełnij ankietę
Czytaj więcej o projekcie

Mediatyzacja jako wiodący proces współczesnego świata
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ aadamski@wsiz.edu.pl
Zgodnie z teorią mediatyzacji, żyjemy w czasach, w których media są obecne w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Praca, czas wolny, polityka, działalność organizacji, gospodarka i wiele innych obszarów kultury i społeczeństwa coraz bardziej opiera się na komunikacji medialnej i wykorzystuje ją. Jest to swoiste „nasycenie mediami” naszej rzeczywistości. Aby uchwycić pełne znaczenie i sens tego zjawiska, stworzono koncepcję mediatyzacji. Nie odnosi się ona do zamkniętej teorii zmiany mediów, ale raczej zachęca otwartego prześledzenia – z jednej strony wzajemnego oddziaływania mediów i zmian zachodzących w sposobie komunikacji, z drugiej zaś – innych procesów zmian społecznych i kulturowych. W ten sposób teoria mediatyzacji próbuje zrozumieć i wyjaśnić znaczenie rozwoju multimediów w stosunku do innych procesów nowoczesności, zwłaszcza, globalizacji, indywidualizacji i komercjalizacji. Obecnie media (zwłaszcza tzw. nowe media) umożliwiają wielopłaszczyznowy, globalny, interaktywny oraz skompresowany przestrzennie i czasowo przekaz dowolnej treści, skierowany do globalnego audytorium. Dzieje się tak, ponieważ to nowe media rekonfigurują i dywersyfikują cały proces obiegu informacji od nadawcy do odbiorcy, a także zmieniają kluczowe charakterystyki medialnych tekstów. W przypadku mediów analogowych informacja musiała mieć swój fizyczny nośnik. W nowych mediach informacja poddana digitalizacji jest zapisana w postaci strumienia bitów, zunifikowana, poddana standaryzacji – co sprawia, że może być praktycznie dowolnie kopiowana i przenoszona między różnymi typami odbiorników.
Mediatyzacja jako wiodący proces współczesnego świata to zbiór mikroprojektów o tematyce szeroko rozumianej mediatyzacji w skład którego wchodzą:
Percepcja medialnych przekazów komunikacji marketingowej instytucji pożyczkowych przez ich klientów
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ sgawronski@wsiz.edu.pl
Celem badawczym projektu jest zdiagnozowanie:

  • skali i możliwych technik manipulacyjnych stosowanych przez instytucje pożyczkowe w przekazach promocyjnych,
  • percepcji tych komunikatów przez ich odbiorców,
  • świadomości konsumentów na temat manipulacji w działalności komunikacyjnej instytucji pożyczkowych.

Wyniki badań będą miały walor poznawczy, jak i praktyczny, poprzez ukazanie form oddziaływania komunikacyjnego instytucji pożyczkowych na odbiorców. Zdiagnozowanie poziomu rzeczowości przekazów wobec form perswazyjnych i manipulacyjnych stanowić będzie dodatkowy rezultat projektu badawczego. W zakresie metodologii – wykorzystane są narzędzie analizy zawartości, analizy języka przekazów oraz badania okulograficzne.
Okres realizacji: 2018-2021
Uwarunkowania konsumpcji mediów – badania mediów i ich użytkowników
Kierownik projektu: dr Iwona Leonowicz-Bukała ileonowicz@wsiz.edu.pl
Głównym celem projektu jest diagnoza użytkowników mediów ze względu na narzędzia, kanały i media jakimi posługują się w zakresie komunikacji. Badanie ma również na celu podjęcie próby zdiagnozowania przyczyn i sposobów korzystania z poszczególnych mediów, próbę opisania motywacji użytkowników.
Okres realizacji: 2018-2021

Mediatyzacja dyskryminacji
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ mszewczyk@wsiz.edu.pl
Rezultaty badań mogą posłużyć do określenia sposobu, skali, zakresu, narzędzi, metod oraz społecznego wymiaru mediatyzacji dyskryminacji. Przeprowadzone badanie pozwoli na identyfikację podstawowych przyczyn i skutki społeczne mediatyzacji dyskryminacji, a także wskaże pośrednio na system wartości ściśle powiązanych z kształtem tożsamości społeczeństwa tworzącego zmediatyzowany dyskurs dyskryminacji. W całości badanie będzie można traktować jako częściową diagnozę, metodologicznie łatwą do modelowe rozszerzenia na mniej reprezentowanych i poddanych mniejszemu naciskowi dyskryminacji mniejszości.
Okres realizacji: 2018-2021

Badania religijności online podczas pandemii COVID-19 w latach 2020-2021
Pandemia COVID-19 spowodowała m.in. ograniczenie swobody praktyk religijnych. Wobec narzuconego przez aparat państwowy ograniczenia liczby osób w świątyniach, biskupi udzielali dyspens od obowiązku fizycznego udziału w niedzielnej mszy, zalecając udział przez transmisje medialne. Oferty transmisji przedstawiły media ogólnopolskie oraz diecezjalne. Wiele parafii rozpoczęło transmitowanie mszy online. Zespół przeanalizował zjawisko z perspektywy mediów (dyskursu medialnego na temat postawy biskupów w początkowym okresie pandemii), nadawców (parafii) oraz odbiorców (osób, które uczestniczyły w Mszy przez transmisje medialne-dwukrotnie (2020, 2021) przeprowadzono badanie na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej przez panel Ariadna). Publikujemy artykuły oraz raport z badań.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content