Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego podejścia do nauczania przedmiotów STEM, w którym nauczyciel kształtuje umiejętności powiązane z przedmiotami STEM na kierunkach nietechnicznych dzięki zmianie modelu nauczania:

  • profilowanie przedmiotów STEM pod kątem danego kierunku i rzeczywistych wymagań rynku pracy, w celu pokazania praktycznej użyteczności umiejętności i przekazywanej wiedzy w ramach przedmiotów STEM;
  • przekształcenie form zajęć na model projektowy utworzony w oparciu o szkielet Design Thinking;
  • wdrożenie roli nauczyciela – mentora zadającego trafne pytania stymulujące refleksję, odkrywanie pasji oraz myślenie o karierze w kategoriach tożsamości zawodowej.

Projekt skierowany jest do nauczycieli akademickich, wykładowców, pracowników odpowiedzialnych za proces kształcenia i doradztwo zawodowe na uczelniach (m.in. pracownicy akademickich biur karier) oraz dziekani i kadra zarządzająca odpowiedzialni za dostosowanie programów nauczania zgodnie z rezultatami projektu.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania wspierające osiąganie celu głównego projektu:

1. Opracowanie i testowanie podejścia „Teach-BEASTs” – działanie mające na celu wsparcie nauczycieli w zakresie planowania treści przedmiotów w oparciu o tożsamości zawodowe związane z kierunkiem studiów (kanwy kariery) z uwzględnieniem aktualnych wymagań rynku pracy.

Rezultaty działania:

  • Przetestowany na warsztatach program szkolenia „Teach-BEASTs” dla nauczycieli (ToT);
  • Instructors Manual for Teach-BEASTs Approach – podręcznik zawierający wskazówki metodyczne dla nauczycieli, prezentujące wzorce wykorzystania techniki kanwy osobistego modelu biznesowego;
  • Professional Awareness Pills – moduły stymulujące refleksję studentów nad omawianymi treściami z perspektywy ich zainteresowań, pasji, predyspozycji oraz wartości rynkowej rozwijanych umiejętności i wiedzy.

2. Opracowanie, wdrożenie i testowanie podejścia „DT meets STEM” działanie mające na celu przygotowanie nauczycieli przedmiotów z grupy STEM do przejścia na model projektowy kształcenia studentów z wykorzystaniem szkieletu DT i ukształtowanie umiejętności profilowania przekazywanych treści w odniesieniu do kierunku studiów, na którym realizowane są zajęcia z przedmiotu (kierunki inne niż STEM).

Rezultaty działania:

  • Przetestowany na warsztatach pilotażowych program szkolenia „DT meets STEM” wraz z zbiorem koncepcji wypracowanych przez nauczycieli podczas szkolenia;
  • Instructors Manual for „DT meets STEM” Approach – podręcznik dla nauczycieli akademickich z obszaru STEM chcący zmodyfikować prowadzone przez siebie przedmioty wraz z przekształconym w modelu DT przykładowym przedmiotem z grupy STEM;
  • Biblioteka podcastów – zbiór podcastów z kobietami zatrudnionymi na stanowiskach nieinżynierskich mówiących o istotności umiejętności kształtowanych w ramach przedmiotów z grupy STEM na ich stanowisku pracy.

W ramach projektu realizowane będą również działania upowszechniające oraz zarządcze.

 

 

 

Data realizacji projektu: 01/12/2022 - 28/02/2025

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus Plus

OPIS PROJEKTU