Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Nasze badania

Naukowcy z Katedry Nauk o Polityce i Administracji koncentrują swoje badania na procesach decyzyjnych w wybranych politykach publicznych (np. polityce imigracyjnej, polityce zdrowia publicznego, polityce finansowej, polityce przemysłowej) na poziomie krajowym, unijnym i globalnym, a także na wyzwaniach dla systemów demokratycznych w XXI wieku. Obecnie ważnym problemem działalności badawczej Katedry staje się doradztwo naukowe dla decydentów i administracji publicznej. Katedra zajmuje się naukową refleksją nad wdrażaniem koncepcji społecznie odpowiedzialnej administracji publicznej (wpisującej się w globalny nurt społecznej odpowiedzialności organizacji w rozumieniu normy ISO 260000 i innych dokumentów).

Katedra od ponad 4 lat współorganizuje konferencje poświęcone społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. Część wyników konferencji zebrano w koedytowanej przez WSIiZ i ZUS monografii „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa teoretyczna i praktyczna” pod redakcją prof. Agaty Jurkowskiej-Gomułki. Naukowcy zatrudnieni w Katedrze aktywnie angażują się w projekty Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (EGPA). Najnowszym rezultatem tej współpracy jest monografia, która przedstawia m.in. empiryczne spojrzenie na problem bezczynności administracji w Polsce i na Podkarpaciu.

Kontakt: ajurkowska@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane z subwencji Ministerstwa:

Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym
Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ ajurkowska@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest ocena wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w urzędach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) na poziomie województwa podkarpackiego poprzez:
a) identyfikację stopnia recepcji koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w instytucjach administracyjnych rządowych i samorządowych;
b) identyfikację rzeczywistych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności administracji podejmowanych przez instytucje administracyjne (lata 2018-2020)
Okres realizacji:2021-2022

„Strategicznie autonomiczna” Unia Europejska w świecie „wielobiegunowego chaosu”
Kierownik projektu: mgr Sylwia Mazur smazur@wsiz.edu.pl
Badania zostaną podzielone na trzy obszary, z których każdy będzie osadzony w kontekście globalnych wyzwań (zmiany klimatu, skutków pandemii, zagrożeń hybrydowych, braku regulacji gigantów cyfrowych). Pierwszy, będzie dotyczył relacji transatlantyckich. Drugi, poświęcony zostanie wpływowi, który UE może wywierać poprzez system multilateralny. Trzeci, dedykowany zostanie polityce sąsiedzkiej UE.
Okres realizacji:2021-2022

Doradztwo naukowe w procesie tworzenia polityki publicznej
Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ ajurkowska@wsiz.edu.pl
Pojęcie science advice (doradztwo naukowe) odnosi się w literaturze i dokumentach instytucjonalnych do włączenie naukowców w podejmowanie decyzji przez władze publiczną. Pokrewną koncepcję science advocacy definiuje się z kolei jako komunikowanie wyników badań naukowych poza środowiskiem akademickim, skutkujące włączeniem naukowców w procesy decyzyjne. Sciency advocacy bywa – negatywnie – postrzegane jako “wysublimowany lobbing”. Potrzeba wzmacniania obecności naukowców w procesie tworzenia polityk publicznych jest szczególnie istotna w czasach rozprzestrzeniającego się denializmu (zaprzeczania faktom (naukowym) dotyczącym ocieplenia klimatu), czy szerzej: czasach postprawdy (Keyes, 2004) czy “psucia wiedzy” (Crouch, 2015). Jednocześnie zaangażowanie naukowców w procesy decyzyjne niesie ze sobą niebezpieczeństwo wytwarzania/preparowania/dobierania wyników badań pod potrzeby tezy promowanej przez określone środowiska polityczne lub biznesowe. OECD w 2015 r. przedstawiło 4 rekomendacje (policy recommendation) dla doradztwa naukowego w tworzeniu polityk publicznych.
Celem projektu była weryfikacja realizacji rekomendacji OECD w procesie tworzenia polityk publicznych w UE i Polsce (i ewentualnie innych państw).
Okres realizacji: 2019-2020

Źródła (deklarowane i rzeczywiste) rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dla banków oraz ich prawne i ekonomiczne skutki dla sektora finansowego
Kierownik projektu: dr Katarzyna Kurzępa-Dedo kkurzepa@wsiz.edu.pl
Analizie poddana została skuteczność wprowadzanych regulacji w odniesieniu do stabilności sektora finansowego i gospodarki. Porównane zostały różne rozwiązania prawne stosowane w poszczególnych krajach i stabilność systemów finansowych i gospodarczych. Badania poszukiwały odpowiedzi na pytanie, czy stabilność finansowa i gospodarcza danego kraju jest wynikiem silnych instytucji i stosowanych rozwiązań prawnych (norm ostrożnościowych), czy też może jest ona wynikiem działania zupełnie innych czynników, jak np. zamożności obywateli, zadłużenia gospodarstw domowych, skłonności do tworzenia i korzystania z innowacji finansowych.
Okres realizacji: 2019-2020

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021