BIP WSIiZ
Katedra Nauk Społecznych

Katedra Nauk Społecznych

Nasze badania

Katedra Nauk Społecznych realizuje badania z zakresu filozofii, historii filozofii, logiki i historii logiki, jak również etyki, w tym etyki środowiskowej i bioetyki. Pracownicy katedry prowadzą badania dotyczące historii polskiej logiki w pierwszej połowie 20 wieku, jak również logiki w ogóle, m. in. semantycznej teorii prawdy. Inne zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania pracowników katedry dotyczą etyki środowiskowej, ekofilozofii, etyki artefaktów. Jednym z analizowanych zagadnień jest filozofia Heideggera.

Katedra prowadzi także badania z zakresu przyszłości człowieka (tzw. futures studies), szczególnie dotyczące przyszłości człowieka w kosmosie. Są to zagadnienia z zakresu filozofii, etyki i bioetyki misji kosmicznych, czy polityki przestrzeni kosmicznej. Inne badane zagadnienia to etyka i bioetyka modyfikowania człowieka. Prowadzone są także badania z zakresu kognitywnych i ewolucyjnych nauk o religii.

Kontakt : kszocik@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Bioetyka eksploracji kosmosu
Kierownik projektu: dr Konrad Szocik kszocik@wsiz.edu.pl
Projekt stawia sobie cele takie jak zarysowanie metodologii bioetyki misji kosmicznych, analizę głównych procedur biomedycznych możliwych do zastosowania w kosmosie takich jak modyfikowanie człowieka i modyfikacja genetyczna, porównanie środowiska kosmicznego ze środowiskiem ziemskim w zakresie podobieństw i różnic oraz ich implikacji moralnych, czy wreszcie rozważa dość kontrowersyjną, ale dyskutowaną w literaturze przedmiotu koncepcję biomodyfikacji moralności.
Okres realizacji: 11.02.2020-10.02.2025
Finansowanie: NARODOWE CENTRUM NAUKI OPUS (DEC-2021/41/B/HS1/00223)

Leksykon polskich logików 1900–1939
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Woleński jwolenski@wsiz.edu.pl
Projekt przewiduje sporządzenie leksykonu logików polskich działających w okresie 1900–1939. Obie daty graniczne tłumaczą się same przez się. Niemniej jednak, hasła w leksykonie przedstawią też późniejsze badania poszczególnych logików. Plan opracowania przewiduje 130 haseł osobowych oraz artykuł wstępny, który ukaże ogólne tło rozwoju logiki w Polsce i kierunki badań logicznych.
Okres realizacji: 1.10.2019–30.09.2022
Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW Plakat NPRH

Zobacz książkę 

Etyczne podstawy tworzenia polityki ekologicznej. Dialog filozofii techniki z filozofią środowiskową na przykładzie dyskursu dotyczącego rzeczy użytkowych
Kierownik projektu: dr Magdalena Hoły-Łuczaj mholy@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest pogłębiona analiza statusu artefaktów technicznych (przedmiotów użytkowych) w filozofii środowiskowej i filozofii techniki, która posłuży do stworzenia strategii argumentacyjnych dotyczących możliwości włączenia artefaktów w zakres refleksji etycznej. Rewizja etycznych założeń dotyczących natury artefaktów powinna przełożyć się na rekomendacje w kwestii budowania określonej polityki ekologicznej. Podstawowym problem będzie odejście od postrzegania artefaktów technicznych w sposób wyłącznie negatywny – jako jedynie zagrożenia dla środowiska naturalnego – i próba zbudowania pozytywnego do nich stosunku – jako tego, co warte poszanowania i troski – co może wpłynąć na wzorce ich konsumpcji.
Okres realizacji: 22.11.2019–22.11.2022
Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0023/DLG/2019/10) Plakat Dialog

Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji
Kierownik: prof. dr hab. Jan Woleński jwolenski@wsiz.edu.pl
W projekcie zostały zbadane granice i możliwości wykorzystania logiczno-matematycznych metod w ekonomii i badaniach stosowanych. Rzecz w tym, że tradycyjnie z jednej strony, wykorzystuje się wiele metod matematycznych (teoria prawdopodobieństwa, ekonometria, teoria gier itd.), a z drugiej strony, wszystkie te metody powstały w ramach matematyki standardowej.
Podstawowa idea naszych badań stanowi, że “non-well-founded” – matematyka i zbiory nieindukcyjne są lepszymi narzędziami do modelowania procesów podejmowania decyzji niż matematyka standardowa i zbiory indukcyjne. Ponadto zaproponowaliśmy modele podejmowania decyzji na różnych aspektach logicznych takich jak: formalnoprakseologiczne, illokucyjne, rozmyte, probabilistyczne, niezawodne. Projekt został realizowany w oparciu o badania interdyscyplinarne, dlatego jego efekty mogą być wykorzystane przez naukowców pracujących w różnych dyscyplinach (teorie decyzji, logika matematyczna, probabilistyka, logika illokucyjna, pragmatyka, obliczenia niestandardowe). Nowe algorytmy i narzędzia logiczne zbudowane w ramach projektu będą mogły być wykorzystane w technologiach obliczeń niestandardowych uwzględniających masywną równoległość, w ekonomii i nowych metodach obliczeń interaktywnych. Efekt społeczno-ekonomiczny badań będzie polegał na możliwości zastosowania nowych narzędzi w zarządzaniu procesami biznesowymi. Możliwe będzie zbudowanie nowej architektury systemów wspomagania podejmowanie decyzji niezbędnych w zarządzaniu firmą.
Okres realizacji: 12.07.2013–11.07.2015
Finansowanie: Program OPUS NCN (2012/07/B/HS1/00263)


Projekty naukowo-badawcze finansowane z subwencji Ministerstwa:

Bioetyczne zagadnienia w misjach kosmicznych
Kierownik projektu: dr Konrad Szocik
Założenia projektu:
– ludzkość w niedalekiej przyszłości będzie realizować długoterminowe misje kosmiczne;
– negatywny wpływ środowiska kosmicznego wymaga nowych, radykalnych i kontrowersyjnych etycznie rozwiązań;
– koncepcja modyfikowania genetycznego i innych form ulepszania człowieka rozważana jest jako uzasadniony postulat.
Celem projektu jest analiza etycznych i bioetycznych problemów związanych z koncepcją modyfikacji genetycznej człowieka na potrzeby misji kosmicznych oraz wybranych zagadnień etyki środowiskowej związanych z eksploracją kosmosu.
Okres realizacji:2018-2022

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content