BIP WSIiZ

Dr Małgorzata Gosek

Prorektor ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju

Adiunkt w Instytucie Analiz Edukacji.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2021 roku, związana z Uczelnią od 2006 roku.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2019), magister matematyki (Uniwersytet Jagielloński, 1994). Absolwentka studiów podyplomowych Public Relations (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998) oraz studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych Zarządzanie i organizacja w oświacie (Akademia Ignatianum, 2016). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa (Ministerstwo Skarbu, 2012).

Zainteresowania naukowe skupia w obszarze mediatyzacji edukacji, nowych mediów, kompetencji medialnych i systemowych zmian w polskiej oświacie.

Zawodowo łączy doświadczenie z biznesu, edukacji i organizacji pozarządowych. Przez wiele lat realizowała projekty marketingowe pracując w mediach i firmach handlowych z różnych branż, wprowadzając nowe produkty na rynek polski i zagraniczne, tworząc i wdrażając strategie marketingowe i prowadząc działania z zakresu PR. W latach 2006-2016 pełniła funkcję kanclerza Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, odpowiadając za rozwój i zarządzanie uczelnią. W ostatnich latach prowadziła działalność doradczą dla firm, głównie z sektora edukacji w zakresie planowania strategicznego, doskonalenia procesów biznesowych i rozwoju działalności oraz analityki biznesowej.

Na przestrzeni lat była członkiem różnych organów – Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Senatu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Rady Fundacji Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły Europejskiej.

Doświadczenia zawodowe zaowocowały przekonaniem, że drogą do rozwoju organizacji jest szerokie patrzenie na zachodzące zmiany, dostrzeganie powiązań, stawianie właściwych pytań i dogłębna analiza problemów. Wierzy w siłę pracy zespołowej i ścierania się odmiennych opinii.

Prywatnie miłośniczka gór, inspirujących książek i włoskiej kuchni.

https://orcid.org/0000-0002-9645-9232

Prowadzone przedmioty:

Kierowanie zespołami ludzkimi

Cyfrowa transformacja biznesu

Psychospołeczne aspekty internetu

Społeczna odpowiedzialność biznesu i instytucji publicznych

Etyka biznesu a zrównoważony rozwój

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.  

DANE KONTAKTOWE

Dr Małgorzata Gosek
Prorektor ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju
e-mail: mgosek@wsiz.edu.pl
Biuro Rektora, pok. RA201


KONSULTACJE REKTORSKIE

Po uprzednim ustaleniu terminu:
Asystentka Prorektor – mgr Agnieszka Sieczek
e-mail: asieczek@wsiz.edu.pl 
tel.: 17 866 11 65 
Wtorek: 13.00 – 15.00 


KONSULTACJE DYDAKTYCZNE

Poniedziałek: 10.00-11.00 na platformie Cisco Webex: https://wsiz.webex.com/meet/mgosek
W innych terminach po wcześniejszym mailowym umówieniu się.

Vice-Rector for Innovation and Sustainable Development

Lecturer at the Institute of Education Analyzes.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2021, associated with the University since 2006.

Doctor of social sciences in the field of social communication and media studies (University of Information Technology and Management in Rzeszow, 2019), Master of Mathematics (Jagiellonian University, 1994). A graduate of postgraduate studies in Public Relations (Krakow University of Economics, 1998) and postgraduate qualification studies for directors of educational institutions Management and organization in education (Academia Ignatianum, 2016). Authorized to sit on supervisory boards of State Treasury companies (Ministry of Treasury, 2012).

Focuses research interests in the area of mediatization of education, new media, media competences and systemic changes in Polish education.

Professionally combines experience from business, education and non-governmental organizations. For many years, she has carried out marketing projects, working in the media and commercial companies from various industries, introducing new products to the Polish and foreign markets, creating and implementing marketing strategies and conducting PR activities. In the years 2006-2016 she was the chancellor of the Tischner European University in Krakow, responsible for the development and management of the university. In recent years, she has conducted consulting activities for companies, mainly in the education sector, in the field of strategic planning, business process improvement and business development, and business analytics.

Over the years, she was a member of various bodies – the Senate of the University of Information Technology and Management in Rzeszow, the Senate of the Tischner European University in Krakow, the Council of the Foundation for Supporting Students and Graduates’ Initiatives of the European University.

Professional experience has resulted in her belief that the way to the develop an organization is by taking a broad look at the changes taking place, noticing connections, asking the right questions and an in-depth analysis of problems. Dr. Gosek believes in the power of teamwork and the clash of different opinions.

Privately, a lover of mountains, inspiring books and Italian cuisine.

https://orcid.org/0000-0002-9645-9232

Conducted courses:

Managing teams
Digital transformation of business
Psychosocial aspects of the Internet

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

Contact data

Małgorzata Gosek
Ph.D., Vice-Rector for Innovation and Sustainable Development
e-mail: mgosek@wsiz.edu.pl
Rector’s Office: room RA201


Office hours

On the appointment
Head of Rector’s Office – mgr Agnieszka Sieczek
e-mail: asieczek@wsiz.edu.pl  
tel.: 017/ 866 11 65 
Tuesday: 13.00 – 15.00 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content