BIP WSIiZ
Bezpieczna Uczelnia

Bezpieczna Uczelnia

Za politykę bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odpowiada Dyrektor ds. bezpieczeństwa WSIiZ. Jego zadania to: umożliwienie wdrożenia systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uczelni, w szczególności:

1. przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych;

2. promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń lub radzenia sobie z nimi;

3. udzielanie wsparcia ofiarom, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy.

 

Do zadań Dyrektora ds. bezpieczeństwa WSIiZ należy:

1. tworzenie polityki bezpieczeństwa Uczelni;

2. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa studentom i pracownikom dydaktycznym i administracyjnym Uczelni;

3. monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych, reagowanie na zgłaszane przez nich zagrożenia dla bezpieczeństwa;

4. przygotowywanie dla Rektora propozycji i wniosków w sprawach rozwiązywania problemów powstałych w związku z zaistniałymi przypadkami zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów i pracowników Uczelni;

5. udzielanie pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo lub informacji na temat możliwości jej szybkiego i efektywnego uzyskania.

 

Dyrektor ds. bezpieczeństwa WSIiZ realizuje swoje zadania poprzez:

1. występowanie do właściwych organów Uczelni z wnioskami o wszczęcie postępowania wyjaśniającego (dyscyplinarnego) wobec osób, które dopuściły się czynu zagrażającego bezpieczeństwu studentów i pracowników;

2. opracowanie i doskonalenie wewnętrznych procedur dotyczących reagowania na zaistniałe przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa Uczelni, studentów i pracowników;

3. opracowanie procedur reagowania na zdarzenia stanowiące naruszenie wolności seksualnej studentów i doktorantów (w tym przypadki molestowania seksualnego) oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć;

4. organizacja zajęć dla studentów dotyczących praktycznych aspektów dbałości o własne bezpieczeństwo w obliczu różnorodnych zagrożeń i sposobów zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, a także miejsc (instytucji) uzyskania pomocy;

5. prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualne informacje na temat instytucji pomocowych, materiały edukacyjne, informacje dotyczące bieżących wydarzeń związanych z działalnością Pełnomocnika oraz umożliwiającej studentom i pracownikom poszukującym pomocy lub zgłaszającymi problemy związane z bezpieczeństwem anonimowe nawiązanie kontaktu;

6. przeprowadzanie kampanii informujących o problemach związanych z bezpieczeństwem oraz o zakresie funkcjonowania i zadaniach Pełnomocnika;

7. przygotowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych oraz organizacja imprez promujących bezpieczeństwo;

8. przeprowadzanie cyklicznych badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa studentów na terenie uczelni i akademików;

9. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów lub pracowników, w celu przeciwdziałania im lub adekwatnej reakcji;

10. współdziałanie z Instytutem Studiów nad Terroryzmem WSIZ w zakresie polityki bezpieczeństwa Uczelni;

11. nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (służbami) odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa (w tym z partnerami zagranicznymi);

12. nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw, a także innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie bezpieczeństwa.

 

Dyrektor ds. bezpieczeństwa WSIiZ
gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk
tel: 601885820, e-mail: tbak@wsiz.edu.pl
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, p. RA 401

 

Zapoznaj się z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad postępowania w przypadku organizacji imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym Rektora

Zapoznaj się z procedurami na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content