Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów, którzy potrafią skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację organizacji. Najsilniejszym katalizatorem takiego zapotrzebowania była sytuacja pandemiczna, która spowodowała, że firmy przeniosły swoją działalność do przestrzeni rynku elektronicznego. Mogły to zrobić tylko te organizacje, które były przygotowane pod tym kątem i rozpoczęły działania prowadzące do cyfryzacji procesów biznesowych i otwarcia kanałów komunikacji online. Kolejnym czynnikiem jest rozwój technologii ICT (Data Science/Big Data, Industry 4.0), które stwarzają nowe możliwości.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy i aktualnych trendów światowych poprzez opracowanie:
1. osobistej kanwy modelu biznesowego dla stanowiska pracy Lidera Transformacji Cyfrowej,
2. programów: specjalizacji, studiów podyplomowych i szkoleń,
3. przewodnika z narzędziami wspierającymi wdrożenie opracowanych programów w formule on- line.

Lider: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

 

The project is a response to a large and growing market demand for professionals who can successfully carry out the digital transformation of organizations. The strongest catalyst for such a demand was the pandemic situation, which has caused companies to move their operations to the electronic market space. This could only be done by those organizations that were preprepared in this regard and launched activities leading to the digitization of business processes and the opening of online communication channels. Another factor is the development of ICT technologies (Data Science/Big Data, Industry 4.0), which provide new opportunities.

The aim of the project is to improve the quality of education and adjust the educational offer to the requirements of the labor market and current global trends through the development of:
1. personal business model canvas for the Digital Transformation Leader job position,
2. three programs: specialization, postgraduate studies and training,
3. a guide with tools supporting the implementation of the developed programs in the on- line formula.

Leader: The University of Information Technology and Management

 

Data realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: The EEA and Norway Grants

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU