Projekt SFF.DeepT+ opiera się na ramach Systemic DeepTech Innovation, angażujących reprezentantów europejskiego ekosystemu innowacji. Jego podstawę tworzy inicjatywa Start for Future SFF, łącząca partnerów Trójkąta Wiedzy (tj. badania, edukację i innowacje). Częścią misji SFF.DeepT+ jest zmiana spojrzenia na innowacje poprzez tworzenie ekosystemu napędzanego przez uniwersytety, który wspiera innowacje i ich wpływ na społeczeństwo na poziomie ekonomicznym, ekologicznym, technologicznym i społecznym.

SFF a w ramach niego SFF.DeePT+ łączy studentów, profesjonalistów i kadrę akademicką, podkreślając ich potencjał w procesie uczenia się i dzielenia się wiedzą. SFF.DeepT+ angażuje studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, a także początkujących naukowców w tworzenie biznesu, start-upów i spin-offów poprzez oparte na projektach, transdyscyplinarne formaty bazujące na wyzwaniach zdefiniowanych przez interesariuszy Trójkąta Wiedzy, miast, regionów i przedsiębiorstw, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Projekt SFF.DeepT+ wnosi wartość dodaną dla gospodarki i społeczeństwa oferując:

  1. Holistyczne podejście do innowacji z obszaru DeepTech, zapewniające ramy dla współtworzenia efektów synergicznych.
  2. Program inkubacyjny oparty na DeepTech, skupiający się na 3 różnych poziomach dojrzałości technologicznej i wykorzystujący program Start for Future (SFF).
  3. Łączenie badań i społeczeństwa za pomocą ram koncepcyjnych, metodologii i działań na rzecz zdolności studentów, doktorantów z obszaru DeepTech i początkujących naukowców (założycieli start-upów i spin-offów), rozwijających ich kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
  4. Skalowanie i digitalizowanie społeczności SFF.DeepT+.
  5. Uwzględnianie wymiarów odpowiedzialności, płci oraz wpływu.

Osoby zaangażowane w projekt po stronie WSIiZ: dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ – Katedra Przedsiębiorczości (uczelniany koordynator projektu), dr inż. Teresa Mroczek – Katedra
Sztucznej Inteligencji WSIiZ, dr inż. Łukasz Piątek – Katedra Sztucznej Inteligencji WSIiZ, mgr Łukasz Cywiński – Katedra Przedsiębiorczości WSIiZ.

Partnerzy: Universidade de Aveiro, Portugalia (lider), VIA University College (Dania), Martin Luther University Halle-Wittenberg (Niemcy), The Queen’s University of Belfast (Wlk. Brytania), Edinburgh Napier University (Wlk. Brytania), Dundalk Institute of Technology (Irlandia), Strascheg Center for Entrepreneurship (Niemcy), Ikonomicheski Universitet – Varna (Bułgaria), Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Hiszpania), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Chorwacja).

 

 

SFF.DeepT+ is based on the Systemic DeepTech Innovation framework, involving representatives of the European innovation ecosystem. It is based on the Start for Future initiative SFF, connecting partners of the Knowledge Triangle (i.e. research, education and innovation). Part of SFF.DeepT+’s mission is to change the way we look at innovation by creating a university-driven ecosystem that supports innovation and its impact on society at economic, ecological, technological and social levels.

SFF and within it SFF.DeePT+ connects students, professionals and academic staff, emphasizing their potential in the process of learning and sharing knowledge. SFF.DeepT+ engages undergraduate, graduate and PhD students, as well as aspiring scientists, in creating businesses, start-ups and spin-offs through project-based, transdisciplinary formats based on challenges defined by the Knowledge Triangle stakeholders, cities, regions and enterprises, in line with with the UN Sustainable Development Goals.

The SFF.DeepT+ project adds value to the economy and society by offering:

  1. A holistic approach to innovation in the DeepTech area, providing a framework for co-creating synergistic effects.
  2. DeepTech-based incubation program focusing on 3 different levels of technological maturity and using the Start for Future (SFF) program.
  3. Connecting research and society through conceptual frameworks, methodologies and activities for the capacity of students, PhD students in the DeepTech area and emerging researchers (founders of start-ups and spin-offs), developing their entrepreneurial competences.
  4. Scaling and digitizing the SFF.DeepT+ community.
  5. Considering dimensions of responsibility, gender and influence.

People involved in the project on the side of UITM: dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ – Department of Entrepreneurship (university project coordinator), dr inż. Teresa Mroczek Department of Artificial Intelligence, dr inż. Łukasz Piątek – Department of Artificial Intelligence, mgr Łukasz Cywiński – Department of Entrepreneurship.

Partners: : Universidade de Aveiro, Portugal (leader), VIA University College (Denmark), Martin Luther University Halle-Wittenberg (Germany), The Queen’s University of Belfast (United Kingdom), Edinburgh Napier University (United Kingdom), Dundalk Institute of Technology (Ireland), Strascheg Center for Entrepreneurship (Germany), Ikonomicheski Universitet – Varna (Bulgaria), Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Spain), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia). 

Data realizacji projektu: 01.05.2023 - 31.07.2024

Program z którego finansowany jest projekt: EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU