BIP WSIiZ
Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Nasze badania

Naukowcy z Katedry Nauk o Polityce i Administracji koncentrują swoje badania na procesach decyzyjnych w wybranych politykach publicznych (np. polityce imigracyjnej, polityce zdrowia publicznego, polityce finansowej, polityce przemysłowej) na poziomie krajowym, unijnym i globalnym, a także na wyzwaniach dla systemów demokratycznych w XXI wieku. Obecnie ważnym problemem działalności badawczej Katedry staje się doradztwo naukowe dla decydentów i administracji publicznej. Katedra zajmuje się naukową refleksją nad wdrażaniem koncepcji społecznie odpowiedzialnej administracji publicznej (wpisującej się w globalny nurt społecznej odpowiedzialności organizacji w rozumieniu normy ISO 260000 i innych dokumentów).

Katedra od ponad 4 lat współorganizuje konferencje poświęcone społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. Część wyników konferencji zebrano w koedytowanej przez WSIiZ i ZUS monografii „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa teoretyczna i praktyczna” pod redakcją prof. Agaty Jurkowskiej-Gomułki. Naukowcy zatrudnieni w Katedrze aktywnie angażują się w projekty Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (EGPA). Najnowszym rezultatem tej współpracy jest monografia, która przedstawia m.in. empiryczne spojrzenie na problem bezczynności administracji w Polsce i na Podkarpaciu.

Kontakt: ajurkowska@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze 

Pół-pracownicy i pół-konkurenci? Wzajemne oddziaływanie prawa konkurencji i prawa pracy w czasach „platformizacji”
Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ ajurkowska@wsiz.edu.pl
Projekt badawczy koncentruje się na prawnych problemach wynikających z dwojakiego statusu osób pracujących na rzecz platform elektronicznych (takich jak np, Uber). Osoby takie formalnie mają status samozatrudnionych (przedsiębiorców), podczas gdy w rzeczywistości ich aktywność zbliża ich raczej do statusu przedsiębiorców. Projekt przewiduje refleksję naukową nad tym podwójnym statusem osób zatrudnianych przez platformy elektroniczne i zakłada jej przełożenie na propozycje rozwiązań legislacyjnych i orzeczniczych na poziomie europejskim i krajowym.
Okres realizacji: 2022–2024
Finansowanie: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA
Pasrtner projektu: Universidade Católica Portuguesa, Porto Faculty of Law

Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym
Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ ajurkowska@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest ocena wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w urzędach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) na poziomie województwa podkarpackiego poprzez:
a) identyfikację stopnia recepcji koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w instytucjach administracyjnych rządowych i samorządowych;
b) identyfikację rzeczywistych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności administracji podejmowanych przez instytucje administracyjne (lata 2018-2020)
Okres realizacji:2021-2022


Finansowane z subwencji Ministerstwa

Wykwalifikowany obcokrajowiec potrzebny od zaraz? Analiza porównawcza reprezentacji medialnych i doświadczeń życiowych kadr medycznych
Kierownik: dr Monika Struck-Peregończyk
Głównym celem realizowanego projektu badawczego jest analiza porównawcza przedstawień medialnych i historii życia dwóch kategorii wysoko wykwalifikowanych migrantów, którzy zdecydowali się mieszkać i pracować w Polsce: l. lekarzy i 2. pielęgniarek z dyplomami szkół wyższych. Projekt jest interdyscyplinarny i łączący nauki o polityce (polityka zatrudniania, polityka migracyjna) z naukami o mediach (medialne reprezentacje mniejszości).
Okres realizacji: 2021-2022

„Strategicznie autonomiczna” Unia Europejska w świecie „wielobiegunowego chaosu”
Kierownik projektu: dr Sylwia Mazur smazur@wsiz.edu.pl
Badania zostaną podzielone na trzy obszary, z których każdy będzie osadzony w kontekście globalnych wyzwań (zmiany klimatu, skutków pandemii, zagrożeń hybrydowych, braku regulacji gigantów cyfrowych). Pierwszy, będzie dotyczył relacji transatlantyckich. Drugi, poświęcony zostanie wpływowi, który UE może wywierać poprzez system multilateralny. Trzeci, dedykowany zostanie polityce sąsiedzkiej UE.
Okres realizacji:2021-2022

Doradztwo naukowe w procesie tworzenia polityki publicznej
Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ ajurkowska@wsiz.edu.pl
Pojęcie science advice (doradztwo naukowe) odnosi się w literaturze i dokumentach instytucjonalnych do włączenie naukowców w podejmowanie decyzji przez władze publiczną. Pokrewną koncepcję science advocacy definiuje się z kolei jako komunikowanie wyników badań naukowych poza środowiskiem akademickim, skutkujące włączeniem naukowców w procesy decyzyjne. Sciency advocacy bywa – negatywnie – postrzegane jako “wysublimowany lobbing”. Potrzeba wzmacniania obecności naukowców w procesie tworzenia polityk publicznych jest szczególnie istotna w czasach rozprzestrzeniającego się denializmu (zaprzeczania faktom (naukowym) dotyczącym ocieplenia klimatu), czy szerzej: czasach postprawdy (Keyes, 2004) czy “psucia wiedzy” (Crouch, 2015). Jednocześnie zaangażowanie naukowców w procesy decyzyjne niesie ze sobą niebezpieczeństwo wytwarzania/preparowania/dobierania wyników badań pod potrzeby tezy promowanej przez określone środowiska polityczne lub biznesowe. OECD w 2015 r. przedstawiło 4 rekomendacje (policy recommendation) dla doradztwa naukowego w tworzeniu polityk publicznych.
Celem projektu była weryfikacja realizacji rekomendacji OECD w procesie tworzenia polityk publicznych w UE i Polsce (i ewentualnie innych państw).
Okres realizacji: 2019-2020

Źródła (deklarowane i rzeczywiste) rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dla banków oraz ich prawne i ekonomiczne skutki dla sektora finansowego
Kierownik projektu: dr Katarzyna Kurzępa-Dedo kkurzepa@wsiz.edu.pl
Analizie poddana została skuteczność wprowadzanych regulacji w odniesieniu do stabilności sektora finansowego i gospodarki. Porównane zostały różne rozwiązania prawne stosowane w poszczególnych krajach i stabilność systemów finansowych i gospodarczych. Badania poszukiwały odpowiedzi na pytanie, czy stabilność finansowa i gospodarcza danego kraju jest wynikiem silnych instytucji i stosowanych rozwiązań prawnych (norm ostrożnościowych), czy też może jest ona wynikiem działania zupełnie innych czynników, jak np. zamożności obywateli, zadłużenia gospodarstw domowych, skłonności do tworzenia i korzystania z innowacji finansowych.
Okres realizacji: 2019-2020

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content