BIP WSIiZ

Projekty

Multimedia & Communication in Education & Science

Zaplanowane działania dotyczą: badań ukierunkowanych na stworzenie uniwersalnego i nowoczesnego modelu kształcenia w obszarze nowych technologii komunikacyjnych; badań ukierunkowanych na perspektywy rozwojowe i potencjał nowych technologii komunikacyjnych, wymiany kadry i studentów w ramach partnerstwa, wizyt….

Data realizacji projektu: 01.10.2019 - 30.09.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

OPIS PROJEKTU
Status: zakończony

Kadry dla Regionu

Projekt obejmuje swoim wsparciem studentów kierunku Pielęgniarstwo. Głównymi zadaniami do realizacji w ramach projektu są: Utworzenie i realizacja nowego kierunku studiów I stopnia pn. PIELĘGNIARSTWO na Wydziale Medycznym Wyposażenie laboratorium „Pracownia umiejętności pielęgniarskich” dla kierunku Pielęgnia….

Data realizacji projektu: 01.11.2019 - 31.10.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: zakończony

Discover Your Potential

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału WSIiZ i poprawa innowacyjności i skuteczności w obszarze działań wizerunkowych, promocyjnych i rekrutacyjnych na arenie międzynarodowej do II kwartału 2023 r. Cele szczegółowe to m.in.: wzmocnienie działań na rzecz integracji studentów zagranicznych wprowadze….

Data realizacji projektu: 01.06.2021 - 31.05.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Welcome to Poland

OPIS PROJEKTU
Status: zakończony

Uitm sustainability summer and winter schools

Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poprzez opracowanie i realizację Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Data realizacji projektu: 1.06.20222 - 31.08.2023

Program z którego finansowany jest projekt: SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Projekt OMNI- BE Aware STudent [OMNI-BEAST]

Projekt “OMNI – BE Aware STudent” [OMNI-BEAST] jest rozszerzeniem projektów BEAST (Erasmus Plus) oraz DYLMIC (NAWA), realizowanych obecnie przez Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań kształtujących umiejętno….

Data realizacji projektu: od 01/11/2020 do 28/02/2023

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Specjalista IT – intensywne międzynarodowe programy kształcenia w obszarze IT

Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia WSIiZ poprzez udział 60 zagranicznych studentów w IMPK przyczyniających się do wzrostu ich zainteresowania ofertą WSIiZ, zwiększenia ich wiedzy i umiejętności a także zwiększenia umiejętności i kwalifikacji kadry. Cele szczegółowe: Opracowanie i real….

Data realizacji projektu: 01.06.2022 - 31.08.2023

Program z którego finansowany jest projekt: SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Koncepcja zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie propozycji zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju wsi. Konstruowany przez nas system obejmować musi zarówno tra­dycyjne instrumenty wsparcia rolnictwa, jak i instrumenty finansowania działalności samorządu terytorialnego na obsza­rach związanych z rolni….

Data realizacji projektu: 11.04.2022-11.05.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności

Głównym celem projektu jest określenie podstawowych problemów wywołanych przez tę nową sytuację oraz zidentyfikowanie polityk wspierających gospodarzy i gości w przyszłości. Nasze wstępne wywiady z polskimi gospodarzami (przeprowadzone między majem a lipcem 2022 r.) wskazują wiele trudności (np. negocjowanie….

Data realizacji projektu: 11.01.2023r. - 11.01.2024r.

Program z którego finansowany jest projekt: Granty interwencyjne

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

We wrześniu 2019 r. pomiędzy FRSE a WSIiZ podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ICT4STD [Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development] finansowanego z Programu ERASMUS PLUS. Celem projektu była modernizacja oferty 4 uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wd….

Data realizacji projektu: 01.09.2019 - 01.01.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus Plus

OPIS PROJEKTU
Status: zakończony

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content